Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Μειώνονται τα κονδύλια για την Έρευνα-Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΕΙ

Δημοσίευση: 14/09/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΤH μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου ΘΑΛΗ κατά 10% ανακοίνωσε επιστολή προς τα ΑΕΙ ο  Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων  του υπουργείου Παιδείας Ευάγγελος Ζαχαράκης  και ζητά, μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 να υποβληθούν στη Διαχειριστική Αρχή   τροποποιημένες αποφάσεις αυτεπιστασίας με το μειωμένο κατά 10% προϋπολογισμό.  
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού της πράξεων «ΘΑΛΗΣ»
Έχοντας υπόψη
i) την εγκύκλιο 38681/29-07-2014 «Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»
ii) την εγκύκλιο 4491/ΔΕ5466/22-10-2012 «Επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηματο-δοτούμενου ΠΔΕ και επίτευξη δημοσιονομικών στόχων»,
iii) την εγκύκλιο 36042/ΕΥΣ4495/20-08-2013 «Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013 – 2015 & προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»,
iv) την υψηλή υπερδέσμευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον άξονα 10, και ιδίως στους άξονες 11 & 12 στους οποίους εντάσσονται οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»,
v) το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης που παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»,
κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός τους να μειωθεί κατά 10% χωρίς να επηρεασθεί ουσιαστικά ο σκοπός τους. Η μείωση αυτή δύναται να γίνει είτε στο υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα, είτε στο υποέργο Προμηθειών, είτε και στα δύο υποέργα με τρόπο ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης να μειώνεται κατά 10%. Σε δεύτερη φάση, η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία προόδου των
Πράξεων που θα συγκεντρωθούν μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2014 θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της πορείας τους και θα αποφασίσει την ορθολογική διαμόρφωση του προϋπολογισμού καθεμιάς ξεχωριστά.
Προς τούτο, παρακαλούμε:
α) η υποβολή τροποποιημένων αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα με μειωμένο προϋπολογισμό να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 26 Σεπτεμβρίου 2014. Στην περίπτωση που η μείωση του 10% δεν γίνει μόνο στο υποέργο εκτέλεσης με ίδια μέσα, θα πρέπει στο διαβιβαστικό να αναγράφεται ότι το υπόλοιπο της μείωσης θα προέλθει από το υποέργο/υποέργα Προμηθειών.
β) Μετά την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Υπηρεσία μας να σταλούν μαζί με την έγκριση του αρμόδιου συλλογικού Οργάνου του Φορέα σας, το τροποποιημένο ΤΔΥ, το αίτημα τροποποίησης της Πράξης και το τροποποιημένο ΤΔΠ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2014.
Η έγκαιρη ανταπόκριση στα παραπάνω θα αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή εκταμίευση των επόμενων χρηματοδοτήσεων των Πράξεων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ευάγγελος Ζαχαράκης

Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τη ζητηθείσα μείωση κατά 10% των προϋπολογισμών των έργων ΘΑΛΗΣ
Με επιστολή του της 10.09.2014 προς όλα τα AEI και τα Ερευνητικά Κέντρα, ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ανακοινώνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου ΘΑΛΗ κατά 10% (Βλ. [1] http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1576&...) και ζητά, μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 να υποβληθούν στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας τροποποιημένες αποφάσεις αυτεπιστασίας με το μειωμένο κατά 10% προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση αναμόρφωσης κατά την οποία η Διαχειριστική Αρχή θα αξιολογήσει την πορεία κάθε έργου (με βάση τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014) και θα αποφασίσει την «ορθολογική διαμόρφωση του προϋπολογισμού» τους. Στο αιτιολογικό της επιστολής αναφέρεται αφενός η «υψηλή υπερδέσμευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον άξονα 10, και ιδίως στους άξονες 11 & 12 στους οποίους εντάσσονται οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»» και αφετέρου «το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης που παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»».
Η ΚΙΠΑΝ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη θέση ότι είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη –επιστημονική, διαχειριστική, νομική και ηθική- η απόπειρα μείωσης προϋπολογισμών ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν είναι δυνατό αδυναμίες του συστήματος αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων όταν οδηγούν στις δύο παραπάνω διαπιστώσεις, περί υπερδέσμευσης και χαμηλής απορρόφησης, να καταλήγουν σε απαίτηση μείωσης των ήδη μειωμένων προϋπολογισμών των έργων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναλάβει, και ενδεχομένως τα εμπλέκουν σε νομικές περιπέτειες, αφού ανειλημμένες οικονομικές τους προς τρίτους υποχρεώσεις είναι δυνατό να καταστούν μη εκπληρώσιμες. Ακόμη και αν πράγματι παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης ορισμένων έργων με ευθύνη των ερευνητικών φορέων είναι ακατανόητη και εντελώς αναποτελεσματική από διαχειριστική άποψη η απαίτηση οριζόντιας μείωσης των προϋπολογισμών όλων των έργων. Η προφανώς ενδεικνυόμενη κίνηση της Ειδικής Γραμματείας θα ήταν πρώτα η «αξιολόγηση της πορείας κάθε έργου», δηλαδή ενδελεχής εξέταση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου ξεχωριστά, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των έργων και κατόπιν η λήψη αποφάσεων «για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού τους», αν χρειάζεται. Διαπιστώνουμε, δυστυχώς, για άλλη μια φορά την απίστευτη προχειρότητα και έλλειψη επαγγελματισμού των δομών χρηματοδότησης της έρευνας στη χώρα.
Η ΚΙΠΑΝ καλεί το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν μπορεί -ή αν δεν θέλει- να αυξήσει τη χρηματοδότηση της έρευνας στη χώρα σε επίπεδα που αρμόζουν σε Ευρωπαϊκή χώρα, τουλάχιστον να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και αποδοτικά τους πενιχρούς πόρους και να σταματήσει την ηθελημένη ή αθέλητη πρακτική του να βάζει συνεχώς γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια στο έργο των ελλήνων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών.
Δώστε μας, επιτέλους, τουλάχιστον, ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων να κάνουμε τη δουλειά μας! 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η      Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α  της
 Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.