ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:Να ανασταλεί η αξιολόγηση στα Π.Πειραματικά Σχολεία

Δημοσίευση: 30/12/2012

Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η προτεινόμενη από τη ΔΕΠΠΣ αξιολόγηση στα ΠΠΣ , τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων και ζητάει από την πολιτική ηγεσία να αναστείλει την εφαρμογή της.
Το ΔΣ της ΠΕΣΣ ζητάει από την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα για βελτιώσεις και θεραπεία αδυναμιών του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΠΠΣ, ώστε αυτό να γίνει αποδοτικό και να υπηρετήσει αυτόν το τόσο χρήσιμο θεσμό προς όφελος της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα η ανακοίνωση των Σχολικών Συμβούλων , έχει ως εξής:

Μετά την παρέλευση ενός έτους εφαρμογής του νόμου 3966/2011 περί Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ), και παρά τις σχετικές τροποποιήσεις του άρθρου 329, παρ. 4 του ν. 4072/2012, η ΠΕΣΣ θεωρεί χρέος της να επισημάνει αστοχίες και θεσμικά κενά του νόμου τα οποία έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα που επηρεάζουν την καλή λειτουργία των παραπάνω σχολείων.

Συγκεκριμένα και ενδεικτικά:

• Η διοικητική υπαγωγή των ΠΠΣ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είναι ανεφάρμοστη στην πράξη καθώς οι Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

• Οι ετήσιες ανάγκες των ΠΠΣ σε προσωπικό δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν πριν την παρέλευση ενός μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και συγκεκριμένα πριν την οριστικοποίηση της λειτουργίας των ομίλων. Έτσι οι ανάγκες σε προσωπικό δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από τη διαδικασία των αποσπάσεων που έχουν προηγηθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.

• Το ενδεχόμενο ομαδοποίησης ΠΠΣ της ίδιας βαθμίδας μιας περιφερειακής διεύθυνσης, όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο στα σχολεία της ομάδας αυτής, οδηγεί σε απαράδεκτες καταστάσεις όπως για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΠΠΣ της Ν. Σμύρνης να διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου σε ΠΠΣ στους Αμπελοκήπους.

• Η λειτουργία των ΕΠΠΕΣ, χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες, αφενός έχει δημιουργήσει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και λοιπών θεσμικών οργάνων του σχολείου (Δ/ντης, Σύλλογος Διδασκόντων, κ.α), ενώ η συμμετοχή μελών του Συλλόγου Διδασκόντων στο ΕΠΠΕΣ ενίοτε αποτελεί αιτία τριβών μεταξύ των εκπαιδευτικών και επιδρά αρνητικά στο σχολικό κλίμα.

• Η δυνατότητα ορισμού Σχολικών Συμβούλων στο ΕΠΠΕΣ από διαφορετική περιοχή (διεύθυνση) από εκείνη στην οποία βρίσκεται το ΠΠΣ δεν είναι λειτουργική, πέραν του γεγονότος ότι στηρίζεται σε απολύτως αυθαίρετη διαβάθμιση - διάκριση των Σχολικών Συμβούλων.

• Η ΔΕΠΠΣ λειτουργεί συνήθως κατά παρέκκλιση κάθε διοικητικής αρχής και πέραν των αρμοδιοτήτων της. Για παράδειγμα, με ποια δικαιοδοσία η ΔΕΠΠΣ είναι υπερκείμενη αρχή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μετακινεί εκπαιδευτικούς μιας Δ/νσης σε κάποιο ΠΠΣ; Και αν έχει το δικαίωμα αυτό, πως κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ενός απλού ηλεκτρονικού διαδικτυακού μηνύματος (mail), χωρίς διοικητικό έγγραφο και ανάλογη πράξη;

• Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο προσέλκυσης προσοντούχων εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ. Αντίθετα το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΠΣ δημιουργεί συνθήκες εργασιακής έντασης αλλά και αβεβαιότητας για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Μάλιστα από το Σεπτέμβριο 2011 μέχρι σήμερα το κλίμα στα ΠΠΣ μόνο ήρεμο δεν είναι.

Επί πλέον δημιουργούνται ερωτήματα, όπως:
• Είναι δυνατόν, ενώ παρατηρείται πλήθος δυσλειτουργιών στα ΠΠΣ όπως αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε, να ανακοινώνεται αξιολογικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, ενδεχομένως διαφοροποιημένο από το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης, χωρίς καμία διαβούλευση, με αυθαίρετα και ορισμένα εξ αυτών ασαφή κριτήρια;
• Είναι δυνατό η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ να ξεκινήσει χωρίς να έχουν διασαφηνισθεί υφιστάμενα ερωτηματικά και χωρίς να έχει προηγηθεί η συστηματική ενημέρωση των εμπλεκομένων;

• Στην επικείμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ, προβλέπεται και η συμμετοχή εκπαιδευτικών με οργανική θέση σε ΠΠΣ οι οποίοι υπηρετούν σε άλλα σχολεία. Πώς μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα οι παραπάνω εκπαιδευτικοί όταν δεν έχει θεσπισθεί αξιολόγηση για τα σχολεία στα οποία υπηρετούν;

• Πόσο δίκαιο είναι εκπαιδευτικός που δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στη διαδικασία να τυγχάνει δυσμενούς μεταχείρισης σε σχέση με εκπαιδευτικό που συμμετείχε στη διαδικασία και αξιολογήθηκε αρνητικά;

• Πώς μπορεί να ξεκινά η διαδικασία χωρίς να είναι προσδιορισμένες οι οργανικές θέσεις για κάθε ΠΠΣ; Και πόσο δίκαιο είναι ένας εκπαιδευτικός που είναι αποσπασμένος σε ΠΠΣ από το 2011-12 να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία και να καταλάβει θέση σε ΠΠΣ και ένας άλλος που αποσπάσθηκε φέτος ή δεν έχει αποσπασθεί καθόλου να μη μπορεί ακόμη και αν έχει εξαιρετικά προσόντα;

Δυστυχώς και στη συνάντηση της 8/11/2012, όλων των Σχολικών Συμβούλων Ν. Ελλάδας που εμπλέκονται στα ΠΠΣ, που οργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και τη ΔΕΠΠΣ, έγινε φανερός ο τρόπος διαχείρισης των ΠΠΣ.
Δύο μόνο από τα επτά μέλη της ΔΕΠΠΣ παρέστησαν, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της θεώρησαν περιττό να παραστούν και να συζητήσουν με τους Σχολικούς Συμβούλους για τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που απασχολούν όλους τους εμπλεκόμενους στα ΠΠΣ.
Το πλήθος των ερωτημάτων και επισημάνσεων από πολλούς παριστάμενους Σχολικούς Συμβούλους για τις αστοχίες και τα ελλείμματα, τόσο του Ν.3966/2011 όσο και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, κατέδειξαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα της διαχείρισης του ζητήματος των ΠΠΣ και της διαδικασίας εφαρμογής της αξιολόγησης, που ακολούθησε η ΔΕΠΠΣ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΔΣ της ΠΕΣΣ ζητάει από την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα για βελτιώσεις και θεραπεία αδυναμιών του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΠΠΣ, ώστε αυτό να γίνει αποδοτικό και να υπηρετήσει αυτόν το τόσο χρήσιμο θεσμό προς όφελος της εκπαίδευσης.

Μέχρι να γίνει αυτό, το ΔΣ της ΠΕΣΣ εκτιμά ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η προτεινόμενη από τη ΔΕΠΠΣ αξιολόγηση στα ΠΠΣ και ζητάει από την πολιτική ηγεσία να αναστείλει την εφαρμογή της.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.