ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δημοσίευση: 18/03/2009


Ρεπορτάζ:esos.grgoytsop

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17 Μαρτίου 2009, η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η επιτροπή αυτή, στην οποία προεδρεύει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Γκοτσοπούλου, έχει ως αποστολή την οργάνωση, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού. Σ’ αυτή την επιτροπή συμμετέχουν Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς συναρμόδιων Υπουργείων καθώς και πλήθος φορέων που ενέχονται στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στη συνεδρίαση αυτή εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής, ώστε οι διαδικασίες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος να είναι αξιόπιστες.

Συμφωνήθηκαν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Ενιαίου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), επιβεβαιώθηκε η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αποτυπώθηκε η πορεία εξειδίκευσης και έκδοσης προσκλήσεων του προγράμματος.

Επιπρόσθετα, με τη συνδρομή των αρμοδίων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύχθηκε και συζητήθηκε επί μακρόν το θέμα της συνέργιας Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και ΕΣΠΑ, ώστε αλληλοσυμπληρούμενα να επιφέρουν στη χώρα μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί χωρίς ειδικές διαδικασίες συντονισμού, ενισχύονται οι ανισότητες, είτε οι γεωγραφικές είτε οι κοινωνικοοικονομικές.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, σημαντικός παράγοντας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται και ακολούθως η ενεργός συμμετοχή τους αξιοποιώντας κάθε νέα δυνατότητα. Ο ρόλος λοιπόν της επικοινωνίας καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματός μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Βασική αρχή του προγράμματος σε αυτή τη φάση, είναι η αρχή της δημοσιότητας. Σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που δημιούργησε το ΥΠΕΠΘ (edull.gr), θα καταχωρούνται όλες οι δημοσιευμένες προσκλήσεις καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται στο μέγιστο βαθμό η πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου και εξασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος.

Επιπρόσθετα αποφασίστηκαν οι γενικοί στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου, που είναι η ανάδειξη του ρόλου της κοινότητας στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων.

Τέλος, στους ειδικούς στόχους αποφασίστηκε η ανάδειξη της σημασίας της Δια Βίου Μάθησης και η δημιουργία συνείδησης σχετικά με τη συμβολή της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας.

Ακολουθεί η εισαγωγική ομιλία της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΠΘ στην Επιτροπή.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κύριοι Γενικοί και Ειδικοί γραμματείς,

Κύριοι εκπρόσωποι των Γενικών Διευθυντών Απασχόλησης και Περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε.,

Κύριοι προϊστάμενοι ειδικών υπηρεσιών και διευθύνσεων ,

Κύριοι πρόεδροι ομοσπονδιών,

Κύριοι διοικητές οργανισμών,

Κύριοι εκπρόσωποι λοιπών φορέων,

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στη 2η συνεδρίαση επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η συνεδρίαση αυτή της επιτροπής μας, συγκαλείται σε μια χρονική περίοδο έντονου προβληματισμού λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει παγκοσμίως και είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως άλλωστε και όλες οι αντίστοιχες επιτροπές για τη χώρα μας. Γιατί στην πραγματικότητα, απάντηση στα προβλήματα της εποχής μας μπορεί να δώσει, μόνο η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, με το συνεχή εφοδιασμό γνώσεων, δεξιοτήτων θεωρητικών και πρακτικών του κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κάθε Έλληνα.
Η άνοδος του επιπέδου γνώσης και η άμβλυνση των εσωτερικών ανισοτήτων υπηρετείται πλήρως από το Ειδικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή είναι το σύνολο της επικράτειας, όπου με την ενίσχυση της τεχνολογικής πληροφορίας και με την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλουμε να ξεπεράσουμε το μειονέκτημα της ύπαρξης απομονωμένων περιοχών στη χώρα μας. Ιδιαίτερη συμβολή στην επίτευξη αυτού του στόχου έχει ο συντονισμός με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα μας.
Βάση για την επίτευξη του στόχου της επένδυσης στον άνθρωπο είναι η ιδέα της ελεύθερης διακίνησης της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών, ειδικών ομάδων ανθρώπων και η συνεργασία εκπαίδευσης - εργασίας.
Πέραν όμως όλων των παραπάνω, έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε την ομαλή παρακολούθηση του προγράμματος από την επιτροπή δια μέσου αξιόπιστων και λειτουργικών διαδικασιών. Κάτι που θεωρώ ότι επιτυγχάνεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Άλλωστε, στην προηγούμενη συνεδρίαση, η κα Sorrazsio είχε αρκετές παρατηρήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Στο έργο αυτό σημαντική βοήθεια θα μας παρέχει πλέον το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ειδικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που έτυχε της συγκεκριμένης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22/12/2008, έγκριση πολύ σημαντική για τη χώρα μας που συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 πρώτων χωρών για τις οποίες εγκρίθηκε το σύστημα ελέγχου.
Εισερχόμενοι σιγά σιγά στην υλοποίηση των δράσεων πρωταρχικός στόχος είναι η πιστοποίηση επάρκειας των φορέων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 22 πιστοποιητικά Διαχείρισης Επάρκειας. Αναμένεται σύντομα η έκδοση άλλων 7 πιστοποιητικών, ενώ έτοιμες είναι οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταβατική περίοδο.
Ελέγχοντας και παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καλούμαστε να εξειδικεύσουμε τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με δυο βασικές κατηγορίες αξιολόγησης, την Άμεση και τη Συγκριτική. Αποφάσεις καλούμαστε να λάβουμε ακόμα και για τις αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων, τις περιπτώσεις διενέργειάς τους καθώς και τη μορφή και τη μέθοδό τους. Όπως ανάφερα όμως και στο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς συνέργεια και συντονισμό με άλλου είδους προγράμματα αναπαράγουμε τις ανισότητες και ως εκ τούτου οδηγούμαστε σε μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά στους στόχους μας.
Οφείλουμε λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητες και ειδικές διαδικασίες συντονισμού των διαφόρων δράσεων ώστε να επιτυγχάνουμε αντίστοιχα αποτελέσματα σε δεδομένο χρόνο, σε κάθε ελληνική περιφέρεια, σε κάθε ανθρώπινη ομάδα αναφοράς.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, σημαντικός παράγοντας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, καθώς και η δέσμευσή τους να συμμετέχουν σ’ αυτές αξιοποιώντας νέες δυνατότητες. Ο ρόλος λοιπόν της επικοινωνίας καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος.
Ο προσανατολισμός όλων μας στη στρατηγική που θα αποφασίσουμε, η προσήλωση στους στόχους του επικοινωνιακού σχεδίου και επιλογή των στοιχειοθετούμενου κοινού θα αποτελέσει όπλο στη φαρέτρα της επιτροπής για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στα προγράμματα όπως επίσης και για την εμπέδωση από το σύνολό της κοινωνίας της κοινής προσπάθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικών αρχών για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Σας ευχαριστώ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ