Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι νέες διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών, κλ. ΠΕ01

Δημοσίευση: 05/05/2009


esos_1Ρεπορτάζ:esos.gr

Tην διαδικασία, τα προσόντα, τους όρους,τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της απόσπασης εκπαιδευτικών, κλ. ΠΕ01, σε θεολογικές σχολές ή άλλες μονάδες της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθόρισε το υπ. Παιδείας , ως εξής:

Άρθρο 1

Προσόντα

1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία στις θεολογικές σχολές ή

άλλες μονάδες της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΑΤ1 (ήδη ΠΕ01) του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄), οι οποίοι έχουν:

α) διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της απόσπασης και μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίουποβάλλεται η αίτηση.

β) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

2. Τα επίσημα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας, που αποδεικνύουν την άριστη γνώση και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι:

Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.III.

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.V.

Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώρας απόσπασης.

VI. Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν υψηλό επίπεδο γνώσης στην ξένη γλώσσα:

α) Για την αγγλική γλώσσα: Proficiency Cambridge ή Michigan ή άλλων Πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ως επίπεδο Γ2.

β) Για τη γαλλική γλώσσα: Δίπλωμα Alliance Francaise ή πιστοποιητικό Dalf γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή Diplome de Langue et Litterature Francaises (Sorbonne II)

του Πανεπιστημίου των Παρισίων ή άλλων Πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ως επίπεδο Γ2.

γ) Για τη γερμανική γλώσσα: Πιστοποιητικό Grosses Deutsches Sprachdiplom ή Kleines Deutsches Sprachdiplom ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T: Professionals Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή άλλων Πανεπιστημίων δημοσίου

χαρακτήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τις προκηρύξεις

του ΑΣΕΠ ως επίπεδο Γ2.

δ) Για την ιταλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα: Τίτλοι

επιπέδου Γ2, όπως αυτοί ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

ε) Για τις λοιπές γλώσσες: Τίτλοι επιπέδου Γ2, όπως αυτοί ορίζονται από τις οικείες διπλωματικές αρχές στην Ελλάδα.

VII. Πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα,

απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική την υπό εξέταση γλώσσα, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η υπό εξέταση γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι οφείλουν να συνυποβάλουν την αντίστοιχη Βεβαίωση.

Διαδικασία απόσπασης

1. Με προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ01, που πληρούν τα προσόντα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Την προκήρυξη συνοδεύει πίνακας στον οποίο

περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις των θεολογικών σχολών ή άλλων μονάδων ορθόδοξης εκπαίδευσης των χωρών του εξωτερικού. 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ανάγκες και υποβάλλονται στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης των νομών μέσα σεαποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την προκήρυξη της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι έντυπες αιτήσεις συμπληρώνονται με προσοχή από τους υποψηφίους και στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης ή του οικείου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης.

Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο:

α) Ενυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εκπαιδευτική, επιστημονική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος,τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

γ) Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πτυχίων που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

δ) Επίσημα αποδεικτικά της γνώσης της απαιτούμενης ξένης γλώσσας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ε) Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, συνοδευόμενες από σχετικό πίνακα.

στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής για αξιολογική και αξιοκρατική κρίση.

Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρχονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα επικυρωμένα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης θα πρέπει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να είναι επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή και μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται η αναγνώρισή τους από το ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αναγνώριση θα ληφθεί υπόψη μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων της ημεδαπής με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους

στις αρμόδιες Δ/νσεις και στα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης της

χώρας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερώναπό την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

6. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στοεξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους ή στις οικείες Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, όπου δεν υπάρχουν γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης, εντός της αυτής προθεσμίας.7.

Τα Γραφεία των Συντονιστών εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα αποστείλουν στις οικείες Δ/νσεις ή στα Γραφεία εκπ/σης των νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η θεώρησή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας των παραπάνω είκοσι (20) ημερών.

8. Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπ/σης της ημεδαπής, συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις διαβιβάζουν μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων στην αρμόδια Δ/νση Παιδείας

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., εντός δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών της προηγουμένης παραγράφου 5 της παρούσας προκειμένου περί των υποψηφίων της ημεδαπής και εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκπνοή του δεκαημέρου της προηγουμένης παραγράφου 7 της παρούσας προκειμένου

περί των υποψηφίων της αλλοδαπής.

Παράλληλα, οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων των νομών αποστέλλουν απαραιτήτως Φ.Μ.Ποιότητας των εκπ/κών, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία, Συμπληρώνουν αυτά και τα θεωρούν.

Εφιστούμε την προσοχή των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Γραφείων εκπ/σης στον έλεγχο της ακρίβειας και πληρότητας των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι τηρούν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία, στους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ή γλωσσομάθειας κλπ.

Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε την αναγραφή της ημερομηνίας εισόδου της αίτησης και θεώρησης αυτής.

Όροι απόσπασηςωράριο αποσπασμένων εκπαιδευτικών

1. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποίοι

είχαν αποσπασθεί κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτεθέση στο εξωτερικό και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει οκταετή απόσπαση σε Θεολογικές Σχολές ή άλλες μονάδες της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για νέα απόσπαση στην ίδια ή άλλη Σχολή.3.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή απόσπαση στις ανωτέρω Σχολές και έχει διαπιστωθεί η λήξη της απόσπασής τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν νέα απόσπαση σε άλλη Σχολή ύστερα από συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος απόσπασης δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη. 4. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλη Σχολή της ίδιας ή άλλης χώρας είναι δυνατή από την υπηρεσία στην αποκλειστική περίπτωση μόνο που θα παύσει η λειτουργίατης Σχολής στην οποία διδάσκει.

5. Το ωράριο διδασκαλίας των ανωτέρω μόνο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών της αλλοδαπής. Προς κάλυψη του ανωτέρω εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας, είναι δυνατό να εριλαμβάνονται και ερευνητικές ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο αποσπώνται.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής και η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες είναι τα εξής:

Α. 1. Διδακτορικό δίπλωμα στην ειδικότητα, μονάδες δέκα (10). 2. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master ή αντίστοιχος στην ειδικότητα, μονάδες έξι (6).

3. Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες πέραν της διδακτορικής διατριβής: α) επιστημονικά άρθρα στην ειδικότητα (δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά), μονάδες μηδέν κόμμα πέντε (0,5) για κάθε δημοσίευση,

β) μονογραφίες στην ειδικότητα, μονάδες τρεις (3) για

κάθε δημοσίευση.

4. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή σε Αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μια μονάδα (1) για κάθε έτος και μέχρι τέσσερις (4) μονάδες συνολικά.5.

Μετεκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού διετούς διάρκειας μονάδες τέσσερις (4).

6. Επιμόρφωση εσωτερικού ή εξωτερικού τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας μονάδες δύο (2).7.

Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο ή πτυχίο άλλης Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, μονάδες δύο (2). 8. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία Σχολικού Συμβούλου ειδικότητας θεολόγων ή Συντονιστή Εκπαίδευσης (θεολόγου), μονάδες δύο (2), 1 για κάθε έτος.

9. Στην περίπτωση που συντρέχει διδακτορικό δίπλωμα και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (Master κ.λ.π.) στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην περίπτωση που συντρέχουν δύο διδακτορικά μοριοδοτείται το ένα σύμφωνα με την παρ. Α1 του παρόντος άρθρου.

Το αυτό ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Β. Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, όπως αυτή διαπιστώνεται κατά την συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής μονάδες είκοσι (20).

Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξιολοικούς πίνακες πρέπει να βαθμολογηθεί στην προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

Γ. Συνέντευξη, συνολικά μέχρι είκοσι (20) μονάδες. Κατά την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής αξιολογείται η γενικότερη προσφορά του επιστημονικού, διδακτικού και συγγραφικού έργου

του, η κοινωνική δραστηριότητά του και η όλη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξιολογικούς πίνακες πρέπει να βαθμολογηθεί στην προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

Επιλογήαπόσπαση

1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την Επιτροπή Επιλογής και την κύρωσή τους από τον Υπουργό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την απόσπασή τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσότερα Ιδρύματα μιας ή περισσότερων χωρών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, αφού ληφθούν υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται καταρχάς με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης και, σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο σχετικός

αξιολογικός πίνακας ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης, με μια από τις τρεις εναλλακτικές γλώσσες, αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον εναλλακτικό αξιολογικό πίνακα αποσπάται ο υποψήφιος, ο οποίος γνωρίζει την επικρατέστερη στη χώρα απόσπασης γλώσσα.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει εκφράσει επιθυμία για απόσπαση εκπαιδευτικού με συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, ο υποψήφιος με το αντικείμενο αυτό προηγείται των άλλων υποψηφίων, έστω κι αν δεν προηγείται στην μοριοδότηση.

3. Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, εφόσον αποσπασθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από την προηγούμενη θέση τους με την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό.

α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν τις πειθαρχικές μοδιότητες στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού (άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 2413/1996).

β) Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης αυτών (άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 1566/1985) πλην των κατά την 3 α περίπτωση του παρόντος άρθρου εκτός εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης στη χώρα απόσπασής

τους, οπότε αυτές οι διευθύνσεις ασκούν και τις πειθαρχικές αρμοδιότητες.

4. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής παραμένουν κενές θέσεις και στους αξιολογικούς πίνακες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που δεν αποσπώνται στις Σχολές που είχαν ήδη δηλώσει, μπορεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση για τις κενές θέσεις που απέμειναν.5.

Στην περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων επιλογής πριν από την παρέλευση της διετίας ή άρνησης των συμπεριλαμβανομένων στους ανωτέρω πίνακες εκπαιδευτικών να καλύψουν τις κενές θέσεις, είναι δυνατή η έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση των κενών αυτών.

6. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στις θεολογικές σχολές ή άλλες μονάδες ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας απόσπασης, θα βεβαιωθεί από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και θα θεωρηθεί από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή όπου δεν υπάρχει, από την

οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

7. Σε περίπτωση μη αποδοχής του επιλεγέντος

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ