Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ναι στην πρόσβαση των γονέων σε στοιχεία που ελήφθησαν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας με τα ονόματα των παιδιών παιδικών σταθμών

Δημοσίευση: 29/12/2012
Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια (η τελευταία στη συνέχεια αποχώρησε) και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦ_ΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή το άρθρο 2 στοιχ. β΄του Ν.2472/1997 ορίζει ότι για τους σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως «ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υγεία.
2. Επειδή το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.2472/1997 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, β) Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας (...) ». Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνονται ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας κάθε αρχείου, οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη.
3. Επειδή η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται κατ' αρχήν, μόνο εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. _στόσο η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, και χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στις περιπτώσεις που περιοριστικά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, επιτρέπεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως η υγεία), ιδίως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 2472/1997, εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
4. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) «οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία καθώς και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αυτά αφορούν». Το άρθρο 85 παρ. 3 προβλέπει ότι «Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες _ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου», ενώ η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου διασαφηνίζει ότι «τα στοιχεία που αναφέρονται
στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.» Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εμπίπτουν στο ειδικό απόρρητο των φορολογικών δεδομένων και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2472/1997, που προβλέπουν γενικώς τις περιπτώσεις νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου.
Από την άλλη πλευρά, όμως, τα στοιχεία που περιέχονται στους καταλόγους των φορολογουμένων (ονοματεπώνυμο, τίτλος και τα λοιπά στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες _ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό), δεν εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά, εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη του σχετικού εννόμου συμφέροντος.
5. Επειδή το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι: «Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς».
6. Επειδή στην κρινόμενη υπόθεση τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών (και των οικογενειών τους) που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου ζητούνται με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα της αιτούσας να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά της προσβολής της σχετικής απόφασης περί απόρριψης της αίτησης εγγραφής του τέκνου της στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου).
7. Επειδή ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του _ήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαβίβασε το σχετικό αίτημα στην Αρχή και ζήτησε τη γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με το εάν μπορεί να χορηγήσει τα αιτηθέντα έγγραφα. Στην κρινόμενη περίπτωση, ελήφθησαν υπ' όψιν και κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τη διαμόρφωση της απόφασης του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης. Η χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων κρίνεται αναγκαία για την
ενάσκηση των δικαιωμάτων της αιτούσας (βλ. άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. γ' του Ν. 2472/1997), η οποία  και θα καταστεί δυνατή με τη γνώση των στοιχείων που ζητούνται, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι αρχές της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή παρέχει άδεια στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να επιτρέψει στην Α πρόσβαση σε όλα εκείνα τα στοιχεία που ελήφθησαν υπ' όψιν για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας με τα ονόματα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν αυτή τη χρονιά στους παιδικούς σταθμούς του _ήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ακόμη κι εκείνα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών αυτών και των μελών των οικογενειών τους αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προσβολής της σχετικής απόφασης επιλογής, αφού προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως τα υποκείμενα των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι α) η σχετική άδεια αφορά μόνο στα δεδομένα των παιδιών (και των οικογενειών τους) που έγιναν δεκτά (και όχι για όλα όσα υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής) και β) από τα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν κατατεθεί, η αιτούσα θα έχει πρόσβαση μόνο σε αυτά που δεν εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.
Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπ' όψιν την αρχή της αναλογικότητας, ενδείκνυται να δοθεί αρχικά μόνο πρόσβαση της αιτούσας στα αιτούμενα δικαιολογητικά και, σε επόμενο στάδιο, αντίγραφο εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία η αιτούσα πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την προσβολή της απόφασης που απέρριψε την αίτηση του τέκνου της να φιλοξενηθεί στους παιδικούς σταθμούς του _ήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean