Placeholder

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΞΓ

Γνωμοδότηση της Επ. Ανταγωνισμού για όλη την ιδιωτική εκπαίδευση (Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία, Φροντιστήρια,ΚΕΕ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών)

Δημοσίευση: 09/02/2012

 

1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για τους διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας. Αρκεί προς τούτο η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει α) να καταργηθεί η υποχρέωση ανανέωσης κατ’ έτος της εν λόγω άδειας, καθώς το μέτρο λόγω της συχνότητάς του θα μπορούσε να θεωρηθεί μη αναλογικό σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετεί και β) η επικαιροποίηση του φακέλου του διδάσκοντος να γίνεται μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών.

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
Για τους διδάσκοντες κατ’ οίκον δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για να υιοθετηθεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας και αρκεί για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος η διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Ομοίως, η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υποχρέωσης ανανέωσής της κατ’έτος, καθώς το μέτρο λόγω της συχνότητάς του θα μπορούσε να θεωρηθεί μη αναλογικό σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετεί και την επικαιροποίηση του φακέλου του σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας, η ανάπτυξη εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η καλλιέργεια εθνικής παιδείας οι οποίες αποτελούν κατ’ εξοχήν σκοπό της παιδείας κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, προκειμένου να υιοθετηθεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ενός ιδιωτικού σχολείου. Όσον αφορά την κατ’ έτος ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται , επίσης, η διατήρηση της εγγραφής σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει άδεια διδασκαλίας και επιθυμούν να διδάξουν σε ιδιωτικό σχολείο, καθώς η υποχρέωση αυτή δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος προστασίας της εκπαίδευσης. Ωστόσο, προτείνεται η άρση περιορισμών στην πρόσβαση στην συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και οι οποίοι αφορούν στην ιθαγένεια, στα τυπικά προσόντα του ιδρυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου), στις γεωγραφικές αποστάσεις, στον ανώτατο αριθμό ίδρυσης εκπαιδευτηρίων, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα συγγενικών προσώπων. Οι εν λόγω περιορισμοί, αφενός εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις στη βάση της ιθαγένειας, αφετέρου δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν. Περαιτέρω, συνιστάται η άρση των εμποδίων εγγραφής στα Μητρώα ή τις Επετηρίδες, για την άσκηση επαγγέλματος, όσων κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά με το ακανθώδες θέμα των διδάκτρων, θα μπορούσε, ίσως, να εξεταστεί η πρόταση, τα συμβόλαια καθορισμού της τιμής που διαμορφώνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκείνα της δια βίου μάθησης, να καλύπτουν το σύνολο των ετών μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στη συγκεκριμένη βαθμίδα ή την ολοκλήρωση του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

4. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην προστασία του αποδέκτη των υπηρεσιών, η διασφάλιση των συμφερόντων του και η πιστοποίηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εκπαίδευσης και ως εκ τούτου προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Όσον αφορά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της αναγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3919/2011. Προτείνεται, επίσης να αρθούν οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα που αναφέρονται στην ιδιότητα του ιδρυτή, σε κωλύματα και ασυμβίβαστα συγγενικών προσώπων και στο αμεταβίβαστο της άδειας. Οι εν λόγω περιορισμοί συνιστούν περιορισμό στην οικονομική ελευθερία και δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος τους οποίους εξυπηρετούν.

5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ήτοι προστασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος, και κατά συνέπεια προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει ο περιορισμός της προηγούμενης έγκρισης από τη Διοίκηση των διαφημίσεων των Ι.Ε.Κ. Η Επιτροπή προτείνει την άρση του εν λόγω περιορισμού, καθώς περιορισμοί στην διαφήμιση ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξάνουν τις αμοιβές των επαγγελματικών υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχα να έχουν θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

6. ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η προστασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για το λόγο αυτό προτείνεται η υιοθέτηση του καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας-πιστοποίησης. Ωστόσο, προτείνεται να αποσυνδεθεί η χορήγηση πιστοποίησης από τη συγκέντρωση κατώτατης (αρχικής) βαθμολογίας και να χορηγείται μόνο από έλεγχο ότι πληρούται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Ομοίως, αναφορικά με την ανανέωση της πιστοποίησης, προτείνεται να γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011.

7. ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου, προτείνεται, η υιοθέτηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σχετικά με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί στην αναγγελία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την άρση των περιορισμών που αφορούν στην πρόσβαση στη σχετική οικονομική δραστηριότητα και αφορούν στην ιδιότητα του ιδρυτή, στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καθώς και σε ορισμένα θέματα συμπράξεων μεταξύ ΚΕ.Μ.Ε και ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αναφορικά, όμως, με την υποχρέωση προηγούμενης εγγραφής του εκπαιδευτικού προσωπικού στο Μητρώο Διδασκόντων των ΚΕ.Μ.Ε προκειμένου να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα και η επιλογή των εκπαιδευτών αποκλειστικά από το συγκεκριμένο Μητρώο συνιστά περιορισμό στην άσκηση του επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παροχή δυνατότητας στα ΚΕ.Μ.Ε να επιλέγουν προσωπικό και εκτός Μητρώου με την υποχρέωση, όμως, της γνωστοποίησής στην εποπτεύουσα Αρχή.

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) συντρέχουν, επίσης, επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος υιοθέτησης του καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους και κυρίως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Σχετικά με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, προτείνεται ο περιορισμός στη διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011.

Σημειώνεται, ότι τα πλήρη κείμενα των γνωμοδοτήσεων θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαρτίζεται από:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.
Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.  

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :
1. Γιάννης Μπιτούνης, Χημικός Μηχανικός.
2. Δημήτρης Λουκάς, Νομικός, στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε αναστολή).
3. Εμμανουέλα Τρούλη, Δικηγόρος  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Νίκος Τραυλός, Καθηγητής Οικονομίας.
2. Βασίλης Νικολετόπουλος, Μηχανολόγος−Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
3. Δημήτρης Δανηλάτος, Οικονομολόγος.
4. Δημήτρης Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Αδαμαντία Καλούδη, Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου.
2. Αργύρης Οικονόμου, Δικηγόρος.
3. Φραγκίσκος Αρμάος, ανώτερο στέλεχος επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου.
4. Μιχάλης Τσαγκατάκης, Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα Εμπορικού Δικαίου.
5. Πηνελόπη Παπανδροπούλου, Διδάκτορας Οικονομίας, στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ