Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι λέει το υπ. Παιδείας για τις προσλήψεις ωρομισθίων στα ΤΕΙ

Δημοσίευση: 10/02/2010

προσόντων των υποψηφίων καθώς και ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων ως εξειδικευμένα, ανήκει στην αποκλειστική κρίση των αρμόδιων οργάνων του Τ.Ε.Ι., οι αποφάσεις των οποίων θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

Tην παραπάνω απάντηση έδωσε στη Βουλή ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος απαντώντας σε σχευτική αναφορά του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στ. Κουτμερίδη

και στην επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας,

 

Ειδικότερα ολόκληρη η απάντηση του υφ. Παιδείας , έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: Bουλευτή κ.

- Στάθη Κουτμερίδη

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και στην επιστολή της

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας, την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ.

Στάθης Κουτμερίδης, σχετικά με το άρθρο 15 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ):

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», σας κάνουμε γνωστό ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του Νόμου 1404/1983 όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Νόμου 3794/2009, ισχύουν τα ακόλουθα : «Με

τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση

διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή

Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό

έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως

υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου

ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους…».

Επίσης σας πληροφορούμε ότι οι ώρες διδασκαλίας μειώθηκαν κατά μία και η

διάταξη αυτή αφορά μόνο δημοσίους υπαλλήλους και όχι ιδιώτες.

Περαιτέρω, στο Προεδρικό Διάταγμα 163/2002 (ΦΕΚ 149 τ.Α΄) ορίζεται η

διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών,

εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών

συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το

άρθρο 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος: « η αξιολόγηση των υποψηφίων

πραγματοποιείται από τριμελή εισηγητική επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του

οικείου Συμβουλίου του Τμήματος … η εισηγητική επιτροπή υποβάλλει στο

Συμβούλιο του Τμήματος γραπτή εισηγητική έκθεση η οποία περιλαμβάνει α) πλήρη

πίνακα όλων των υποψηφίων και β) πίνακα κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των

υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί ο νόμος, η

οποία θα πρέπει να προκύπτει από σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και

ουσιαστικών τους προσόντων…. . Το Συμβούλιο του Τμήματος εκτιμά την εισηγητική

έκθεση της τριμελούς επιτροπής και διαμορφώνει με απλή πλειοψηφία την απόφασή

του προς το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος οφείλουν

πάντοτε να αιτιολογούν την ψήφο τους. Η πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος

μαζί με την έκθεση της εισηγητικής επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι..

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του αποφασίζει την

πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού των Τ.Ε.Ι. με βάση τον πίνακα κατάταξης των

υποψηφίων κατά την αξιολογική σειρά της εισηγητικής επιτροπής, όπως αυτή

ενδεχομένως έχει διαμορφωθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος και έχει διατυπωθεί

στη σχετική πρότασή του…. .Η απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. για την

πρόσληψη των συνεργατών και των μελών ΕΕΜ αποστέλλεται στον υπεύθυνο του

Τομέα μέσω του προϊστάμενου του Τμήματος. Ο υπεύθυνος του τομέα αναθέτει με

έγγραφό του το διδακτικό έργο στους επιλεγέντες συνεργάτες του τμήματος ….

μεταξύ του επιλεγέντος και του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υπογράφεται σύμβαση εργασίας

….»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διαδικασίες για την επιλογή των συνεργατών

γίνονται απευθείας από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. και η διοίκηση δεν έχει

ανάμειξη για την πρόσληψη της κατηγορίας αυτής του προσωπικού. Η αιτιολόγηση

των προσόντων των υποψηφίων καθώς και ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων ως

εξειδικευμένα, ανήκει στην αποκλειστική κρίση των αρμόδιων οργάνων του Τ.Ε.Ι., οι

αποφάσεις των οποίων θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ__

 

 

Αναφορά κ. Στάθη Θ. Κουτμερίδη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Σερρών

Προς: την υπουργό Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων

κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Κοιν: 1. Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

2. Προϊστ, Τμ. Πληροφορικής &

Επικοινωνιών Τ.Ε.Ι. Σερρών

3. Π.Ε.ΚΑ.Π.

4. ΣΥ.ΚΑ,Π, Σερρών

Θέμα: "Εφαρμογή νέου νόμου περί ωρών εκτάκτων σε Τ.Ε.Ι."

Σχετ. Νόμος 3794/492009,

άρθρο 15

Κυρία υπουργέ,

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 ψηφίστηκε νόμος (υπ. Αρίθμ. 3794) ο οποίος ρυθμίζει θέματα

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 καθορίζει «... την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή

Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕΙ, στους οποίους μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για

εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μονίμους ή

συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των

πολυτέκνων...».

Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε αφού είχε λήξει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για

πρόσληψη έκτακτων καθηγητών στο ΤΕΙ, και κανένας συνάδελφος δεν γνώριζε όταν έκανε την

αίτηση, τις αλλαγές που θα επέφερε ο νόμος, δεδομένου ότι και το υπουργείο δεν μας

ενημέρωσε ότι είχε τέτοια πρόθεση.

Δεν μας δόθηκε το δικαίωμα να καταθέσουμε καινούργια αίτηση, μετά τις αρχικές αιτήσεις που

δεν γνωρίζαμε περί εξειδικευμένων μαθημάτων, το οποίο είναι πολύ άδικο.

Το αίτημα που μεταφέρουμε αχό όλους αυτούς τους συναδέλφους προς εσάς, είναι η

επιστροφή στον προηγούμενο ισχύοντα νόμο λόγω του ότι:

1. Είναι μια άδικη μεταχείριση για τους δημοσίους υπαλλήλους τη στιγμή που ο νόμος, αν

υποθέσουμε ότι προσπαθεί να μειώσει την ανεργία, δεν αναφέρει πουθενά περί

εισοδημάτων και έτσι επωφελούνται και αναλαμβάνουν τις ώρες των δημοσίων

υπαλλήλων εύποροι ιδιώτες.

2. Πρώτη φορά βλέπουμε η πολιτεία να θεσπίζει νόμο ο οποίος καθορίζει προσλήψεις

δασκάλων, και μάλιστα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, βάσει επαγγέλματος. Και

βέβαια συν τοις άλλοις ο νόμος αυτός είναι και αντιεκπαιδευτικός γιατί προφανώς

αφαιρώντας από την λίστα τους δημοσίους υπαλλήλους με Διδακτορικά και

Μεταπτυχιακά προσλαμβάνονται, και το είδαμε φέτος, άνθρωποι με ελλιπή προσόντα

αφήνοντας έξω συνεργάτες με πλήρη προσόντα. Αυτό σίγουρα δεν είναι αναβάθμιση

ανώτατου ιδρύματος.

3. Σημειώνουμε ότι δεν θίγονται από αυτό τον νόμο οι πολύτεκνοι.

4. Να επισημάνουμε ότι κατά την ερμηνεία του Τ.Ε.Ι Σερρών τα εξειδικευμένα μαθήματα

είναι 6ου και 7ου εξαμήνου.

Θα σας παρακαλούσαμε να ασχοληθείτε εκτός των άλλων σημαντικών που απασχολούν την

Παιδεία μας και με τον παραπάνω άδικο, αιφνιδιαστικό και αντιεκπαιδευτικό νόμο.

Σας ευχαριστούμε και προσδοκούμε τις ενέργειες σας

Για το ΔΣ του Παραρτήματος Π.Ε.ΚΑ.Π.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τριανταφύλλου

Υπευθ. Γρ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Ζήσκος

Υπευθ. Γρ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Κλέτσας

Τεχν. Υπευθ. Γρ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.