ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών, Ε.Π. ΤΕΙ, Ερευνητών Συμβούλων Παιδαγωγικού και ΙΕΠ, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Δημοσίευση: 09/11/2012

17. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικα-
θίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, καθορίζεται
με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλα-
πλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογ-
γυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,08
δ. Λέκτορας 1,00
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα-
ραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα
ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε ευρώ (1.065 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 2 και η
παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:
«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πα-
νεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων,
οριζόμενο, ως εξής:
i. Καθηγητής 390 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 368 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 335 €
iv. Λέκτορας 300 €
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους
και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
ως εξής:
i. Καθηγητής 273 €
ii Αναπληρωτής Καθηγητής 184 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 128 €
iv. Λέκτορας 128 €
δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο,
ως εξής:
i. Καθηγητής 226 €
ii Αναπληρωτής Καθηγητής 215 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 200 €
iv. Λέκτορας 184 €
στ. ΄Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτά-
νεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα,
ως εξής:
i. Πρύτανης 250 €
ii. Αντιπρύτανης 200 €
iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος 210 €
4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξά-
νονται κατά εβδομήντα ευρώ (70 €) με τη συμπλήρωση
είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.»
18. α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 118/ 2002 (Α΄ 99)
αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.,
καθορίζεται ανά βαθμίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε
βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθμίδας
του Λέκτορα, ως εξής:
Βαθμ_______ίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ ΠΕ ΤΕ
Δ 0,90 0,85 0,81
Γ 0,92 0,89 0,85
Β 0,96 0,92 0,89
Α 0,98 0,97 0,92
β. Οι περιπτώσεις iii και iv της παρ. 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτι-
κής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπι-
στημίου οριζόμενο στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε
(195) ευρώ μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι,
στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατη-
γορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εκατόν τριάντα
πέντε (135) ευρώ για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.
iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενη-
μέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια οριζό-
μενη στο ποσό των ογδόντα τριών (83) ευρώ για την κα-
τηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των εξήντα τεσσά-
ρων (64) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και
στο ποσό των πενήντα ενός (51) ευρώ για την κατηγορία
ΤΕ του κλάδου ΙΙ.»
γ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 118/
2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορη-
γείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μετα-
διδακτορικής έρευνας οριζόμενο στο ποσό των ογδόντα
εννέα (89) ευρώ μηνιαίως για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι
και στο ποσό των εξήντα οκτώ (68) ευρώ για τα μέλη
Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ.
5. Τα σύμφωνα με τα στοιχεία (iii) και (iv) της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγούμενα επιδόμα-
τα και μηνιαίες αποζημιώσεις, όπως επίσης και το χορη-
γούμενο ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά την παραγρά-
φου 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά δέκα
(10) ευρώ για κάθε πενταετία πραγματικής υπηρεσίας
που συμπληρώνεται στην καταληκτική βαθμίδα ύστερα
από την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.»
δ. Οι υποπεριπτώσεις iii και iv της περίπτωσης β΄ της
παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:
« iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδα-
κτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανε-
πιστημίου οριζόμενο στο ποσό των εκατόν πέντε (105)
ευρώ μηνιαίως.
iv) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενη-
μέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια οριζό-
μενη στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.»
19. Η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄
και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν. 3187/2003 (Α΄ 233) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως
εξής:
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των
μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται με βάση το βασικό
μηνιαίο μισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,22
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
δ. Λέκτορας 1,00
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε
εννιακόσια πενήντα τέσσερα (954) ευρώ.»

«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής α-
πασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως ε-
ξής:
Ι. Καθηγητής 380 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 363 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 294 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 208 ευρώ
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία ορί-
ζεται ως εξής:
Ι. Καθηγητής 260 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 120 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 115 ευρώ
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μετα-
διδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσμα-
τικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, το
οποίο ορίζεται ως εξής:
Ι. Καθηγητής 218 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 195 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 111 ευρώ
ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τομέων και
στον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων οριζόμενα σε ε-
κατόν σαράντα (140) ευρώ.
η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β΄,
γ΄και δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά
σαράντα (40) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών
υπηρεσίας.»
20. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικαθί-
σταται από 1.8.012 ως εξής:
«4. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.
των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθμίδα ως γινόμενο του ε-
κάστοτε βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της
βαθμίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές
ως εξής:
Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ ΠΕ ΤΕ
Δ 0,93 0,81 0,80
Γ 0,94 0,88 0,84
Β 0,95 0,92 0,88
Α 0,98 0,97 0,92»
21. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003, αντικα-
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των μελών
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται
με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμο-
γών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συ-
ντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μο-
νάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,13
δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών
ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2
και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 α-
ντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«2.β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής α-
πασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο, ως ακολού-
θως:
i. Καθηγητής: 383 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 350 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 285 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 200 €
v. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: 86 €
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους
και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης, και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
ως ακολούθως:
i. Καθηγητής 218€
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 125 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών 110 €
v. Μέλος Ε.ΔI.Π. 66 €
δ. Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζό-
μενο, ως ακολούθως:
αα. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών:
i. Καθηγητής: 205 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 185 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 165 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 115 €
ββ. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών:
i. Καθηγητής: 135 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 120 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 105 €
iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 70 €
στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέ-
δρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήμα-
τος οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:
i. Πρόεδρος 250 €
ii. Αντιπρόεδρος 210 €
iii. Διευθυντής Σχολής 210 €
iv. Προϊστάμενος Τμήματος και
Διευθυντής Κέντρου Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής 100 €
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά πενή-
ντα ευρώ (50 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υ-
πηρεσίας.
Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β΄, γ΄ και
δ΄ ββ. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξά-
νονται κατά τριάντα πέντε ευρώ (35 €) με τη συμπλήρω-
ση 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπα-
γή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, μετά τη συ-
μπλήρωση 25 ετών πK________υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προ-
σωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέ-
τουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά μόνο μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών.»
22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«1.Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υ-
πηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα
Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις δια-
τάξεις του ν.1514/1985 (Α΄ 13), καθώς και σε κέντρα έ-
ρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το
βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ΄, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Ερευνητής Α΄ 1,37
β. Ερευνητής Β΄ 1,25
γ. Ερευνητής Γ΄ 1,08
δ. Ερευνητής Δ΄ 1,00
Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μι-
σθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Eρευνητή Δ΄ ορίζε-
ται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €).
2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργι-
κών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών
Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων κα-
θορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουρ-
γικού Επιστήμονα Δ΄, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με
τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Ε.Λ.Ε. Α΄ 1,28
β. Ε.Λ.Ε. Β΄ 1,16
γ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 1,06
δ. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 1,00
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα-
ραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Λ.Ε.
Δ΄ ορίζεται σε εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ (945
€).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3 και οι παρά-
γραφοι 5 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, αντικαθί-
στανται από 1.8.2012, ως εξής:
«3.β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρω-
ση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμε-
νη ως εξής:
i. Ερευνητές Α΄ 273 €
Ερευνητές Β΄ 184 €
Ερευνητές Γ΄ 128 €
Ερευνητές Δ΄ 128 €
ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 263 €
Ε.Λ.Ε. Β΄ 143 €
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 75 €
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 75 €
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματι-
κότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, ορι-
ζόμενο, ως εξής:
i. Ερευνητές Α΄ 226 €
Ερευνητές Β΄ 215 €
Ερευνητές Γ΄ 200 €
Ερευνητές Δ΄ 184 €
ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 190 €
Ε.Λ.Ε. Β΄ 152 €
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 117 €
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 90 € »
«ε. Ραδιενέργειας, στους __________Ερευνητές και στους Ειδι-
κούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ», οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α΄ 238 €
Ζώνη Β΄ 132 €
Ζώνη Γ΄ 79 €
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρε-
σία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώ-
ρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα βε-
βαιώνεται, κάθε μήνα, από τον οικείο προϊστάμενο.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για ο-
ποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επι-
δόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή
του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. Η κατανομή
του προσωπικού σε ζώνες (Α΄, Β΄, Γ΄) θα γίνεται στην
αρχή κάθε εξαμήνου.»
«5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέ-
ντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνη-
τικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε.
είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ΄ με συντελεστή
1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη μονάδα ευ-
ρώ, μαζί με όλα τα Επιδόματα, τις παροχές και τις απο-
ζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3
και 4 του παρόντος άρθρου με τις προϋποθέσεις καταβο-
λής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυ-
ντές αυτούς καταβάλλεται και Επίδομα θέσης ευθύνης,
ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €) το μήνα για τους Διευ-
θυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και
των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και πεντακο-
σίων ευρώ (500 €) για τους Διευθυντές των ερευνητικών
κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν
ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα
έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο
Α.Ε.Ι..
6. Προκειμένου περί Ερευνητών Α΄ τα ποσά των περι-
πτώσεων i των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά εβδομήντα ευρώ
(70 €), με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρε-
σίας.»
23. α. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/ 2003, αντι-
καθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ερευνητικού προ-
σωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται με βάση το βασικό μη-
νιαίο μισθό του Συνεργάτη Β΄, ο οποίος πολλαπλασιάζε-
ται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιεί-
ται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Ερευνητής Α΄ 1,37
β. Ερευνητής Β΄ 1,28
γ. Ερευνητής Γ΄ 1,18
δ. Ερευνητής Δ΄ 1,10
ε. Ερευνητής Ε΄ 1,08
στ. Ερευνητής ΣΤ΄ 1,06
ζ. Συνεργάτης Α΄ 1,04
η. Συνεργάτης Β΄ 1,00
θ. Συνεργάτης Γ΄ 0,90
ι. Συνεργάτης Δ΄ 0,88
ια. Συνεργάτης Ε΄ 0,84
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα-
ραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνερ-
γάτη Β΄ ορίζεται σε οκτακόσια πενήντα ευρώ (850 € ).»
β. Οι υποπεριπτώσεις i και ii των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικαθί-
στανται από 1.8.2012 ως εξής:
«β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
ως εξής:
i. Για ερευνητές, σε διακόσια ευρώ (200 €).
ii. Για συνεργάτες, σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €).
γ. Επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο
ως εξής:
i. Ερευνητές τριακόσια ευρώ (300 €).
ii. Συνεργάτες διακόσια ευρώ (200 €).»
24. α. Ο βασικός μηνιαίος μισθός της παρ. 1 του άρ-
θρου 41 του ν. 3205/2003 ορίζεται, από 1.8.2012, σε χί-
λια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410 €).
β. Το άρθρο 29 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίστα-
ται, από 1.8.2012, ως εξής:
«Άρθρο 29
Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας χορηγείται μηνιαίως επίδομα διδακτικής προετοιμα-
σίας ύψους τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, επίδομα βι-
βλιοθήκης ύψους διακοσίων εξήντα (260) ευρώ και ειδι-
κό ερευνητικό επίδομα ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες της
Ε.Σ.Δ.Υ. με διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό
προσωπικό με διδακτορικό χορηγείται μηνιαίως επίδομα
διδακτικής προετοιμασίας ύψους τριακοσίων (300) ευρώ,
επίδομα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και
ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους εκατόν ογδόντα (180)
ευρώ. Στους Επιμελητές και Επιστημονικούς Συνεργά-
τες της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς διδακτορικό χορηγείται μηνιαίως
επίδομα διδακτικής προετοιμασίας ύψους εκατόν είκοσι
(120) ευρώ, επίδομα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν (100) ευ-
ρώ και ειδικό ερευνητικό επίδομα ύψους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.»
25. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3205/2003 αντικα-
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των
παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέ-
δρου με θητεία, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους πα-
ρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλη-
σιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Σύμβουλος 1,23
β. Μόνιμος Πάρεδρος 1,11
γ. Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος 1,00
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της πα-
ραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Παρέ-
δρου με θητεία ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε ευρώ
(1.065 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«β. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη
ως εξής:
i. Σύμβουλος 270 €
ii. Μόνιμος Πάρεδρος 180 €
iii. Πάρεδρος με θητεία 123 €
iv. Ειδικός Πάρεδρος 85 €
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο
σε:
i. Σύμβουλος 217 €
ii. Μόνιμος Πάρεδρος 199 €
iii Πάρεδρος με θητεία 178 €
iv. Ειδικός Πάρεδρος 100 €.»
26. Η παράγραφος 14 και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
παρ. 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικα-
θίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Συμβούλων Α΄,
Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών του Ι.Ε.Π.
καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Ειση-
γητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συ-
ντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μο-
νάδα ευρώ:
α) Σύμβουλος Α΄: 1,35
β) Σύμβουλος Β΄: 1,25
γ) Σύμβουλος Γ΄: 1,11
δ) Εισηγητής: 1,00
Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγρά-
φου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εισηγητή ορί-
ζεται σε χίλια εξήντα πέντε (1.065 €) ευρώ.»
«15. β) Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέ-
ρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζό-
μενη ως εξής:
Σύμβουλος Α΄: 270 ευρώ
Σύμβουλος Β΄: 184 ευρώ
Σύμβουλος Γ΄: 128 ευρώ
Εισηγητής: 128 ευρώ.
γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και
την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ε-
ρευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:
Σύμβουλος Α΄: 220 ευρώ
Σύμβουλος Β΄: 215 ευρώ
Σύμβουλος Γ΄: 200 ευρώ
Εισηγητής: 184 ευρώ.»__

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.