ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Νέο Μεταπτυχιακό στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»

Δημοσίευση: 01/09/2014
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Alt Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
Title Text: 
Πανεπιστήμιο αιγαίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» (ΦΕΚ 2139/Β'/05.08.2014), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου».
Το Τμήμα Γεωγραφίας έχει αξιολογηθεί από επιτροπή διακεκριμένων καθηγητών του εξωτερικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Δείτε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://geography.aegean.gr/files/Final%20Report_AegeanGeography%2028%203%202014.pdf
Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ αυτό έως και 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Δικαίωμα αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα, επίσης, μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την προθεσμία των εγγραφών (αρχές Οκτωβρίου 2014). Ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητας, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει μία από τις δύο ανωτέρω κατευθύνσεις που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Σπουδές και Διάρκεια
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου προσφέρονται συνολικά δεκατρία (13) μαθήματα, από τα οποία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8). Το Γ΄ εξάμηνο των σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) έτη.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά εξάμηνο.

Υποτροφίες
Κατ’ έτος χορηγούνται υποτροφίες σε μέχρι τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ, δύο (2) στο χειμερινό (Α ́) εξάμηνο και δύο (2) στο εαρινό (Β ́) εξάμηνο, με βάση την επίδοση στα μαθήματα του εξαμήνου. Επίσης,  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγεί από το 2014 βραβείο αριστείας στους αριστεύσαντες φοιτητές των Π.Μ.Σ. (ένα ανά Σχολή), το οποίο συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ.

Επικουρικό έργο
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατή η ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου (με αμοιβή) στα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούνται παροχές σίτισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Πληροφορίες στο https://studies.aegean.gr/node/26).

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:
1.    Αίτηση του Π.Μ.Σ. Διατίθεται στη Γραμματεία ή στο  δικτυακό τόπο
       https://geography.aegean.gr/misc/index.php?content=7#neoPMS
2.    Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, ο/η υποψήφιος/α οφείλει, εφόσον επιλεγεί, να καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών μέχρι την προθεσμία των εγγραφών.
3.    Απλό φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
4.    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
5.    Φωτοτυπία ταυτότητας
6.    Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
7.    Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη του διδακτικού προσωπικού Ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. (το ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής διατίθεται στη Γραμματεία ή στο δικτυακό τόπο
https://geography.aegean.gr/misc/index.php?content=7#neoPMS
8.    Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο). Το πιστοποιητικό μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται επιπλέον επίσημο πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
9.    Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.
10.    Κάθε άλλο στοιχείο, που οι υποψήφιοι κρίνουν ότι θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier, ή να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος (https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf). Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συμπιεστούν σε ένα αρχείο της μορφής zip.
Ειδικά οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο και να κατατεθούν/αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αποστέλλονται ή κατατίθενται έως και τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 (με σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση αποστολής- όχι συστημένη επιστολή).
Η διεύθυνση αλληλογραφίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. είναι:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Γεωγραφίας
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Λόφος Πανεπιστημίου
81 100 Μυτιλήνη
Επιλογή υποψηφίων
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στις 1.10.2014 (ημέρα Τετάρτη) είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη, είτε διαδικτυακά.  
Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά την συνέντευξή τους. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν: (α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, (β) η αναλυτική βαθμολογία στα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) το συνολικό “προφίλ” του/της υποψηφίου/ας ως προς την ικανότητά του/της να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ.
Εγγραφή
Η περίοδος εγγραφών θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κατά την περίοδο των εγγραφών οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν την α’ δόση των διδάκτρων που αντιστοιχεί στα 250€.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Αναστασία Μυλοπτέρη, τηλ.: 22510-36472, fax: 22510-36409, e-mail: humangeo@aegean.gr .
Η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας
Καθηγήτρια, Ελένη Καπετανάκη – Μπριασούλη
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ