ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το νομοσχέδιο που αφορά, φοιτητές, πανεπιστημιακούς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Πιστοποιητικά Η/Υ, ΕΠΑΛ, Σχολικούς Συμβούλους, όπως στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Δημοσίευση: 09/09/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στάλθηκε από τη Βουλή, προς δημοσίευση, στο Εθνικό Τυπογραφείο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, προ ημερών.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΛΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν φοιτητές, πανεπιστημιακούς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Πιστοποιητικά Η/Υ,  ΕΠΑΛ, Σχολικούς Συμβούλους, είναι τα εξής:
Άρθρο 4Α
Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγμα- τικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μο- ριοδότησης Θ ́ και Ι ́ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ ́και ΙΒ ́ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθω- νιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκ- κλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α ́ 45), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη.
2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκ- παιδευτικών για διορισμό στις εν λόγω σχολικές μονά- δες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πί- νακες.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου αυτού, δεσμεύονται να υπηρε- τήσουν στις οικείες σχολικές μονάδες επί μία τουλάχι- στον συνεχή διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποι- ονδήποτε λόγο η απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή με- τακίνησή τους από τις μονάδες αυτές κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Για το σχολικό έτος 2014-2015, δημόσιες σχολικές μο- νάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν ε- ντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ' και Ι’ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατη- γορία μοριοδότησης ΙΑ' ή IB', αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ', σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ' και β. στην κατηγορία Ι’, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ’.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 5Α
Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγμα- τικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομί- σθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολι- κές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανή- κουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ ́ και Ι ́ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ ́ και ΙΒ ́ για τη δευτεροβάθ- μια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδη- μία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέ- ρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπο-
λογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπο- νται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθη- κών διαβίωσης.
2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργι- κών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατη- γοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτή- σεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολι- κές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ι- σχύοντες πίνακες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Για το σχολικό έτος 2014-2015, δημόσιες σχολικές μο- νάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν ε- ντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ' και I' της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατη- γορία μοριοδότησης ΙΑ' ή IB', αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ', σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ' και β. στην κατηγορία Ι’, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB'.
4. Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται. Οι ενι- αίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτού- νται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.
Άρθρο 7
Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156) καταργείται.
Άρθρο 8
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων α- ξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να προ- σλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενι- κή Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α ́26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξή- ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α ́115) και δεν συμπεριλαμ- βάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοπο- θετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παράγραφος ι- σχύει από την 1.5.2015.»
Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών
Στο τέλος της περίπτωσης α ́ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (A ́ 195) προστίθεται εδάφιο ως α- κολούθως: «Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απω- λέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχι- στον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013 -2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμ- βρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύ- ει από 31.8.2014».
Άρθρο 10
Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
1. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Σ., Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και Δ ́ τάξης εσπερι- νού ΕΠΑ.Λ., μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προ- σωπικό από τις καταργούμενες ειδικότητες του παρό- ντος άρθρου».
2. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις δια- τάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατί- θεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικεί- ου Περιφερειακού Διευθυντή.»
3. Η διάταξη της παρ. 20 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων, κατά τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015- 2016 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προ- αγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. δύναται να διατίθεται ο ανα- γκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρ- θρου 82 του ν. 4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.»
4. Προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 82 του ν. 4172/2013 ως ακολούθως:
«12. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2013- 2014 φοίτησαν στη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, στη Γ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και στη Β' τάξη Επαγγελματικής Σχολής, ειδικοτήτων που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του παρόντος, οι οποίοι έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014, Φεβρουάριου 2015 και Μαΐου -Ιουνίου 2015. Για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. η εξέταση Φεβρουάριου 2015 και Μαΐου -Ιουνίου 2015 διενεργείται σε ΕΠΑ.Λ. που ορί- ζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος και οι διαδικασίες των προφορι- κών και γραπτών εξετάσεων.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Η λειτουργία της Α' Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η λειτουργία της Β' Τάξης των δημοσίων ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη- σκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι δημό- σιες ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά- των καταργούνται τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπό- λοιπες ΕΠΑ.Σ. καταργούνται τη 15η Σεπτεμβρίου 2015. Η διάταξη του άρθρου 51 του ν. 4262/2014 εξακολουθεί να ισχύει.»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:
«5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υ- πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται ορ- γανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, ε- ντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ.. Η διάθεση του απα- ραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β' Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με α- πόφαση του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ.. Οι εκπαιδευ- τικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την ημερομηνία της οργανικής τοποθέτησής τους στην καταργούμενη ΕΠΑ.Σ.. Αν η τοποθέτηση γίνεται σε Ε- ΠΑ.Λ. της ίδιας ομάδας σχολείων, κατά την έννοια του άρθρου 5 του π.δ. 50/1996, αυτή ανατρέχει στο χρόνο της με οποιονδήποτε τρόπο αρχικής οργανικής τοποθέ- τησής τους σε ΤΕ.Λ. ΤΕ.Σ. Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε. από τη μετα- τροπή ή την κατάργηση των οποίων προέκυψε η καταρ- γούμενη ΕΠΑ.Σ..»
Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 (Α ́ 244) αντι- καθίσταται ως ακολούθως:
«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι- πών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιο- ποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και δι- δακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτι- κού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλη- τικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρε- σίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουρ- γίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολεί- ων δύνανται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτι- κών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών, καθώς και των συνοδών τους με σκοπό την παροχή σε αυτούς καταλύματος και την παράλληλη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτή- των. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η μετατροπή των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρο- νικό διάστημα της διαμονής.»
Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματι- κής εκπαίδευσης και κατάρτισης: α. Πτυχίο Επαγγελμα- τικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέ- δου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Ε- παγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίη- ση, β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χο- ρηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (Ε- ΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τά- ξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ει- δικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Ε- παγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολι- κές εξετάσεις, ε. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγεί- ται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση, στ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ει- δικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστο- ποίηση, ζ. Βεβαίωση Επάρκειας, που χορηγείται σε ε- παγγελματίες οι οποίοι παρακολουθούν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματι- κής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγ- γελματικό περίγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγέλματος.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:
«2. Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμά- των των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Πλοιάρχων και των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α ́ 261).»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέ- σεις, με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματι- κής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου ε- παγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.). Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πι- στοποιείται η επαγγελματική εμπειρία επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής
εμπειρίας επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματι- κής εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος άρθρου.» 4. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:
«5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του
άρθρου 17, εκτός του Κ.Δ.Β.Μ. και του Κολλεγίου, είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ε ξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρ- τισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε χρόνο που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρ- μόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος Ειδικότητας. Κατά πε- ρίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλ- ματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους α- παίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδι- κότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομο- θεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει προγραμματικών συμφω- νιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητή- ρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστο- ποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος κατα- βολής των εξέταστρων πιστοποίησης και του ανταποδο- τικού τέλους για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κε- ντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελμα- τικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επαγγελ- ματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών ε- νώσεων για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισή- γηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρό- σκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποί- ων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος
λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα α- νωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτή- ρα θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρ- χικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και I.E.Κ.. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πι- στοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρ- τισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα Συνεχι- ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το ε- κάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, κατ’ αναλο- γία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε ́ της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο καθορισμός των θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματι- κής Κατάρτισης, ανατίθεται δε στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η διε- νέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος ε- δαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύψος, ο τρό- πος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λε- πτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στις εξετά- σεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζε- ται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..»
5. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 47 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:
«7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου σε διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας αναφέρε- ται Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, νοείται επι- πέδου 4, Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 3, νοείται επιπέδου 4, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ ́ Τάξης των Ε- παγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), νοείται επιπέδου 4, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοί- τους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., νοείται επιπέδου 5 και Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευ- σης και Κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους α- ποφοίτους Ι.Ε.Κ., νοείται επιπέδου 5 και στους δικαιού- χους χορηγούνται οι τίτλοι της παραγράφου 1 του άρ- θρου 25, όπως ισχύουν.»
Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
6. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:
«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιη- μένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την η- μερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιη- μένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους εί- ναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρ- κεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»
Άρθρο 13
Ρύθμιση συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση γ ́ του άρθρου 5 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ ́».
2. Η περίπτωση γ ́ του άρθρου 6 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) έναν διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθ- μό τουλάχιστον Γ ́».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτο- βάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισή- γηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελεί- ται από: α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ ́ πρωτο- βάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επι- λέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκα- πέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέ- σεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμέ- νου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερει- ακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανα- πληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας. β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ ́ δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγο- νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη με- γαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις δι- ευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»
Άρθρο 14
Πλήρωση κενούμενων θέσεων σχολικών συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3848/ 2010 (Α ́ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Αν και με τη διαδικασία αυτή δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις των σχολικών συμβούλων, καλούνται οι εγ- γεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συμβού- λων όλων των περιφερειακών διευθύνσεων να υποβά- λουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομέ- νουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συ- νολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθεί- σες προτιμήσεις.»
Άρθρο 15
Διαδικασία Εξομοίωσης Αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά- των καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέ- σεις και κάθε άλλο συναφές και σχετικό θέμα για την ε- ξομοίωση των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Α- καδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) προς τους πτυχιού- χους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευ- σης των Α.Ε.Ι..
Άρθρο 16
Λήξη θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών καταρ- γούμενων ΕΠΑ.Σ.
Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. ισχύει έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2014. Για τους δι- ευθυντές και υποδιευθυντές των καταργούμενων από 16 Σεπτεμβρίου 2014 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ε- φαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71) ως προς την τοποθέτησή τους σε κενούμενες θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή Εργα- στηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), εφόσον καλύπτουν τις προϋ- ποθέσεις τοποθέτησης σε αυτά. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 όσοι επιλεγούν θα ασκούν παράλληλα και τα καθή- κοντα του διευθυντή της καταργούμενης Επαγγελματι- κής Σχολής. Καταργούνται οι αποφάσεις τοποθέτησης σε κενούμενες ή κενές θέσεις διευθυντών Επαγγελματι- κών Λυκείων ή Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίες εκδό- θηκαν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014.»
Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 αντικαθίστα- ται ως ακολούθως:
«1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, επιτρέπεται να δημοσι- ευθούν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάλη- ψης υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη αυτή ι- σχύει από 11.8.2014.»
Άρθρο 18
Ρύθμιση είσπραξης πόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Η περίπτωση στ ́ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έρ- γου σύμφωνα με το άρθρο 23. Το κάθε φορά οφειλόμενο ποσό αποτελεί ενοχική οφειλή των υπόχρεων προς τα Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η δια- δικασία εισπράξεως ή συμψηφισμού του ποσού που πε- ριέρχεται στο Α.Ε.Ι., ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζομένων δόσε- ων, η δυνατότητα παρακράτησης του κάθε οφειλόμενου ποσού από τα αρμόδια Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο τεχνι- κό ή λεπτομερειακό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυ- νατόν να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.»
Άρθρο 19
Χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπλη- ρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών συνολικού προϋ- πολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) ευρώ εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ θα βαρύνουν το έτος 2014 και το υπό- λοιπο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμύριων (25.000.000) ευρώ το έτος 2015. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ