ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα μαθήματα του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για την κατάρτιση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών- Η πρόσκληση για το Μητρώο Αξιολογητών

Δημοσίευση: 20/02/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας προσκαλεί τα φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και στελέχη του ΙΕΠ (Σύμβουλοι, Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί) να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ως Ειδικοί Επιστήμονες – Εμπειρογνώμονες (Αξιολογητές –
Συντονιστές) προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή έργου αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στη σχετική  Πρόσκληση .
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα γνωστικά αντικείμενα της αξιολόγησης περιγράφονται ως ακολούθως:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
5. ΙΣΤΟΡΙΑ
6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. ΦΥΣΙΚΑ
8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
9. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
12. ΜΟΥΣΙΚΗ
13. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
14. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
3. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5. ΦΥΣΙΚΗ
6. ΧΗΜΕΙΑ
7. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
9. ΙΣΤΟΡΙΑ
10. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
11. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
12. ΜΟΥΣΙΚΗ
13. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
14. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
15. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
16. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΕΠ)
18. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
19. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ& ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και στελέχη του ΙΕΠ (Σύμβουλοι, Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί).
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.
  Διαδικασία υποβολής αίτησης - πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ: http://www.iep.edu.gr/services/regexp ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 11-02-2014 έως 26-02-2014.
  Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο: τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, που έχει το χαρακτήρα και υπεύθυνης δήλωσης, για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα: (α) Βασικό Τίτλο Σπουδών συναφή με το γνωστικό αντικείμενο για τον κλάδο που υποβάλλεται η πρόταση υποψηφιότητας και (β) τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το ΙΕΠ να υποβάλλουν, είναι τα παρακάτω:
i. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση, από την αρμόδιο υπηρεσία του.
ii. Ακριβή αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.
2. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.
3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα του φορέα που το εκδίδει ή να είναι πιστό φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις/προτάσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξετασθούν από αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις/προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.
Η αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΙΕΠ θα εισηγηθεί για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο και της ανάθεσης έργου αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης,.
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλλουν. Επιπρόσθετα, η αρμόδια Επιτροπή δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το εν λόγω Μητρώο καθώς και το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου
και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του.
3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης, την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
Για την ανάθεση του έργου της αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο) εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικός τίτλος ή/και μεταπτυχιακός) συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο ή την αξιολόγηση.
2. Το ερευνητικό – συγγραφικό έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την αξιολόγηση.
3. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, ή στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού.
4. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση ή στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή στις νέες τεχνολογίες.
Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.__
Στο Λύκειο
Ο υφυπουργός παιδείας Σ. κεδίκογλου ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα ότι:
Α.Μμέχρι το τέλος του 2015 θα έχουμε πια νέα βιβλία για όλες τις τάξεις και θα έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές με προτεραιότητα στα βιβλία της Γ’ Λυκείου που θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβρη του 2015.   
Β.Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να μας καλύψει για πέντε συγκεκριμένα βιβλία, γιατί ο χρόνος που απαιτείται, όπως θα καταλάβετε, ξεπερνά το Σεπτέμβριο του 2014 που θα έπρεπε να έχουμε τα βιβλία στις τάξεις. Φαντάζομαι ότι κι εσείς οι ίδιοι καλά θα κάνετε αν τα βιβλία στις τάξεις δεν τα έχουμε το Σεπτέμβρη του 2014, να μας ασκήσετε δριμεία κριτική.
Γ.Έπρεπε, λοιπόν κι εδώ να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, αλλά χωρίς εκπτώσεις στο θέμα της διαφάνειας. Για ποια μαθήματα μιλάμε; Για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α’ και Β’ Λυκείου, της Εφαρμογής Πληροφορικής που είναι μάθημα επιλογής, την Πληροφορική στη Β’ Λυκείου, που είναι νέο αντικείμενο και τις Αρχές Κοινωνικής Επιστήμης, που είναι μάθημα προσανατολισμού στη Β’ Λυκείου.
 Δ.Γι’ αυτά, λοιπόν, τα συγκεκριμένα πέντε βιβλία και προκειμένου να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για να προλάβουμε την επόμενη σχολική χρονιά, πιστεύω ότι πράττουμε σωστά και η διαδικασία έχει ως εξής: Υπάρχουν διευρυμένες ομάδες που αποτελούνται από επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ, σχολικούς συμβούλους όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς της πράξης με την ευθύνη του αρμόδιου γραφείου Β’ του ΙΕΠ που έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών που καταθέτουν τις προτάσεις του στο ΔΣ του ΙΕΠ. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τους εκπαιδευτικούς αυτών των ομάδων, είναι να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη σύνταξη βιβλίων και να διαθέτουν συναφείς τίτλους σπουδών.
Ε.Η διαδικασία στη συνέχεια είναι αυτή που προανέφερα, δηλαδή μέχρι την προκήρυξη από το ΙΕΠ -που το υπολογίζουμε να είναι γύρω στα μέσα του καλοκαιριού- με διαφανείς διαδικασίες για την έκδοση των βιβλίων, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε και για τα υπόλοιπα μαθήματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.