Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Γνωμοδοτήσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 24/12/2012
Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  για θέματα που αφορούν  τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
ΕΤΟΣ 2012
438/2012 - Συμμόρφωση Διοικήσεως προς απόφαση Διοικητικού Εφετείου – Αναστολή πράξεως μηδενισμού γραπτού στις πανελλαδικές εξετάσεις – Υποχρέωση ή μη της Διοικήσεως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του υποψηφίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά τα περιοριστικώς κριθέντα και μόνον, στο αιτιολογικό των αποφάσεων και τα συνάδοντα στην φύση και το είδος της παραλείψεως της Διοικήσεως. Ήτοι η Διοίκηση θα πρέπει να εκδώσει πράξη-έγγραφο, το οποίο να αναφέρει α) ότι εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Ε.Α. περί αναστολής της πράξεώς της με την οποία μηδενίσθηκε το συγκεκριμένο γραπτό, β) ότι παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής βαθμολόγησης του ως άνω γραπτού και γ) ότι οι έννομες συνέπειες εκ της εγγραφής αυτής ήρτηνται εκ του περιεχομένου της αποφάσεως του Δ.Ε.Α. που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Προσθέτως εκ του αιτιολογικού της επί της αιτήσεως αναστολής εκδοθείσης αποφάσεως προκύπτει ότι το δικαστήριο θέλησε να διασφαλίσει την θέση του μαθητή με την έννοια να μην απωλέσει αυτός τη δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες επιτυχόντων, εφ’ όσον βεβαίως συγκέντρωνε την σχετική βαθμολογία και την κατά λογική ακολουθία εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εν όψει αυτών η Διοίκηση οφείλει να εγγράψει τον μαθητή στην σχολή του Ιδρύματος στην οποία τυχόν πέτυχε, εκδίδοντας όλα τα σχετικά παραστατικά και έγγραφα τα οποία απαιτούνται προς τούτο π.χ. προσωρινό απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης, όπως ακριβώς ορίζονται στο σκεπτικό της ως άνω επί της αναστολής αποφάσεως. (ομοφ).

332/2012 - Πολύτεκνοι – Πανελλαδικές Εξετάσεις – Πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.
α) Η πολυτεκνική ιδιότητα των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση από τον υποψήφιο σωρευτικά του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχου πιστοποιητικού αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και του πιστοποιητικού της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ). (ομοφ.)
β) Οι Έλληνες πολίτες και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του Ν. 3454/2006), οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ για διάφορους λόγους (π.χ. υπέρβαση του ηλικιακού ορίου του πρώτου τέκνου τους) και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα, υπάγονται στην ειδική κατηγορία των τριτέκνων υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων, αφού δεν τίθεται στην κατηγορία αυτή άλλος περιορισμός. (ομοφ.)

183/2012 - Δυνατότητα ή μη καταγγελίας της διετούς σύμβασης εργασίας εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον έχει λήξει ο ένας χρόνος της προστασίας της μητρότητας (ένας χρόνος μετά τη γέννηση του παιδιού) και εφόσον η καταγγελία από τον εργοδότη έχει κατατεθεί πριν την 31η Αυγούστου σχολικού έτους, που διανύεται η περίοδος προστασίας της μητρότητας.

Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της διετούς συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου που ασκείται κατά τη διάρκεια προστασίας της μητρότητας είναι απολύτως άκυρη. Νόμιμη είναι μόνο η καταγγελία που ασκείται μετά τη λήξη της προστασίας της μητρότητας και το δικαίωμα της άσκησης της οποίας έχει ανασταλεί κατά τη διάρκεια αυτής της προστασίας, η οποία είναι δυνατή αμέσως μετά τη λήξη αυτή, οπότε ενεργοποιείται και πάλι το δικαίωμα του εργοδότη προς καταγγελία, συνεπώς και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.2 του Ν.682/1977, επαγομένης οποτεδήποτε ασκηθεί από την επανενεργοποίηση του σχετικού δικαιώματος, τα έννομα αποτελέσματά της κατά τη λήξη του σχολικού έτους. (ομοφ.)

20/2012 - Δυνατότητα μετάθεσης ή τοποθέτησης εκπαιδευτικού, ο οποίος ανήκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην ίδια πόλη (δημοτική ενότητα πόλης), όπου διατηρεί ο (η) σύζυγός του ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.
Δεν είναι δυνατή η μετάθεση ή τοποθέτηση εκπαιδευτικού στην ίδια «πόλη» [του όρου ερμηνευομένου πλέον στα πλαίσια του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ταυτιζομένου εν προκειμένω με την εδαφική περιφέρεια (δημοτική ενότητα), που φέρει το όνομα του συνενούμενου πρώην δήμου ή κοινότητας, που καταργείται], όπου ο (η) σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας διατηρεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξάρτητα από την τυχόν διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν αφενός ο εκπαιδευτικός και αφετέρου το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο. (πλειοψ.)
6/2012 - Επιστροφή του πρωτότυπου απολυτηρίου τίτλου μαθητών, κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτούς, στα Επαγγελματικά Λύκεια – Δικαιολογητικό εγγραφής των.
Με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και στους ισοτίμους με αυτό να εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Για την εγγραφή των ως άνω μαθητών στα ΕΠΑΛ απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου ΓΕΛ. Σε περίπτωση που κατατέθηκε ο πρωτότυπος τίτλος, αυτός επιστρέφεται αν ζητηθεί με αίτηση του μαθητή ή του κηδεμόνα του, αφού κρατηθεί επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου από τον Διευθυντή του Σχολείου. (ομοφ.)

ΕΤΟΣ 2011
600/2011 - Δυνατότητα ή μη καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη των Επιτροπών των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων των σχολικών ετών 2007-2008 και 2008-2009.
Δεν είναι δυ
νατή η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη των Επιτροπών των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων των σχολικών ετών 2007-2008 και 2008-2009, διότι οι ως άνω επιτροπές δεν έχουν συγκροτηθεί νομίμως. Για το λόγο αυτό δεν υπεγράφη η Κ.Υ.Α. των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού αμοιβής των μελών των επιτροπών αυτών.
532/2011 - Τρόπος συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την υπ’ αριθμ. 1016/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Ακυρωτικός Σχηματισμός).
Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1016/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ορθώς κάλεσε εκ νέου σε συνέντευξη ενώπιόν του τον αιτούντα, όπως και τον επιλεγέντα συνυποψήφιό του. (ομοφ.)

458/2011 - Τρόπος εφαρμογής των διατάξεων για τα τυπικά προσόντα διορισμού των Ψυχολόγων ΠΕ23 και σύνταξη των πινάκων των υποψηφίων με βάση την εγκύκλιο με αρ.72502/Γ6/30-6-2011.
α) Στη διαδικασία προσλήψεως είναι επιτρεπτή η συμμετοχή όχι μόνο των ειδικευμένων αλλά και των ανειδίκευτων στους κλάδους της παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας, πλην όμως κατά το διορισμό προηγούνται οι ειδικευμένοι και έπονται οι ανειδίκευτοι υπό τον όρο ότι θα εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων, β) επιβάλλεται να καταρτισθούν δύο πίνακες αυτοτελείς, ένας κύριος για τους ειδικευμένους στους κλάδους αυτούς και ένας για τους ανειδίκευτους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μοριοδότηση ξεχωριστά για κάθε πίνακα με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια, γ) σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία αυτή της μοριοδότησης όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κληρώσεως. (ομοφ.)
411/2011 - Δυνατότητα κατάταξης μέλους Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ από τον κλάδο ΤΕ1 στον κλάδο ΠΕ17 με κατοχή ενός μόνου πτυχίου, αυτού της ΑΣΕΤΕΜ.
Δεν μπορεί να γίνει η κατάταξη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στον κλάδο ΠΕ17 της ίδιας Σχολής, με την κατοχή ενός μόνο πτυχίου, αυτού της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ). (ομοφ.)
376/2011 - Εξομοίωση αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), ως προς τους διορισμούς, με αυτούς των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Ένταξή τους στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01 ή ΔΕ01 – Απαιτούμενοι τίτλοι για διορισμό αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
α) Στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01 μπορούν να διορίζονται μόνο οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. του Ν 3475/2006, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. (ή και ισότιμου Γενικού Λυκείου) και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., σωρευτικά, δεδομένου ότι για τον ορισμό των ισοτιμιών των εν λόγω τίτλων, αυτοί, με ρητή διάταξη νόμου, λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη. β) Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) των ΕΠΑ.Σ. του Ν 3475/2006, (ακόμα και αν διαθέτουν απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή Γενικού Λυκείου), δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τους απόφοιτους και κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου των ΕΠΑ.Λ. και των άλλων αποφοίτων με πτυχίο επιπέδου 3, (εφόσον βεβαίως και ο τίτλος αυτός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υπάρχουσες ισοτιμίες, αποτελεί προσόν διορισμού στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν 1566/1985) και δεν μπορούν να διορίζονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΤΕ01, παρά μόνον στον κλάδο εκπαιδευτικών ΔΕ01. γ) Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., (που δεν διαθέτουν απολυτήριο), κατ’ αναλογία με τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Σ., μπορούν να διορίζονται μόνο στον κλάδο εκπαιδευτικών ΔΕ01. (ομοφ.)

360/2011 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας κοινοτικών εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των ημεδαπών, που έχει προσφερθεί σε δημόσια σχολεία της Ε.Ε.
Η προϋπηρεσία κοινοτικών εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων) που έχει παρασχεθεί νομίμως σε δημόσια σχολεία των κρατών - μελών της Ε.Ε. πρέπει να υπολογίζεται για την κατάταξη στους πίνακες των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον έχει προσφερθεί στον ίδιο κλάδο, όπως ακριβώς υπολογίζεται και η προϋπηρεσία των ημεδαπών που έχει παρασχεθεί σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (πλειοψ.)

326/2011 - Ασυμβίβαστο ή μη μεταξύ της ιδιότητας στελέχους της δημόσιας εκπαίδευσης και της ιδιότητας του αιρετού εκπροσώπου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Αυτοδίκαιη απαλλαγή ή μη από τα διοικητικά καθήκοντα.
1) Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν 2621/1998 καταργήθηκε σιωπηρά στο σύνολό της, ως ειδική μεν, πλην αντιθέτου περιεχομένου με την διάταξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). (ομοφ.)
2) Η θέση του Α.Χ. ως Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κ…, πρέπει να θεωρηθεί αυτοδικαίως κενή (και ο ίδιος απαλλαγμένος ων αντίστοιχων διοικητικών καθηκόντων) μετά την χορήγηση σε αυτόν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 182 του Ν 3852/2010, ειδικής άδειας άνευ αποδοχών με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ι.Ν. ήτοι για ικανό χρονικό διάστημα – τουλάχιστον διετές – και εντεύθεν μη δεκτικό αναπλήρωσης και, ως τέτοια να πληρωθεί, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πλήρωσής της. (ομοφ.)
3) Δεν απαιτείται για την αυτοδίκαιη απαλλαγή του Α.Χ., από τα καθήκοντα του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κ…, η προηγούμενη ακρόασή του. (ομοφ.)

247/2011 - Πολυθεσία – Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16 Μουσικών κατέχουσα δύο θέσεις σε φορείς του Δημοσίου – Ακολουθητέα διαδικασία.

Καθηγητές Μουσικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν και δεύτερη θέση στο δημόσιο τομέα καταλαμβάνονται από τις απαγορευτικές διατάξεις της διπλοθεσίας στο δημόσιο τομέα και εφαρμοστέα τυγχάνει στην περίπτωση αυτή η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 35 του Ν 3528/2007. (ομοφ.)
207/2011 - Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων – Απαρτία μελών – Κώλυμα συμμετοχής Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Η αρχή της συνέχειας του συλλογικού οργάνου υπερισχύει της αρχής της αμεροληψίας. Σε περίπτωση μη συμμετοχής προέδρου ΠΥΣΠΕ τούτος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του και δεν είναι αναγκαία και η συμμετοχή του αντιπροέδρου όταν υπάρχει απαρτία. (ομοφ.)

51/2011 - Χορήγηση ή μη επικυρωμένου αντιγράφου του γραπτού δοκιμίου προαγωγικών εξετάσεων σε κηδεμόνα μαθήτριας Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Το δικαίωμα γνώσης των ενδιαφερομένων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή των κηδεμόνων αυτών για τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων ικανοποιείται πλήρως με την ένδειξη τούτων χωρίς την χορήγηση αντιγράφων τούτων. (ομοφ.)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.