Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Δημοσίευση: 24/06/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προκειμένου η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπουργείο Παιδείας με έγγραφο (πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο) προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλεί τους Διευθυντές   να σσυμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄,  (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους πίνακες) σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διεθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν - αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρο 7 του Ν. 3848/2010). Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μόνο ο πίνακας Γ΄. Πιο συγκεκριμένα η καταχώριση θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις Διαχείριση οργανικών κενών Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» έως 30 Ιουνίου 2014.
 Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης και όταν ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ -  είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά - για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Θα πρέπει όμως να κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στην αντίστοιχη στήλη στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως 04 Ιουλίου 2014.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία, και όχι τα πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά σχολεία ή τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
Συγκεκριμένα θα καταγραφεί:
•    Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με αριθμό μαθητών εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
•    Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων στην κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
•    Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω (άρθρο 35 §2 του Ν.4186/2013).
Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική αυτή μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν. Δε θα υπολογιστούν επίσης οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία και όσοι έχουν τοποθετηθεί σε Πειραματικά σχολεία.
Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2014 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996), καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 §20 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193τΑ’).
Είναι αυτονόητο ότι στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα υπολογιστούν όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν είτε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είτε σε θέση διοικητικού προσωπικού.
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 §2 του Ν.4186/2013 (Α’ 193) με την οποία αντικαθίσταται η §4 του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 «οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)».
Με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεση, ενώ η οργανική τους θέση σε σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη ανάλογα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
•    Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εν λόγω εκπαιδευτικών.
•    Στη στήλη 4 οι ώρες Project.    
•    Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 - στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 5α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική θα αναγράφεται στη στήλη 5β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή). Για παράδειγμα εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 5α έλλειμμα  ωρών  -3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Β΄ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της ομάδας σχολείων, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 5α και 5β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 6α ή 6β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Γ΄ θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό σχολείων, τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων αυτών καθώς και το συνολικό αριθμό των μαθητών ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 6α - 6β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην  αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) του πίνακα Γ΄. Η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε –3.
Στη στήλη 8 του πίνακα Γ΄ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) θα καταχωρισθεί η εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα η οποία θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία των πινάκων Α΄, Β΄ και Γ’.
Και εδώ η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.
Επισημαίνεται εκ νέου ότι τα στοιχεία του Πίνακα Γ΄ θα καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στη στήλη «Εκτίμηση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-) /Πλεονάσματα(+)»,με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
•    Οι αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, καθορίζονται με την αριθ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις ακόλουθες Υ.Α.: 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) Υ.Α. σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο, 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 B΄) Υ.Α. σχετικά με όριο 10ώρου στα μαθήματα Β΄ ανάθεσης, 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01, 124062/Γ2/06-09-2013 (ΦΕΚ 2350 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Α΄ ΓΕΛ* & Β΄ ΓΕΛ (Ιστορία & Ερευνητική Εργασία), 126567/Γ2/10-09-2013 (ΦΕΚ 2344 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων σε Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. (& Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. όσον αφορά στην Ιστορία), 43836/Γ2/24-03-2014 (ΦΕΚ 918 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (και σε ειδικότητα ΠΕ12.04), 45125/Γ2/26-03-2014 (ΦΕΚ 918 Β΄) Υ.Α. σχετικά με τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο (και σε ΠΕ09 & ΠΕ11), 67791/Γ2/05-05-2014 (ΦΕΚ 1248 Β΄) Υ.Α. σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα  ΕΠΑ.Λ., και τις αριθ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 σχετικές εγκυκλίους.
Επίσης, ισχύουν οι: αριθ. πρωτ. 176027/Γ2/19-11-2013 εγκύκλιος «Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01», αριθ. πρωτ. 25349/Γ2/21-02-2014 εγκύκλιος «Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.» και αριθμ. πρωτ. 129534/Γ2/16-09-2013 εγκύκλιος με θέμα «Μαθήματα  επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
•    Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα πρέπει να κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο πάντοτε την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ