ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σίτιση 2012-13: Χρήση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Δημοσίευση: 29/12/2012
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι από τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 ισχύει η νέα κατάσταση δικαιούχων σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2012 13.
 Ως κάρτα σίτισης θα χρησιμοποιείται η «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» (πάσο). Η «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» θα ελέγχεται υποχρεωτικά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι ήδη εγκατεστημένος στο φοιτητικό εστιατόριο. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί, θα ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και ο έλεγχος θα γίνεται με βάση την κατάσταση που υπάρχει στο εστιατόριο καθώς και επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα του δικαιούχου.
 Από την επεξεργασία των αιτήσεων σίτισης, προέκυψε ότι αρκετοί δικαιούχοι δεν έχουν εκδώσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το πράξουν άμεσα προκειμένου να σιτίζονται χωρίς προβλήματα.

       

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

    Κάθε ακαδημαϊκό  έτος το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στεγάζει έναν αριθμό φοιτητών   σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται  από το Ίδρυμα και τα κονδύλια που διαθέτει στον προϋπολογισμό του.
    Η στέγαση των φοιτητών πραγματοποιείται στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και σε συμβεβλημένα  ξενοδοχεία.
    Κάθε φοιτητής που δικαιούται να στεγαστεί δωρεάν, αποδέχεται τους όρους του κανονισμού αυτού, τον κανονισμό λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας για όσους στεγάζονται σ΄ αυτήν, καθώς και τους όρους της σύμβασης με τα συμβαλλόμενα ξενοδοχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
    Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  συγκροτούνται επιτροπές οι οποίες ονομάζονται Επιτροπή Σίτισης και Επιτροπή Στέγασης και αποτελούνται από:
Επιτροπή Σίτισης:
1.    Τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
2.    Ένα διοικητικό υπάλληλο
3.    Ένα εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα
    Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται μέλος ΔΕΠ, με την απόφαση συγκρότησής της.
    Η Επιτροπή Σίτισης συγκαλείται:
α) εάν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της 
β) όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος
γ) εάν προκύψει  σχετικό σοβαρό πρόβλημα.
    Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών της είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των απόντων.
    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
    Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μία προσωπική ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
    Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος  ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Στέγασης:
1.    Τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
2.    Ένα διοικητικό υπάλληλο
3.    Ένα εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα
    Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται μέλος ΔΕΠ, με την απόφαση συγκρότησής της.
    Η Επιτροπή Στέγασης συγκαλείται:
α) εάν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της 
β) όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος
γ) εάν προκύψει  σχετικό σοβαρό πρόβλημα.
    Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών της είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των απόντων.
    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
    Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μία προσωπική ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος  ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ- ΣΤΕΓΑΣΗΣ

    Οι  Επιτροπές Σίτισης και  Στέγασης έχουν εισηγητικές αρμοδιότητες και μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ρύθμιση επειγόντων θεμάτων.

1)    Η Επιτροπή Σίτισης ειδικότερα επιλαμβάνεται θεμάτων:
•    Παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης με τα εστιατόρια.
•    Εποπτεύει τη λειτουργία των συμβεβλημένων εστιατορίων και ελέγχει την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, την ποσότητα των χορηγούμενων μερίδων καθώς και την καθαριότητα των χώρων και των σκευών. Πιθανή ασυνέπεια ως προς την ποιότητα και την ποσότητα  του φαγητού παρέχει την ευχέρεια στην Επιτροπή να παρατηρεί εγγράφως τον ανάδοχο, να συστήνει εγγράφως τη μη επανάληψή της λόγω ασυνέπειας αυτού  και σε περίπτωση υποτροπής να προτείνει στο Πρυτανικό Συμβούλιο την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου

2)    Η Επιτροπή Στέγασης ειδικότερα επιλαμβάνεται θεμάτων:
    Παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης στέγασης από τους φοιτητές και τα ξενοδοχεία. Παράβαση των όρων της σύμβασης από πλευράς ξενοδόχων παρέχει την ευχέρεια στην Επιτροπή να εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την επιβολή ποινής προς τον ανάδοχο ή ακόμα και την κήρυξή του ως έκπτώτου.
    Επεμβαίνει όταν προκύπτουν διαφορές μεταξύ ξενοδόχων – φοιτητών.
    Επεμβαίνει όταν οι φοιτητές προκαλούν θόρυβο, ή ρυπαίνουν τους χώρους του ξενοδοχείου ή όταν παρενοχλούν τους λοιπούς ενοίκους ή όταν προκαλούν φθορές.
    Εξετάζει τις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων αιτήσεων και ανάλογα έχει το δικαίωμα να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει.
    Αποφαίνεται όταν φοιτητής ζητάει με έγγραφη αίτησή του  μεταστέγαση από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

Δωρεάν στέγαση δικαιούνται όσοι:
    Φοιτητές  σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων τους και δε διαθέτουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία  εντός του Δήμου   Κέρκυρας που εξυπηρετείται από την αστική συγκοινωνία,
    Δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις,
    Δεν τους έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα  στέγασης με προηγούμενη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρυτανικού Συμβουλίου,
    Είναι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα για τη λήψη του πτυχίου, προσαυξημένο κατά 50%,
    Έχουν υποβάλει σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι μεν πρωτοετείς κατά την περίοδο των εγγραφών στο Πανεπιστήμιο, οι δε μεγαλυτέρων εξαμήνων από 1-15 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού  έτους.
    Έχουν επιλεγεί  βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας για το δηλωθέν οικογενειακό  εισόδημα του προηγούμενου έτους ή βεβαίωση της Εφορίας ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή.
    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι τόσο ο φοιτητής όσο και οι γονείς του δε διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία στην περιοχή  του Δήμου Κερκυραίων.
    Βεβαίωση από τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από οικογένεια πολυτέκνων.
    Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφών εγγεγραμμένων σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή βεβαίωση στρατευμένων αδελφών, σε περίπτωση που υπάρχουν.
    Εκκαθαριστικό σημείωμα του ιδίου του φοιτητή στην περίπτωση που αυτός έχει δικό του εισόδημα  και υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση .

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
•    Για την κατάταξη των αιτήσεων στέγασης θα λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε οικογένειας. Αυτό θα προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού οικογενειακού δηλωθέντος εισοδήματος με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
•    Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, αυτό θα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 25%.
•    Όταν στην οικογένεια σπουδάζει ή σπουδάζουν περισσότερα του ενός παιδιού, τότε το εισόδημα θα μειώνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον αδελφό φοιτητή.
•    Όταν στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε το εισόδημα της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30%.
•    Φοιτητές, των οποίων έχει αποβιώσει τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων, δικαιούται δωρεάν στέγασης.
•    Ομογενείς φοιτητές θα δικαιούνται δωρεάν στέγαση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση προξενικής Αρχής, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι η προσφερόμενη εργασία των γονέων τους στο εξωτερικό,  είναι της μορφής του ανειδίκευτου εργάτη.
•    Κύπριοι φοιτητές θα δικαιούνται δωρεάν στέγαση, εφόσον προσκομίζουν Πιστοποιητικό Απορίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που αδυνατούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό απορίας, θα υποβάλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα καθώς και τα μέλη της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή θα κατατάσσονται με βάση τον κατά κεφαλήν εισόδημα.
•    Αλλοδαποί αλλογενείς φοιτητές θα δικαιούνται δωρεάν στέγαση, εφόσον προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι χαμηλής εισοδηματικής στάθμης, αναλογικά με τα αντίστοιχα κριτήρια των ημεδαπών.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που θα δικαιούνται στέγαση θα στεγάζονται κατά προτεραιότητα στη Φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Όταν οι αιτήσεις των πρωτοετών είναι λιγότερες από τις θέσεις της Εστίας, τότε θα στεγάζονται και φοιτητές μεγαλυτέρων εξαμήνων.
Οι φοιτητές που θα στεγάζονται σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία θα τοποθετούνται σ΄ αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάταξής τους, βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ειδικότερα οι φοιτητές μικρότερου κατά κεφαλήν εισοδήματος θα στεγάζονται σε κοντινότερα προς το πανεπιστήμιο ξενοδοχεία, ενώ οι φοιτητές μεγαλύτερου κατά κεφαλήν εισοδήματος σε πιο μακρινά.
Φοιτητές που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισαχθέντων, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, εφόσον δικαιούνται δωρεάν στέγαση θα στεγάζονται κατά προτεραιότητα στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου. Επίσης φοιτητές που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και επιθυμούν τη στέγασή τους στη φοιτητική εστία, αυτό θα επιτρέπεται μετά από έγκριση της Α΄θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Κέρκυρας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
    Οι αιτήσεις για παροχή δωρεάν στέγασης πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα (άρθρο 4 παρ. 5).
    Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση στέγασης θα πρέπει να συμπληρώνουν στην αίτησή τους το πραγματικό διάστημα που θα χρειαστούν στέγαση.
    Οι φοιτητές που στεγάζονται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο και πρόκειται να απουσιάσουν για κάποιο λόγο και για διάστημα μεγαλύτερο της εβδομάδας, ή να διακόψουν τη στέγασή τους υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.
    Φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση μόνο για την περίοδο των εξετάσεων (Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου, Ιουνίου) ή για περιοδική διαμονή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, δε θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης ξενοδοχείου, αλλά αφού πρώτα ενημερώσουν το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας για την ημερομηνία άφιξής τους θα στεγάζονται  σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο που διαθέτει ελεύθερες κλίνες.
    Φοιτητές που ζητούν στέγαση για τις εξεταστικές περιόδους μπορούν να  στεγάζονται τρεις ημέρες πριν  από το πρώτο τους χρονολογικά μάθημα και μέχρι δύο ημέρες μετά το τελευταίο.
    Όταν υπάρχουν ελεύθερα μισθωμένα δωμάτια , σε παραπάνω από ένα ξενοδοχείο, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση  η αυτόβουλη μετακίνηση φοιτητών από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο. Μετακίνηση φοιτητή επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη αίτησή του στην Επιτροπή Σίτισης- Στέγασης , η οποία αποφασίζει σχετικά.
    Φοιτητής που υπέβαλε αίτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν προσήλθε για στέγαση ή δεν ειδοποίησε εγκαίρως ότι δε θα κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, χάνει το δικαίωμα στέγασης για το διάστημα αυτό.
    Φοιτητής που δήλωσε ψευδή στοιχεία χάνει κάθε δικαίωμα στέγασης.
    Το δικαίωμα στέγασης κάθε φοιτητή είναι προσωπικό και απαγορεύεται η παραχώρηση  του δικαιώματος της χρήσης του δωματίου  σε άλλον.

ΑΡΘΡΟ 8

    Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα με την συμπεριφορά φοιτητών που στεγάζονται δωρεάν προβλέπονται:
I.    Προφορική παρατήρηση,
II.    Έγγραφη προειδοποίηση – επίπληξη,
III.    Απομάκρυνση από το ξενοδοχείο,
Αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων (Ι) και (ΙΙ), είναι η Επιτροπή Σίτισης- Στέγασης. Για το (ΙΙΙ) αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή ή το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής  Σίτισης-Στέγασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο παρών Κανονισμός Στέγασης Φοιτητών εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου  (συνεδρίαση………………).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ