Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕΚΑΔΕ:Προτάσεις στον υπουργό για τη διδασκαλία τις Αγγλικής και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου

Δημοσίευση: 14/08/2014
Λοβέρδος
Alt Text: 
Λοβέρδος
Title Text: 
Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο δύο   υπομνήματα, που αφορούν προτάσεις:
Α. για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
Β. για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη ΔΕ  και την ΤΕΕ, καθώς και για τη β΄ ανάθεση  
Ειδικότερα οι προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ, έχουν ως εξής:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα:  Προτάσεις για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη ΔΕ  και την ΤΕΕ, καθώς και για τη β΄ ανάθεση  
Σε συνέχεια του υπομνήματος (αρ. πρωτ. 10/11-06-2014), που κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ, η ΠΕΚΑΔΕ επιθυμεί να υποβάλει αναλυτικά τις ακόλουθες προτάσεις της:
Α) όσον αφορά στην αγγλική γλώσσα ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ειδικό μάθημα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) η αγγλική γλώσσα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τελειοφοίτων και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20 σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου και 5ου)·
β) ο αριθμός των μαθητών-τριών που επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα αυξάνεται διαρκώς – και συγκεκριμένα από 6.780 το έτος 2009 σε 11.502 το έτος 2013 –  σε ποσοστό 41,05%. Ταυτοχρόνως, υπάρχει αισθητή αύξηση του ποσοστού (31,04%), όσων επιτυγχάνουν βαθμολογίες από 15-20 στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα και
γ) υπάρχει αυξημένη ζήτηση της ολοκληρωμένης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς,
 η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει για το ΓΕΛ-Εσπερινό Λύκειο-ΕΠΑΛ:
    Την πάγια και έγκαιρη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας ως ειδικού μαθήματος για το σχολικό έτος 2014-2015, από το Σεπτέμβρη, για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων μαθητών προκειμένου να εισαχθούν στις σχετικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και για να αποκτήσουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας με βάση την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2996/τ.Β΄/25-11-2013) για την «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-2014». Τα τμήματα αυτά δύνανται να δημιουργηθούν με ελάχιστο αριθμό μαθητών (≤10) έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και των ακριτικών και απομακρυσμένων σχολείων από το ένα εκ των δύο ή/και από τα δύο επιστημονικά πεδία, να ενθαρρύνονται οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις εξετάσεις και να μη στερούνται επιλογών και ευκαιριών για σπουδές.
Την αποστολή διευκρινήσεων για τη συνέχιση ή όχι της λειτουργίας της ΠΔΣ, ή για την παράλληλη λειτουργία της μαζί με τα «τμήματα ενίσχυσης» όπως προβλέπονται στο νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄/17-09-2013) για το σχολικό έτος 2015-2016. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 προβλέπει ότι «για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε ‘ειδικά μαθήματα’ δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων ‘Τμήματα ενίσχυσης’ στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης», καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.»
Συνεπώς, ζητούμε τη δημιουργία τμημάτων ενίσχυσης και για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ειδικό μάθημα ώστε να καλυφθούν πλήρως και εγκαίρως οι ανάγκες του μεγάλου αριθμού υποψηφίων μέσω ειδικής ρύθμισης.   
Τη συγγραφή ειδικού εγχειριδίου για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ειδικού μαθήματος που θα διανέμεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους στην αρχή του σχολικού έτους.
Β) όσον αφορά στην εισαγωγή της προφορικής συζήτησης-εξέτασης ή/και ακουστικής εξέτασης στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου-ΓΕΛ-Εσπερινού Λυκείου-ΕΠΑΛ.
Τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης ολιγόλεπτης προφορικής συζήτησης-εξέτασης ή/και ακουστικής εξέτασης στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου -ΓΕΛ-Εσπερινού Λυκείου-ΕΠΑΛ, η οποία να αποτελεί ένα ποσοστό στην προφορική βαθμολογία κάθε τριμήνου και τετραμήνου και να συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία των τριμήνων και τετραμήνων. Δεδομένου ότι το εξεταστικό σύστημα βασίζεται κυρίως στις γραπτές εξετάσεις για την πλειονότητα των μαθητών, παραγνωρίζοντας όχι μόνον άλλες ικανότητές τους, αλλά και την πρωταρχική σημασία της ακουστικής κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου απ’ όλους στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, στόχος είναι: α) η μεγαλύτερη εξοικείωση όλων των μαθητών με την ακουστική κατανόηση της αγγλικής και την προφορική της παραγωγή και β) η ενθάρρυνση των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες μέσω της παροχής περισσότερων ευκαιριών και εναλλακτικών λύσεων που προσφέρουν η ακουστική κατανόηση και η προφορική συζήτηση.
 Τα θέματα της προφορικής συζήτησης και της ακουστικής κατανόησης μπορούν να αντληθούν για το Γυμνάσιο και το Λύκειο από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την ύλη των βιβλίων που διδάσκονται. Επιπλέον, σχετικό υλικό ερωτήσεων μπορεί να αναζητηθεί και από το ΚΠγ όπως επίσης και τα σαφή κριτήρια αξιολόγησης, η σχάρα αξιολόγησης και το ατομικό φύλλο αξιολόγησης του μαθητή για τα προφορικά που καλύπτουν όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο βαθμολογικό σύστημα του Γυμνασίου και του Λυκείου αντιστοίχως. Η προφορική συζήτηση – εξέταση ή/και ακουστική εξέταση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τριμήνων και των τετραμήνων ως κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη. Δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Η σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους Σχολικούς Συμβούλους.
 Γ) όσον αφορά στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Την υποχρεωτική και οργανωμένη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα ενός ή περισσοτέρων επιλεγόμενων λογοτεχνικών έργων από τα διάφορα λογοτεχνικά είδη (πεζός λόγος, ποίηση, θέατρο) σε ενιαία ή/και αποσπασματική μορφή καθώς και την ενθάρρυνση της δημιουργικής γραφής για την προαγωγή της κριτικής σκέψης κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του ΓΕΛ δεδομένου ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ΠΕ06 ήδη χρησιμοποιεί τη Λογοτεχνία στη διδασκαλία της αγγλικής. Το λογοτεχνικό έργο ή τα λογοτεχνικά έργα που θα επιλεγούν από τον εκπαιδευτικό μπορεί να εγκρίνονται από το ΥΠΑΙΘ και δεν θα περιλαμβάνονται στην ύλη για τις εξετάσεις των μαθητών.
Δ) όσον αφορά στη β’ ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 06.
Σύμφωνα με το υπόμνημα της ΠΕΚΑΔΕ (αρ. πρωτ.12/10-07-2014) για τη β’ ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα των μαθημάτων της ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των ξενόγλωσσων φιλολογιών των Πανεπιστημίων, προτείνουμε ο σύλλογος διδασκόντων να μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας.
Ε) όσον αφορά στη διανομή βιβλίου δωρεάν  στο Λύκειο.
Όπως έχουμε υποστηρίξει και σε προηγούμενα υπομνήματά μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διανέμεται δωρεάν έντυπο μαθησιακό υλικό σε όλους τους μαθητές του Λυκείου που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμάθηση της Αγγλικής, ώστε το μάθημα να μην υποβαθμίζεται και να μην απαξιώνεται.
ΣΤ)  όσον αφορά στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 Τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα αποκλειστικά για τη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό θα συνοδεύει το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και θα καλύπτει μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τις ανάγκες των μαθητών αυτών.
  Ζ) όσον αφορά στη θέσπιση θέσης ειδικού συμβούλου αγγλικής γλώσσας στο ΥΠΑΙΘ.
Ο προγραμματισμός και οι ανάγκες της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο χρειάζονται οργάνωση και άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση από τη θέση του ειδικού συμβούλου αγγλικής γλώσσας στο ΥΠΑΙΘ ή/και στο ΙΕΠ.    
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας συνεργασίας και έρευνας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς. Ακολουθούν δε τις σύγχρονες επιταγές απόκτησης γλωσσομάθειας σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως σε περιόδους οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής (Γ1-Γ2) με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έμψυχου και υλικού δυναμικού της εκπαίδευσης χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να επιβραβεύει τη συστηματική προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν με πληρότητα και επάρκεια στα έως τώρα καθήκοντα (α΄ και β΄ ανάθεσης) που τους αναλογούν. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Προτάσεις για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του από 5/02/2014 δελτίου διαμαρτυρίας και του από 15-7-2014 δελτίου τύπου, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) επιθυμεί να εκφράσει για άλλη μια φορά την επιθυμία της να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας στη διαδικασία της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου. Επίσης, επιθυμεί να εκφράσει προτάσεις αναφορικά με την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της προγραμματισμένης εισαγωγικής επιμόρφωσης Β1 επιπέδου για όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους.
1) Αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
α) Στο πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, ενώ είχε αρχικά ανακοινωθεί (http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m), δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη για συμμετοχή των καθηγητών αγγλικής γλώσσας στην επιμόρφωση και πιστοποίηση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» («Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013).
β) Δεδομένου ότι η πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου συνιστά «ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», η μη συμμετοχή σε αυτό περιορίζει τους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας, που είναι κάτοχοι πιστοποίησης Α΄ επιπέδου σε μια βασική γνώση περί των λειτουργιών των υπολογιστών, αποκλείοντάς τους από την όποια απόκτηση γνώσης περί της εφαρμογής διδακτικών πρακτικών με την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων.
γ) Η κατάλληλη ένταξη των ΤΠΕ στην ξενόγλωσση εκπαίδευση περιλαμβάνεται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού Ξένων Γλωσσών (κεφ. 5) και άρα επιτάσσει την επαρκή γνώση της διαχείρισης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
δ) Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ θεωρείται ότι συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και στην καλύτερη διεξαγωγή και εμπέδωση της νέας γνώσης, γεγονός που αποτελεί επιπλέον αξιολογικό κριτήριο (άρθρο 14) κατά την εφαρμογή του Π.Δ. 152 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄, 5-11-2013) για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
ε) Έως τώρα, ο αποκλεισμός των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών από τη διαδικασία της επιμόρφωσης και πιστοποίησης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου δε διασφαλίζει ένα ενιαίο, αξιόπιστο σύστημα μοριοδότησης για όλους τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που σε περιπτώσεις μοριοδότησης για θέσεις ευθύνης καταστρατηγεί την αρχή της ισοτιμίας.
2) Αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1΄ Επιπέδου, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:
α) να περιλαμβάνεται η επιμόρφωση σε όλα τα πεδία αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογών, διαδικτύου, υπηρεσιών web 2.0 και λογισμικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται και στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης
β) να συνάδει η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση του προγράμματος με αυτή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) ώστε να εξειδικεύεται στο κάθε διδακτικό αντικείμενο
γ) να ολοκληρώνεται η επιμόρφωση από μέρους του εκπαιδευόμενου με τη δημιουργική ανάσυρση πληροφοριών και την εκπόνηση σχεδίου εργασίας μέσα στην τάξη ή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών ή τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για την αφομοίωση της ξένης γλώσσας. Τόσο το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του ΕΚΠΑ όσο και το ΕΑΠ διαθέτουν ανάλογο υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους επιμορφούμενους αγγλικής γλώσσας  
δ) να μοριοδοτείται η πιστοποίηση στο πρόγραμμα αυτό εξίσου με το πρόγραμμα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας είχαν αρχικά περιληφθεί στους συμμετέχοντες κλάδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς αγγλικής να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων στο Β΄ Επίπεδο, ακόμα κι αν δεν το έχουν παρακολουθήσει, όπως είχε συμβεί και με το Α΄ Επίπεδο. Τα θέματα για την εξέταση στο Β΄ επίπεδο θα αντλούνται από το Β1.
Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας στη διαδικασία της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης των 96 ωρών, εκτός της συμμετοχής τους στην εισαγωγική επιμόρφωση των 36 ωρών, ενώ κρίνεται εξίσου απαραίτητο η μοριοδότηση αυτών των επιμορφώσεων να είναι ενιαία και ισότιμη για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε τις προτάσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας πως την εποχή των νέων τεχνολογιών, της γρήγορης πρόσκτησης, επεξεργασίας, διάδοσης της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και της κατάλληλης εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε μαθητή, η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει ισότιμα τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στις νέες αυτές απαιτήσεις ώστε να μπορούν οι μαθητές να ενταχθούν καλύτερα στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.
Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
Με Εκτίμηση
Για το Δ. Σ. της  ΠΕΚΑΔΕ
Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας
  ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ