Placeholder

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΞΓ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ:Η νέα απόφαση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίευση: 23/10/2011

 

1. Η άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου χορηγείται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου από νομικό πρόσωπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Επικυρώμενο καταστατικό του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σκοπός του αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Στο καταστατικό θα πρέπει επίσης να αναγράφονται ονομαστικά όλα τα μέλη του νομικού προσώπου, ο ορισμός του Διευθυντή Σπουδών και του νομίμου εκπροσώπου (σημειώνεται ότι οι δύο αυτές ιδιότητες μπορεί να ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο).

β) Επικυρωμένο έγγραφο ή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που αποδεικνύει τη σύνθεση του Διοικητικού του οργάνου.

γ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του νομικού προσώπου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους−μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους−μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους−μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται

σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

δ) Διπλότυπο είσπραξης όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. 38756/Δ5/15−4−2005 Υπουργική Απόφαση «Αναπροσαρμογή παραβόλων του Α.Ν. 2545/1940 που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών», όπως ισχύει.

3. Το νομικό πρόσωπο ορίζει Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Στο πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή τίτλου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντωναπό το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και να διαθέτει παιδαγωγική επάρκεια (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 3 και άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 Α΄).

Προκειμένου για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απαιτείται πτυ χίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

β) Να είναι υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Να μην έχει καταδικαστεί ή παραμπεφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α΄).

δ) Να μην έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος σε

φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ε) Να μην είναι δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

4. Κατ’ εξαίρεση, για τους πολίτες που είναι υπήκοοι άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί των προσόντων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3της παρούσης, αρκεί ως προϋπόθεση η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση στο κράτος−μέλος προέλευσης.

5. Για τον Διευθυντή Σπουδών απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή της πράξης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την υπηκοότητα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες και τα κωλύμματα που αναφέρονται στα στοιχεία (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 3 της παρούσης.

δ) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

6. Ο ορισμός του Διευθυντή Σπουδών καθώς και τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 στοιχεία (α), (β) και (γ) της παρούσης και συνοδεύουν τον ορισμό του συνυποβάλλονται με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.