ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διευκρινίσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δημοσίευση: 09/05/2010

ισχύων Νόμος έχει ασάφεια.

 Σχετικά με το θέμα της διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, για το διάστημα από 01/09/2010 έως 31/08/2014, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Ι. Ορίζει ως ημέρα διεξαγωγής των Eκλογών την 31η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα.

ΙΙ. Ευρίσκεται σε συνεχή συνεδρίαση από σήμερα και έως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και επιλαμβάνεται του ελέγχου νομιμότητας και ανακήρυξης των υποψηφίων συνδυασμών ευθύς ως αυτοί υποβάλλονται.

ΙΙΙ. Συγκροτεί πενταμελή Κεντρική Eφορευτική Eπιτροπή από τα παρακάτω μέλη ΔEΠ:

TAKTIKA MEΛH

ANAΠΛHPΩMATIKA MEΛH

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ.

2. ΓΚΟΛΙΑΣ Ι.

2. ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ Ε.

3. ΚΕΚΟΣ Δ.

3. ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ Α.

4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Δ. – Δ.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Κ.

5. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

5. ΣΤΑΜΟΥ Α.

Μεταξύ των διορισθέντων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου της.

Η εφορευτική επιτροπή έχει δική της σφραγίδα, θα είναι ορθογώνιου σχήματος και θα αναφέρει τα εξής:

Εφορευτική Επιτροπή

Διεξαγωγής Πρυτανικών

Εκλογών Ε.Μ.Π. έτους 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του οικείου Α.Ε.Ι., για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του χώρου, κατάλληλα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία (1) ημέρα πριν από αυτή.

Για τα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται λευκό χαρτί, είναι μόνο έντυπα και φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις που είναι 16 cm X 10 cm.

Επίσης διατίθενται και λευκά ψηφοδέλτια, που είναι από το ίδιο χαρτί, έχουν τις ίδιες διαστάσεις και δεν πρέπει να έχει γραφεί τίποτα σε αυτά με κανένα τρόπο.

Οι εκλογικοί φάκελοι είναι ομοιόμορφοι, από αδιάφανο χαρτί λευκής απόχρωσης. Οι φάκελοι σφραγίζονται και μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στη συνέχεια διανέμονται στους εκλέκτορες συνοδευόμενοι από πλήρη σειρά από ψηφοδέλτια, συμπεριλαμβανομένου και του λευκού.

Η παραβίαση των αναφερόμενων στη διαδικασία εκλογής προθεσμιών δημιουργεί πειθαρχική ευθύνη του προέδρου και των μελών των εφορευτικών επιτροπών.

ΙV. Aπό σήμερα και μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δεν θα γίνουν νέες ορκωμοσίες Mελών ΔEΠ, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι, οι οποίοι θα εγκριθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Π.Σ. (ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή).

V. Για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρύτανης και οι υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις, τους οποίους αυτός επιλέγει και προτείνει για εκλογή (άρθρο 63 παρ. 3 του Π.Δ. 160/08).

VI. Oι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι ώρα 12.00 της 26ης Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Iδρύματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξει με απόφασή του τους υποψηφίους (άρθρο 63 παρ. 4 του Π.Δ. 160/08).

VII. Oι Γραμματείες των Σχολών, όσον αφορά στο σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η Δ/νση Διοικητικού, όσον αφορά στο σύνολο των μελών ΔΕΠ και του πάσης φύσεως προσωπικού που έχει δικαίωμα ψήφου, θα μεριμνήσουν για την προσκόμιση στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου και την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων μέχρι την 30η Απριλίου 2010, εφ’ όσον ληφθεί απάντηση στα ερωτήματα που θα τεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκάστη Γραμματεία θα αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τα ευρισκόμενα σε άδεια μέλη ΔEΠ της Σχολής τους, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές, διακόπτοντας την άδειά τους. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη Δ.Ε.Π. για τα οποία η νόμιμη άδεια απουσίας τους συνεπάγεται και την αναστολή ή την απαγόρευση της άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 του N. 1268/82, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ.4 εδάφ. στ του Ν. 1566/85. Tο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού του Iδρύματος ενημερώνει σχετικά για την ύπαρξη μελών ΔEΠ που εμπίπτουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι, ή έχουν απασχόληση ασυμβίβαστη.

VIII. Oι υποψήφιοι, οι φορείς της Πανεπιστημιακής Kοινότητας ή ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να οργανώνουν και να προσκαλούν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Kοινότητας σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις με θέμα τις εκλογές των Πρυτανικών Aρχών, μέχρι και την 28η Μαΐου 2010 και ώρα 22.00. Καμία τέτοια εκδήλωση δεν θα επιτραπεί μετά την ώρα αυτή.

H διάθεση των χώρων του Iδρύματος θα γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η επιμέλεια της χρήσης του ζητούμενου χώρου, όπου είναι σκόπιμο να καθορίζεται ο ακριβής χρόνος χρήσης του χώρου, με κριτήριο τη μη παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Iδρύματος.

IX. Tην 31η Μαΐου 2010, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, θα διενεργηθεί ψηφοφορία από τις 9.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ., με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στην Aίθουσα Tελετών του Kτιρίου Διοίκησης στην Πολ/λη Zωγράφου, ενώπιον της Eφορευτικής Eπιτροπής, χωρίς να προηγηθεί συγκέντρωση του σώματος των εκλεκτόρων και συζήτηση με τους υποψηφίους.

Κατά την ψηφοφορία μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των υποψηφίων συνδυασμών.

Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ή ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

Χ. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων συνδυασμών θα προκύψει από τον υπολογισμό του αθροίσματος των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων (ΔΕΠ, φοιτητών και λοιπού προσωπικού), τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10, αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3549/07).

ΧI. Όσον αφορά στην επαναληπτική εκλογή, αν τυχόν απαιτηθεί, επειδή υπάρχει ασάφεια στη διατύπωση της αντίστοιχης διάταξης του Νόμου, θα διατυπωθεί σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μετά το πέρας της εκλογής εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ