ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ:Η πρόσκληση για τα ετήσια προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π.

Δημοσίευση: 01/08/2014

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρό-γραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση για τις πόλεις όπου λειτουργούν Παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΛΗ    Αριθμός Φοιτητών
    Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.    Π.Ε.ΣΥ.Π.
Αθήνα    280    130
Θεσσαλονίκη    160    40
Πάτρα    160    -
Ιωάννινα    120    -
Βόλος    150    50
Ηράκλειο Κρήτης    160    40
Σάπες Ροδόπης    120    40
Ρόδος    200    50
Μυτιλήνη    200    50
Κοζάνη    200    50
Άργος    200    50
ΣΥΝΟΛΟ    1950    500
Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 3-11-2014 και αναμέ-νεται να περατωθούν στις 5-6-2015.
Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (16.00-20.00), τρεις ή τέσσε-ρις ημέρες την εβδομάδα. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Προ-γραμμάτων θα απαιτηθεί και πρωινή παρουσία ή παρουσία των φοιτητών και πέραν των τεσσάρων ημερών.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για την λειτουργία ενός τμήματος ορίζεται σε 35 σπουδαστές.
Τα μαθήματα που διδάσκονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (http://eppaikpesyp.aspete.gr).
Σημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακο-λούθηση μαθημάτων, ΠΑΔ, πτυχιακή, πρακτική κ.λπ.) εντός του α-καδ. έτους 2014-15, διατηρούν όμως το δικαίωμα επαναληπτικής ε-ξέτασης σε μαθήματα στα οποία απέτυχαν και κατά το ακαδ. έτος 2015-16.
Σε περίπτωση που για κάποιον φοιτητή των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ απαιτηθεί η παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων το  α-καδ. έτος 2015-16, λόγω μη επαρκούς παρακολούθησής τους το α-καδ. έτος 2014-15, θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου η σχετική οικο-νομική συμμετοχή ύψους 50,00€ ευρώ για κάθε μάθημα.
Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος για την περάτωση των υπο-χρεώσεων και την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ακαδημαϊκά έτη για το ΕΠΠΑΙΚ και τα 2,5 ακαδημαϊκά έτη για το ΠΕΣΥΠ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημια-κού και Τεχνολογικού Τομέα) ή ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδα-πής (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).
Β) Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των 35.00 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επισημαίνεται ότι η μη εμπρό-θεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απο-κλείει τον υποψήφιο από την εισαγωγή του στα αντίστοιχα Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Διευκρινίζεται ότι όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στο Π.Ε.ΣΥ.Π. οφείλει να καταθέσει 35.00€ για κάθε μία αίτηση.
Γ) Οι φοιτητές του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και του Π.Ε.ΣΥ.Π. συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€., το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/ 54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν την εγγραφή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες, και στη συ-νέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Δευτέρα 15-9-2013 ώρα 16.00. Καλούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πλη-ρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιλογής τους (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή Π.Ε.ΣΥ.Π.). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την απο-δοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου
από την 28η Αυγούστου 2014 ώρα 12.00
έως την 15η Σεπτεμβρίου 2014 ώρα 16.00
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και μία και μόνο αίτηση για το Π.Ε.ΣΥ.Π.. Σε περίπτωση υ-ποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε δια-φορετική πόλη για το ίδιο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2014 - 2015.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Πε-ριβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www.aspete.gr/έλεγχος σειράς κατάταξης). Επίσης τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα γραφεία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικώς επι-λεγέντες και σε επιλαχόντες:
•    Αρχικώς επιλεγέντες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι έχουν αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκε για κάθε πρόγραμμα στη συγκεκριμένη πόλη. Οι ανήκοντες στους αρχικώς επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
•    Επιλαχόντες: Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή έχουν πιθανότητα εγ-γραφής, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τους αρχικώς επιλεγέντες, τόσες που να φθάνουν τον αύξοντα αριθμό κατάταξης κάποιου επιλαχόντα και εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες καλούνται να επι-σκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης προκειμένου να ενημερω-θούν για τη διαδικασία εγγραφής τους.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 15η Σεπτεμβρίου 2014, προσδιορίζει την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
Α) ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ.
Β) ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στα τηλέφωνα 2102896773, 2102896733, 2102896734, 2102896751.

Αθήνα, Αύγουστος 2014
Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Τύπας Γεώργιος

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.