Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ανακοίνωση για την υποβολή ξενόγλωσσων βιβλίων Αγγλικής στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού

Δημοσίευση: 15/04/2009


Ρεπορτάζ:esos.gr
press@esos.gr
Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε  ότι το σχολικό έτος 2009 - 2010 θα χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά βιβλία, για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, βιβλία και τετράδια εργασιών του μαθητή τα οποία θα αγοραστούν από τα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικής Γλώσσας που θα υποβληθούν για έγκριση και θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.  Οι διδακτικές σειρές πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Ξένων Γλωσσών (ΦΕΚ 304/13-3-2003) και στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Αγγλικής γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού (ΦΕΚ 1028/24-7-2003).
Η  ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
2. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην περιέχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη, να κάνουν ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση).
3. Οι διδακτικές σειρές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
4. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:
Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, κασέτα/κασέτες ή CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο.
Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
· Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
· Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
· Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
· Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο τετράδιο εργασιών.
· Η έλλειψη ενός εκ των ως άνω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.
5. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 χρονών δεν είναι επιλέξιμες. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.
Δε γίνονται δεκτές επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του  20 % της παλαιότερης ύλης.
Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.
6. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
- εικονογραφημένες ιστορίες,
- βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
- κασέτες/CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
- κασέτες/CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
- βιντεοκασέτες, DVD,
- διαφάνειες,
- (εικονογραφημένα) λεξικά,
- χάρτες,
- παιχνίδια μάθησης,
- λογισμικό,
-  υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
- διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια των οποίων το γλωσσικό επίπεδο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται,
- άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες [flash cards], πόστερ, κούκλες κ.ά.)
θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος.
7. Τόσο οι διδακτικές σειρές, όσο και τα προαιρετικά βοηθήματα  θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις τόσο των προς διδασκαλία κειμένων όσο και του λεξιλογίου, και να μη συνοδεύονται από γλωσσάρι.
(Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα: εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)
8. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.
9. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο στοιχείο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.
10. Δεν είναι επιλέξιμες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
- θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας,
- πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά κ.λ.π.).
11. Κακέκτυπες ή/και κατεστραμμένες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα δεν είναι επιλέξιμα.
12. Οι συγγραφείς και οι εκδότες δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την ίδια διδακτική σειρά ή το ίδιο προαιρετικό βοήθημα για δύο, ταυτόχρονα, Βαθμίδες Εκπαίδευσης (π.χ. Δημοτικό και Γυμνάσιο).
13. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται για κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν, είτε όχι.
14. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές έχουν ήδη εγκριθεί για το σχολικό έτος 2008-2009 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο ΥΠΕΠΘ τον πλήρη κατάλογο των σειρών τους και τα προς έγκριση αντίτυπα για το σχολικό έτος 2009-2010, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας Επιτροπής αλλά και της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου.
Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. Η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο.
β. Η τελική τιμή πώλησης στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά 2009-2010.
15. Για τις διδακτικές σειρές οι οποίες  θα αγοραστούν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις επιλογές των καθηγητών από τον εγκεκριμένο κατάλογο, και θα μοιραστούν στους μαθητές δωρεάν, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν χωριστά την τιμή για το Βιβλίο Μαθητή και χωριστά την τιμή για το Τετράδιο Εργασιών.
16. Επισημαίνουμε την καθοριστική σημασία της τιμής πώλησης των διδακτικών σειρών, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της προσφοράς που είχε υποβληθεί για το σχολικό έτος 2008-2009 για την Αγγλική Γλώσσα στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον εγκεκριμένο κατάλογο για το σχολικό έτος 2009-2010. (Αφορά τους συγγραφείς και εκδότες που είχαν υποβάλει προσφορά για το έτος 2008-2009).
17. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπες) μπορούν να υποβάλουν στο ΥΠΕΠΘ (Δ/νση Σπουδών Π.Ε. - Τμήμα Α΄, Γραφείο 1121, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, τηλ. 210-3442243) για έγκριση μέχρι και  27- 4 - 2009, ένα ολοκληρωμένο πακέτο διδακτικής σειράς (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και κασέτες-CD) σε 5 αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την
οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.
18. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.