Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ προς ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Να αναλογιστείτε τις συνέπειες από τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων

Δημοσίευση: 30/08/2013
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Έκκληση προς την Κυβέρνηση    να αναλογιστεί  τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκύψουν από τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναπόφευκτα του συνόλου του έργου του ως Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, από το ενδεχόμενο να τεθούν διοικητικοί υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτρης  Καθηγητής Ευριπίδης Στεφάνου και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ομότιμος Καθηγητής   Γρηγόρης Μ. Σηφάκης, με κοινή επιστολή προς τους υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                
.Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
Καθηγητή Κων. Αρβανιτόπουλο
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί.
Στις 19 Αυγούστου 2013 κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (Αρ. Πρωτ. 113287/14-VΙΙΙ-2013/ΙΒ) με θέμα «Μεταρρυθμιστικές δράσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.-ΑΕΙ». Με το έγγραφο αυτό ζητείται από όλα τα ΑΕΙ της χώρας να προβούν (α) στην «αξιολόγηση των διοικητικών και οικονομικών οργανικών μονάδων τους» (μέχρι 31 Αυγούστου)• (β) στη «σύνταξη νέων οργανογραμμάτων ανά υπηρεσιακή μονάδα με κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων» (μεταξύ 1ης και 15 Σεπτεμβρίου)• και (γ) στην «κατάργηση οργανικών θέσεων που πλεονάζουν και τοποθέτηση του προσωπικού που πλεονάζει σε καθεστώς διαθεσιμότητας (...), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (στις 16 Σεπτεμβρίου).
Παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες, που τίθενται στο προαναφερόμενο έγγραφο, ως προς τις ενέργειες που ζητούνται από το Ίδρυμά μας, πρόθεσή μας είναι να ανταποκριθούμε, ώστε να ενισχύσουμε τις απόψεις που παρατίθενται ακολούθως.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, πριν από την αποστολή των προαναφερόμενων ποσοτικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το ίδρυμά μας, θα θέλαμε να θέσουμε πολύ συνοπτικά υπ’ όψη σας τα παρακάτω:
Α. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.), έχοντας ως σταθερή και διαχρονική πολιτική του την αξιολόγηση όλων των κατηγοριών του Προσωπικού και των διαδικασιών του για την επιδίωξη αριστείας, είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που ολοκλήρωσε για το σύνολό του τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης και προήγαγε, παρά τα εμπόδια της Πολιτείας, τις διαδικασίες της Εξωτερικής Αξιολόγησης του.
Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που ήδη έχει αρχίσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου και με την κατάρτιση εμπεριστατωμένου και λεπτομερούς, εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο, Οδικού Χάρτη για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Διοικητικών και Οικονομικών του Υπηρεσιών, με πλήρες σχέδιο Οργανογράμματος. Επιπλέον το Π.Κ. ανέθεσε πρόσφατα σε εξωτερικούς συμβούλους την αξιολόγηση των Διοικητικών του Υπηρεσιών. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, επεσήμαναν την αριθμητική ανεπάρκεια του μη-ακαδημαϊκού προσωπικού σε σημαντικές υπηρεσίες του και τόνισαν ότι το κόστος των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Κ. είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο άλλων συγκρίσιμων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Με βάση διεθνείς πρακτικές, όπως ο καθείς μπορεί να διαπιστώσει ανατρέχοντας σε σελίδες «Facts & Figures» των πλέον καταξιωμένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, θα έπρεπε για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, να είναι στελεχωμένο με πεντακόσια (500) περίπου μέλη προσωπικού σε Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Βιβλιοθήκης, Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων, Συνεργασίας με Κοινωνικούς Εταίρους και Υποστήριξης Φοιτητών. Αλλά το Π.Κ. διαθέτει σήμερα μόλις τριακόσια πενήντα έξη (356) μέλη διοικητικού προσωπικού για το σύνολο των Υπηρεσιών του.
Β. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μη-ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού (περίπου 20% του συνόλου των Ι.Δ.Α.Χ.) αυτού στηρίζει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ακαδημαϊκών μονάδων, τα δίκτυα, τις επικοινωνίες και τα εργαστήρια, καλύπτοντας ουσιαστικά τη σημαντική αδυναμία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να υποδέχεται και να υποστηρίζει προσωπικό αφοσιωμένο κατά κύριο λόγο στην έρευνα, αλλά και τα κενά που δημιουργεί ο ελάχιστος αριθμός Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των φοιτητών στα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα σε επιστήμες που θεραπεύονται στο Π.Κ. Το Π.Κ. θα δεχτεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, περισσότερους φοιτητές από τον αριθμό που η Σύγκλητος αιτήθηκε με βάση τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου, όπως υπολογίστηκαν από τις αναλογίες φοιτητών προς το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Οποιαδήποτε λοιπόν απομάκρυνση, μέσω διαθεσιμότητας, Μονίμων Υπαλλήλων και Ι.Δ.Α.Χ. θα έχει μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ιδρύματός μας.
Γ. Το Π.Κ. κλείνει 35 έτη λειτουργίας, και ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του, που προσελήφθη από τα πρώτα έτη, έχει προβεί ήδη στη διαδικασία συνταξιοδότησης ή βαίνει προς αυτήν. Ο μέσος ετήσιος αριθμός μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων κατά την τελευταία τετραετία είναι της τάξης του 5%. Δοθείσης της σχεδόν μηδενικής δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού για τα επόμενα έτη, η οποιαδήποτε μείωσή του θα έχει οδυνηρές συνέπειες στη συνολική λειτουργία του.
Δ. Το έργο του Π.Κ. επιτελείται σε δύο Πανεπιστημιουπόλεις (Ρέθυμνο και Ηράκλειο), με αποτέλεσμα να υφίστανται υποχρεωτικά εις διπλούν ορισμένες διοικητικές και ακαδημαϊκές δομές (π.χ. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, για την οποία είμαστε υπερήφανοι), και τεχνικές υπηρεσίες με στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, που καλύπτει οριακά τις βασικές λειτουργίες τους.
Ε. Το Π.Κ. έχει κατορθώσει, παρά τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, να συναγωνίζεται επάξια τα μεγάλα διεθνή Πανεπιστήμια στην ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings). Σε αυτή τη θέση το έφερε η συλλογική προσπάθεια των Καθηγητών, των διδασκομένων και του Προσωπικού του.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, θεωρούμε ότι η οριζόντια εφαρμογή του «σχεδίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης» στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εντός εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών ορίων, εκτός των σοβαρών ζητημάτων νομιμότητας που εγείρει σύμφωνα με τους πλέον έγκριτους νομικούς του Δημοσίου Δικαίου της χώρας, θα οδηγήσει σε ουσιαστική υποβάθμιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Π.Κ.
Κάνουμε έκκληση σε εσάς ως συναρμόδιους Υπουργούς να αναλογιστείτε τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκύψουν από τη συρρίκνωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναπόφευκτα του συνόλου του έργου του ως Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Με εκτίμηση.
Γρηγόρης Μ. Σηφάκης                                     Ευριπίδης Γ. Στεφάνου
Ομότιμος Καθηγητής                                       Καθηγητής
Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος                   Πρύτανης
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

lysiasedu.org
E-Learning
e-epimorfosi.aegean