ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 16/12/2012

Εδω θα βρείτε τις σημαντικότερες υπουργικές αποφάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά χρονολογική σειρά:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

-Eπιλογή σημαιοφόρων - παραστατών ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011 (Προσοχή Συμπλήρωση της Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011)

-Επιλογή σημαιοφόρων - παραστατών, ορισμός υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνων ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

-Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες της Πλοροφορίας και Επικοινωνιών. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 113719/Γ1/3-10-2011

-Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011

-Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΦΕΚ 1701/1-8-2011

-Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα των σχολείων που τελούν υπό κατάργηση-συγχώνευση ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.7/363/69218/Γ1/20-6-2012

-Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 66606/Γ6/14-6-2011

-Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12/520/61575 /Γ1/30-05-2011

-Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης YΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 45143/ Δ2/13-4-2011 , ΦΕΚ 582/13-4-2011

-Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.& ΗΛ.ΔΙΑΚ. 8440/24-2-2011

-Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. ΦΕΚ 262 τ.β./17-2-2011

-Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ3» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.   12 / 20  / 2045 /Γ1/10-1-2011

-ΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ

-Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου    

-ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΔΩ ΚΙ ΕΔΩ

-Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Αλλοδαπών Μαθητών σε Ελληνικά Σχολεία του Νομού Αττικής Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Αττικής 7978/28-12-2010

-Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών - ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010

-Συμπληρωματική Διευκρινιστική εγκύκλιος για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/10/120435/Δ1/12-11-2010

-Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.361.23/9/116014α/Δ1/11-11-2010

-Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών MTΠY  28872/24-11-2010

-Δικαιώματα των παιδιών - μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010

-Τήρηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/509/127124/Γ1/12-10-2010

-Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων ΦΕΚ 1615τβ/6-10-2010

-Φαρμακευτική Αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ7/495/1234584/Γ1/4-10-2010

-Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 120323/Γ2/27-9-2010

-Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 116691/Γ7/20-9-2010

-Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ. 361.23/ 01/ 116014 /Δ1/17-9-2010

-Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ και Στ΄Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στη Γεωγραφία Ε’ και Στ’ Δημοτικού. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 101097Γ1/16-8-2010, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 101889/Γ1/18-8-2010

-Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τευχ.Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» ΦΕΚ 1180 τευχ. Β΄/6-8-2010

-Πιστοποίηση εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 86399/Γ2/16-7-2010

-Ορθή σύνταξη βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικά σχολεία του νομού Αττικής Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 9276/27-08-2010

-Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.ΦΕΚ 804/9-6-2010 τεύχος Β΄ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010

-Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΕΚ 804/9-6-2010 Τεύχος Β΄ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.3/609.60745/Γ1/28-5-2010

-Εγγραφή μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/ 257/ 57900 /Γ1/19-5-2010

-Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Νόμος 3848/2010 ΦΕΚ71 τεύχος Α΄/19-5-2010

-Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.6/249/ 56404 /Γ1/17-5-2010

-Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010  (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010 ) ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16-4-2010

-Παράταση Ισχύος Γνωματεύσεων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 139443/Γ6/10-11-2009

-Άδειες εκπαιδευτικών ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ351.5/66/128043/Δ1/3-11-2009

-Αλλαγή τίτλου του Υπουργείου ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Φ.908/128573/Η/19-10-2009

-Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων. ΥπΕΠΘ 78193/Ι/2-7-2009

-Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 3730/2008 "Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ1286/30-6-2009

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΦΕΚ τβ 683/14-4-2009

-Γνωματεύσεις Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ)  σύμφωνα με το ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  ΥπΕΠΘ 42166/Γ6/10-4-2009

-Εγγραφές μαθητών  ΥπΕΠΘ Φ7/559/31548/Γ1/19-3-2009

-Διαδικασία και Όροι έγκρισης παρεκκλίσεων ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ Φ.9/332/31131/Γ1 18-3-2009

-Επιλογή Σημαιοφόρων ΥπΕΠΘ Φ10/114/28276/Γ1/12-3-2009

-Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ 31895/Δ2/9-3-2009

-Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές ΥΜΕ Γ454/5972/Ο9 9-2-2009

-Προφορικές Εξετάσεις μαθητών ΥπΕΠΘ 12038/ 9-12-2008

-Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας στα Σχολεία ΥπΕΠΘ 12-11-2008, Υπόδειγμα Κανονισμού

-Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - ΥπΕΠΘ Φ.32/491/ 108827 /Γ1/22-08-2008

-Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο - ΥπΕΠΘ Φ.50/492/108832 /Γ1/22-08-2008

-Διευκρινίσεις για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας - ΥπΕΠΘ 88205/Δ1/4-07-2008

-Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας - ΥπΕΠΘ Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-06-2008

- Λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείου εντός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών - ΥπΕΠΘ Φ12/665/70334/Γ1/29-05-2008

- Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων - ΥπΕΠΘ 64321/Δ4/16-05-2008

-Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή νηπίων και μαθητών της Α΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου - ΥπΕΠΘ Φ.14/154/55948/Γ1/2-05-2008 ,συμπληρωματικά ΥπΕΠΘ Φ.7/169/63675/Γ1/16-5-08

-Διευκρινίσεις για το ωράριο εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες - ΥπΕΠΘ Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-05-2008

-Αγορανομική Διάταξη για τα προϊόντα που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία. ΥπΠΕΘ 192810α/Δ4 5-12-2008, ΦΕΚ 670,τβ, 16-4-2008

-Απώλεια Τίτλων ΥπΕΠΘ 115153/Γ2/17-10-2007

-Ενημέρωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στα σχολεία ΥπΕΠΘ 15465/Γ7 8-2-2007

-Ασφάλεια των μαθητών ΥπΕΠΘ 2628/Γ2 9-1-2007

-Κώλυμα εκλογιμότητας των στελεχών εκπαίδευσης YπΕΠΘ 1719/Δ1 5-01-2007

-Χρήση κινητών τηλεφώνων ΥπΕΠΘ 132328/Γ2 7-12-2006

-Διενέργεια απολυτήριων εξετάσεων για ανήλικους μεγαλύτερους αυτών που φοιτούν στην Στ τάξη ΦΕΚ 1597 τ.β.1-11-2006

-Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο &νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία. Φ. 3./897/97652/Γ1/25-9-2006 ΚΥΑΦΕΚ 1507 13-10-2006

-Υπουργική απόφαση Δ4/662/23-12-1998 Όργανα οργανώσεων γονέων

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.