ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Παιδείας και των υφυπουργών- ΤΟ ΦΕΚ

Δημοσίευση: 20/06/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος κράτησε στην αποκλειστική του αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα Θρησκεύματα , ενώ ανέθεσε στον υφυπουργό Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Ιδιωτική Εκπαίδευση, και στον Κωνσταντίνο Κουκοδήμο φορείς του υπουργείου, όπως ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση κλπ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ):
Άρθρο 1
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων παραμένουν, μεταξύ  άλλων, τα θέματα που αναφέρονται:
1. Στον ειδικότερο καθορισμό της γενικής πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής και στην εποπτεία της εφαρμογής της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
2. Στη νομοθετική πρωτοβουλία και τις άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.
3. Στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.
4. Στην εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ε.Ε. και τους Διεθνείς Οργανισμούς, ο οποίος και σε περίπτωση κωλύματος ορίζει εκπρόσωπό του.
5. Στην αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Στη Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
7. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
8. Στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
9. Στη Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας.
10. Στη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
11. Στο Ανεξάρτητο Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων.
12. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα διαχείρισης ή εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή Πρωτοβουλιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
14. Σε όσες άλλες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται στους υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων με
την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, ανατέθηκε  η  άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:
1. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
6. Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
11. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
12. Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων.
13. Στη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον υφυπουργό Παιδείας κα Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, με το παρόν άρθρο, ασκούντα αποκλειστικά από αυτόν, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στις παραγράφους 8 9 και 11 του παρόντος άρθρου, που ασκούνται παράλληλα και από το υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Κουκοδήμο ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν:
1. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
2. Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
3. Στην εποπτεία και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίο Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
4. Στην εποπτεία και συντονισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
5. Στη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.
6. Στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
7. Στη Διεύθυνση θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότητας και Εξωσχολικών Οργανώσεων.
Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Κουκοδήμο, με το παρόν άρθρο, ασκούνται αποκλειστικά από αυτόν.
Άρθρο 4
1. Στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον καθένα από τους δύο υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, περιλαμβάνονται και αυτές του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και της συνυπογραφής διαταγμάτων και αποφάσεων που ανάγονται σε αντικείμενα αρμοδιοτήτων που ανατίθενται αντιστοίχως στον καθένα και εκδίδονται από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που ασκούνται παράλληλα.
2. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στους υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο
Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο, με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης αντίστοιχα, εξαιρούνται και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτές που αφορούν:
α. Στον διορισμό και εποπτεία των διοικήσεων όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών,
β. Στη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επιτροπών,
γ. Στην κατανομή θέσεων προσωπικού κατά υπηρεσιακή μονάδα,
δ. Στη σύσταση, αναδιάρθρωση και κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου και τον ορισμό των Ειδικών Γραμματέων.
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ