Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφή των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»

Δημοσίευση: 10/03/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από  αιτήματα καθηγητών πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτών
καθηγητών των  Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η προθεσμία εγγραφής των ενδιαφερομένων στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» παρατείνεται μέχρι τις 15-3-2014, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Επίσης η παράταση
αυτή ισχύει για την εγγραφή στο προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα και των καθηγητών / ερευνητών της αλλοδαπής.
Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι κάθε ιδρύματος θα μπορούν να προσδιορίζουν στο
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα επίσημα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Ιδρύματος, μετά τις 15-3-2014, βάσει των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων και όσων πρόκειται να καταχωρηθούν στην εφαρμογή καθηγητών και ερευνητών μέχρι τη λήξη της παράτασης.

Το ΦΕΚ της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ για το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ- Εκλογές ΔΕΠ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Για να ανοίξετε το ΦΕΚ κάνετε κλικ εδώ
Το υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιο καλεί όλους τους  καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, υποχρεωτικά να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία και ασφαλής δημιουργία των μητρώων αξιολογητών, θα σταλεί από το φορέα  διαχείρισης ηλεκτρονική πρόσκληση σε όλους τους ως άνω καθηγητές, με οδηγίες για την επιβεβαίωση/συμπλήρωση των στοιχείων τους.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι ως άνω καθηγητές οφείλουν να αναρτούν και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή να συμπληρώνουν στο σχετικό πεδίο τον ενιαίο εντοπισμό πόρων (URL) του Ιδρύματος, στον οποίο διατηρούν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Επιπροσθέτως, τα Ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν καθηγητές και ερευνητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα εκείνους οι οποίοι  περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από την ΑΔΙΠ καταλόγους, ώστε να εγγραφούν αυτοβούλως στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και να αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στα Μητρώα Εξωτερικών Μελών των ΑΕΙ.
 Μετά την 28/2/2014 οι υπεύθυνοι κάθε Ιδρύματος θα μπορούν να προσδιορίζουν στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ τα επίσημα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Ιδρύματος, βάσει των στοιχείων των καταχωρημένων στην εφαρμογή καθηγητών και ερευνητών.
Οι Επιτροπές Επιλογής που συστήνονται μετά την 1/4/2014 πρέπει να ορίζονται με βάση τα μητρώα του Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Μέχρι την 31/3/2014, η σύσταση των Επιτροπών επιλογής /εξέλιξης Καθηγητών θα γίνεται με βάση την υφιστάμενη διαδικασία.
Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις για έγκριση προκηρύξεων που θα διαβιβάζονται στο ΥΠΑΙΘ, μετά την 1/4/2014 θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν μνεία της νέας υπουργικής απόφασης, καθώς και της διαδικασίας με βάση την οποία όλες οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατόν να εκδοθούν και να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ οι προκηρύξεις θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίων ούτε οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης προκήρυξης θέσεων μελών Ε.Π. των ΤΕΙ.
Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις στον τύπο της κάθε προκήρυξης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τον κωδικό ανάρτησης της προκήρυξης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, τον οποίο θα λαμβάνουν μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Υ.Α. έγκρισης προκήρυξης.
Οι εκκρεμούσες διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης, καθώς και εκείνες που θα διαβιβαστούν μέχρι 31/3/2014, θα διεκπεραιωθούν μέχρι τέλους με την υφιστάμενη μεταβατική διαδικασία.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλος, (σε εφαρμογή του νόμου 2009/11) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστάθηκε  το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Μέσω αυτού του συστήματος καταρτίζονται και τηρούνται τα εσωτερικά και εξωτερικά μητρώα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) , υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων που προκηρύχθηκαν μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης και αναρτάται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες.
Α.Υπεύθυνος του Ιδρύματος
1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του οικείου Ιδρύματος ορίζεται ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, ο οποίος χειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα για δύο έτη και προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο κατά τον χρόνο της θητείας του.
 Ολα τα Ιδρύματα καλούνται  να ορίσουν τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος καθώς και τον Αναπληρωτή   μέχρι τις 15/1/2014 μέσω της φόρμας της σελίδας https://apella.minedu.gov.gr/registration και να κοινοποιήσουν την εν λόγω Απόφαση στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.
Β.Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών
1. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Τα μητρώα αυτά καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο από την Κοσμητεία μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων και εγκρίνονται από την Σύγκλητο. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος.
2. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα μητρώα επιλέγονται από το γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος. Προκειμένου να συσταθεί το γενικό μητρώο οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι της ημεδαπής, οφείλουν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα  δύνανται να εγγράφονται οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι αναπληρωτές καθηγητές των ομοταγών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων.
3. Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι και των ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων, της βαθμίδας της θέσης τους, της Σχολής ή και του Τμήματος του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν ή του ερευνητικού Ιδρύματος στο οποίο απασχολούνται αντίστοιχα. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπαγωγή των καθηγητών ή ερευνητών σε μητρώο οφείλουν να αναρτούν και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Περαιτέρω οι καθηγητές ή ερευνητές οφείλουν να αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή την πράξη διορισμού τους, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και να καταχωρίζουν το προκύπτον από αυτήν γνωστικό αντικείμενο. Εάν το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει από μεταγενέστερη πράξη δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα αναρτάται και αυτή. Σε περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο δεν αναφέρεται σε κάποια από τις πράξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ο καθηγητής ή ερευνητής θα καταχωρίζει με δική του ευθύνη το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό απορρέει από το εν γένει επιστημονικό του έργο.
Η καταχώριση της πράξης διορισμού συνιστά όρο του ενεργού της συμμετοχής τους στο γενικό μητρώο. Η καταχώριση του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι υποχρεωτική, εάν ο καθηγητής ή ερευνητής συμπληρώσει στο οικείο πεδίο τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) του Ιδρύματος στον ιστότοπο του οποίου έχει αναρτηθεί το βιογραφικό του σημείωμα.
4. Η εγγραφή των καθηγητών των Α.Ε.Ι. και των ερευνητών της αλλοδαπής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), που τους χορήγησε το Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν, και του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) που είναι αναρτημένο το βιογραφικό τους σημείωμα.
Στην περίπτωση που στον ιστότοπο του Ιδρύματος δεν υφίσταται το βιογραφικό σημείωμα του εγγεγραμμένου καθηγητή ή ερευνητή, αναρτάται με ευθύνη του.
5. Οι καταχωρίσεις των προηγούμενων παραγράφων του αυτού άρθρου επικαιροποιούνται με ευθύνη των καθηγητών και ερευνητών.
Γ.Προκήρυξη θέσεων καθηγητών και αίτηση υποψηφιότητας
1. Η προκήρυξη εκλογής ή εξέλιξης καθηγητών, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται κατ’ ελάχιστο στις 30 ημέρες.
Η ανωτέρω προθεσμία καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος.
2. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Επιπλέον καταχωρίζουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Ίδρυμα σύμφωνα με τον Οργανισμό του.
3. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξαιρουμένων όσων έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
4. Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
Δ.Oρισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής και εισηγητών − αξιολογητών
1. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ειδικής επταμελούς επιτροπής, άλλως επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας.
Οι ανωτέρω πράξεις αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος.
2. Η κατάσταση επιλογής των μελών της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, απεικονίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη τουβυπεύθυνου του Ιδρύματος.
3. Η ειδική επταμελής επιτροπή οφείλει να ζητήσει από δύο εισηγητές − αξιολογητές της επιλογής της γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο. Η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής για την ανάδειξη των εισηγητών −αξιολογητών, αλλά και το πρακτικό επιλογής αυτών, θα αναρτώνται αμελλητί με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.
4. Οι εισηγητές − αξιολογητές της προηγούμενης παραγράφου και όσοι τυχόν υποδεικνύονται από τον
υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου 4009/2011, εκπονούν γραπτή αξιολόγηση ύστερα από σχετικό αίτημα της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. Το αίτημα της επιτροπής και οι γραπτές αξιολογήσεις του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος.
Ε.Εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών
1. Η ειδική επταμελής επιτροπή συνέρχεται προκειμένου να εκλέξει ή εξελίξει τον καταλληλότερο για
την θέση υποψήφιο. Η ημερομηνία της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπεύθυνου του Ιδρύματος.
2. Ύστερα από διαβούλευση και αξιολόγηση όλων των υποψηφίων τα μέλη της επιτροπής ψηφίζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Περαιτέρω αναδεικνύουν σε ξεχωριστή ψηφοφορία έναν δεύτερο επιλαχόντα για την κατάληψη της θέσης. Η ανωτέρω διαδικασία καταγράφεται σε πρακτικό, το οποίο αναρτάται αμελλητί με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα.
Ζ.Διορισμός καθηγητών
1. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης διαβιβάζεται από τον Κοσμήτορα στον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του υποψηφίου. Ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να καταχωρίζει αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα το διαβιβαστικό έγγραφο.
2. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος ολοκληρώνεται είτε
με την έκδοση της πράξης διορισμού του επιλεγέντος υποψηφίου είτε με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής στην οικεία Σχολή ή Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας. Η πράξη διορισμού ή η απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του οικείου Ιδρύματος σχετικά με την αναπομπή του φακέλου της επιλογής, αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
3. Η διαδικασία διορισμού περατούται με την δημοσίευση της πράξης διορισμού του Πρύτανη ή του
Προέδρου του οικείου Ιδρύματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εν λόγω πράξη αναρτάται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του υπευθύνου του Ιδρύματος.
Η. Κανονιστικό πλαίσιο
1. Ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.
Θ.Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα
1. Οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης   (όπως αναφέρονται παραπάνω στο  Ε και Η)  είναι προσβάσιμες από τον υπεύθυνο του Ιδρύματος και τους υποψηφίους για την πλήρωση της  θέσης που προκηρύσσεται.
2. Οι προκηρύξεις, τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών και το κανονιστικό πλαίσιο των Ιδρυμάτων είναι προσβάσιμα από το σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα.__

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.