Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Ο νόμος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Κολλεγίων, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Δημοσίευση: 09/11/2012

Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγμα:
1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
«σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προ-
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπί-
ζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρί-
ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθ-
μιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
- μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη - μέλη κατα-
γωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να α-
σκεί αυτό το επάγγελμα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδη-
γιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά
το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
61
«Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος
εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποί-
ος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ-
γελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματι-
κά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοα-
πασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμε-
νο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική
νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζο-
νται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγματος.
3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισο-
δυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1
του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπή-
κοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτ-
λο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέ-
λους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συ-
στήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2
νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο α-
ναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νο-
μοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ε-
ξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαί-
σιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέ-
χει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελ-
λάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριό-
τητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες
προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των πε-
ριπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προ-
σόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οι-
κονομική δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια με εκείνη για
την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κρά-
τος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστη-
ριότητες είναι αντίστοιχες.»
6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.»
7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10
προστίθεται αρίθμηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώ-
σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νο-
μάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστα-
νται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».
12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως
20) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγ-
ματος.»
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η
Περιφέρεια».
14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών
οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρμόδιες
αρχές άλλου κράτους - μέλους επιβεβαίωση του γνησίου
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκ-
παίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - μέλος.»
15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-
διαφερομένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώ-
ρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει
του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-
δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της α-
ναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κε-
φάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
62
(Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης » αντικαθίστανται ως εξής:
«Περιφέρειας».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με
την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματι-
κών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για: α)
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμ-
φωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου Ι-
ΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτ-
λου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση
της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής α-
νώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του παρόντος διατάγματος.
2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση
του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος διατάγματος.
β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν
απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής,
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.
γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή μη
των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προ-
σκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής
πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγ-
ματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5) και ii) για την
αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από
τίτλο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα με
τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από
το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ-
σεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη-
σης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματι-
κής ισοδυναμίας.
ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ
του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την
αρμόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του
παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.»
21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56
1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ-
σόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα ως εξής: Τμήμα Α΄
και Τμήμα Β΄.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνε-
ται από τα Τμήματα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της υ-
πηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος. Σε
περίπτωση μη σύμπτωσης των αποφάσεων των Τμημά-
των, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.
3. Το Τμήμα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνω-
ρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υ-
πό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του παρόντος δια-
τάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια-
τάγματος.
4. Το Τμήμα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον συ-
ντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με το
άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.
5. Το Τμήμα Α΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον α-
ναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.
γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
6. Το Τμήμα Β΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
63
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόμενος με τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
του ίδιου τμήματος.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς των
Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους
από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος.
8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώ-
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός
μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπρο-
σώπους τους.
9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το
νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να
αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αι-
τιολογημένη απόφασή του.
10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του με-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου.
11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρό-
σκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συ-
ντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν α-
πό τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.
12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον
προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ-
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την ει-
σήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε
περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά
περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώ-
μες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.
13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν
πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου,
δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί
προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι α-
νωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανω-
τέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφε-
ρόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις από-
ψεις του.
15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως
του Συμβουλίου.
16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύ-
ναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς
επιτροπές, αποτελούμενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπλη-
ρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ-
γελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτει-
νόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ-
γείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης
του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υ-
πουργό, με τον αναπληρωτή του ή
ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατό-
πιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
σμού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγη-
τές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για
την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.
Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστή-
μονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργα-
νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκ-
πρόσωπό τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υποδείξει
εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται ά-
νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περί-
πτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του πα-
ρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτή-
σεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά
περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δο-
κιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας , καθώς και ως
προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολο-
κληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της απο-
φάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμε-
λούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμμα-
τέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστή-
μονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον ειση-
γητή στο Συμβούλιο.
18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του
γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.
19. Λοιπά fs18 93θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμ-
βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
64
τικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45
Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.»
22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστα-
νται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ-
νου επαγγέλματος , σύμφωνα με την Οδηγία
2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσό-
ντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό-
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υ-
ποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του πα-
ραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν α-
ντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοι-
κος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ε-
νημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα.»
23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:
«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται α-
ποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικο-
φανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίη-
σή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέ-
σα σε τρεις (3) μήνες.
9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ-
μογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την
υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»
24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί
την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφό-
σον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς δια-
φορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύ-
πτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά α-
πό εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια
αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμα-
σίας.»
25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώρι-
ση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισο-
δυναμίας, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκ-
δοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους
ενδιαφερομένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών
κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοι-
πών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-
σιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διά-
ταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας και ιδίως σχετικά με την ε-
θνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την ά-
σκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νο-
μοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
υπάρχουν.
Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμά-
των που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της συ-
νεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπές
αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω-
γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που ε-
πιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση
σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αί-
τηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύ-
ψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την κατά-
ληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του προη-
γούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομη-
νία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέ-
σεων.»
27. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 21.__

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.