ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Οργανισμών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ- Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Δημοσίευση: 17/06/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για την αξιολόγηση των Οργανισμών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάλυση των θεμάτων οργανωτικής δομής και λειτουργίας των ιδρυμάτων όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5 του Ν.4009/2011 (ενδεικτικά: οργάνωση και λειτουργία τμημάτων, οικονομική διαχείριση, συγκρότηση οργάνων, ίδρυση νέων τμημάτων, τρόπος επιλογής και εξέλιξης διδακτικού προσωπικού, υπηρεσίες προς τους φοιτητές, επιμόρφωση προσωπικού, αξιολόγηση διδακτικού έργου κά)
Αυτό αναφέρει η Πρόσκληση για την πρόσληψη αξιολογητή των οργανισμών των 36 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου του αναδόχου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν αμελλητί στον ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης.
Το έργο θα υλοποιηθεί στη βάση μίας ολοκληρωμένης έκθεσης η οποία θα περιλαμβάνει ως παραδοτέα:
Α) μία μελέτη αξιολόγησης για κάθε οργανισμό ΑΕΙ (συνολικά 36) και
Β) μία τελική έκθεση - συνολική αποτίμηση με καταγραφή συμπερασμάτων και προτάσεων.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται, κατ’ ανώτατο, σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που θα λάβει χώρα κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4009, όπως ισχύουν σήμερα, ο Πρύτανης κάθε ιδρύματος προτείνει τον Οργανισμό μετά από γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση από το Συμβούλιο του ιδρύματος. Στη συνέχεια, με πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος και καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4009/11
Το άρθρο 5 του νόμου 4009/11 ορίζει τα εξής:
 Οργανισμός
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος,
β) η ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου μάθησης,
γ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων στις σχολές και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος,
ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος,
στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος,
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύματος,
η) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,
ι) τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή,
ια) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος,
ιβ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυμάτων,
ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύματος,
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητές τους,
ιε) τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία,
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου,
ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλου σπουδών,
ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές,
κ) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος,
κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62,
κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού,
κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος,
κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος,
κζ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,
κη) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υπηρεσίας,
κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ