Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

To αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2010-OΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Δημοσίευση: 07/09/2010

γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Ισπανικής για τα επίπεδα Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση», ανακοινώθηκε σήμερα απ το υπ. Παιδείας. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2010.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
  2. Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου

        α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση».

        β. των 70 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση».

        γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».  

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
  2. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

                                                                       Πως εξετάζομαι; 

Την ημέρα των εξετάσεων, ο υποψήφιος προσέρχεται για εξέταση στο, προκαθορισμένο γι’ αυτόν, εξεταστικό κέντρο, όπου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση το «Δελτίου Εξεταζομένου» και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του, τοποθετείται δε σε αίθουσα με βάση τον αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο.

Παρόντες θεωρούνται μόνον οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις  ενότητες :

o   Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου

o   Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου

o   Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και

o   Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου

Για τις ενότητες 1 και 3 υπάρχει ειδικό απαντητικό έντυπό στο οποίο ο υποψήφιος απαντά με το σύστημα πολλαπλής επιλογής ή με τη συμπλήρωση λέξεων. Στην ενότητα 2 αναπτύσσει απαντήσεις των θεμάτων σε ειδικό τετράδιο ενώ στην ενότητα 4 οι εξεταστές συμπληρώνουν τη βαθμολογία των υποψηφίων σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης.

Ο υποψήφιος παραδίδει τα απαντητικά έντυπα με τη λήξη του ορισμένου χρόνου εξέτασης ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που για τις ενότητες «κατανόηση γραπτού λόγου» και «παραγωγή γραπτού λόγου» δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα (1/3) της συνολικής διάρκειας κάθε ενότητας.

Στις περιπτώσεις των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και έχουν τη δυνατότητα να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας στην οποία παρουσιάζουν αδυναμία, σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο απαλλαγής στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι στη διάρκεια των εξετάσεων οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των υπευθύνων. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο εξεταστικό κέντρο βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την συγκεκριμένη εξέταση.

                                                        Πως αξιολογούμαι;

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις  ενότητες:

1.    Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου,

2.    Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου,

3.    Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και

4.    Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά από τη βαθμολογία των τεσσάρων ενοτήτων. Η συνολική βαθμολογία που εξασφαλίζει το άριστα είναι εκατό (100) μονάδες. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει  τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας σε κάθε μια από τις εξεταζόμενες ενότητες, πλην αυτής της παραγωγής προφορικού λόγου για την οποία δεν ορίζεται βαθμολογική βάση.

Η κλίμακα βαθμολόγησης καθώς και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα

Βαθμολογίας

Βάση

Ενοτήτων

Ενότητα 1 : Κατανόηση Γραπτού Λόγου

01-25

8

Ενότητα 2 : Παραγωγή Γραπτού Λόγου

01-30

9

Ενότητα 3 : Κατανόηση Προφορικού Λόγου

01-25

8

Ενότητα 4 : Παραγωγή Προφορικού Λόγου

01-20

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

 

Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, (π.χ. για τα επίπεδα Α1 και Α2), επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε επίπεδο, δηλαδή από 60 έως 119 μονάδες για το χαμηλότερο και από 120 έως 200 μονάδες για το υψηλότερο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλίσει τη βαθμολογική βάση σε κάθε μία από τις ενότητες 1,2 και 3.

Στην περίπτωση αυτή η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα Βαθμολογίας

Βάση ενοτήτων

για Α1

Βάση ενοτήτων

για Α2

Ενότητα 1 : Κατανόηση Γραπτού Λόγου

01-50

8

15

Ενότητα 2 : Παραγωγή Γραπτού Λόγου

01-60

9

18

Ενότητα 3 : Κατανόηση Προφορικού Λόγου

01-50

8

15

Ενότητα 4 : Παραγωγή Προφορικού Λόγου

01-40

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

 

Ο αναλυτικός τρόπος βαθμολόγησης των ενοτήτων και των επιμέρους ερωτημάτων τους αναφέρεται αναλυτικά στις προδιαγραφές εξέτασης του κάθε επιπέδου.

 

                                          Πως μαθαίνω τα αποτελέσματα;

 

Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τη συνολική βαθμολογία του καθώς και τη βαθμολογία του σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα από τους ονομαστικούς πίνακες που αποστέλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Ενημερώνεται επίσης από την ιστοσελίδα του ΚΠγ όπου η αναζήτηση αποτελέσματος γίνεται συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία:

  • τον 7ψήφιο κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου και
  • τουλάχιστον 3 αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου του

Ύστερα από σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ, οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από τις Δ/νσεις ή και Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης στα οποία είχαν  υποβάλει την αίτησή τους.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ