Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δημοσιεύουμε την έκθεση της ΑΔΙΠ για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Δημοσίευση: 25/08/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει την  ογκωδέστατη   ετήσια  έκθεση της ΑΔΙΠ για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί την Τετάρτη το  απόγευμα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
 Η έκθεση μαζί με τα παρατήματα που τη συνοδεύουν  αποτελείται από 600 σελίδες και για πρώτη φορά περιλαμβάνονται  σ αυτή σημαντικά στοιχεία με ιδιαίτερη επιστημονική αξία.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση του μέλλοντος από την γήρανση του πληθυσμού της, τη μικρότερη αύξησή του σε σχέση με διεθνείς ανταγωνιστές (πχ. Κίνα, Καναδάς, ΗΠΑ, κ.λπ.), σε συνδυασμό με αυξημένες και αυξανόμενες ανάγκες για αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, στο πλαίσιο διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς της μέσα στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, κυρίως λόγω της προόδου της τεχνολογίας. Η Ελλάδα καλείται επιπροσθέτως να αντιμετωπίσει την ίδια πρόκληση εν μέσω της παρούσας δεινής οικονομικής συγκυρίας.
Όπως αναλύεται στο Eurydice (2013), ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα) που αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και να βελτιώσουν τη διαχείριση του δημόσιου χρέους τους, χωρίς ταυτόχρονα να κινδυνεύσουν τα θεμέλια της βιώσιμης ανάπτυξης, ο τομέας της εκπαίδευσης έχει υποστεί μειώσεις λόγω των μέτρων της λιτότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου οι απαιτήσεις για βραχυπρόθεσμη δημοσιονομική εξυγίανση είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
Παρότι δεν έχει αποδειχθεί η άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών συστημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των φοιτούντων, υπάρχει ωστόσο γενική παραδοχή ότι η επένδυση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα και για την Ευρώπη, προκειμένου η τελευταία να ευελπιστεί σε μια γρήγορη ανάκαμψη από την πιο σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων 50 ετών, ώστε να δημιουργηθεί ικανό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη και την προώθηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την καινοτομία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο των στόχων του 2020 ζητείται ποσοστό αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υψηλότερο του παρόντος.
Η Α.ΔΙ.Π., ως αρμόδιος εθνικός φορέας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έθεσε το πλαίσιο, εφάρμοσε τις διαδικασίες και ήδη ολοκλήρωσε την πρώτη  φάση για την αναβάθμιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Εσωτερικών και των Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Τμημάτων, ενώ έχει ήδη δρομολογήσει τις επόμενες φάσεις των Ιδρυματικών Αξιολογήσεων και της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρά την έλλειψη προσωπικού απολύτως απαραίτητου για την περαιτέρω πορεία της. Μάλιστα, στα πλαίσια αυτοβελτίωσης, αξιολογήθηκε για το σύνολο της εφαρμοζόμενης διαδικασίας της τόσο από τους Εξωτερικούς Αξιολογητές όσο και από τα αξιολογηθέντα Τμήματα, με καλές γενικά επιδόσεις (όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παραπάνω). Η Α.ΔΙ.Π. έλαβε υπόψη της τα συμπεράσματα αυτά για την αναβάθμιση των δράσεων και πολιτικών της.
Στο παρόν τμήμα της Έκθεσης παρουσιάζονται τα κυριότερα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχολιάζονται στις 210 Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης της περιόδου 2013-14 από τα μέλη των 3μελών ή 5μελών Επιτροπών Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων/Αξιολογητών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ομογενείς ακαδημαϊκοί καθηγητές της αλλοδαπής. Υπό το πρίσμα παρατηρήσεων αναφορικά με τη δράση/λήψη αποφάσεων, αυτές αναλύονται σε τρία επίπεδα:
o σε επίπεδο Τμήματος
o σε επίπεδο Ιδρύματος
o σε επίπεδο Πολιτείας.
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν (με την επιφύλαξη των περιορισμών και σχολίων που αναλύονται στη μεθοδολογία) με σημείωση του/των ως άνω ορισμένου/ων επιπέδου/ων που αφορούν, ως εξής:
Α. Τμήμα/Ίδρυμα
Τα στοιχεία της παρούσας Έκθεσης είναι περισσότερο αξιοποιήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο Τμημάτων/Ιδρυμάτων, βάσει των στοιχείων τα οποία παρατίθενται στα Παραρτήματα 1 και 2, που λόγω όγκου δεν αναλύονται στην παρούσα Έκθεση. Τα στοιχεία αυτά θα γνωστοποιηθούν στα Τμήματα/Ιδρύματα στη συνέχεια, στο πλαίσιο της συνεχούς ανατροφοδότησης (feed-back) και παρακολούθησης (follow-up) των διαδικασιών ποιότητας της Α.ΔΙ.Π. (όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του Πρώτου Μέρους).
Β. Σύνολο Χώρας:
• Πρόγραμμα Σπουδών: Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι γενικά θετικές αναδεικνύοντας υψηλό επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρονται στη χώρα όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών:
o Tη Δομή και την Oργάνωση των Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο ως προς τη διάρθρωση (π.χ. αλληλουχία μαθημάτων, σύστημα μαθημάτων, ECTS) όσο και ως προς το περιεχόμενο.
o Την ύπαρξη σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών και διαδικασιών επικαιροποίησής τους.
o Το επίπεδο των Πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών βάσει του χρόνου εκπόνησής τους, της ποιότητας επίβλεψης και της ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησής τους.
o Το επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών, βάσει αξιολόγησης των φορέων, όπου εκπονείται, της επίβλεψης και της ύπαρξης ορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η Α.ΔΙ.Π. εκτιμά ότι η Πρακτική Ασκηση θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται μέσω των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας κατ’ αναλογίαν και της δράσης χρηματοδότησής της από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η θετική αλλά χαμηλότερη των προηγούμενων χαρακτηριστικών επίδοση, που αφορά την μη ύπαρξη επικαλύψεων ύλης και τον υπερβολικό αριθμό μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών, θα πρέπει να βελτιωθεί σε επίπεδο Τμημάτων:
α) Μέσω των σχετικών δράσεων για τα αξιολογηθέντα Τμήματα κάθε ΑΕΙ, που εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων (Ιδρυματικές Εκθέσεις). Η παραλαβή από την Α.ΔΙ.Π. των Εκθέσεων αυτών, όπως αναπτύχθηκε στο αντίστοιχο τμήμα του Πρώτου Μέρους της παρούσας Έκθεσης, έχει προγραμματισθεί και αναμένεται εντός του δ΄ εξαμήνου του 2014. Θα ακολουθήσει επεξεργασία τους, ανάλογη με αυτή των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης.
β) Μέσω της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών που θα γίνει κατ’αρχάς (όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο τμήμα του πρώτου Μέρους της παρούσας Έκθεσης) για τα μη εξωτερικά αξιολογηθέντα Τμήματα. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το β΄ εξάμηνο του 2015.
• Διδασκαλία: Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι γενικά θετικές όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της Διδασκαλίας στα ΑΕΙ της χώρας (αυτά περιγράφονται παραπάνω), αναδεικνύοντας ένα αρκετά υψηλό επίπεδο όσον αφορά:
o Τη συνεργασία καθηγητών-φοιτητών, τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας, αλλά και πέραν αυτής, τη συνολική υποστήριξη καθηγητών προς φοιτητές και τα υψηλά επίπεδα προσβασιμότητας των φοιτητών στους καθηγητές τους.
o Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας συνολικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Θετική αλλά χαμηλότερη των προηγούμενων χαρακτηριστικών εμφανίζεται γενικά η επίδοση όσον αφορά τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα αναφορικά με τη συστηματική ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Ακόμα χαμηλότερη θετική επίδοση καταγράφεται σχετικά με:
o Το σύστημα αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές μέσω ερωτηματολογίων ως προς την ορθότητα εφαρμογής του, τη συμμετοχή των φοιτητών, τη συστηματική διάχυση και την αξιοποίηση των πορισμάτων του. Το θέμα αυτό αναμένεται να αντιμετωπισθεί στις Ιδρυματικές Εκθέσεις, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
o Την ύπαρξη και αξιοποίηση σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την διεξαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας. Η Α.ΔΙ.Π. εκτιμά ότι το παραπάνω θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, προβληματισμού και ενεργειών μεταξύ Τμημάτων-Ιδρυμάτων και Πολιτείας, για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Παιδείας, ειδικά δε υπό το πρίσμα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών περιορισμών από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Από την αποτύπωση των σχετικών ποσοτικών στοιχείων προκύπτουν τα εξής:
• Η γενικά υψηλή αναλογία φοιτητών κανονικής διάρκειας/τακτικού διδακτικού προσωπικού στο σύνολο της χώρας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή, ακόμα και αν υπολογιστεί για το σύνολο του διδακτικού προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού) της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης υπάρχει συχνή αναφορά στα θέματα μη επαρκούς στελέχωσης σε διδακτικό προσωπικό. Η Α.ΔΙ.Π. εκτιμά ότι το παραπάνω θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού μεταξύ Τμημάτων-Ιδρυμάτων και Πολιτείας, ειδικά δε υπό το πρίσμα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών περιορισμών από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Η αναλογία φοιτητών/διδακτικού προσωπικού αυξάνεται σημαντικά αν υπολογισθεί για το σύνολο των φοιτητών, εκτιμάται όμως ότι η εφαρμογή της ρύθμισης για το Ν+2 στα επόμενα έτη μπορεί να την βελτιώσει. Ωστόσο, ο αυξημένος αριθμός εισακτέων που ορίζει η Πολιτεία, σε σχέση με την αντίστοιχη πρόταση των Τμημάτων (όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων), επιδεινώνει την κατάσταση με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας (Παράρτημα 3).
Ανάλογες είναι οι παρατηρήσεις και για τη μη επαρκή στελέχωση των ΑΕΙ με Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες αναλογίες φοιτητών ως προς το Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό.
• Παρά την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, σημαντικός αριθμός τμημάτων ΑΕΙ εξακολουθεί να μην πληροί το κριτήριο της αυτοδυναμίας (ο αριθμός των μελών ΔΕΠ/ΕΠ να είναι μεγαλύτερος του 9) σύμφωνα με το Ν. 2454/97 (ΦΕΚ 7 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παρ. 51 του Ν. 3149/2003 ( βλ. Παράρτημα 4).
• Έρευνα: Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι γενικά θετικές όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της Έρευνας που διεξάγεται στα ΑΕΙ της χώρας (όπως περιγράφονται παραπάνω) και συγκεκριμένα:
o Την αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ/ΕΠ των Τμημάτων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στις δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, σε κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλιοκρισίες, διακρίσεις κ.λπ.
o Τα ερευνητικά προγράμματα και τις συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Θετική αλλά χαμηλότερη των προηγούμενων χαρακτηριστικών εμφανίζεται γενικά η επίδοση όσον αφορά την ερευνητική υποδομή. Το θέμα αυτό αναμένεται να αντιμετωπισθεί στις Ιδρυματικές Εκθέσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Χαμηλότερη επίδοση καταγράφεται σχετικά και με την ύπαρξη ερευνητικής πολιτικής, δηλ συστήματος στόχων, κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας, προβολή και αξιολόγηση του ερευνητικού έργου. Το θέμα αυτό αναμένεται να αντιμετωπισθεί στις Ιδρυματικές Εκθέσεις. Επισημαίνεται ωστόσο ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με την ανάγκη κατάρτισης και εφαρμογής Προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη και δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαικής Ερευνητικής Στρατηγικής.
• Υποδομές: Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης όσον αφορά την αξιολόγηση των Υποδομών είναι γενικά λιγότερο θετικές απ’ ό,τι για τις άλλες προαναφερθείσες κατηγορίες (Πρόγραμμα Σπουδών, Διδασκαλία, Έρευνα) (όπως περιγράφονται παραπάνω). Θετική επίδοση καταγράφεται:
o στις συνεργασίες με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς που αφορούν την κοινωνική δράση του Τμήματος, την παροχή υπηρεσιών ΚΠΠ και τις συνεργασίες του Τμήματος με τους φορείς αυτούς σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο
o στη χρήση νέων τεχνολογιών, που αφορά την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό έργο αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες του Τμήματος (ιστότοπος,e-class, Wi-Fi, κ.λπ.) σε συμφωνία με τις λοιπές υψηλές επιδόσεις των χαρακτηριστικών της Διδασκαλίας.
Χαμηλότερη επίδοση των προηγούμενων χαρακτηριστικών της κατηγορίας των Υποδομών εμφανίζεται o στις Βιβλιοθήκες, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο έχουν διακόψει συνδρομές πολύ σημαντικών σειρών επιστημονικών περιοδικών απαραίτητων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των ΑΕΙ της χώρας. Η Α.ΔΙ.Π. εκτιμά ότι το παραπάνω θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία, μέσω τακτικής επιχορήγησης της σύμπραξης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
o στις Κτηριακές υποδομές, δηλαδή στην επάρκεια, καταλληλότητα και λειτουργικότητα των χώρων εργαστηριακής και θεωρητικής διδασκαλίας, των γραφείων, αλλά και των υποστηρικτικών μονάδων όπως η φοιτητική εστία, το εστιατόριο κ.α.
Ακόμα χαμηλότερη επίδοση καταγράφεται σχετικά με τα θέματα καθαριότητας-φύλαξης-ασφάλειας.
Οι ως άνω διαπιστώσεις/σχόλια είναι σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις/σχόλια που είχαν διατυπωθεί στις Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π. των προηγούμενων ετών από την αποδελτίωση των αντίστοιχων Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης (όλες οι Εκθέσεις έχουν «δημοσιευθεί» και είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π). Ωστόσο, έχουν σημειωθεί και βελτιώσεις, όπως ενδεικτικά:
o η επισήμανση της Ετήσιας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π. 2011-2012 σχετικά με την ανάγκη ενδυνάμωσης των αμοιβαίων δεσμών συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα: όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα Τμήματα που αξιολογήθηκαν το 2013-14 φαίνεται να έχουν δημιουργήσει σημαντικές σχέσεις/συνεργασίες.
o Οι επισημάνσεις της Ετήσιας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π. 2012-2013 σχετικά με τη Διδασκαλία και την Έρευνα φαίνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη σε γενικές γραμμές από τα Τμήματα που αξιολογήθηκαν το 2013-14.
Τα στοιχεία της παρούσας Έκθεσης θα είναι περισσότερο αξιοποιήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο χώρας για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας με:
- την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης με ανάλογο τρόπο των σχολίων που αποτυπώθηκαν στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των προηγούμενων ετών 2008-2012
- τη λήψη και ανάλογη αποδελτίωση από την Α.ΔΙ.Π. των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων (Ιδρυματικές Αξιολογήσεις), που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναμένονται στο δ΄ τρίμηνο του 2014.
Συμπερασματικά, η Α.ΔΙ.Π. με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία των Εκθέσεων, θεωρεί αναγκαία τη λήψη δράσεων, ως ακολούθως:
• σε Επίπεδο Πολιτείας
o Διαμόρφωση Προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
o Ανάπτυξη εθνικής ερευνητικής πολιτικής και ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας.
o Αντιμετώπιση της μη επαρκούς αλλά και ανισομερούς στελέχωσης των Τμημάτων των ΑΕΙ με μόνιμο διδακτικό προσωπικό.
o Περιορισμός της γεωγραφικής διασποράς των ΑΕΙ και των Τμημάτων τους, σύμφωνα και με την προγενέστερη τοποθέτηση της Α.ΔΙ.Π. (απάντηση Α.ΔΙ.Π. στο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ).
o Αρτιότερη αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών.
o Αντιμετώπιση του θέματος της μη επαρκούς αλλά και ανισομερούς στελέχωσης των τμημάτων των ΑΕΙ με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.
o Καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
o Αναθεώρηση των κριτηρίων εισαγωγής των φοιτητών με ευθύνη των ΑΕΙ.
o Τόνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη αποφόρτιση των ΑΕΙ.
• σε Επίπεδο Ιδρύματος
o Καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου των ακαδημαϊκών Μονάδων.
o Χάραξη ερευνητικής στρατηγικής και καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση του ερευνητικού έργου.
o Ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων.
o Συνένωση Διαθέσιμων Πόρων (pooling of resources) για ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.
• σε Επίπεδο Τμήματος
o Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
o Ανάπτυξη στρατηγικής στην έρευνα και στη διδασκαλία, με έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια (ανάπτυξη
σύγχρονων κατευθύνσεων).
o Ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων με κοινωνικούς φορείς.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. (από 08-06-2014) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Κουφουδάκης-Πετρούσης
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Indiana-Purdue, ΗΠΑ
ΜΕΛΗ
Ιωάννης Γεροθανάσης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόδρομος Γιαννάς
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Ιωάννης Καπόλος
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
Εμμανουήλ Κούκιος
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μαρία Λαζαρίδου
Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Νίαρχος
Ερευνητής Α’ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Κλεομένης Οικονόμου
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Γεώργιος Σταμέλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας
Στυλιανός Σταματόπουλος
Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Βασίλειος Τσιάντος
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ευθύμιος Τσιώνας
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.