ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ο Κ. Αρβανιτόπουλος είχε καθαιρέσει και τον Πρύτανη και 26 μέλη της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ

Μία εβδομάδα μετά ανακάλεσε
Δημοσίευση: 03/12/2013
Αρβανιτόπουλος βουλή
Alt Text: 
Αρβανιτόπουλος βουλή
Title Text: 
Αρβανιτόπουλος βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Στις 13 Ιανουαρίου  του 2012  ο Κ. Αρβανιτόπουλος ως Αναπληρωτής  υπουργός Παιδείας τότε , με υπουργό την Αννα Διαμαντοπούλου,   υπέγραψε  με την οποία έθεσε  εκτός καθηκόντων τον Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Γιώργο Χαρβαλιά και τα 26 μέλη της Συγκλήτου «μέχρις εκδόσεως αθωωτικής αποφάσεως ανώτερου δικαστηρίου ή μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως».
Μια  εβδομάδα μετά, ανακλήθηκε απ τον κ. Αρβανιτόπουλο, η παραπάνω απόφαση με το αιτιολογικό ότι «καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και κινδυνεύει να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για τους φοιτητές της και τούτο διότι τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στη Σύγκλητο πρέπει όλα να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτές, δεδομένου ότι τα θέματα που συζητούνται σε αυτή είναι εξειδικευμένα και επομένως η παρουσία κάθε μέλους Δ.Ε.Π. είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ.».
Επίσης, σύμφωνα με την ανακλητρική απόφαση, τα αναφερόμενα στην πράξη αυτή μέλη  διδάσκουν και η παρουσία αυτών είναι απαραίτητη, διότι δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος Δ.Ε.Π. για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Επίσης, τα μέλη αυτά μετέχουν σε διαδικασίες εκλογών και εξελίξεων άλλων μελών Δ.Ε.Π. και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον τα επτά (7) υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. κρίνονται όλα απαραίτητα, διότι χωρίς την παρουσία αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν είναι δυνατή η εκπαιδευτική λειτουργία. Δεδομένων των παραπάνω δεν προκύπτει η δυνατότητα μη ανακλήσεως της πράξης αποχής από την άσκηση καθηκόντων.

«Γκάφα» του υπ. Παιδείας απαντά ο Πρύτανης
Ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ είχε δηλώσει τότε  στο esos “ Πρόκειται για μεγάλη γκάφα της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Παιδείας . Προφανώς βιάζεται να καθαιρέσει τους Πρυτάνεις. Τα μέλη της Συγκλήτου και όλοι οι Πρυτάνες αθωώθηκαν  παμψηφεί από το Εφετείο. Κατ επέκταση δεν υπάρχει υπόθεση εργασίας . Η απόφαη αυτή φανερώνει τις προθέσεις του υπουργείου να παύσει εν τάχει με οποιοδήποτε τρόπο τις εκλεγμένες Πρυτανείες»
1Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Αποχή από την άσκηση καθηκόντων μελών της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 249/1976 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 331 Ν. 5343/1932, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 Ν. 2721/1999, και του άρθρου 50 Ν. 1268/1982
2) Την αριθμ. 5/2012 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3) Την αριθμ. 2572/14-1-2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας
4) Το εδ. β’ της παρ. 1 του αρ. 1 της αριθμ. Υ18/30-11-2011 (ΦΕΚ 2748/2-12-2011 τ. Β΄) περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου
Αποφασίζουμε
Διαπιστώνουμε ότι οι:
(ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ESOS ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ)
έχουν τεθεί εκτός καθηκόντων που απορρέουν από τη θέση τους ως πρύτανη, μελών Δ.Ε.Π. και ΕΕΔΙΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και οφείλουν να απέχουν από κάθε διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως επίσης και από τη συμμετοχή τους στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα και εκλεκτορικά σώματα, μέχρις εκδόσεως αθωωτικής αποφάσεως ανώτερου δικαστηρίου ή μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, οπότε και επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση του καταδικασθέντων μελών Δ.Ε.Π. Το ίδιο ισχύει για τα συνταξιοδοτηθέντα μέλη Δ.Ε.Π., σε περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης υποχρεωτικής αποχής από την άσκηση των καθηκόντων τους, μελών της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, Ν.249/1976 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 331 Ν. 5343/1932, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 Ν. 2721/1999, και του άρθρου 50 Ν. 1268/1982
2. Το εδ. β’ της παρ. 1 του αρ. 1 της αριθμ. Υ18/30-11-2011 (ΦΕΚ 2748/2-12-2011 τ. Β΄) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου
3. Το αριθ.175/Φ.ερωτ.118/2011/17-1-2012 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
4. Τη συνταγματική αρχή της συνέχειας ύπαρξης ή λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας
5. Την αρχή της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος και την αρχή της νομιμότητας
6. Το γεγονός ότι με την υποχρεωτική αποχή από την άσκηση των καθηκόντων των εικοσιπέντε (25) μελών Δ.Ε.Π. και των δύο (2) μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π., καθίσταται πράγματι αδύνατη η λειτουργία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και κινδυνεύει να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για τους φοιτητές της και τούτο διότι τα μέλη Δ.Ε.Π.
που συμμετέχουν στη Σύγκλητο πρέπει όλα να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτές, δεδομένου ότι τα θέματα που συζητούνται σε αυτή είναι εξειδικευμένα και
επομένως η παρουσία κάθε μέλους Δ.Ε.Π. είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ.. Επίσης, τα αναφερόμενα στην πράξη αυτή μέλη διδάσκουν και η παρουσία αυτών είναι απαραίτητη, διότι δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος Δ.Ε.Π. για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Επίσης, τα μέλη αυτά μετέχουν σε διαδικασίες εκλογών και εξελίξεων άλλων μελών Δ.Ε.Π. και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον τα επτά (7) υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. κρίνονται όλα απαραίτητα, διότι χωρίς την παρουσία αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν είναι δυνατή η εκπαιδευτική λειτουργία. Δεδομένων των παραπάνω δεν προκύπτει η δυνατότητα μη ανακλήσεως της πράξης αποχής από την άσκηση καθηκόντων.
Αποφασίζουμε
Ανακαλούμε την αριθ. Φ.120.67/3922α/Β2/13-1-2012 διαπιστωτική πράξη αποχής, σύμφωνα με την οποία εικοσιεπτά (27) μέλη «έχουν τεθεί εκτός καθηκόντων που
απορρέουν από τη θέση τους ως πρύτανη, μελών Δ.Ε.Π. και ΕΕΔΙΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και οφείλουν να απέχουν από κάθε διδακτική και ερευνητική
δραστηριότητα, όπως επίσης και από τη συμμετοχή τους στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα και εκλεκτορικά σώματα, μέχρις εκδόσεως αθωωτικής αποφάσεως ανώτερου δικαστηρίου ή μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, οπότε και επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση του καταδικασθέντων μελών Δ.Ε.Π..» και θεωρούμε την παραπάνω διαπιστωτική πράξη ως μηδέποτε γενομένη.
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ: Ιλαροτραγωδία.  Μία ακόμα γκάφα της Υπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με εμφανή πολιτική σκοπιμότητα, υπό το πρόσχημα της διάθεσης να ακολουθήσει το γράμμα του νόμου και να επιβάλει την τάξη, στις 13 Ιανουαρίου 2012, εξέδωσε διαπιστωτική πράξη με την οποία παύει τις Πρυτανικές Αρχές και 26 μέλη της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ. Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη "γκάφα" της Υπουργού μας, καθώς η Πρυτανικές αρχές της ΑΣΚΤ όσο και τα μέλη της Συγκλήτου έχουν αθωωθεί παμψηφεί από το Εφετείο Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου του 2011, για ασήμαντη και δικαστικά ανυπόστατη προσφυγή, που αφορούσε απόφαση μεταγραφής φοιτήτριας κατά τα έτη 2003 – 2004, επί της Πρυτανείας του κ. Χρόνη Μπότσογλου.
Η πρωτοφανής αυτή απόφαση  της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία είναι και παντελώς ανυπόστατη, μας αποκαλύπτει εμφανώς, τις πραγματικές προθέσεις της Υπουργού να παύσει, με κάθε προσφερόμενο μέσο, τρόπο και ταχύτητα, τις δημοκρατικά, εκλεγμένες Πρυτανικές  Αρχές και την Σύγκλητο, το ανώτερο συλλογικό όργανο αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος για να επιβάλει τους άνωθεν διορισμούς της. Αλλά στη βιασύνη τους επάνω, έπαυσαν και τα δύο μέλη της τριμελούς οργανωτικής επιτροπής, που οι ίδιοι είχαν διορίσει, με τόσο κόπο και πιέσεις, ενάντια στις συλλογικές αποφάσεις του Ιδρύματος. Στη συνέχεια στις 20 Ιανουαρίου, αντί να παραδεχτούν τη γκάφα τους, ανακαλούν την απόφασή τους, επικαλούμενοι, με περισσή πολιτική υποκρισία και φαρισαϊσμό, το καλό των φοιτητών και της ΑΣΚΤ.
Είναι βέβαια να απορεί κανείς, πως γίνεται ο Νόμος για την πολιτική μας ηγεσία, να αφορά και επιβάλλεται μόνο, εξαντλώντας μάλιστα κάθε αυστηρότητα,  μια περίπτωση μεταγραφής μιας φοιτήτριας, (μια υπόθεση τέτοιας βαρύτητας, όσο και το ψωμί των «αθλίων» του Γιάννη Αγιάννη). Αλλά βεβαίως ο νόμος να μην αφορά ποτέ, τις εθνικές αγορές υποβρυχίων, τις φημολογούμενες μίζες της υπόθεσης Siemens ή να το πώ ευθέως,  όλους αυτούς (πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες, συμβούλους και διαπλεκόμενα συμφέροντα) που με τις πολιτικές αποφάσεις και επιλογές τους, οδήγησαν στην πλήρη κατάρρευση την Χώρα, στην μεγαλύτερη οικονομική, πολιτική και ηθική χρεωκοπία της. Καλλίτερα «στου κρεμασμένου το σπίτι να μη μιλάμε για το σχοινί».
Κα Υπουργέ,
σας ευχαριστώ για την μεγαλοψυχία και το πνεύμα επιείκειας που διακρίνει την δεύτερη απόφασή σας, αλλά δεν μου είναι χρήσιμο αφού δεν έχω, και δεν έχουμε υποπέσει, σε κάποιο αδίκημα. Δεν υφίσταται καμιά  πραγματική υπόθεση, που να δικαιολογεί την πρώτη απόφασή σας, ούτε και για την δεύτερη που ανακαλεί την πρώτη.
Πάντως, ειλικρινά λυπάμαι  που εκτίθεσθε τόσο.
Γιώργος Χαρβαλιάς – Πρύτανης ΑΣΚΤ

Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.