ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Ελεγκτές Αξιολογητές, Επιτηρητές, Επιθεωρητές, Εμπειρογνώμονες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

03/07/2014

Άκουσε το άρθρο

Απόφαση την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, Γιώργος Τυπάς , προβλέπει:
Α. Την τήρηση του επιπλέον Μητρώου Πιστοποιηθέντων Προσώπων κατόχων Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ως Υπομητρώο του Μητρώου Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4204/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής (ΦΕΚ 1263/Β/16-05-2014) και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 1:
«1. Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τηρεί και ενημερώνει Κατάλογο, σε μορφή αρχείου, Πιστοποιηθέντων φυσικών προσώπων, στον οποίο καταγράφεται κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο το φυσικό πρόσωπο έχει πιστοποιηθεί. Ο Κατάλογος αυτός, είναι διαθέσιμος στο κοινό και αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου τα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα να καταχωρηθούν με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων.», και το άρθρο 13 παρ.5:
«5. Όλοι οι κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καταχωρούνται με επιμέλεια των Φορέων και σε συνεργασία
με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά δεν ισχύουν.», προκύπτει η αναγκαιότητα κατάρτισης και τήρησης Υπομητρώου Πιστοποιηθέντων Προσώπων κατόχων Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ το οποίο αποτελεί μέρος του Μητρώου Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από τον Φορέα, ο τελευταίος κοινοποιεί τη σχετική απόφαση αμέσως στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 της ως άνω ΚΥΑ, και η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού καταχωρεί την μεταβολή στο Υπομητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων κατόχων Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
Β. Την τήρηση του επιπλέον Μητρώου Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και την εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ως Υπομητρώο του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4204/13-05-2014 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής (ΦΕΚ 1263/Β/16-05-2014) και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με τον έλεγχο για την χορήγηση πιστοποίησης και το άρθρο 26 σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, προκύπτει η αναγκαιότητα κατάρτισης και τήρησης Υπομητρώου Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και την εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
2. Όροι, προϋποθέσεις
2.1 Για τη συμμετοχή στον έλεγχο κατά τη διαδικασία πιστοποίησης υποψήφιου φορέα ως Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ: Δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμά του πριν την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διαπίστωση του κωλύματος, όποιος συνδέεται με: α) συγγενική σχέση εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους ή εταίρους ή εργαζόμενους του ελεγχόμενου Φορέα, ή β) εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα − ή εντός της τελευταίας δεκαετίας) με τον ελεγχόμενο υποψήφιο Φορέα. Οι Ελεγκτές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα στο πρόσωπό τους και την οποία υποβάλλουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν τη διενέργεια του ελέγχου.
2.2. Για τη συμμετοχή στον έλεγχο κατά τη διαδικασία εποπτείας Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ: Δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμά του εγγράφως πριν την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διαπίστωση του κωλύματος όποιος συνδέεται με:
α) συγγενική σχέση εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης ή μετόχους ή εταίρους ή εργαζόμενους του ελεγχόμενου Φορέα, ή
β) εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή κατά τη τελευταία οκταετία) με ελεγχόμενο Φορέα. Οι Ελεγκτές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, την οποία υποβάλλουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κώλυμα στο πρόσωπό τους
2.3. Η ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στο Υπομητρώο Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και την εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2.4. Όσοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να λάβουν και να προσκομίσουν – όπου απαιτείται – την προβλεπόμενη άδεια από την υπηρεσία τους.
3. Κριτήρια ένταξης
Απαραίτητα προσόντα για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο εν λόγω Υπομητρώο είναι τα κάτωθι:
• Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Διετή (2) επαγγελματική εμπειρία:
o Στην διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση ή στην Επαγγελματική Κατάρτιση,
o ή στον σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση διαδικασιών εξετάσεων, αξιολόγησης, επικύρωσης και πιστοποίησης προσόντων,
o ή σε έργα πληροφορικής.
4. Όροι και κριτήρια διαγραφής
4.1. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής είναι ήδη ενταγμένος ή υποψήφιος προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητας του από το ανωτέρω Μητρώο, προκειμένου να συμμετάσχει στους ελέγχους πιστοποίησης και επάρκειας των φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
4.2. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητας από το Υπομητρώο Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και την εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ