ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τι ισχύει για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών –Λύση υπαλληλικής σχέσης

Δημοσίευση: 01/04/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με αφορμή την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159),όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), σχετικά με τη λύση υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας, καθώς και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών γενικά, το υπουργείο παιδείας , με εγκύκλιό του κάνει γνωστά τα ακόλουθα (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο):  
Α. Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται είτε: α) στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας (μετά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου χρόνου που συμπληρώνεται το 60ο έτος ηλικίας) και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρώντας ως ημέρα γέννησης την 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 3 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007), είτε β) μετά τη
λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους (δηλαδή την 31η Αυγούστου), εφόσον συμπληρώνονται και τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 60ο έτος ηλικίας για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόλυσης π.χ. εάν έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας και στις 29 Αυγούστου συμπληρώνεται και η 35πενταετία, τότε η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται την ημερομηνία αυτή. Προσοχή αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 – Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β΄/ 16-10- 2002). Ειδικά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι διαπιστωτικές πράξεις απόλυσής τους εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Περίληψη της σχετικής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών:
Β.1. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (21/4 ως 30/4) .
Σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86) ορίζεται ότι: « 2. ... Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.»,
οπότε:
1. Oι αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλλονται από 21 έως 30 Απριλίου (10 ημέρες). Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Η αίτηση παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή 21/6 του τρέχοντος έτους και αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης στις 30/6 αυτού, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω _______μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τεύχ.Α’).
Β.2. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 31 Μαΐου μέχρι τη λήξη του ερχόμενου διδακτικού έτους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 -Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Στην περίπτωση παραίτησης για λόγους υγείας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ιεραρχικά μια αίτηση παραίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τη συγκεκριμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ.Φ361.96/34160/Δ1/11-3-2013 εγκύκλιο μας (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20-03-2013) με ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς», καθώς και πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄), σελίδα 5572. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.
Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 3528/2007).
Β.3. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.
Εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007).
Γ. Σε περίπτωση θανάτου.
Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωστοποιεί το συμβάν στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αποστολή σχετικού εγγράφου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΒΑΘΜΟΣ, Μ.Κ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ), με συνημμένη τη ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και βεβαίωση διαγραφής από το
Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια η Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην
Διεύθυνση Μηχανογράφησης) και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» ταυτίζονται, ενώ ως ημερομηνία «διακοπής μισθοδοσίας» θεωρείται η επόμενη
αυτής του θανάτου.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 3705/Δ1/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Β’ της Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Ενημέρωση για δημοσίευση Πράξεων Λύσης
Υπαλληλικής Σχέσης», σύμφωνα με το οποίο οι Διαπιστωτικές Πράξης Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω Θανάτου αποστέλλονται για δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Δ. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.
Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρθρο 11 και
παρ. 22 του άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003-Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α΄/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρθρο 15 και παρ. 16 του άρθρο 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών__ Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρθρο 17 και παρ. 14 του άρθρο 18 του Π.Δ. 1/2003).
Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι από την έκδοση του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α’/29- 4-2013), από τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού προκύπτει η κατάργηση των τρίμηνων αποδοχών με την θεσμοθέτηση της προκαταβολής σύνταξης, ενώ στο άρθρο 4, παρ.10, περ.α και β ρυθμίζεται η ανάκληση της παραίτησης του υπαλλήλου και η επαναφορά του στην Υπηρεσία που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, επειδή δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μετά από υποβολή αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.