Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από τους πανεπιστημιακούς για τις περικοπές τους

Δημοσίευση: 24/03/2010

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Με το μέχρι πρόσφατα ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 2083/92) τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και οι Ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων, που εποπτεύονται από το Κράτος, που εκτελούν ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από πηγές εκτός του Δημόσιου Προϋπολογισμού -όπως από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, διεθνών φορέων καθώς και τον ιδιωτικό εθνικό ή διεθνή τομέα- αποζημιώνονται για το έργο τους μέχρι συνολικού ποσού, που δεν μπορεί να υπερβεί το 100% των αποδοχών τους, οι οποίες σήμερα ανέρχονται για Καθηγητή 1ης βαθμίδας σε ένα μέσο όρο της τάξης των 4.500 € (προ κρατήσεων). Με το νέο Νόμο (Άρθρο 2, Παράγραφος 1) ορίζεται ως ανώτατο όριο οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες για το 2010 ανέρχονται σε 6.195 €. Η διατήρηση των ρυθμίσεων αυτών έχει ως συνέπεια την επιβολή ενός πολύ χαμηλότερου ανώτατου ορίου στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα των δύο ανωτέρων βαθμίδων.

Πέραν της σημαντικής μείωσης των εσόδων του κράτους από τη φορολογία των αντιστοίχων αμοιβών των συναδέλφων, θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικότερες οι επιπτώσεις, που θα υπάρξουν σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο καθαρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα, τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια:

1)

Θα υπάρξει σημαντική μείωση προγραμμάτων, τα οποία αποδίδουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας μετά από αποκλειστική πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών και μετά από έντονο πολλές φορές ανταγωνισμό τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Η ως άνω ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως επιζήμια για τα Πανεπιστήμια και την έρευνα, γιατί θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της εισροής ερευνητικών κονδυλίων. Θα

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γω ν Δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ κ α ι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

περιοριστούν οι προσπάθειές για εξασφάλιση χρηματοδότησης και, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιθανόν πολλές δραστηριότητες θα μεταφερθούν εκτός Πανεπιστημίου ή/και εκτός Ελλάδος.

2)

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά -μέσω των Επιτροπών Έρευνας των Πανεπιστημίων- στη συνολική ανάπτυξη όλων των Ιδρυμάτων, κάτι που σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα μαζί με τη σταθερότητα στη χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Πανεπιστήμια:

Χρηματοδοτούν δικά τους προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας –κυρίως της βασικής- με την παροχή υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και τη στήριξη της ευρύτερης δραστηριότητας των ερευνητικών ομάδων. Επιτυγχάνοντας έτσι μέσα στις τρεις τελευταίες δεκαετίες τη δημιουργία υψηλού επιπέδου διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών πυρήνων.

Χρηματοδοτούν τη δημιουργία και τoν εκσυγχρονισμό εργαστηριακών και υπολογιστικών μονάδων μεγάλης κλίμακας, χώρων εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ενισχύουν πολλές άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων.

Συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση. Υπολογίζεται ότι πάνω από 15.000 άτομα απασχολούνται σ’ αυτά τα προγράμματα -πέραν των μελών ΔΕΠ- ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι, διοικητικοί υπάλληλοι. Επομένως η μείωση των εσόδων από Κοινοτικά Ερευνητικά Προγράμματα συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας κυρίως στους νέους επιστήμονες, με ταυτόχρονη μείωση της ερευνητικής δραστηριότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και μείωση των φορολογικών εσόδων.

3)

Υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Η διατήρηση του ανωτάτου ορίου αμοιβών στα κατά το νέο νόμο προβλεπόμενα, δημιουργεί ένα σημαντικό και άμεσο πρόβλημα στην απορροφητικότητα πόρων και υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ, όπως «Θαλής», «Ηράκλειτος», κλπ. Τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί έξω από το σκεπτικό του «δημοσιονομικού» νόμου, και αν ισχύσει το νέο πλαίσιο, θα πρέπει να ξανασχεδιαστούν, ξανά-προκηρυχθούν κλπ, με πολύ αμφίβολο το τελικό αποτέλεσμα.

4)

Ανώτατο όριο στις υπερωρίες. Σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. όλα τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), οι πρόσθετες αμοιβές των μελών ΔΕΠ είναι για υπερωριακή εργασία. Αν μπει άνω όριο στις υπερωρίες -π.χ. 30%- θα μπει όριο και στις πρόσθετες αποδοχές μας, αν και θα αφορούν χρήματα που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ερευνητικά κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλες εξωτερικές πηγές.

5)

Ανώτατο όριο στις μετακινήσεις. Αν μπει άνω όριο συνολικά ή στην ημερήσια αποζημίωση, δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων, παρότι θα υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά κονδύλια στα ερευνητικά μας προγράμματα και οι μετακινήσεις αυτές αποτελούν συχνά υποχρέωση των συμμετεχόντων στα προγράμματα (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, ανταλλαγή επισκέψεων για συνεργασία, κλπ). Επίσης είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει πρόσθετο πρόβλημα με τη συμμετοχή μας σε εκλεκτορικά σώματα.

6)

Οι εφημερίες των Πανεπιστημιακών Ιατρών. Οι περισσότεροι γιατροί μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιούν εφημερίες σε πανεπιστημιακές κλινικές, όπως και οι γιατροί του ΕΣΥ. Η λειτουργία των κλινικών αυτών στηρίζεται στις εφημερίες αυτές. Είναι πράγματι απορίας άξιον πως έγινε εξαίρεση μόνο των γιατρών του ΕΣΥ από το πλαφόν του Γενικού Γραμματέα και ο νομοθέτης δεν έλαβε καμιά πρόνοια για τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους τους. Σημειωτέον ότι για τις εφημερίες αυτές, οι γιατροί μέλη ΔΕΠ μετά τον νόμο 3754/2009 αμείβονται λιγότερο από τους συναδέλφους τους του ΕΣΥ!!

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι για το ξεπέρασμα της βαθειάς δομικής κρίσης, που διέρχεται η χώρα μας, η έρευνα, οι επιστήμες και η σύγχρονη τεχνολογία θα πρέπει να παίξουν κεντρικό καθοριστικό ρόλο. Το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα διαθέτει πλέον το κρίσιμο εκείνο σύνολο επιστημόνων, που το ωθούν σε διαδρομές διεθνώς αναγνωρίσιμες και διακεκριμένες. Επομένως, η πολιτεία οφείλει να μην προβάλλει προσκόμματα, που απορρέουν από ένα πνεύμα ισοπεδωτικής αντιμετώπισης αλλά να ανταποδώσει, τα από το δίκαιο επιβαλλόμενα.

Αν η ισοπεδωτική αντίληψη του «δημοσιονομικού» νόμου παγιωθεί –μια αντίληψη η οποία κατά ανεξήγητο τρόπο δεν βρήκε στο νόμο αυτό εφαρμογή σε εκείνο το τμήμα της κοινωνίας μας, που αυτορυθμίζει τα μισθολογικά του, πέραν κάθε αρχής ισότητας και δικαίου– θα αποθαρρύνει ικανά ακαδημαϊκά στελέχη της ομογένειας να επαναπατρισθούν, αλλά συγχρόνως είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα παρακινήσει αρκετά από τα πλέον δυναμικά και δημιουργικά μέλη των Ελληνικών ΑΕΙ να κινηθούν προς τον ιδιωτικό τομέα ή την αλλοδαπή.

Τελικά, θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες υποβάθμισης και περαιτέρω απαξίωσης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Επιπρόσθετα δε, σε συνδυασμό με ατυχείς χειρισμούς των τελευταίων ετών, που είτε θολώνουν ή αποσυντονίζουν τον ακαδημαϊκό χώρο, κινδυνεύει να εμπεδωθεί πλέον στους πανεπιστημιακούς ένα μόνιμο αίσθημα απαισιοδοξίας για τις πραγματικές προθέσεις των εκάστοτε κυβερνώντων.

Κατόπιν όλων αυτών σας εισηγούμεθα να ενσωματωθεί στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το φορολογικό, μια τροπολογία στο πνεύμα αυτής που εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης,

Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΔΕΠ

Κοινοποίηση:

Κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, pangalos@otenet.gr

Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr

3

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, 10564, Αθήνα, yfypourgos@glk.officegate.gr

Καθηγήτρια Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, louka.katseli@parliament.gr

Κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας., sarnaout@otenet.gr

Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 19, TK 10187, e-mail: dkaa@yyka.gov.gr minister@yyka.gov.gr ;

Κυρία Φώφη Γεννηματά, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 19, TK 10187, info@fofigennimata.gr yfyg@yyka.gov.gr

Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr

Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, evychrist@parliament.gr

Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, ilias.plaskovitis@panteion.gr

Καθηγητή Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 19, TK 10187, secretary.gen@yyka.gov.gr

Κύριο Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Αριστοτέλους 19, TK 10187, adodimo@yahoo.gr

Καθηγητή Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, , Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, secgenof@gsrt.gr

Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr

Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr

Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, i.orfanou@epeaek.gr,

Κύριο Ευθύμιο Μπάκα, Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Αθήνα Τ.Κ. 111 43, gsae@gsae.edu.gr

Κύριο Αντώνη Μαρκόπουλο, Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62 Αθήνα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ