Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

65 εκατ. Ευρώ οφείλει το υπ. Παιδείας στους εκδότες για τα συγγράμματα

Δημοσίευση: 24/03/2011

 

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων Δημήτρη Μπαλιάτσα

 Ειδκότερα σε συνέντευξη τύπου ο κ. Μπαλιάτσας παρουσίασε τα εξής στοιχεία

 1) Τον Ιούνιο του 2010 όλες οι εκδοτικές επιχειρήσεις εισήχθησαν στο σύ­στημα «Εύ­δοξος» για την ηλεκτρονική διανομή των επιστημονικών συγγραμ­μάτων σε σπου­δαστές και φοιτητές της χώρας αποδεχόμενες τους όρους που έθεσε μονομερώς το ΥΠΔΒΜΘ μέσω της ΕΔΕΤ Α.Ε., χωρίς ωστόσο να ανα­λάβει επίσημα καμμία δέσμευ­ση έναντι των εκδοτών. Παρά τις όποιες επι­φυλάξεις πολλών εκδοτών ως προς τη μη πιλοτική εφαρ­μογή του προ­γράμ­ματος, το σύστημα ανταπεξήλθε επιτυχώς κατά το χειμερινό εξάμη­νο του ακα­δημαϊκού έτους 2010-2011. Θεωρούμε ότι οι εκδότες στο σύνολό τους συ­νέ­δρα­μαν τα μέγιστα, εφόσον ήταν συνεπείς σε όλες τους τις υπο­χρε­ώ­σεις.

2) Η επίθεση που έχουν δεχθεί οι εκδότες που δραστηριοποιούνται στο χώ­ρο του ε­πι­στημονικού συγγράμματος, από συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου, δεν έχει προη­γούμενο. Οι εκδότες χαρακτηρίζονται υπαίτιοι οικονομικών σκαν­δάλων, πλουτίζουν παράνομα σε βά­ρος της Παιδείας κ.ά. Εάν οι εκδό­τες αυτοί αποκόμισαν τέτοια και τόσα οφέλη, γιατί βρίσκονται στα πρόθυρα χρεωκοπίας; Γιατί ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος έκλεισε; Τα επιστημονικά συγγράμματα μέχρι πέρυσι κόστιζαν ετη­σίως 55 με 60 εκατομ­μύρια ευρώ. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2010-2011 η δια­νομή, ως γνωστόν, έγινε μέσω του συστήματος «Εύδοξος». Εντούτοις, το κόστος α­νήλ­θε στο ποσόν των 35 περίπου εκα­τομμυρίων. Αν, από τη μια, συνυπο­λογί­σουμε το 7% της αύξη­σης των σπουδαστών-φοι­τητών λόγω της κατάργησης της βά­σης, θα πρέπει να λογα­ριάσουμε, από την άλλη, ότι στο προα­ναφερ­θέν κόστος του χει­μερινού εξαμήνου του 2010-2011 δεν συμπερι­λαμβάνονται τα ακοστολόγητα συγ­­γράμματα. Επομέ­νως, πώς δικαιολογείται η χρήση του όρου «σκάνδαλο» και από πού προκύπτει “φαγοπότι”; Άλλωστε, πώς είναι δυνατόν σε μια διμερή συ­νεργασία, όπως αυτή του ΥΠΔΒΜΘ και των εκδο­τών, την επιτυχία να την καρπώ­νεται μόνο το ΥΠΔΒΜΘ και την αποτυχία να τη χρεώνονται μόνο οι εκδότες;

3) Την 25η Φεβρουαρίου του 2011 καταθέσαμε στο ΥΠΔΒΜΘ τελική πρόταση τιμών και τρόπου κοστολόγησης νέων συγγραμμάτων. Η πρότασή μας αυτή χαρακτηρί­στηκε τελική, διότι πριν από αυτή η αρχική μας πρόταση συμπιέστηκε και τρο­ποποιήθηκε στις τιμές δύο φορές προς τα κάτω εξαντλώντας κάθε περιθώριο. Οι εκδότες στο σύνολό τους επέδειξαν καλή διάθεση ως προς το πρόβλημα της κρίσης στην οποία βρίσκε­ται η χώρα, υπέστησαν το πάγωμα των αυξήσεων των ήδη κοστολογημένων συγ­γραμ­μάτων για πέμπτη χρονιά, απορρόφησαν τις αυξήσεις του ΦΠΑ, επωμίστη­καν τις αυξήσεις των πρώτων υλών και της παροχής των υπηρε­σιών καθώς και το πρόσθετο κόστος των διανομών μέσω Ευδόξου, περίπου 10%. Παρ’ όλ’ αυτά η Υπουργική Απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμη με συνέπεια τα ακο­στολόγητα βιβλία να είναι σήμερα 2.500 περίπου.

Αυτή τη στιγμή οι οφειλές του ΥΠΔΒΜΘ έναντι των εκδοτικών επιχειρήσεων ανέρ­χο­νται στα εξής ποσά: α) 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία α­φορούν σε παρελ­θόντα έτη (από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έως το 2009-2010), από τα οποία τα 25 είναι επι­­βεβαιωμένα (έχουν, δηλαδή, κα­τα­τεθεί γι’ αυτά τα αντίστοιχα τιμολόγια) και τα υπό­λοιπα ανεπιβεβαίωτα. β) 35 εκατομμύρια περίπου από τη διανομή του χει­μερινού εξαμή­νου 2010-2011 υπό το σύστημα «Εύδοξος». Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν α­πλή­ρω­τες ο­φειλές παλαιότερων ετών, δεν μπορεί να ξεκινήσει πληρω­μή του χει­μερινού εξαμή­νου 2010-2011. Εξαιρούνται οι οφειλές για τα συγγράμμα­τα των ΤΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, επειδή για τις σχολές αυτές δεν υ­πάρχουν χρέη παλαιό­τερων ετών. Οι οφειλές αυτές ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια περίπου. Λύση στο πρό­βλη­μα μπορεί να δοθεί με τη συνερ­γασία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών και γι’ αυτό απευθύ­νου­με θερμή παράκληση προς τα δύο Υπουργεία για άμεση επίλυση του προ­βλή­ματος. Σε κάθε περίπτωση, οι εκδότες επιστημονικών συγγραμμάτων παρα­μένουν σταθε­ροί στην πολιτική τους να παρέχουν βιβλία υψηλού επιπέδου στους σπουδαστές και φοιτητές της χώρας.

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Η οικονομική κατάσταση στον εκδοτικό χώρο σήμερα είναι τραγική! Από την ευρω­στία και τις αντοχές του εκδοτικού κλάδου εξαρτώνται πολλά άλλα ε­παγ­­γέλματα, όπως των συγγραφέων, των επιμελητών, των μεταφρα­στών, των εμπόρων χάρτου, των τυπο­γρά­φων, των βιβλιοδετών κ.ά. Ένας εκδο­τικός οίκος, για να είναι σε θέση να διανείμει επι­στημονικά συγγράμματα, θα πρέπει να έχει στην αποθήκη του το απαιτούμενο τιράζ των βιβλίων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τόσο οι πρώτες ύλες της έκ­δο­σης, όπως το χαρτί, όσο και οι εργασίες της έκδοσης, δηλαδή η επιμέλεια, η εκτύ­πωση, η βιβλιοδεσία κ.ο.κ. Για να υφίσταται όμως μία εκδοτική εταιρεία, εννοείται ότι καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα και συγχρόνως είναι συ­νεπής στις φορολογικές και ασφαλι­στικές υποχρε­ώ­σεις της. Αντιλαμβά­νεστε, λοιπόν, τον κίν­δυνο που διατρέχει κάθε επιχεί­ρηση, όταν διακόπτεται η ροή των εισπρά­ξεών της.

Η αναστολή διανομής επιστημονικών συγγραμμάτων δεν πρέπει να εκληφθεί ως απερ­γιακή κινητοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκδοτών. Κά­τι τέτοιο δεν συνάδει με το ύ­φος και το ήθος του κλάδου. Είναι πο­λιτισμένος τρόπος κοι­νο­ποίησης των προ­βλη­μάτων μας και ευγενική αντί­δραση σε όσα μας κα­τα­λογίζονται.

Θεωρούμε ικανοποιητικές τις πρόσφατες κινήσεις για απελευθέρωση κά­ποιων, έστω και μικρών, κονδυλίων από πλευράς ΥΠΔΒΜΘ και καλούμε την Υπουργό Κα Άννα Δια­μαντοπούλου να συναντηθεί ά­με­σα με τους εκπρο­σώπους των εκδοτών για την επίλυση όλων των προ­βλη­­­μάτων που μας α­φορούν, διότι δεν έχουμε καμμία πρόθεση να προ­καλέ­σου­με αναστάτωση στο χώρο της Παιδείας.

Δεν είναι ζήτημα πολιτικής. Είναι θέμα βιωσιμότητας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ