Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα σχόλια και οι απαντήσεις στα θέματα «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» από τους καθηγητές Πληροφορικής

Δημοσίευση: 07/06/2014
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα θέματα στο σύνολό τους ήταν κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με αρκετά ερωτήματα να απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση και μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, προκειμένου να μην χάσουν μονάδες. Η κάλυψη της διδαχθείσας ύλης για μια ακόμη χρονιά δεν ήταν πλήρης αφού απουσίαζε σχεδόν τελείως το κεφάλαιο 10, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τους στόχους του μαθήματος του Προγραμματισμού, που πολλές φορές δεν καλύπτεται επαρκώς στα σχολεία λόγω του περιορισμένου χρόνου του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Τα παραπάνω τονίζει η Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής , στο γενικό σχόλιο για τα θέματα του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον,που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ, Τεχνολογικής κατεύθυνσης και υπογραμμίζει τα εξής: «Ενώ η πρώτη εικόνα από τα θέματα ήταν πως είναι ευκολότερα από τα προηγούμενα των τελευταίων ετών, αυτή η εικόνα ανατρέπεται από διεξοδικότερη ματιά και από τα σχόλια των μαθητών, καθώς τα θέματα κρίνονται σε λεπτομέρειες τους  απαιτητικά.
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι βαθμολογίες θα συγκεντρωθούν στα δύο άκρα (κάτω από 30 και πάνω από 70) δηλαδή μια αντιστροφή της καμπύλης Gauss».

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)           
Θέμα Α.
Α1.    
1. Σ    2. Σ    3. Σ    4. Λ    5. Σ
Α2.
α. ένας εκ των τελεστών:   >, <, =, <>, >=, <=
β. ένας εκ των τελεστών:  ΟΧΙ, Ή, ΚΑΙ
γ. μια εκ των τιμών: ΑΛΗΘΗΣ, ΨΕΥΔΗΣ
δ. μια μονή συνθήκη όπως η: α > 0
ε. μια σύνθετη (διπλή) συνθήκη όπως η: α > 0 και β < 5
Α3.
α. (ΟΧΙ (9 mod 5 = 20 – 4 * 2 ^ 2)) Ή (8 > 4 ΚΑΙ "X" > "ψ")
β. (ΟΧΙ (4 = 4)) Ή (8 > 4 ΚΑΙ "X" > "Ψ”)
γ. (ΟΧΙ ΑΛΗΘΗΣ) Ή (ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ)
δ. ΨΕΥΔΗΣ
Α4. α. Σελίδα 180 σχολικού Βιβλίου Μαθητή
β, γ, δ. Σελίδα 138 Σχολικού Βιβλίου Μαθητή
Α5.
Α←101
Β ←0
Αρχή_επανάληψης
    Β ← Β + Α
    Α ← Α + 2
Μέχρις_ότου Α > 200
Εμφάνισε Β
ΘΕΜΑ Β
Β1.
(1) Μια εκ των τιμών: κ, 30, κ+1, οποιαδήποτε τιμή στο διάστημα [κ, 30]
(2) >
(3) i
(4), (5) Π[θ], Π[κ] ή ανάποδα
Β2.
Αλγόριθμος Β2
i ←1
s ←0
Όσο i <= 200 επανάλαβε
    Διάβασε m
    Αν m > 10 τότε s ←m + s
    i ←i + 1
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε S
Τέλος Β2
Θέμα Γ
Αλγόριθμος ΘέμαΓ
max← -1
Σmax←0
Σ10 ←0
Σκόστος ←0
Διάβασε κωδικός
Όσο κωδικός <> 0 επανάλαβε  ! Γ1
    Διάβασε τιμή, τεμάχια
Σκόστος ←Σκόστος + τιμή * τεμάχια
Αν τιμή > 10 τότε
 Σ10←Σ10 + τεμάχια
Τέλος_αν
Αν τιμή > max τότε
        max← τιμή
        ΣΜax←τεμάχια
Αλλιώς_αν τιμή = max τότε
        Σmax← Σmax + τεμάχια
Τέλος_αν
Διάβασε κωδικός
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Σ10, Σmax  ! Γ3, Γ4
Αν Σκόστος <= 500 τότε
    Εμφάνισε "ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ"
Αλλιώς
    πλδ ←0
δόση←20
ποσό ←0
Όσο ποσό < Σκόστος επανάλαβε
        ποσό←ποσό + δόση
        δόση←δόση + 5
        πλδ ←πλδ + 1
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλδ
Τέλος_αν
Τέλος ΘέμαΓ
Θέμα Δ
Αλγόριθμος ΘέμαΔ
Για i από 1 μέχρι 10
    Διάβασε ΟΝ[i]
    Για j από 1 μέχρι 28
        Διάβασε ΕΠ[i, j]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 10
    Σ ←0
    Για j από 1 μέχρι 28
        Σ ←Σ + ΕΠ[i, j]
    Τέλος_επανάληψης
    Εμφάνισε ΟΝ[i], Σ
Τέλος_επανάληψης
υπάρχει ←αληθής
Για i από 1 μέχρι 10
    κ ←0
    Για j από 1 μέχρι 28
        Αν ΕΠ[i, j] <= 500 τότε
κ ←κ + 1
Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
    Αν κ = 0 τότε
        Εμφάνισε ΟΝ[i]
        υπάρχει ←ψευδής
    Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν υπάρχει = ψευδής τότε
 Εμφάνισε "δεν υπάρχει"
Τέλος_αν

Αρχή_επανάληψης
    Διάβασε ονζ
    done ← ψευδής
    pos ←0
    i ←1
    Όσο done = ψευδής και i <= 10 επανάλαβε
        Αν ονζ = ΟΝ[i] τότε
            done ←αληθής
            pos ←i
        αλλιώς
            i ←i + 1
        Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_ότου done = αληθής

Για β από 1 μέχρι 4
    Σ← 0
    Για κ από 1 μέχρι 7
        Σ ←Σ + ΕΠ[pos, (β-1)*7+κ]
    Τέλος_επανάληψης
    ΣΥΝ[β]← Σ
Τέλος_επανάληψης
max ←ΣΥΝ[1]
Για i από 2 μέχρι 4
    Αν ΣYN[i] > max τότε
max ←ΣYN[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 4
    Αν ΣYN[i] = max τότε
 Εμφάνισε i
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος ΘέμαΔ
Μέρος 1ο. Σχολιασμός ανά θέμα
Θέμα Α
Α1.  Το καθιερωμένα θέμα με απαντήσεις τύπου Σωστού Λάθους.  Το βασικό πρόβλημα αυτού του τύπου θέματος είναι ότι οι απαντήσεις αντιγράφονται εύκολα.
Α2.  Εύκολο θέμα με αναφορά σε βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε μαθητής
Α3.  Θέμα με λογική αποτίμηση εκφράσεων.  Αρκετά έξυπνο με μεταβλητές Χ, Υ και “Χ”, “Υ”
Θετική κρίνεται η αποτίμηση  της βαθμολογίας του σε βήματα.
Α4.  Θέμα θεωρίας.  
Α5.  Τυπικό θέμα συμπλήρωσης κενών σε ένα αλγόριθμο χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Θέμα Β
Το θέμα Β δεν κρίνεται συνολικά  ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο. Για άλλη μια χρονιά η ΚΕΕ επέλεξε να μην εξετάσει πίνακα τιμών.
Β1.  Πολύ καλή η επιλογή ενός ακόμα αλγορίθμου ταξινόμησης με εύκολη υλοποίηση κωδικοποίησης. Το θέμα θα μπορούσε να ζητά ολόκληρο τον αλγόριθμο, χωρίς συμπλήρωση κενού (κάτι που θα το καθιστούσε αρκετά πιο δύσκολο).  Η  παρουσίαση τμήματος του αλγορίθμου διευκολύνει την απάντησή του.
Β2. Θέμα μετατροπής ενός  διαγράμματος σε ψευδογλώσσα με παγίδα.  Η παγίδα  βρίσκεται στην αρχική  συνθήκη του διαγράμματος από την οποία η αληθής τιμή οδηγεί στην έξοδο του βρόχου.  Η ακριβής υλοποίηση αυτής της δομής οδηγεί στην έκφραση της συνθήκης  με χρήση λογικού τελεστή ΟΧΙ.
Θέμα Γ
Η διατύπωση του θέματος αυτού παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες. Το ερώτημα Γ1 αναφέρεται σε κάθε προϊόν ενώ το ερώτημα Γ2 σε λογαριασμό χωρίς  να είναι σαφές αν ο λογαριασμός  αφορά ένα προϊόν ή το σύνολο των προϊόντων.  Η  απουσία σε αυτό κάποιας λέξης που να παραπέμπει σε σύνολο λογαριασμού,  μπέρδεψε κάποιους μαθητές που τοποθέτησαν το σχετικό τμήμα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης του ερωτήματος Γ1..
Επίσης, η ανάγκη επεξεργασίας όλων των μεγίστων τιμών χωρίς τη χρήση πίνακα, καθιστά το ερώτημα Γ4 (Μονάδες 6),  αυξημένου βαθμού δυσκολίας για την πλειονότητα των μαθητών. Το Γ3 δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδα. Να παρατηρήσουμε τέλος ότι η λογική που χρησιμοποιεί το  ερώτημα Γ2, έχει εξεταστεί και   παλιότερα.
Θέμα Δ
Απαιτητικό θέμα που περιείχε πολλές επεξεργασίες σε πίνακες, ειδικά στα τελευταίο ερώτημα, χωρίς αντίκρυσμα στη βαθμονόμηση. Απαιτεί προσοχή στην βαθμολόγηση με προσεκτική κατανομή των μονάδων σε κάθε επεξεργασία αντίστοιχα. Την δυσκολία βαθμολόγησης επιτείνει η χρήση εναλλακτικών λύσεων (π.χ τρισδιάστατοι πίνακες) από σημαντικό αριθμό μαθητών.
Μέρος 2ο. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Τα θέματα στο σύνολό τους ήταν κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με αρκετά ερωτήματα να απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση και μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, προκειμένου να μην χάσουν μονάδες. Η κάλυψη της διδαχθείσας ύλης για μια ακόμη χρονιά δεν ήταν πλήρης αφού απουσίαζε σχεδόν τελείως το κεφάλαιο 10, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τους στόχους του μαθήματος του Προγραμματισμού, που πολλές φορές δεν καλύπτεται επαρκώς στα σχολεία λόγω του περιορισμένου χρόνου του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Ενώ η πρώτη εικόνα από τα θέματα ήταν πως είναι ευκολότερα από τα προηγούμενα των τελευταίων ετών, αυτή η εικόνα ανατρέπεται από διεξοδικότερη ματιά και από τα σχόλια των μαθητών, καθώς τα θέματα κρίνονται σε λεπτομέρειες τους  απαιτητικά.
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι βαθμολογίες θα συγκεντρωθούν στα δύο άκρα (κάτω από 30 και πάνω από 70) δηλαδή μια αντιστροφή της καμπύλης Gauss.
Τέλος, επειδή ένα τέτοιο μάθημα συμβάλλει  στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας στην επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, θεμέλιο λίθο της σύγχρονης υπολογιστικής σκέψης, θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη και εξέτασή του σε κάθε τύπου Λυκείου, για μαθητές που κατευθύνονται σε Τεχνολογικές ή Οικονομικές σχολές, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι Σχολές αυτές αναδεικνύονται ως δημοφιλέστερες σε όλες τις σχετικές έρευνες και επιθυμούν την ύπαρξη ενός τέτοιου μαθήματος. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι και οι μαθητές, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, επιθυμούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής.
Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές και υλοποίηση των στόχων τους.
Για την ΠΕΚΑΠ
Σταύρος Κωτσάκης
Βαγγέλης Κανίδης
Παναγιώτης Τσιωτάκης
Δημήτρης Γιάτας

Σχόλια (37)

 
Stra
07 Ιουν 2014 19:36

"Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι βαθμολογίες θα συγκεντρωθούν στα δύο άκρα (κάτω από 30 και πάνω από 70) δηλαδή μια αντιστροφή της καμπύλης Gauss."!!!!H Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής "μάντεψε" κιόλας την κατανομή της βαθμολογίας!Θαύμα! Θαύμα!!!!!!!!!!Ένα μάθημα του ενός μήνα γίνεται βραχνάς των μαθητών εδώ και 15 χρόνια!Ευτυχώς φτάνει στο τέλος του. Να είμαστε καλά να το θυμόμαστε....

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
07 Ιουν 2014 20:53

Έκανες λάθος κλικ (λογικό από τη συγκίνηση) στο θέμα προς σχολιασμό.Το ότι εξετάστηκαν ήδη μαθητές στην προφορική εξέταση και έγινε η πειραματική βαθμολόγηση, επίσης λογικό να αγνοείς, αυτά τα γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση.ΥΓ: Μην παραγγείλεις ακόμη στεφάνι γιατί ... (πώς το λένε) θα οξειδωθεί?

 
Man
07 Ιουν 2014 21:07

"Ένα μάθημα του ενός μήνα γίνεται βραχνάς των μαθητών εδώ και 15 χρόνια!Ευτυχώς φτάνει στο τέλος του. Να είμαστε καλά να το θυμόμαστε...."ή έχεις χαμηλή νοημοσύνη ή ίδιον συμφέρον. δυστυχώς αποτελείς μέρος της συντριπτικής πλειοψηφίας.

 
Dr. Μήτσος
07 Ιουν 2014 21:27

Όταν διαβάζω σχόλια σαν το παραπάνω ειλικρινά με πιάνει κατάθλιψη! Στον 21ο αιώνα υπάρχουν άνθρωποι ποθ χαίρονται που η πληροφορική ως μάθημα χάνει την θέση της ενώ μαθήματα όπως η αρχαία ελληνική γλώσσα αλλά και η χημεία αποκτούν περισπούδαστη θέση. Θα μπορούσα να συμφωνήσω για τη χημεία με την έννοια ότι χρειάζεται να γνωρίζει χημεία ένας μεγάλος αριθμός υποψήφιων φοιτητών αλλά τα αρχαία τα χρειάζονται μόνο οι υποψήφιοι φοιτητές φιλολογίας. Αλλά από την άλλη η πληροφορική χρειάζεται και χρησιμοποιείται παντού! Αγαπητές Stra το smartphone που χρησιμοποιείς είναι ένας υπολογιστής, ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου σου είναι ένας υπολογιστής, η μαγνητική τομογραφία της μητέρας σου βγήκε από έναν υπολογιστή κ.λπ. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά εμείς χαιρόμαστε που «σβήνει» η πληροφορική; Που ζούμε; Σε σπηλιές;

 
Θανάσης Δρίβας
07 Ιουν 2014 21:37

Πέρα από το ψέμα που σε διέπει σαν άτομο, είσαι και κίνδυνος για την παιδεία. Νιώθεις ευχαριστημένος και χαρούμενος που μια ολόκληρη επιστήμη παύει να υφίσταται. Κλείνεις τα μάτια στα 60+ τμήματα Πληροφορικής που θα δέχονται φοιτητές, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο τους. Δεν θα αναλύσω εδώ την αξία της αλγοριθμικής σκέψης, παρά μόνο θα σε παροτρύνω, ανώνυμε, να κοιτάξεις το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο..

 
G.S.
07 Ιουν 2014 21:50

Ίσως κάποιοι Βάθεια νυχτωμενοι κατοικοι της Ελλάδας δεν έχουν πάρει χαμπαρι οτι η πλεον σύγχρονη βιομηχανία παγκοσμίως είναι η πληροφορική και εμείς που μας βολευει ο μεσαίωνας που ζούμε υποστηρίζουμε τις απόψεις του υπουργού μας και φαντάζομαι οτι τους στηριζουμε και με τη ψήφο μας. Δεν έχετε αρκετή νοημοσύνη να αντιληφθείτε την αξιά της πληροφορικής, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με λίγη Prolog!!! Μεσά απο τον πόλεμο που της ασκείται η πληροφορική θα βγει πιο δυνατή

 
Τέρη Κορδούλη
07 Ιουν 2014 22:35

O Dr. Μήτσος νομίζω περιέγραψε την κατάσταση στην πραγματική της διάσταση.ΩΩΩΩ ΝΑΙ !!!!!!! Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα του 2014 που ‘ηδονίζονται’ να βλέπουν το σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα να ξανά-γίνεται ίδιο εντελώς με εκείνο που είχαν οι ίδιοι όταν ήταν μαθητές!!! Είναι βλέπετε που ο σημερινός 18χρονος, κατά το υπουργείο, πρέπει να ξέρει τα ίδια με εκείνον τον 18 χρόνο που σήμερα είναι 45 χρονών!!!Καληνύχτα Ελλάδα!Καληνύχτα απερχόμενε Αρβανιτόπουλε!Καληνύχτα και σε σένα Stra !

 
Κώστας Δέδας
07 Ιουν 2014 23:06

Με έχουν καλύψει οι προηγούμενοι, αλλά διακρίνω μια αντίφαση στα λεγόμενα του συναδέλφου Stra.Μάθημα του 1 μήνα. Δηλαδή αρκεί 1 μήνας για να διδαχτεί σωστά. Μάλιστα.Και πως άραγε ένα μάθημα του 1 μήνα μπορεί να αποτελεί βραχνά για τους μαθητές όντας τόσο εύκολο που μπορεί να διδαχτεί σε 1 μήνα?Μεγάλος ο πειρασμός να φτιάξω τον αλγόριθμο μιας τέτοιας σκέψης και μετά να ασχοληθώ με την εικασία του Γκόλντμπαχ ή το τελευταίο θεώρημα του Φερμά

 
Προς πληροφορικάριους...
07 Ιουν 2014 23:58

Aλγοριθμική σκέψη και πράσινα άλογα ! Νεαρέ Πληροφορικάριε, το γεγονός της μη ύπαρξης της πληροφορικής ως εξεταζόμενο μάθημα όταν εσύ ήσουν μαθητής και πέρασες στην νέες τότε σχολές Πληροφορικής σε εμπόδισε απο το να περάσεις και να τελειώσεις με επιτυχία; Πληροφορική είναι μόνο η αλγοριθμική; Η πληροφορική δημιουργήθηκε ξαφνικά απο το πουθενά; Δεν προέκυψε απο την εφαρμοσμένη Φυσική και τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης των Μαθηματικών; Οι καθηγητές σου στο ΑΕΙ Πληροφορικής που τελείωσες δεν είχαν βασικά πτυχία Φυσικής ή Μαθηματικών;;;Υπερεκτιμημένο απο τους διδάσκοντες μάθημα μέτριας δυσκολίας με απώτερο σκοπό ενα κομμάτι απο την πίτα των ιδιαίτερων....τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο......Σε ποιό ευρωπαικό κράτος υπάρχει αυτόνομο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα πληροφορικής;;;Σοβαρευτείτε, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για το μάθημα υπάρχουν τα ΕΠΑΛ με Τομέα Πληροφορικής με τρεις ειδικότητες και πλήθος μαθημάτων !! Δυο μάλιστα είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα (Προγραμματισμός σε Pascal και Δίκτυα Η/Υ) Γιατί το αποσιωπείτε και το σνομπάρετε το ΕΠΑΛ;;;

 
Teacher
07 Ιουν 2014 23:58

To MEΓΑΛΥΤΕΡΟ ψέμα!Το διαβάσαμε κι αυτό (απ΄ τον "Dr. Mήτσο") ότι χάνει, λέει, η Πληροφορική τη θέση της στο σχολείο και τούτο τη στιγμή που η Πληροφορική διδάσκεται ως μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό) πέρα απ΄ τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ που είναι ο φυσικός της χώρος και στα Γυμνάσια και (γενικά) Λύκεια, θα διδάσκεται επίσης από τη προσεχή χρονιά και στα ΣΕΚ και στα ΙΕΚ, διδάσκεται ήδη στα Δημοτικά κάτι δε ψιθυρίζεται και για τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς..... (Ελεος, πιά σ΄ αυτη τη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας που όχι μόνο δεν παράγει πληροφική τεχνολογία, αλλά ούτε ..θήκες για τους εισαγόμενους υπολογιστές. Ελεος!..

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
08 Ιουν 2014 01:21

Τελικά υπάρχει στρατευμένος αγώνας ενάντια σε όλη την Τεχνολογική κατεύθυνση για να πάρει και πάλι τα σκήπτρα η μητέρα των επιστημών, η Χημεία.

 
KIN
08 Ιουν 2014 09:05

Ο/Η Stra ουσιαστικα δηλωνει το αυτονοητο.Δηλ. η πληροφορικη ως δεξιοτητα θα κατακτιεται απο το μαθητη εως κ το λυκειο.Επισης ως μαθημα διδασκεται σε Δημοτικο,Γυμνασιο,Λυκειο.Επισης κανενας καθηγητης πληροφορικης δεν απολυεται.Ολοι εσεις οι πληροφορικαριοι γκρινιζετε διοτι το μαθημα σας δεν ειναι πλεον Πανελλαδικως εξεταζομενο,με οτι αυτο συνεπαγετε.....Απλως πειτε την αληθεια κ αφηστε κατα μερος τα φαιδρα ,ιλαρα εως κ ιταμα σας επιχειρηματα κ παραδεχτειτε οτι πιεζετε την κοινωνια ωστε το μαθημα σας να εξεταζεται Πανελλαδικως ,κατι που συνεπαγεται φροντστηρια κλπ..Αν το παραδεχτειτε δημοσιως,ισως γινετε πειστικοτεροι.Δεν εχω καμια εμπαθεια προς το μαθημα σας,δεν ειμαι καθηγητης Χημικος.Απλως ειμαι ενας γονιος .

 
Τέρη Κορδούλη
08 Ιουν 2014 10:06

Το άλλο το άκουσες ανώνυμε που προσφωνείς τους καθηγητές πληροφορικής πληροφορικάριους ;; Ο θείος μου, στα μέσα της 10ετιας του ’70, πέρασε ιατρική χωρίς να δώσει πανελλήνιες στη Βιολογία!!! Και να σου πω και κάτι;;; Είναι πολύ καλός γιατρός!!! Καληνύχτα και σε σένα λοιπόν!Από έναν ΕΠΩΝΥΜΟ που ‘πληροφορικάριο’ που ‘μίλα’ για την ΕΠΙΣΤΗΜΗ του χωρίς να χρειάζεται να χρειάζεται να μιλά αρνητικά για τις όλες τις υπόλοιπες!!

 
Θανάσης
08 Ιουν 2014 10:11

Με μεγάλη μου θλίψη βλέπω «επιστήμονες» να επιχαίρουν ενός πισωγυρίσματος, προτάσσοντας το βραχυπρόθεσμο προσωπικό και κλαδικό τους όφελος αντί της μεγάλης εικόνας. Μακάρι τα ΕΠΑΛ να οδηγούσαν στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οπότε και τα συμπλέγματα της μέσης ελληνικής οικογένειας θα ικανοποιούνταν και δεν θα χρειαζόταν να προσπαθήσουμε να πείσουμε εθελοντές αδαείς ότι 1+1=10. Οι κανόνες της φυσικής επιλογής θα τα τακτοποιούσαν όλα, και όλοι αυτοί οι φωστήρες θα εξαφανίζονταν όπως οι δεινόσαυροι.

 
Original ΠΕ19
08 Ιουν 2014 10:18

Στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, στον Καναδά, στην Ν.Κορέα οι μαθητές από το δημοτικό ξεκινούν τα μαθήματα προγραμματισμού (προσοχή ΟΧΙ scratch, όχι Ψευτοπασκάλ που διδάσκονται εδώ στην Ελλάδα!). Και ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί μεταξύ μας υπάρχουν ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί πληροφορικής οι οποίοι με σεμινάρια 400 ωρών βαπτίστηκαν καθηγητές του κλάδου(πχ Χημικοί κ.α). Με τέτοιους εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να διδαχτεί μια γλώσσα προγραμματισμού σε μαθητές; Είναι δυνατόν ο Θεολόγος να μπορέσει να διδάξει πιο βαθιές έννοιες Πληροφορικής (NP προβλήματα κ.α.;) Η λύση είναι απλή :1) Η κάθε σχολή να καθορίζει μόνη της τα μαθήματα εισαγωγής2) Οι άσχετοι καθηγητές χωρίς βασικό πτυχίο πληροφορικής να πάνε στις ειδικότητες τους με μετάταξη.Οσο για τους τιμητές των πάντων, ο μόνος λόγος που η Ελλάδα δεν παράγει και δεν εξάγει τεχνολογία είναι γιατί κάποιοι στα δημοτικά δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν δίνουν βάσεις στα παιδιά τουλάχιστον στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Αποτέλεσμα τα παιδιά όταν έρχονται σε μας δεν ξέρουν ούτε τα απολύτως βασικά. Εμείς θα τους μάθουμε ΚΑΙ προπαίδεια; Ανεπαρκείς δάσκαλοι παράγουν ανεπαρκείς μαθητές για τη δευτεροβάθμια. Γιατί προφανώς και σας βολεύει αυτό το σύστημα (φροντιστήρια - συστηματική προώθηση των χείριστων λόγω ιδεολογίας). Δεν είδα ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος ποτέ την ΔΟΕ να βγει και να παραπονεθεί για κάτι σχετικό. Ασχοληθείτε λοιπόν με τα αμάζευτα του κλάδου σας και μετά ελάτε να μας πείτε για τα του οίκου μας.

 
G.S.
08 Ιουν 2014 10:45

Κυριε (Προς πληροφορικαριους) Πέρασα στην πληροφορική του ΑΠΘ με δέσμες, δλδ μεταξυ αλλων και χημεία. Τελείωσα στην ωρα μου, αλλά αν με ρωτήσεις ποιές ήταν οι πιο άχρηστες ώρες μαθημάτων που εκανα στο λύκειο θα σου πω με σιγουριά οτι ηταν αυτές της χημείας. Δε μου χρειάστηκαν ποτε οι γνώσεις που πήρα παρα μόνο να διαβάζω τα χαρτάκια που είναι πισω στα απορρυπαντικά και στα μπουκαλάκια με το νερό οτάν δεν εχω τίποτα καλύτερο να κανω... Ενω η πληροφορική... νομιζω όλοι τη χρειαζόμαστε. Και για μπουν τα πράγματα στη θέση τους και χημεία και πληροφορική χρεαζομαστε άλλα να μοιραστεί δίκαια και λογικά η όποια 'πίτα', αναφέρουν κάποιοι. Φαντασου πόσο αναχρονιστική είναι η σκέψη σου-ας. Καληνύχτα και ας είναι 10:44 πμ.

 
Γιώργος Νικολακάκης
08 Ιουν 2014 11:34

"Σε ποιό ευρωπαικό κράτος υπάρχει αυτόνομο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα πληροφορικής; "Απάντηση : Οι πανελλαδικές δυστυχώς για σένα, εφαρμόζονται (ακόμα) μόνο στην Ελλάδα. Σε λίγα όμως χρόνια ίσως οι Φραγκολεβαντίνοι φωτιστούν απο το παράδειγμά μας και υιοθετήσουν το σύστημα του Νέου Λυκείου, πρότυπο της δεκαετία του 70-80.

 
Stra
08 Ιουν 2014 12:21

Ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις των συναδέλφων. Μερικές γενικές παρατηρήσεις αρχικά:1. Που αλλού η πληροφορική εξετάζεται αποκλειστικά με χαρτί και μολύβι και μακριά από υπολογιστή;2. Γιατί νιώθετε ότι πυροβολείται το μάθημα σας; Στο νέο Λύκειο (στη Γ Λυκείου) είναι μάθημα γενικής παιδείας με 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα! Βέβαια δεν εξετάζεται πανελλαδικά, αλλά αυτό είναι που πονάει; Δε νομίζω, ε; Μη μου πείτε ότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι η πίτα των ιδιαιτέρων!3. Η αντιπαλότητα προς τη χημεία δεν με αφορά. Ωστόσο οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η χημεία έδειξε το δρόμο της συγκρότησης της επιστήμης από τον 19ο αιώνα! Σεβασμός!4. Η πληροφορική ΔΕΝ είναι επιστήμη! Χωρίς να είναι κακό αυτό, όμως δεν είναι επιστήμη.Λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα:Προς τον συν. Τσιωτάκη: Η προφορική εξέταση έχει ένα δείγμα της τάξης του 0,5% του συνόλου των υποψηφίων και όχι αντιπροσωπευτικό! Σωστά;Προς το Man: Μπορεί να είμαι χαμηλής νοημοσύνης. Ίσως να μην ανήκω στους προικισμένους Έλληνες όπως εσύ! Προς τον Dr. Μήτσος: Άχρηστα τα Αρχαία, ε; Μόνο οι υποψήφιοι της Φιλολογίας τα χρειάζονται. Α, ρε δόλια Ελλάδα με τέτοιους εκπαιδευτικούς, αν είσαι εκπαιδευτικός…Προς τον Θανάση Δρίβα: Για πες που σε παρακαλώ, οι φοιτητές που εισάγονται στα 60+ τμήματα Πληροφορικής από τη Θετική κατεύθυνση, χωρίς να έχουν διδαχθεί ΑΕΠΠ, υστερούν; Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται να καλύψουν το υποτιθέμενο «handicap»; Άσε, λοιπόν, αυτά τα επιχειρήματα…Προς τον/την G.S.: «Βαθειά νυχτωμένοι κάτοικοι της Ελλάδας», «μεσαίωνας», «φαντάζομαι ότι τους στηρίζουμε και με τη ψήφο μας.», «Δεν έχετε αρκετή νοημοσύνη να αντιληφθείτε την αξία της πληροφορικής», και το ηρωικό: «Μέσα απο τον πόλεμο που της ασκείται η πληροφορική θα βγει πιο δυνατή». Καλά… Σου προτείνω να τραγουδάς 3 φορές την ημέρα την 3η Διεθνή!Προς την Τέρη Κορδούλη: Καληνύχτα σου και όνειρα γλυκά…Προς τον Κώστα Δέδα: Άφησε την εικασία του Γκόλντμπαχ ή το τελευταίο θεώρημα του Φερμά. Είναι δύσκολα…Προς τον Πέτρο Παπαδόπουλο: «Τελικά υπάρχει στρατευμένος αγώνας ενάντια σε όλη την Τεχνολογική κατεύθυνση»! Η καχυποψία είναι ίδιον του ηλίθιου!Προς ενημέρωσή σας, σας ανακοινώνω ότι είμαι φυσικός και διδάκτορας της πληροφορικής από το 1985!Σας χαιρετώ...

 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
08 Ιουν 2014 13:29

Θέλω να δώσω μία απάντηση σε όσους καταθέτουν ότι η πληροφορική δεν είναι απαραίτητη για την εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΙ –ΤΕΙ .Για δείτε λοιπόν παρακάτω πόσες είναι οι σχολές πληροφορικής που έχουν ως βάση την αλγοριθμική σκέψη και τον προγραμματισμό υπολογιστών . Αυτό δεν σας λέει τίποτα ; Γιατί δεν κάνετε ένα gallop σε γονείς και μαθητές να δείτε πόσοι από αυτούς θεωρούν την πληροφορική ως βασική επιστήμη. Ίσως αυτό έπρεπε να είχε γίνει στα πλαίσια του ανοιχτού δημόσιου διάλογου για το νέο Λύκειο το περασμένο καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε ή δεν ήθελαν να γίνει ,συνεπώς χάσαμε και μας πέταξαν εκτός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και αυτό διότι μας καπέλωσαν κάποιοι άλλοι που είχαν τους κολλητούς και γνωστούς. Ακόμα το επίσης γελοίο και παράλληλα κωμικοτραγικό είναι ότι οι κύριοι αυτοί που σχεδίασαν το νέο Λύκειο ξέρουν ότι έχουν άδικο για την επιλογή τους στην πληροφορική να είναι εκτός , έτσι λοιπόν για να ξεγελάσουν τους γονείς αλλά και εμάς μας έβαλαν ως γενική παιδεία σε όλες της τάξης του Λυκείου για να δείξουν στον κόσμο ότι έτσι μας αναβάθμισαν .Δυστυχώς έτσι δουλεύει σε πολλά πράγματα η Ελλάδα.217 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)18471219 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης17767221 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας16984330 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα)16359223 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)16027220 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)15916338 -Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)15529333 -Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ14926215 -Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας14772331 -Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)14452339 -Πληροφορικής Πειραιά14382335 -Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)14148412 -Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)13858340 -Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων13719262 -Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά13144216 -Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)12553371 -Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΚΟΖΑΝΗ)12370711 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)12268369 -Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)11771712 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)11535713 -Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς)11115720 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)10842714 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)1075598 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)10732366 -Πληροφορικής (Κέρκυρα)10663354 -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη)10372344 -Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)9811725 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)9267727 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)9245722 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)9217723 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)9150506 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)8756724 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)8136736 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)8126710 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)8115734 -Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)8013529 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)7966735 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

 
G.S.
08 Ιουν 2014 15:55

Κύριε Stra: που λες με καμάρι "Η πληροφορική ΔΕΝ είναι επιστήμη! Χωρίς να είναι κακό αυτό, όμως δεν είναι επιστήμη."ο όρος computer science (=επιστήμη υπολογιστών) , τι σου λεει? Καθώς επίσηςΟ φυσικός Ρίτσαρντ Φάινμαν (Richard Feynman) έχει πει: Η επιστήμη υπολογιστών δεν είναι τόσο παλιά όσο η φυσική, υστερεί χρονικά μερικούς αιώνες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα στο πιάτο του επιστήμονα των υπολογιστών απ' ότι σε αυτό του φυσικού: μπορεί να είναι νεότερη αλλά είχε μια πολύ πιο έντονη γέννηση!

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
08 Ιουν 2014 18:47

Πιθανώς το 2015 (30 χρόνια μετά), τα τμήματα Πληροφορικής είναι περιττά. Αρκεί κανείς να σπουδάσει κάποια θετική επιστήμη (και όχι μόνο) και μετά διδακτορικό, αλλά μισό λεπτό ... είμαστε στην εποχή του Cern.Η βάση της συζήτηση είναι η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Ξουλίδου. Εφόσον ο απερχόμενος Υπουργός δεν μπόρεσε να απαντήσει, ας μας δώσει κάποιος μια απάντηση, πριν σχεδιάσουμε το μάθημα για το δημοτικό.ΥΓ: είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, όχι πληροφορική εν γένειΠαναγιώτης Τσιωτάκης

 
Θανάσης
08 Ιουν 2014 19:53

Προς Stra Μάλλον έχεις μείνει στο 1985. Χωρίς αυτό να είναι κακό, όμως έχεις μείνει στο 1985.Καλή σύνταξη και ψυχή βαθιά.

 
Προς Πληροφορικάριους Νο 2
08 Ιουν 2014 20:10

Λοιπόν προς αποκατάσταση της ''πικρής αλήθειας'' απο κάποιον που ξέρει αρκετά.Προς Original ΠΕ-19 -- Αν ελέγξεις να δεις ποιοί πήγαν εθελοντικά στις δήθεν υποχρεωτικές μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια θα δεις οτι η πλειοψηφία είναι ''γνήσιοι, αμόλυντοι ΠΕ-19/20'' παντογνώστες της Πληροφορικής που αφήσαν σχολεία με οργανική θέση παρακαλώ, με σκοπό να αααράξουν! Παραθέτω αυτούσιο διάλογο με γνωστό νεαρό ΠΕ-19 που μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια ''Θα τους κάνεις Scratch υποθέτω στην ΣΤ', εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ, Λογιστικό φύλλο;'' Απάντηση....''Είσαι καλά; Σε αυτά τα διαβολάκια; Πέρη και Κάτια να χαζεύουν αντε κανά κείμενο στο word και powerpoint και ξερό ψωμί'' !!! ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΣ και αυτό δυστυχώς θα γυρίσει και θα την πατήσετε στα Δημοτικά απο τους δασκάλους όπως και στο Λύκειο. Ολη η φασαρία στο Λύκειο για το πανελλαδικά εξεταζόμενο γίνεται για τα ιδιαίτερα, τέλος! Κουβέντα για τα ΕΠΑΛ !!!. (εκεί βλέπεις δεν έχει ψωμί...)Προς Τέρη Κορδούλη -- Μόνη σου επιβεβαιώνεις αυτά που είπα, οτι δεν είναι απαραίτητο να διδαχθείς αλγοριθμική στο Λύκειο για να τελειώσεις μια σχολή Πληροφορικής. Προς απαντες τους Πληροφορικάριους--- Γιατί δεν μας λέτε στις τόσες σχολές πληροφορικής που υπάρχουν και αναφέρετε για να τονίσετε την ανεξάρτητη επιστήμη της πληροφορικής, πόσοι καθηγητές σε αυτές που σας διδάσκουν καθημερινά έχουν βασικό πτυχίο Φυσικής, ή Μαθηματικών ; (.....Δυστυχώς για εσας οι περισσότεροι και το αποκρύπτετε συστηματικά). Πολύ εύκολα ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει στην Ιστοσελίδα καθε σχολής τα βιογραφικά των καθηγητών της. Τέλος για να μάθει και ο κόσμος γιατί οι καθηγητές Πληροφορικής τρώγονται μεταξύ τους με διαφορετικές ενώσεις; (ΠΕΚΑΠ, ΕΠΥ, ΕΠΕ, Τοπικοί σύλλογοι..κλπ) Η απάντηση ξεκινά πολύ παλιά απο την αλαζονεία και την απληστία των πρώτων αποφοίτων των σχολών Πληροφορικής που νόμιζαν οτι ανακάλυψαν την κότα με τα χρυσά αυγά και οραματιζόταν μια πανελλαδική συνδικαλιστική ένωση αντίστοιχη του γνωστού ΤΕΕ (των Μηχανικών) όπου ως μηχανικοί Η/Υ και δικτύων (άσχετα αν κάποιοι προερχόταν απο την πρώην ανωτάτη βιομηχανική σχολή Θεσσαλονίκης που εν μια νυκτί μετατράπηκε σε γνήσια σχολή πληροφορικής) θα έπαιρναν αμοιβή για να βάλουν τη σφραγίδα τους για καθε τοπικό LAN που θα γινόταν, για κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα πληροφορικής που θα εγκρινόταν κλπ.... Κύριοι ο καθένας στην εκπαίδευση έχει ενα όνομα και μια ιστορία και κρίνεται καθημερινά απο τους μαθητές του και τους συναδέλφους του στο χώρο εργασίας, όλα τα άλλα περι γνήσιων ΠΕ-19 και ιμιτασιόν ΠΕ-19 είναι απλώς γελοιότητες γιατί στερείστε επιχειρημάτων.ΥΓ. Αλήθεια οι ΤΕ-01-13 προγραμματιστές στα ΕΠΑΛ που σας διέφυγαν; Πρώην δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, θεολόγοι, γυμναστές που αποφοίτησαν απο τα ΕΠΑΛ Πληροφορικής και τώρα διδάσκουν πληροφορική στα ΕΠΑΛ !!! Πως το επιτρέπετε;Παρακαλώ αν είναι να απαντήσετε, απαντήστε με επιχειρήματα και όχι αοριστολογίες περί αλγοριθμικής σκέψης και τεχνολογικής προόδου κλπ.

 
Dr. Μήτσος
08 Ιουν 2014 20:48

Stra Τα Αρχαία Ελληνικά είναι γλωσσολογικά μια νεκρή γλώσσα όπως ακριβώς νεκρή γλώσσα είναι και τα Λατινικά. Εμείς οι νεοέλληνες με τις χίλιες δύο εμμονές μας θεωρούμε λάθος πως υπάρχει μία γλώσσα από την αρχαιότητα ως σήμερα. Η ση,μερινή γλώσσα είναι εξέλλιξη της αρχαίας και μάλιστα της Ελληνιστικής γλώσσας και ότι αυτής που κακώς διδάσκονται οι μαθητές. Η διδασκαλία της γλώσσας δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα στους μαθητές. Μπορει να προσφέρει αλλά μόνο σε ενήλικους που κατανοούν τι διδάσκονται και γιατί. Πράγματι η πληροφορική δεν είναι επιστήμη στο βαθμό βέβαια που τα μαθηματικά δεν είναι επιστήμη. Με άλλα λόγια είναι τόσο επιστήμη όσο είναι και τα μαθηματικά αλλά σίγουρα πολύ περισσότερο επισήμη από την κοινονιολογία, τα οικονομικά, τη φιλολογία κ.λπ. Οπότε δεν βλέπω τον λόγο κάποιος να διδάσκεται οικονομικά και όχι πληροφορική. Τέλος, πρέπει όλοι να καταλάβουν πως μόνο μια χώρα με βάσεις στις επιστήμες και στην τεχνολογία μπορεί να παράξει καινοτομία, πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει με την εμμονή στη διδασκαλία άχρηστων πραγμάτων!

 
Stra
08 Ιουν 2014 21:44

Αγαπητέ κ. Τσιωτάκη,Κανείς δεν είπε ότι τα τμήματα Πληροφορικής είναι περιττά! Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο το αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διδασκαλία της ΑΕΠΠ για να σπουδάσει κάποιος Πληροφορική. Αν θέλετε απαντήστε στο ερώτημα που έθεσα: Οι μαθητές που προέρχονται από τη Θετική κατεύθυνση και εισάγονται σε οποιοδήποτε Τμήμα Πληροφορικής μπορούν να διαπρέψουν;Όσο για το CERN: Χωρίς να το γνωρίζετε πέσατε στην περίπτωση! Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι η ειδικότητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στο CERN δεν είναι οι φυσικοί αλλά οι μηχανικοί των Η/Υ. Αλήθεια, νομίζετε ότι όλοι αυτοί, στις 21 χώρες-μέλη του CERN έχουν διδαχθεί κάτι ανάλογο με την ΑΕΠΠ;Γνωρίζετε επίσης πώς γίνεται η εξέταση στο μάθημα Computer στο ΙΒ, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Γνωρίζετε ότι η επιλογή αυτού του μαθήματος ΔΕΝ αποτελεί προαπαιτούμενο για εισαγωγή σε πρωτοκλασάτα Ιδρύματα του εξωτερικού;Θα ήθελα απαντήσεις επί της ουσίας. Τουλάχιστον από αυτό το βήμα ας σταματήσουμε τα φτηνά συνδικαλιστικά συνθήματα όπως του G.D. και άλλων.Καλή συνέχεια…

 
Κώστας Δέδας
09 Ιουν 2014 00:08

Προς stra.Είναι ευκολότερο να αποδείξω την εικασία του Γκόλντμπαχ, παρά να βρω λογική στο ότι ένα μάθημα 1 μήνα ταλαιπωρεί τους μαθητές. Στο ψητό δεν απάντησες

 
G.S. Σιαφάκας Γιώργος
09 Ιουν 2014 02:09

Κύριε stra, δυστυχώς λάθος υπόθεση κάνατε λεγοντας οτι κάνω χρήση συνδικαλιστικών συνθημάτων. Δεν είμαι πουθενά συνδικαλιστής, απο άποψη επι του θέματος. Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ πληροφορικής και βγάζω έντιμα το ψωμί μου μέσα απο αυτό που σπουδασα στον ιδιωτικό τομέα δουλευοντας με 100 μαθητές ετησίως. Και αυτό που κάνω απο εδώ μέσα και όχι μονο είναι να υπερασπίζομαι την επιστήμη της πληροφορικής,αυτό που σπουδασα και αυτό που τρέφει την οικογένεια μου. Και να ξέρετε δε θέλουμε να βγάλουμε επιστήμονες απο το λύκειο απλα θέλουμε να μάθουν τα παιδιά που σκέφτονται να σπουδάσουν πληροφορική τι περιπου πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Πολλά παιδιά έρχονται και μας λεν στο τέλος της χρονιας οτι χάρη στην αεππ επέλεξαν να σπουδασουν πληροφορική και αλλά μας λεν το αντίθετο οτι καταλαβαμε οτι δε μας αρέσει η πληροφορική. Και για να γίνει πιο σφαιρική η άποψη τους θέλουμε αναβάθμιση των μαθημάτων πληροφορικής και όχι απλή παραμονή της ΑΕΠΠ.Τέλος προσωπικά θεωρώ ότι ένας μαθητής θετικής μπορεί να κάνει πράγματα στην πληροφορική όπως και ένας της τεχνολογικής θα μπορούσε να διαπρέψει σε σχολές που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τη χημεία ως βασικό μάθημα, αλλά αυτό δε σημαίνει οτι πρέπει να καταργησουμε την χημεία γιατί τελικα δεν είναι και τόσο απαραίτητη... Σωστή κατανομή και ενα δίκαιο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα ζητάμε, το όποιο θα θέλουν να μας το αντιγράψουν οι άλλοι, άλλα στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει ''να ψοφίσει ο γάιδαρος του γείτονα...''. Γιατί τέτοιος πόλεμος στην πληροφορική εν έτη 2014; Αυτό δε μπορω να καταλάβω.Και επίσης στην ερώτηση γιατί οι σχολές πληροφορικής δεν έχουν καθηγητές απόφοιτους πληροφορικής απανταω λέγοντας οτι τις θέσεις των καθηγητών τις κατέχουν άνθρωποι κάποιας ηλικίας, είναι σαν οικογενειακά κειμήλια, οι οποίοι σπούδασαν τότε που οι σχολές πληροφορικής ακόμα γίνονταν. Σιγά σιγά αλλάζει αυτή η κατάσταση.Πάντως υπάρχει χώρος για όλους βάζοντας ως κύριο κριτήριο το καλό των παιδιών μας.

 
Original ΠΕ19
09 Ιουν 2014 02:20

Φαντάζομαι πως οι άνθρωποι σπουδάζουν είτε από τυχωδιοκτισμό, βιοπορισμό είτε από αγάπη στην επιστήμη. Αφού η πληροφορική δεν είναι επιστήμη όπως μάθαμε σε αυτό το νήμα, γιατί ο πνευματικός πατέρας αυτών των ιδεών να είναι κάποιος που θα αφήσει την "επιστήμη" του (κάτι σαν να λέμε... φυσική) κάνοντας και διδακτορικό; Θυμάμαι ένα τραγουδάκι που ξεκινάει "για τα λεφτά τα κάνεις όλα...".Οσο για το στατιστικό δείγμα των "γνήσιων" επιστημόνων Πληροφορικής οι οποίοι έκαναν τη βουτιά από την β/μια προς την α/μια... το πόρισμα αυτό αποκτήθηκε "προσεγγίζοντας" νεαρούς ΠΕ-19 ή από άλλη πηγή; Βέβαια ο φίλος μας ο Stra είπε μια μεγάλη αλήθεια και θα συμφωνήσω απόλυτα στο γεγονός πως όποιος ΠΕ-19 θέλει σώνει και καλά να εστιάζει ΜΟΝΟ στο θέμα του εξεταζόμενου μαθήματος ίσως να θέλει να γίνει φροντιστηριάκιας. Για αυτό ακριβώς πρότεινα και έθεσα τις προτάσεις μου στο προηγούμενο άρθρο μου.

 
thanos
09 Ιουν 2014 10:28

Αρχικα δεν ειμαι ουτεχημικος ουτε πληροφορικος. Απλα ειδα τοσα πολλα σχολια και ειπα να μπω να διαβασω να δω τι γινεται. Φιλτατοι χημικοιμεκθετετε το κλαδο σας με αυτα που γραφετε. Ειστε γραφικοι και προκαλειτε θλιψη. Το αρθρο ειναι για σχολιασμο των θεματων του προγραμματισμου. Πως βρεθηκατε εσεις να σχολιαζετε εδω? Αυτο δειχνει κομπλεξ και ανασφαλεια. Τα λατινικα γιατι σας ξεφυγαν? Θελω ολοι σας να μου δειξετε τη ζυγαρια που χρησιμοποιειτε για να ζυγιζετε τις επιστημες. Αυτη ειναι πιο χρησιμη η αλλη οχι. Αστειο. Καλα ενα πουδιαβασα οτι η πληροφορικη δεν ειναι επιστιμη δεν αξιζει να το σχολιασω. Απλα του λεω οτι εχει δικιο γιατι ετσι μας εχει πει ο γιατρος να του λεμε. Διαιρει και βασιλευε. Φιλτατοι πληροφορικοι μην κανετε σαν παιδακια που τους πηραν το παιχνιδι. Αν πιστευετε οτι σας αδικουν η καντε κατι η μη μιλατε καθολου αλλα οχι να πεφτετε στη παγιδα να κατηγορειτε αλλους κλαδους

 
Παναγιώτης Ψώμος
09 Ιουν 2014 11:52

Επειδή η προσωπική μου γνώμη,ενδεχομένως δεν βαραίνει αρκετά θα παραθέσω μερικές από τις απόψεις που συγκεντρώθηκαν σε μια τεράστια πρωτοβουλία για την σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετείχαν πάρα πολλοί ηγέτες και διανοούμενοι, οι γνώμες των οποίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Μερικές από τις απόψεις ήταν του Stephen Hawking, του Steve Jobs, του Bill Clinton, του Al Gore, τoυ πρόεδρου του πανεπιστημίου Stanford, τoυ Bill Gates, του αντιπροέδρου της Google.Stephen HawkingTheoretical Physicist, Cosmologist, and Author“Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn.“Steve Jobs“I think everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think.”Bill GatesChairman, Microsoft“Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains.“President Bill Clinton“At a time when people are saying «I want a good job – I got out of college and I couldnt find one,» every single year in America there is a standing demand for 120,000 people who are training in computer science.“John HennessyPresident, Stanford University“Learning to program is exciting: it’s stimulating, fun, develops new ways of thinking, and in a very short time you can build programs that will impress your friends and family! Discovering the joy of programming was the spark that started my professional life and impressed the teenage beauty who, 40 years later, is still the love of my life!“Vice President Al Gore“Our civilization is experiencing unprecedented changes across many realms, largely due to the rapid advancement of information technology. The ability to code and understand the power of computing is crucial to success in today’s hyper-connected world.“Susan WojcickiSenior Vice President, Google“Learning to code makes kids feel empowered, creative, and confident. If we want our young women to retain these traits into adulthood, a great option is to expose them to computer programming in their youth.“

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.