Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι πτυχιοίχοι των Σχολών Δημοσιογραφίας με επαγγελματικά δικαιώματα απαντά το υπ. Παιδείας

Δημοσίευση: 10/02/2010

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε., προκειμένου να προωθηθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Σχολών Δημοσιογραφίας των ελληνικών Πανεπιστημίων Την απάντηση αυτή έδωσε στη Βουλή ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Β. Γερανίδη, ενώ όσον  αφορά στη δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων τμημάτων Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόνισε πως η σύσταση εκπαιδευτικών κλάδων στη δημόσια Εκπαίδευση και η ένταξη τμημάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε αυτούς καθορίζονται από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ειδικότερα η απάντηση του κ. Πανάρετου έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Γραφείο κ. Υπουργού)
2. Bουλευτή κ.
- Βασ. Γερανίδη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε αναφορά».
ΣΧΕΤ.: 1. ΄Εγγραφό σας ΠΑΒ 589/18-12-2009
2. Αριθμ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/284/8-1-2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και στην αναφορά την οποία
κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασ. Γερανίδης και μας διαβίβασε το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το ανωτέρω
έγγραφό του, σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, και στο μέρος των
αρμοδιοτήτων μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ.Α’), η ίδρυση νέων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις: «ι) Όταν είναι
αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την
περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της ανώτατης παιδείας ή για την καλλιέργεια
νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που
κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν
καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι., Σχολές ή τμήματα που λειτουργούν. ιι) Όταν
το επιβάλλει ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά μέλος του Διδακτικού -
Ερευνητικού Προσωπικού ενός Α.Ε.Ι., μιας Σχολής ή ενός Τμήματος. ιιι) Όταν η
λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων δεν δικαιολογείται επιστημονικά
και δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.» Η
απασχολησιμότητα των πτυχιούχων στο δημόσιο τομέα δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την ίδρυση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Άλλωστε, είναι ευνόητο
ότι ορισμένα γνωστικά αντικείμενα μπορεί εκ της φύσεώς τους να βρίσκουν
περισσότερες εφαρμογές στον ιδιωτικό και όχι στο δημόσιο τομέα, καθώς και ότι οι
πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων μπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις και
τις ικανότητές τους και στο πεδίο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, καθώς και των τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, σας κάνουμε γνωστό ότι προωθείται η έκδοση σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 6 του Ν.
1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 48 παρ. 1 περ. β στοιχ. νιιι του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως το
στοιχείο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 τ.Α΄). Ειδικότερα, έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι γνώμες των Συγκλήτων των
οικείων ιδρυμάτων και αναμένεται η γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) και του Συμβουλίου Ανώτατης
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) επ’ αυτών.
΄Οσον αφορά στη δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων τμημάτων
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σας
ενημερώνουμε ότι :
α) Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διορισμός των πτυχιούχων των
συγκεκριμένων τμημάτων στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται
σύσταση αντίστοιχου κλάδου, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος συναφής
κλάδος στη συγκεκριμένη βαθμίδα Εκπαίδευσης.
β) Επιπρόσθετα, μαθήματα σχετικά με τη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία ή
συναφή με αυτά δε διδάσκονται σε καμία βαθμίδα της βασικής Εκπαίδευσης
(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), ώστε να δύνανται να ενταχθούν οι απόφοιτοι των
ανωτέρω τμημάτων σε κλάδο.
γ) Η σύσταση εκπαιδευτικών κλάδων στη δημόσια Εκπαίδευση και η ένταξη
τμημάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε αυτούς καθορίζονται από τις υπάρχουσες
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ__


Αναφορά Βουλευτή Βασ. Γερανίδη για τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αποφοίτων των τμημάτων Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ προκειμένου να συμπεριληφθεί το
συγκεκριμένο πτυχίο στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ
Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2009
Τα τελευταία χρόνια στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες σπάνια προκηρύσσονται θέσεις ΠΕ Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας.
Ωστόσο, στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες / οργανισμούς υπάρχουν γραφεία τύπου
και δημοσίων σχέσεων. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε με ποιο τρόπο και από ποια πτυχία
καλύπτονται οι θέσεις αυτές;
Επιπλέον, σε όλες τις διοικητικές θέσεις (ΠΕ Διοικητικού - ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) που
είναι ανοιχτές για τα περισσότερα πτυχία και πάλι το πτυχίο Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ δε
συγκαταλέγεται σε αυτά όπως φαίνεται από το συνημμένο αρχείο και διάφορες ακόμη
προκηρύξεις (πχ. 3Κ/2009, 8Κ/2008, 6Κ/2007). Πώς γίνεται, για παράδειγμα, να υπάρχουν
τα πτυχία ΠΕ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και ΤΕ Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας, και
όχι Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ;
Παράλληλα, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα για πτυχιούχους των συγκεκριμένων τμημάτων
να εργαστούν στην εκπαίδευση καθώς δεν υπάρχει μάθημα επικοινωνίας στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, δεν έχουν την ευκαιρία να πάρουν
μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διδάξουν σε κάποια
παρεμφερή ειδικότητα.
Μετά από όλα αυτά, θα θέλαμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο υπάρχουν οι σχολές αυτές
στο δημόσιο πανεπιστήμιο εφόσον δε φαίνεται να αναγνωρίζονται πουθενά στο Δημόσιο
Τομέα; Πρόκειται για υψηλόβαθμες σχολές με κύρος και πραγματικά δεν μπορούμε να
καταλάβουμε για πιο λόγο οι απόφοιτοι δε φαίνεται να έχουν καμιά δυνατότητα να
δραστηριοποιηθούν στο Δημόσιο τομέα. Πραγματικά το συγκεκριμένο πτυχίο φαίνεται να
αποκλείει τους αποφοίτους από τη συμμετοχή τους στις προσλήψεις σε φορείς του
Δημοσίου.
Κατά καιρούς έχουνε γίνει πολλές κινήσεις τόσο από φοιτητές όσο και αποφοίτους των
σχετικών τμημάτων με καταλήψεις και υπομνήματα, άλλα προφανώς δεν έχει δοθεί κάποια
συγκεκριμένη απάντηση ή κάποια λύση στο θέμα αυτό.
Σας παρακαλούμε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα και να προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθεί το πτυχίο μας στις προκηρύξεις που
γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
Σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Μπάρα Ευαγγελία
1. Μπάρα Ευαγγελία
2. Λαγούδη Αθανασία
3. Μπέντση Μαρία
4. Κουρκουτά Μένη
5. Νικόλαος Τσιάμης__

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.