Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών με μεταφορά κονδυλίων από ΑΕΙ σε ΑΕΙ μελετά το υπουργείο Παιδείας

Δημοσίευση: 17/07/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θετικός κατ αρχήν ήταν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Θ. Κυριαζής, στην πρόταση του τριμελούς οργάνου της Συνόδου των ΤΕΙ να γίνει αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων από ΤΕΙ σε ΤΕΙ για κάθε μετεγγραφή φοιτητή.
Ο κ. Κυριαζής είπε στους προέδρους των ΤΕΙ , στη σιάρκεια συνάντησης μαζί τους, ότι είμαστε κατ αρχήν θετική αλλά θα πρέπει να το μελετήσουμε .
Η πρόταση των ΤΕΙ στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ΤΕΙ για τον κάθε φοιτητή χρηματοδοτούνται με αντίστοιχο κονδύλι.
Στη συνάντηση  ο εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων , Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική πρόταση ή απόφαση της Συνόδου.
Η  νέα διάταξη για τις Μετεγγραφές των φοιτητών
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα διάταξη για τις Μετεγγραφές των φοιτητών, που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ
  Η διάταξη , έχει ως εξής:
1. Επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον, κατά το έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή.
2. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα (1) αντίστοιχο τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά αύξουσα κατανομή και
β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήματος, τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης επιτρέπεται σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των ΑΕΙ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντιστοίχων σχολών, τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
8. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 τίθεται φράση ως εξής: «και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),».__
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ  (άρθρο 53 του ν. 4264/2014) ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΑΙΟ
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημε-
ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.

Σχόλια (4)

 
Kostas
17 Ιουλ 2014 14:23

Βασικά δεν είναι μόνο τα κονδύλια για τους φοιτητές.Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι δεν υπάρχουν αμφιθέατρα,εργαστήρια,τάξεις κλπ υποδομές για να φιλοξενήσουν τον τεράστιο όγκο μετεγγραφών.Ακόμα ο αριθμός φοιτητών ανά καθηγητή μεγαλώνει δραματικά.Επίσης υπάρχει μεγάλη αλλοίωση στο επίπεδο των φοιτητών καθώς οι μετεγγραφόμενοι προέρχονται από ιδρύματα με πολύ χαμηλές βάσεις κάτι που σημαίνει ότι ο μετεγγραφόμενος έχει χαμηλό επίπεδο σε βασικά και κρίσιμα μαθήματα π.χ. Μαθηματικά κατεύθυνςης για τις σχολές θετικών & τεχνολογικών επιστημών.Υπάρχουν και λίγες εξαιρέσεις φοιτητών σε αυτο.

 
Μανώλης
17 Ιουλ 2014 14:31

Επιτέλους κ. Κυριαζή θα το καταλάβετε αυτό που σας λένε οι πολύτεκνοι από το 2007. Τόσο ασχετοσύνη έλεος πια!"Αν οι πολύτεκνοι παίρνουν ελεύθερη και αυτόματη μετεγγραφή εξ αρχής(αφού βεβαίως δηλώνεται και ελέγχεται στο Μηχανογραφικό η ιδιότητα τους ), καμία υπέρβαση στον αριθμό των φοιτητών ανά Σχολή θα παρατηρείται και ούτε κενές θέσεις στα περιφερειακά Πανεπιστήμια θα παρατηρούνται, αφού ο αριθμός θα συμπληρώνεται αυτομάτως από τη γενική σειρά. br />Υπενθυμίζω μέχρι πέρυσι η ιδιότητα εδηλούτο στο Μηχανογραφικό, φέτος χωρίς λόγο την καταργήσατε και τώρα δεν ξέρετε πόσοι είναι και κάνετε ασκήσεις επί χάρτου. Ρωτήστε επιτέλους και κάποιους που γνωρίζουν το θέμα και όχι να ρωτάτε τον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ!!!Υπέρβαση θέσεων θα είναι μόνο το 10% των θέσεων που θέλει να θεσμομοθετήσει ο υπουργός και βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά του κονδυλίου ανά φοιτητή από σχολή σε σχολή.

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ
18 Ιουλ 2014 08:00

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ

 
Νικόλαος
18 Ιουλ 2014 17:35

Τελικά τι θέλετε να κάνετε καλό η κακό ; πιστεύω ότι μάλλον καλό θελετε να κάνετε αλλά όπως το πάτε το <παιχνίδι> μάλλον θα το <πουλήσετε> και είναι κρίμα γιατί με μόνο όπλο την ασχετοσύνη σας και την πολτική καμαρίλα δεν βλέπω τίποτε άλλο που να σας εμποδίζει να κάνετε επιτέλους κάτι σωστό στις μετεγγραφές , σας έχουμε βαρεθεί με τις παληνοδίες σας και μάλλον μας δίνεται το δικαίωμα να νομίζουμε ότι όταν ακούτε την λέξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ βγάζετε σπυριά για να μην τίποτε ποιό βαρύ, άντε κάντε αυτό που πρέπει και αυτό που επιτάσσει το σύνταγμα για την πολυτεκνική κοινότητα. ΥΓ Με τα τερτίπια σας και με τον κατήφορα που πήρε το δημογραφικό σε λίγα χρόνια θα ψάχνετε ΄Ελληνόπαιδες με τα κυάλια. Εκτός εάν έχετε την λύση να φερετε όλη την Ασία και την Αφρική να γεμίσουν τα πανεπιστήμια μήπως κάτι νεόκοποι καθηγητάδες θα μείνουν άνεργοι η θα τους στείλουν στην κινητηκότητα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.