Placeholder

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΞΓ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Απόφαση του υπ. Παιδείας για διδασκαλία σε Ελληνόπουλα από Ευρωπαίους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα

Δημοσίευση: 26/12/2011

2. Η παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ μέρους των επαγγελματιών υποβολή στις αρμόδιες αρχές, σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, έγγραφης δήλωσης στην ελληνική γλώσσα.
3. Η δήλωση υποβάλλεται με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) αναγράφει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα και συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας,
β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης,
γ) επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο  επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης,
4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 3 δεν απαιτούνται για τους νόμιμα εγκατεστημένους επαγγελματίες σε άλλο κράτος−μέλος της ΕΕ, εφόσον αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο μέσο την κατ’ επάγγελμα νόμιμη παροχή ομοίων υπηρεσιών στο κράτος−μέλος εγκατάστασής τους. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
5. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μία φορά ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 υποβάλλονται μόνον κατά την πρώτη φορά ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια και σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης που πιστοποιείται από αυτά.
6. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη− εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.
7. Εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειταιστην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη των υπηρεσιώντον αριθμό φορολογικού του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με
τους φόρους κύκλου εργασιών − κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (άρθρα 36 και 38 του ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).
8. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία
και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια.
9. Ως αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση και τα δικαιολογητικά τουορίζονται οι κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
10. Οι Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζουν τη δήλωση και εντός επτά εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, χορηγούν στον πάροχο τη σχετική βεβαίωση, στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας α) διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή β) διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών ή γ) κατ’ οίκον διδασκαλίας.
11. H εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης της παραγράφου 2 της παρούσας, συνοδευόμενης και από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
12. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως τον επαγγελματία και ορίζει νέα προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ