ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που συμμετείχαν στην επιμόρφωση

Δημοσίευση: 23/03/2009
 


 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 


 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


 

Αθήνα 18-3-09

Αρ. Πρωτ.: 2610


 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 


 

Προς

Επιτροπές Επιμόρφωσης, Υπόψη Συντονιστών μέσω των Τεχνικών και Επιστημονικών Συμβούλων:

 

1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπόψη κ. Σ. Γκλαβά

3ος όροφος – Γρ. Πρωτοκόλλου, Μεσογείων 396

153 41 Αγ. Παρασκευή

2. Ε.Α.Ι.Τ.Υ., υπόψη κ. Χ. Ζαγούρα

Ν. Καζαντζάκη Παν/λη – 26 500 Ρίο Πάτρα

Ταx. Δ/νση:

Α. Παπανδρέου 37

Ταχ. Κωδ.:

151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα :

www.eye-ypepth.gr

Πληροφορίες:

Ειρήνη Πουχτού

Κονιτσιώτη Μαριάννα

Τηλέφωνο:

210 - 3443329

210 – 3443321

Fax:

210 – 3442153

E-mail:


mkoni@ypepth.grHYPERLINK"mailto:chzervou@ypepth.gr"


ΘΕΜΑ: 3η ενημέρωση για την υλοποίηση της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Πράξης, και βάσει ενημέρωσης που λάβαμε από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Για την εν λόγω Πράξη, της οποίας το Οικονομικό Αντικείμενο έληγε στις 31-12-2008, έχει δοθεί παράταση της λήξης αυτού και μόνον, μέχρι και 30-6-2009.

Η υπηρεσία μας έχει προωθήσει Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αμοιβή των Επιτροπών Επιμόρφωσης κατά το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εκκρεμότητες προς διευθέτηση από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης:

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΣΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ


Ολοκλήρωση της διόρθωσης των Συμβάσεων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) και επιστροφή στην υπηρεσία μας όσων οικονομικών φακέλων επιμόρφωσης και πιστοποίησης σας έχουν αποσταλεί για διορθώσεις.


2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.


Έπειτα από ικανοποίηση αιτήματος χρηματοδότησης της υπηρεσίας μας, αναμένεται η επανέναρξη έκδοσης επιταγών επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Οι επιταγές αλλά και οι βεβαιώσεις πιστοποίησης, που σύντομα θα εκτυπωθούν, θα πρέπει να παραδοθούν στους δικαιούχους από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης.

Στην ιστοσελίδα: http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi θα αναρτώνται τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιτροπών Επιμόρφωσης για τις οποίες έχουν εκδοθεί κι αποσταλεί επιταγές, ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι. Επιταγές, οι οποίες δεν θα παραληφθούν, θα πρέπει να επιστραφούν στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ με την απαραίτητη δικαιολόγηση από την Επιτροπή Επιμόρφωσης, προκειμένου ο Ειδικός Λογαριασμός να προβεί στην ακύρωση αυτών. Για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων και την επιτάχυνση των διαδικασιών προτείνεται η ανάρτηση ανακοινώσεων και σε σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης).


 


3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Πολλοί εκπαιδευτικοί επικαλούνται αδυναμία επικοινωνίας με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να μας κοινοποιήσετε τις νέες σας ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας (εφόσον έχουν αλλάξει) έτσι ώστε να σας αποσταλούν οι επιταγές, οι βεβαιώσεις πιστοποίησης και να επικοινωνούν μαζί σας οι δικαιούχοι.

 


4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

§ Όσον αφορά τις αμοιβές των Συντονιστών, Επιμορφωτών και Καταχωριστών Δημοσίων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, στις 10 Φεβρουαρίου 2009 ψηφίστηκε ο Νόμος 3748/2009 (ΦΕΚ29A/19-2-09) που ρυθμίζει την Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.

Το άρθρο 21 «Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Διαχειριστικών Αρχών κι Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» μεταξύ άλλων αναφέρει:«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται, στη βάση ωριαίας αποζημίωσης, η πρόσθετη αμοιβή υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έργο τους που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το οποίο τους ανατέθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή των υπαλλήλων αυτών, επιμεριζόμενη κατά μήνα, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και αφορά απασχόληση εκτός των ωρών εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση».

Το Υπ.Ε.Π.Θ. θα προβεί στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δεδουλευμένων στους ανωτέρω δικαιούχους βάσει των διατάξεων του νόμου.

§ Στο πλαίσιο της οδηγίας από το ΕΠΕΑΕΚ ότι «(…) καμία άλλη δαπάνη για τα υποέργα αυτεπιστασίας δεν θα είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση», δεν θα είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε λειτουργική δαπάνη από πλευράς σας όπως π.χ. η δαπάνη διακίνησης επιταγών. Από δικής μας πλευράς, η Υπηρεσία μας έχει πλέον τη δυνατότητα διακίνησης εγγράφων μόνον με συστημένο ταχυδρομείο κι όχι με εταιρεία ταχυμεταφορών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορούν να υπογραφούν νέες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με τους καταχωριστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

§ Όσον αφορά την 11η περίοδο για την Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί ισχύουν τα ακόλουθα:«Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΚΕΤΠΕ) του Έργου Ι δικαίωμα συμμετοχής στην 11η περίοδο πιστοποίησης έχουν και όλοι οι υπηρετούντες μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο Έργο ΙΙ καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αποτυχημένες προσπάθειες πιστοποίησης στο Έργο ΙΙ, χωρίς να έχουν εξαντλήσει τις τρεις προσπάθειες.

Για τους εκπαιδευτικούς που απουσίασαν από προγραμματισμένη πιστοποίηση για λόγους υγείας, αδυναμία μετακίνησης ή άλλο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα η απουσία θα θεωρηθεί αυτόματα ως αποτυχημένη προσπάθεια πιστοποίησης και οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά .

Η απουσία θα δικαιολογηθεί και δεν θα θεωρηθεί ως αποτυχημένη προσπάθεια μόνο σε αυτούς που θα προσκομίσουν βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Συγκοινωνιακό φορέα ή Αστυνομική Αρχή. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα αποστείλουν την αίτηση δικαιολόγησης της απουσίας, μαζί με τη σχετική βεβαίωση, με fax, στη Γραμματεία της ΚΕΕΤΠΕ (Έργο Ι), στον αριθμό 210 3442038».

 

 

 


Σημείωση:

Με την 8792/19-6-2008 εγκύκλιό μας για την 5η περίοδο πιστοποίησης, ζητούσαμε από τους επιμορφούμενους να επικαιροποιήσουν την θέση απασχόλησής τους. Αυτή η πληροφόρηση θα σας βοηθήσει στον ευκολότερο εντοπισμό τους. Συγκεκριμένα, αναφερόταν : «………Εν όψει της έκδοσης Βεβαιώσεων Πιστοποίησης, παρακαλούνται οι Εκπαιδευτικοί που πιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης, εφόσον τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους έχουν διαφοροποιηθεί, να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε οι Βεβαιώσεις να τους σταλούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ως εξής:

Ψ Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification/.

Ψ Επιλέγει «Είσοδος Εκπαιδευτικών».

Ψ Κατόπιν εισάγει το αναγνωριστικό και τον κωδικό χρήστη.

Ψ Έπειτα επιλέγει «Διαχείριση καρτέλας», για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις (κυρίως στοιχεία σχολικής μονάδας στην οποία απασχολούνται) και

Ψ Ακολούθως επιλέγει «Τροποποίηση», για να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές……….»

 


 

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε. Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

 

 

 

Θεόδωρος Κομνηνός


Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

 

 


 


 

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφείο Προϊστάμενου ΕΥΕ

2. Μονάδα Β1

3. Μονάδα Δ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ