ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δεν άφησαν το νέο Πρύτανη να πάει στο γραφείο του

Δημοσίευση: 02/09/2014
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
Alt Text: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
Title Text: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο νέος  Πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής Γ. Γκόλιας  εμποδίστηκε να εισέλθει στο γραφείο του στο Κτήριο Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να ασκήσει τις διοικητικές του αρμοδιότητες, και παρά τις προσπάθειές του δεν έγινε δυνατή η επαναλειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών (Διαβαστε εδώ να δείτε τι έγινε  και στο ΕΚΠΑ)
Η νέα Πρυτανική Αρχή για το γεγονός τονίζει:
Α.Όπως έχει με ιδιαίτερη έμφαση τονιστεί, η κατάσταση του ιδρύματος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη με σημαντικά ακαδημαϊκά και διοικητικά ζητήματα, τα οποία θέλουν άμεση αντιμετώπιση.
Β.Με δεδομένο ότι η παρούσα Πρυτανεία προτίθεται να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει έτσι ώστε να μη στερήσει από κανέναν ενδιαφερόμενο φοιτητή να συνεχίσει τις σπουδές του, η παρούσα κατάληψη στερείται αντικειμένου και δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Γ.Με βάση τα παραπάνω ζητούμε να σταματήσει άμεσα η κατάληψη του Κτηρίου Διοίκησης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι διοικητικές υπηρεσίες και να προγραμματιστεί η σύγκλιση των ακαδημαϊκών οργάνων, μεταξύ των οποίων και η Σύγκλητος, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την Πολυτεχνειακή κοινότητα.
 
Οι νέοι Αν . Πρυτάνεις του ΕΜΠ και οι αρμοδιότητές τους
Ο νέος Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ξαθηγητής Γ. Γκόλιας όρισε  ως Αναπληρωτές Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
(α) τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Δημήτριο Παπαντώνη του Ευαγγέλου, με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
(β) τον Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σπυρίδωνα Μαυράκο του Αργυρίου, με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και
(γ) τον Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κ. Άγγελο Σιόλα του Γεωργίου, με τίτλο : Αναπληρωτής Πρύτανη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
2. Αναθέτουμε σε αυτούς, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Στον Καθηγητή Δημήτριο Ε. Παπαντώνη , ανατίθεται η αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης Σπουδών, της Διεύθυνσης Μέριμνας, της Βιβλιοθήκης, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για:
        • €Θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως εγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και συμβάσεις με υποτρόφους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ζητημάτων σχετικών με χορήγηση δανείων, υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές του Ιδρύματος, μετά από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
        • €Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.
        • €Τήρηση διαδικασιών και παροχή στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων για θέματα σπουδών. 
(β) Στον Καθηγητή Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο, ανατίθεται η προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, η αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα υπογραφής στις παρακάτω περιπτώσεις:
     
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 • τηλ. 210 7722047, fax: 210 7722048 • igolias@central.ntua.gr
        • €Αποφάσεων ορισμού επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων επιτροπών παραλαβής.
        • €Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από έγκριση κατακύρωσης της προμήθειας από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και εφόσον το δικαίωμα αυτό υπογραφής δεν έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.
        • €Ερευνητικών προγραμμάτων, εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και μετά από υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και από τους νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων χρηματοδότησης.
        • €Συμβάσεων με τους ερευνητές που πρόκειται να εργαστούν για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου και κάθε εγγράφου σχετικού με τις συμβάσεις αυτές.
        • €Θεμάτων διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ΚΠΣ) και ελέγχου όλων των εσόδων και δαπανών των αντίστοιχων έργων που ανατίθενται στο ΕΜΠ. 
(γ) Στον Καθηγητή Άγγελο Γ. Σιόλα, ανατίθεται η αρμοδιότητα για τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Πληροφορικής καθώς και το δικαίωμα υπογραφής για:
        • €Υπηρεσιακές μεταβολές του Προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης, των Γραμματειών των Σχολών, καθώς και της Δ/νσης Βιβλιοθήκης.
        • €Την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο πάσης φύσης προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
3. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης. 
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Δημήτριο Ε. Παπαντώνη , εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Άγγελο Γ. Σιόλα . 
Η παρούσα Πράξη διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος για έγκριση.

Επιστολή του νέου Πρύτανη προς όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας
Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας,
Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2014, αναλαμβάνω καθήκοντα ως Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Είναι γεγονός ότι η ανάληψη της θητείας μου γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη περίοδο για το ΕΜΠ και την Ανώτατη Παιδεία της χώρας μας. Τα προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν στο ΕΜΠ είναι πολλά και ιδιαίτερα δύσκολα.
Έχω όμως την απόλυτη πεποίθηση ότι με σωστό και αταλάντευτο προσανατολισμό, με συνεπή και ορθολογικό προγραμματισμό και προπαντός με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων σας, το ΕΜΠ θα ξεπεράσει με επιτυχία τις όποιες δυσκολίες και τα όποια προβλήματα, θα αποκτήσει τη θέση που πραγματικά του αξίζει στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα και θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.
Με επιμονή και σύστημα μπορούμε να αναστρέψουμε την αρνητική πορεία, να παγιώσουμε όσα θετικά επιτεύχθηκαν την προηγούμενη περίοδο και να γίνουμε δημιουργικοί και αποτελεσματικοί απορρίπτοντας την αδράνεια των ισορροπιών και το όχι σε όλα.
Εύχομαι σε όλους σας μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.
Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2014

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ