Ο αριθμός εισακτέων στις σχολές της Αστυνομίας

22/08/2012

Ενημερώθηκε: 06/06/2014, 11:21

Άκουσε το άρθρο

 

1. Ο αριθμός των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε πεντακόσιους (500), από τους οποίους ποσοστό 3% (15 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29).
Οι υπόλοιπες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485) θέσεις θα καλυφθούν:
α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή 48 θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.
β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή 15 θέσεις, από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή 422 θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.
2. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε ογδόντα (80). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 8 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.
β. Ποσοστό 3%, δηλαδή 2 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001.
γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή 70 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.
3. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε 53, δηλαδή ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού των εισαγομένων (ιδιωτών και αστυνομικών). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 5 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενων ετών του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.
β. Ποσοστό 90%, ήτοι 48 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, με εξετάσεις.
4. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια των παραγράφων 1, 2 και 3, πλην των υποψηφίων του ν. 2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄− 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 4 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων των αστυνομικών για τη Σχολή Αξιωματικών που δεν θα καλυφθούν από τους υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου χωρίς εξετάσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.
6. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών –γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009
(χωρίς νέα εξέταση)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 1
ΣΥΝΟΛΟ 48
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας 8 5
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) − −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) − −
ΣΥΝΟΛΟ 8 5
Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1
Ν. 3748/2009 (με εξετάσεις)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 364
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 42
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 16
ΣΥΝΟΛΟ 422
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας 61 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 7 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 2 1
ΣΥΝΟΛΟ 70 48
Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡ. β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ,
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 14
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) −
ΣΥΝΟΛΟ 15__

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ