ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Καθηγητών του Τ.Ε.Ι Αθήνας (Ν.4009/2011)

Δημοσίευση: 19/07/2012

μετά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011, δηλαδή μετά τις 6−9−2011, ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή μετά την 1/7/2011 (σχετικά παρ. 3 του άρθρου 78 του
Ν. 4009/2011), αποφάσισε τα εξής:  
Άρθρο 1
Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητών
1. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται στη Διεύθυν−
ση της Σχολής την προκήρυξη των θέσεων Καθηγητών
οποιασδήποτε βαθμίδας.
2. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθηγητών
όλων των βαθμίδων γίνεται με απόφαση του Προέδρου
του Τ.Ε.Ι Αθήνας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης της
Σχολής στην οποία ανήκει η θέση. Η απόφαση του Προ−
έδρου του ΤΕΙ Αθήνας αποστέλλεται στην αρμόδια Υπη−
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων προκειμένου να διαβιβαστεί στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την ύπαρξη
κενής οργανικής θέσης και εγκριθεί η σχετική πίστωση.
3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθ−
μίδα, η Σχολή και το γνωστικό αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης.
4. Στην περίπτωση εξέλιξης Καθηγητή Εφαρμογών σε
θέση Επίκουρου Καθηγητή καθώς και στις περιπτώσεις
που Επίκουρος Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής
ζητά εξέλιξη σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από
εκείνο του διορισμού του, το γνωστικό αντικείμενο της
προκήρυξης της θέσης καθορίζεται με απόφαση του
Συμβουλίου της Σχολής μετά από εισήγηση της Συνέ−
λευσης του Τμήματος. Η απόφαση για τον καθορισμό
του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με βάση τις ανάγκες
της Σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου
που ζητά την εξέλιξη σε συνδυασμό με το συνολικό
επιστημονικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο του, όπως
αυτό προβάλλεται στην αίτηση του.
Σε κάθε περίπτωση το γνωστικό αντικείμενο πρέπει
να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης
ή τέχνης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης
ειδικότητας.
5. Αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής
και εξέλιξης και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
78 του Ν. 4009/2011 εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά
τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου διατάξεις, ήτοι τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Ν. 1404/83, όπως
έχει τροποποιηθεί.
Άρθρο 2
Δημοσίευση προκήρυξης, Υποψηφιότητες, Δικαιολο−
γητικά υποψηφίων
1. Μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντί−
στοιχου ΦΕΚ η προκήρυξη δημοσιεύεται, με τη φροντί−
δα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι δύο τουλάχιστον φορές, με
διαφορά 10 τουλάχιστον ημερών η μία δημοσίευση από
την άλλη, σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας
και μία της Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη γνωστοποιεί−
ται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα
τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι και σε αναγνωρισμένα ερευ−
νητικά κέντρα της χώρας καθώς και στο Υπουργείο
Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων Επιστημόνων
του εξωτερικού. Η ανακοίνωση της δημοσίευσης της
προκήρυξης αναρτάται υποχρεωτικά και στον ιστότοπο
του ΤΕΙ Αθήνας.
2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται στη
Γραμματεία της Σχολής οι αιτήσεις των υποψηφίων
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται:
α) Βιογραφικό Σημείωμα.
β) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας.
γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστη−
μονικά δημοσιεύματα. Τα επιστημονικά δημοσιεύματα
υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων ένα
(1) παραμένει στη Γραμματεία της Σχολής. Τα δημοσιεύ−
ματα αυτά υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
δ) Γενικά κάθε στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας,
επαγγελματικής δραστηριότητας) που να αποδεικνύει
τα προσόντα του υποψηφίου. Τα δικαιολογητικά πρέ−
πει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα
εξέδωσαν.
Άρθρο 3
Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών
1. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποί−
ηση του σχετικού ΦΕΚ προκήρυξης ο Διευθυντής της
οικείας Σχολής συγκροτεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του, ειδική επταμελή επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης κα−
θηγητών, κατόπιν γνώμης της Διεύθυνσης της Σχολής, η
οποία βασίζεται στη γραπτή εισήγηση της Συνέλευσης
του οικείου Τμήματος.
2. Οι επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών όλων
των βαθμίδων απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές
πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμί−
δες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από ανα−
πληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας,
με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συ−
ναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση
θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα. Εάν μέρος
του έργου του υποψηφίου ή ενός εκ των υποψηφίων έχει
εκπονηθεί στα ελληνικά, αναγκαία προϋπόθεση για τον
ορισμό ως μέλους της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης
που προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είναι
η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
3. Τουλάχιστον τρία (3) τακτικά από τα μέλη της επι−
τροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών και τα ισάριθμα
αναπληρωματικά τους προέρχονται από το Μητρώο
εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα−
ράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα τακτικό και
ένα αναπληρωματικό μέλος, που πληροί τους όρους
της παραγράφου 2, προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη μπορεί
να προέρχονται είτε από το Μητρώο εσωτερικών με−
λών (Μητρώο του ΤΕΙ Αθήνας) που προβλέπεται στην
επόμενη παράγραφο, είτε από το Μητρώο εξωτερικών
μελών. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επι−
τροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών
και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται
ομοίως σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθυντής της Σχολής
δεν συγκροτεί την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός
της προθεσμίας της παραγράφου 1, στη συγκρότηση
προβαίνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της
παραγράφου 1.
4. α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από Μητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΙ−Αθήνας, τα
οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο
(2) έτη σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο από την
Διεύθυνση, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των
Τμημάτων της Σχολής. Στο Μητρώο εσωτερικών μελών
εγγράφονται εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές
καθηγητές της οικείας Σχολής και του ιδρύματος. Στο
Μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται εν ενεργεία
καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, κα−
θώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα Μη−
τρώα εγκρίνονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας
και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του
ΤΕΙ Αθήνας.
β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής
ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
1, με βάση το επιστημονικό έργο που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστη−
μονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων μελών της
επιτροπής. Τα ονόματα τους, μαζί με τα βιογραφικά τους
σημειώματα, δημοσιοποιούνται με απόφαση του Διευθυ−
ντή της οικείας Σχολής στον ιστότοπο του ΤΕΙ Αθήνας.
γ) Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του
Μητρώου εξωτερικών μελών, τα εξωτερικά μέλη των
επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης επιλέγονται από το
Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται
από την ΑΔΙΠ και το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2
του άρθρου 70 του Ν. 4009/2011. Σε περίπτωση που στο
Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ δεν
υπάρχει καταχωρημένος καθηγητής αλλοδαπού ομοτα−
γούς Α.Ε.Ι. ο οποίος πληροί τους όρους της παραγράφου
2, το εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιλέγεται από
τον Διευθυντή της Σχολής, σύμφωνα με τη διαδικα−
σία της παραγράφου 1, μεταξύ καθηγητών αλλοδαπών
ομοταγών Α.Ε.Ι. που πληρούν τους όρους της παραγρά−
φου 2. Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του
Μητρώου εσωτερικών μελών, τα εσωτερικά μέλη της
επιτροπής επιλέγονται από τον Διευθυντή της Σχολής
μεταξύ των υπηρετούντων στο ΤΕΙ Αθήνας, καθηγητών,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
5. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής
επιλογής ή εξέλιξης δεν υπολογίζονται όσοι απουσιά−
ζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας
που πιστοποιεί η Διεύθυνση της Σχολής με πλήρως
και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της. Σε περίπτωση
επίκλησης λόγου ασθενείας καθηγητών ή ερευνητών
της ημεδαπής απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από
δημόσιο νοσοκομείο.
6. Η απόφαση του Διευθυντή της Σχολής για τη συ−
γκρότηση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, μαζί με
την πρόσκληση για τη σύγκληση της, κοινοποιείται αμέ−
σως από τον Διευθυντή σε όλα τα μέλη της επιτροπής,
καθώς και στους Διευθυντές (Κοσμήτορες) των Σχολών
και στους Προέδρους (Πρυτάνεις) των Α.Ε.Ι. στα οποία
ανήκουν.
Εφόσον η επιτροπή συγκροτηθεί η σύνθεση της δεν
μεταβάλλεται παρά μόνον εάν μέλος της παραιτηθεί,
εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις
αυτές το μέλος αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο
κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα
από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται
κατά τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε περίπτωση που
ανακύψει ανάγκη αναπλήρωσης, η σχετική κοινοποίηση
γίνεται αμέσως στο πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο
αναπληρωματικό μέλος του σχετικού καταλόγου, κα−
θώς και στον Διευθυντή (Κοσμήτορα) της Σχολής και
στον Πρόεδρο (Πρύτανη) του Α.Ε.Ι. του Ιδρύματος στο
οποίο ανήκει.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης και
διορισμού καθηγητών
1. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποστηρίζεται
γραμματειακά από τη γραμματεία της οικείας Σχολής.
Αμέσως μετά τη συγκρότηση της επιτροπής και σε κάθε
περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών η γραμματεία της
Διεύθυνσης γνωστοποιεί στους υποψηφίους τη σύνθε−
ση της επιτροπής και τους καλεί να υποδείξουν εντός
δέκα (10) ημερών δύο καθηγητές ή ερευνητές που δεν
ανήκουν υποχρεωτικά στο Μητρώο του ΤΕΙ Αθήνας και
οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση του έρ−
γου τους. Αν για κάποιο υποψήφιο παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα και
χωρίς την υπόδειξη αξιολογητών από την πλευρά του
υποψηφίου αυτού. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης κα−
θηγητών συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διευθυ−
ντή της οικείας Σχολής και συνεδριάζει νόμιμα με την
παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της προκειμένου
να ορίσει δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής
από το Μητρώο των εξωτερικών μελών ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό,
καθηγητές ή ερευνητές από το Μητρώο εσωτερικών
μελών και να ζητήσει από καθέναν τους γραπτή αξιο−
λόγηση για όλους τους υποψήφιους. Ομοίως θα ζητήσει
γραπτές αξιολογήσεις και από τους δύο καθηγητές ή
ερευνητές που υποδείχθηκαν από τον κάθε υποψήφιο
οι οποίες θα αφορούν τον προτείνοντα υποψήφιο. Οι
αξιολογητές καταθέτουν τις γραπτές αξιολογήσεις τους
στη γραμματεία της Σχολής μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της σχε−
τικής απόφασης της επιτροπής. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησης, η διαδικασία
συνεχίζεται νόμιμα χωρίς αυτή. Οι γραπτές αξιολογή−
σεις κοινοποιούνται από τη γραμματεία της Σχολής
στον Διευθυντή, τα μέλη της επιτροπής για την επιλογή
ή εξέλιξη και τους υποψηφίους τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής που πε−
ριγράφεται στην παράγραφο 2. Οι υποψήφιοι μπορούν
να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8)
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτή.
2. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολο−
κλήρωση της κατάθεσης των γραπτών αξιολογήσεων
της προηγούμενης παραγράφου ή μετά την άπρακτη
πάροδο της σχετικής προθεσμίας, η επιτροπή συνεδρι−
άζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα
από πρόσκληση του Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται
στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της. Η επιτροπή έχει
απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη
της εκ των οποίων τουλάχιστον ένα δεν ανήκει στο ΤΕΙ
Αθήνας και με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της
επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών
της. Αν, κατά τη συνεδρίαση αυτή, διαπιστωθεί έλλειψη
απαρτίας, η επιτροπή θέτει προθεσμία μίας εβδομάδας
και κατόπιν συνεδριάζει εκ νέου στον ίδιο τόπο και με
την ίδια ημερήσια διάταξη, αφού προηγηθεί ξεχωριστή
πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, υπάρ−
χει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4)
μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση που και πάλι δεν
υπάρξει απαρτία, τότε η εκλογή θεωρείται άγονη και η
θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν κατά την πρώτη συνε−
δρίαση, στην οποία υπάρχει απαρτία, κανένα εσωτερικό
μέλος της επιτροπής δε συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία για να επιλεγεί ως Πρόεδρος της τότε προ−
εδρεύει ο Διευθυντής της οικείας Σχολής σε νέα συνε−
δρία, η οποία γίνεται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την προηγούμενη, σε ημερομηνία που
καθορίζεται με νέα πρόσκληση του Διευθυντή της Σχο−
λής. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε
όλες τις συνεδριάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Διευθυντής δεν συγκαλεί
την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός μηνός μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στη
σύγκληση προβαίνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
Αθήνας μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημε−
ρομηνία κατά την οποία ο Διευθυντής όφειλε να τη
συγκαλέσει.
3. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου−
λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν
και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους
που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για
την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωρι−
στή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υποψήφιο,
εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά
αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει:
ι) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου
και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για
την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήμης,
ιι) αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης των υποψη−
φίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα,
ιιι) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Στο πρακτικό αυτό αξιολογείται και η διδακτική ικα−
νότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με την επόμενη πα−
ράγραφο. Η αιτιολογία της αξιολογικής κατάταξης των
υποψηφίων δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε
σύγκριση των γραπτών αξιολογήσεων των αξιολογητών
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως μάλιστα
όταν δεν αναφέρονται στο σύνολο των υποψηφιοτήτων.
Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικει−
μενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος. Η
ειδική επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης αποφασίζει εντός
τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότησή της.
4. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων αξιολογείται,
προκειμένου για υποψηφίους που δεν υπηρετούν στη
Σχολή Τ.Ε.Ι.−Αθήνας, στην οποία ανήκει η προς πλήρω−
ση θέση, με δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο καλούνται
να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, και
παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της ει−
δικής επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. Προκειμένου να
αξιολογηθεί η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων προς
εξέλιξη λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των φοιτητών που
έχουν συγκεντρωθεί κατά την εσωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος ή της Σχολής.
Η ψηφοφορία των μελών της επιτροπής επιλογής ή
εξέλιξης είναι ονομαστική. Η άρνηση ψήφου ή η λευ−
κή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου.
Απαιτείται επαρκής και ειδική αιτιολόγηση της άρνησης
ψήφου και της λευκής ψήφου. Εκλέγεται υποψήφιος που
έχει λάβει τουλάχιστον τέσσερις (4) θετικές ψήφους.
Το πρακτικό της συνεδρίασης επιλογής συντάσσεται
με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής και του Γραμ−
ματέως, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Διευθυντής της Σχολής διαβιβάζει άμεσα το πρα−
κτικό της επιλογής ή εξέλιξης και τον σχετικό φάκελο
στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.−Αθήνας για τον έλεγχο νομιμό−
τητας και τον διορισμό του επιλεγέντος και κοινοποιεί
το πρακτικό επίσης στους υποψηφίους.
Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται σύμφωνα με τα
άρθρα 9 του Ν. 3794/2009 και 20 του Ν. 4009/2011.
Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέσα
σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία που
φέρει το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης της θέ−
σης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Ο Διευθυντής της
Σχολής υπέχει πειθαρχική ευθύνη για την υπέρβαση
των προθεσμιών της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης,
η οποία όμως δεν πλήττει την εγκυρότητα της πράξης
διορισμού του επιλεγέντος.
Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του
Τ.Ε.Ι.−Αθήνας, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων,
γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συ−
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποί−
ου το Τ.Ε.Ι.−Αθήνας. καταρτίζει και τηρεί τα Μητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Μέχρι την έκδοση
της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του
Ν. 4009/2011 σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης, η
δημοσιοποίηση αυτή παρέχεται μέσω του ιστοτόπου
του Τ.Ε.Ι.−Αθήνας.
Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέ−
λιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους.
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυ−
τών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο
εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης
ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα

διανυκτέρευσης καλύπτονται από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19
παράγραφος 11 του Ν. 4009/2011.
Άρθρο 5
Διαδικασία μονιμοποίησης ή εξέλιξης
Καθηγητών Εφαρμογών και Επίκουρων Καθηγητών
Οι καθηγητές εφαρμογών που υπηρετούν με θητεία ή
έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή
εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα για την
επόμενη Βαθμίδα, με τις προϋποθέσεις και τις προθε−
σμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρα−
γράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011, οι
οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία
της μονιμοποίησης.
Σε περίπτωση μονιμοποίησης τους, οι θέσεις τους
μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις
μόνιμων καθηγητών εφαρμογών, τις οποίες και κατα−
λαμβάνουν έως την εξέλιξη τους στη Βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή, διατηρώντας τη μονιμότητα τους στη
Βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξη τους
και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω,
αποχωρούν από το Ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας
τους.
Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών, μετά τη μο−
νιμοποίηση τους, διατηρούν τη μονιμότητα τους και στη
Βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή εφόσον εξελιχθούν.
Για τους μόνιμους επίκουρους καθηγητές που κατέ−
χουν τακτική θέση και τους επίκουρους καθηγητές με
θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δη−
μοσίευση του Ν. 4009/2011, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των περιπτώσεων Α΄, β’ και γ’ της παρ. 4 του
άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.
Όσοι καθηγητές εφαρμογών και επίκουροι καθηγητές
υπηρετούν με θητεία, δεν δύνανται να κάνουν ταυτό−
χρονη ή παράλληλη χρήση της δυνατότητας που τους
παρέχει ο Ν. 4009/2011 για μονιμοποίηση ή εξέλιξη στην
ανώτερη βαθμίδα. Οι ως άνω καθηγητές με θητεία, οι
οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για μονιμοποίηση,
δεν μπορούν να την ανακαλέσουν για να υποβάλλουν
αίτηση εξέλιξης.
Άρθρο 6
Ο έλεγχος νομιμότητας της επιλογής, εξέλιξης ή μο−
νιμοποίησης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Προ−
έδρου του Τ.Ε.Ι εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου από την επιτροπή επιλογής. Μετά τον
έλεγχο νομιμότητας εκδίδεται πράξη η οποία αποστέλ−
λεται για έγκριση της σχετικής πίστωσης στο Υπουρ−
γείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ