Placeholder

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ/ΚΟΥ

Oι αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση ξένων Πανεπιστημίων

Δημοσίευση: 08/08/2010


1.Paisley West of Scotland

Ο κος Αγιακλόγλου, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του κλάδου Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφέρεται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον κλάδο για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (μετονομασία του UNIVERSITY OF PAISLEY από το τέλος του 2007) μετά από παρακολούθηση εγκεκριμένου από το ΥΠΕΠΘ μεταπτυχιακού προγράμματος σύμπραξης του ΤΕΙ Πειραιά με το UNIVERSITY OF PAISLEY (ΦΕΚ ΤΒ 738/18-5-2004). Ο κος Αγιακλόγλου, εξ αφορμής αυτών των αιτήσεων, εισηγείται τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αγιακλόγλου και αποφασίζουν (α) τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, και (β) την κρίση του ομοταγούς του UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND προς τα ελληνικά ΑΕΙ και της ισοτιμίας των Σχολών / Τμημάτων του προς τα αντίστοιχα των ελληνικών ΑΕΙ.

2. Αγγλόφωνα Τμήματα Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.

Ο κ. Αθανασίου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Οδοντιατρικής, εισάγει προς συζήτηση την απόφαση του Δ.Σ. ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. 358/7-11-1997, σύμφωνα με την οποία τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής χωρών εκτός της Ε.Ε. τα οποία ως γλώσσα διδασκαλίας έχουν γλώσσα ξένη προς την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου λειτουργούν, δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα προς τις αντίστοιχες Σχολές των ελληνικών ΑΕΙ, για όσους έχουν εγγραφεί μετά την 7-11-1997. Ο κ. Αθανασίου και η κα Μήτση, αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Ιατρικής, εισηγούνται την άρση της παραπάνω απόφασης για τους εγγραφέντες στα Τμήματα αυτά μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.. Η αιτιολογία βασίζεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στις κατηγορίες των ως άνω πτυχιούχων. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ως άνω απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες για την άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων υγείας. Τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αθανασίου και της κας Μήτση και αποφασίζουν σχετικά.

3. Ranking – αλλαγή ranking στη Μεγ. Βρετανία

Κατόπιν της αλλαγής που επήλθε στο σύστημα «ranking» της Μ.Βρετανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφάσισε να μην χρησιμοποιείται πλέον το ranking από 1/1/09 ως κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μ.Βρετανίας. Η αξιολόγηση θα γίνεται πλέον με τα λοιπά πρόσφορα αξιολογικά κριτήρια, όπως συμβαίνει με τους τίτλους που εκδίδονται σε όλες τις χώρες της αλλοδαπής.

4. Μέρος των σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα

Η ορθή ερμηνεία του όρου «όλο το πρόγραμμα σπουδών» στο άρθρο 4, παρ.1, εδάφ.β του ν.3328/2005, ως εκ του σκοπού της διάταξης αυτής, είναι «όλο το προς αναγνώριση πρόγραμμα σπουδών».

Κατά συνέπεια, κάτοχοι τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν διανύσει μέρος των σπουδών τους σε μη ομοταγές ίδρυμα δύνανται, κάνοντας χρήση του υπολοίπου των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να επιτύχουν την αναγνώριση του βασικού τους τίτλου.

5. Πανεπιστήμιο Glamorgan

Μετά από στοιχεία που παρέθεσε η Διευθύντρια Αναγνώρισης, κα Μαρία Αλαχούζου, και τα οποία αξιολογήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δομή και την αξιοπιστία του ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την άρση της αναξιοπιστίας του πανεπιστημίου Glamorgan, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της μη έγκυρης αλληλογραφίας και προβληματικής επικοινωνίας για τους οποίους είχε κριθεί στο παρελθόν ως μη αξιόπιστο.

6. Μη αναγνώριση του University of the West of Scotland

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αίτησης αναγνώρισης ομοταγούς που υπέβαλε ο κ. ............ (αρ.πρωτ.............) για το ίδρυμα University of the West of Scotland – United Kingdom, και συγκεκριμένα για τα School of Engineering and Science & School of Computing.
Το ίδρυμα ονομαζόταν παλαιότερα University of Paisley. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης παραθέτει στοιχεία σχετικά με τη δομή του ιδρύματος. Από αυτά προκύπτει πως ενώ το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού ανάμεσα στους διδάσκοντες συνολικά στο Πανεπιστήμιο είναι 18,2%, στις 2 Σχολές ανέρχεται σε 54% και 59% αντίστοιχα.
Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν πως δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του ιδρύματος ως ομοταγούς αφού δεν πληρούνται οι όροι του ν.3328/2005, άρθρο 3 – παρ.η’ καθώς επίσης και να συμπεριληφθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

7.Αναγνώριση του τίτλου σπουδών Magistr Βουλγαρίας ως μεταπτυχιακό

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης των πτυχίων Βουλγαρίας Magistr. Η Επιτροπή που ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, αφού έλαβε υπόψη και τις προτάσεις των Ειδικών Εισηγητών, κατέληξε στα εξής: εφόσον το Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας θεωρεί τον τίτλο Magistr ως δίπλωμα δευτέρου κύκλου σπουδών και δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από τη συνθήκη της Bologna, θα πρέπει και ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίζει τον τίτλο Magistr ως μεταπτυχιακό. Αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για σπουδές που ξεκίνησαν και για τίτλους που απονεμήθηκαν μετά την προσαρμογή της Βουλγαρίας στη συνθήκη Bologna και φυσικά όταν ο αιτών είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Τέλος, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος 5ετούς βασικού πτυχίου ημεδαπής κλάδου Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικών και Νομικής, το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του.
Τα μέλη ΔΣ συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και αποφασίζουν σχετικά.

8.Αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας

Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας ως ισότιμοι με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και για αντιστοιχία να ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 3328/2005 για παραπομπή σε επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων.
Διευκρινίζεται ότι η ως άνω προαναφερθείσα απόφαση δεν ισχύει για τους κλάδους Νομικής, Μηχανικών και Γεωτεχνικών καθώς επίσης και για τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης μετά από διάρκεια σπουδών ίση ή μεγαλύτερη των 5 (πέντε) ετών για τους οποίους απαιτείται συνεκτίμηση με τίτλο σπουδών Magistr.

9.Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών Bakalavr και Magistr Βουλγαρίας σε αιτούντες εγγραφέντες σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου Μαρία εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το έτος από το οποίο και μετά θα αναγνωρίζονται κανονικά οι τίτλοι σπουδών Bakalavr & Magistr. Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι ως άνω προαναφερθέντες τίτλοι σε αιτούντες που εγγράφηκαν σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.