ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Προκηρύξεις για την πλήρωση 27 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ε.Ε.

Δημοσίευση: 24/05/2009


Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω είκοσι επτά (27) θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή Ε.Ε. Αναλυτικά προκηρύσσονται :

v Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής και Γεωργικής Ανάπτυξης ( AGR), Μονάδα C-4

v Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP), Μονάδα G-4

v Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών υποθέσεων (ECFIN), Μονάδα G-3

v Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG), Μονάδα D-4

v Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών ( EMPL), Μονάδα Α-3

v Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επιχείρησης και Βιομηχανίας ( ENTR), Μονάδες B-5 και F-1

v Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV),Μονάδες Α-3 και C-1

v Μία θέση στο Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO), Μονάδα 0-4

v Μία θέση στη Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT), Μονάδα Ε-4

v Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Μονάδα G-3

v Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT), Μονάδες G-3, E-1 και Η-1

v Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας (RTD), Μονάδες C-2-A και C-2-B

v Δύο θέσεις στη Γενική Γραμματεία (SG), Μονάδες D-1 και F-1/3

v Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD), Μονάδες C-4 και Ε-2

v Έξη θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (TREN), Μονάδες C-1,D-1,E-3, G-3-A,G-3-B και G-4

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου. Το σχετικό έντυπο (European CV) ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Επίσης να σημειωθεί, ότι το εν λόγω έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τους αιτούντες στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση εξέταση των αιτήσεών τους. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας : admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Β. Σκαλιστήρα). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 8 Ιουνίου 2009, εκτός των δέκα θέσεων με στοιχεία ENTR B-5,ENV A-3, EPSO 0-4, MARKT E-1 και H-1, SG D-1 και F-1/3,TREN G-3-A, G-3-B και G-4 των οποίων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Μαΐου 2009

Σημειώνεται, ότι η τελική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 15/6/2009 πλην όμως η υποβολή των αιτήσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Βασ. Σκαλιστήρα) με φαξ στον αριθμό 003225515619 έως τις 8/6/09 ή 10/5/09 αντίστοιχα).

Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.

Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών- μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, οι Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης, Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων που εποπτεύουν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ