ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τρόπος υπολογισμού του βαθμού των Προπτυχικαών και Μεταπτυχικακών Τίτλων Σπουδών στο ΑΠΘ

Δημοσίευση: 08/07/2014
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
Alt Text: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
Title Text: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες ΚΗΔ και ΜΟΔΙΠ για την εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδριάσεις υπ. αριθμ. 2888/28-05-2014, 2887/09-05-2014)
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (αριθμ. Συνεδ. 2888/28-5-2014 και 2887/9-5-14), ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού των τίτλων Σπουδών που απονέμουν τα Τμήματα του ΑΠΘ (Πτυχίο/Δίπλωμα/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) θα πρέπει να προσαρμοσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β’/2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» και η κατάταξη της βαθμολογίας πτυχίου να προστεθεί στο Παράρτημα Διπλώματος.
Βαθμός Πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου πρέπει στο εξής να υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:
ΒαθμόςΠτυχίου = (ΒαθμόςΜαθήματος1 x ECTSΜαθήματος1 + ΒαθμόςΜαθήματος2 x ECTSΜαθήματος2 + …+ΒαθμόςΕργασίας x ECTSΕργασίας ) / Συνολικός Αριθμός ECTS Πτυχίου συγκεκριμένου πτυχιούχου
ΠΡΟΣΟΧΗ! O νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου θα εφαρμοστεί ΜΟΝΟ για τους φοιτητές που την ημέρα λήψης της απόφασης βρίσκονταν σε κανονικά (έως και N) εξάμηνα σπουδών. Για τους φοιτητές που ήταν επί πτυχίω, ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας τους θα παραμείνει όπως ισχύει για το Πρόγραμμα Σπουδών τους.
Για την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού του βαθμού πτυχίου, θα πρέπει:
1. Να δημιουργηθούν στο φοιτητολόγιο νέα προγράμματα σπουδών.
2. Να μεταφερθούν σε αυτά όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται σε κανονικά έτη σπουδών.
3. Οι δηλώσεις των φοιτητών στα νέα προγράμματα που θα δημιουργηθούν, να βασίζονται στον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) των μαθημάτων.
Για την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού του βαθμού πτυχίου, θα πρέπει:
4. Να δημιουργηθούν στο φοιτητολόγιο νέα προγράμματα σπουδών.
5. Να μεταφερθούν σε αυτά όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται σε κανονικά έτη σπουδών.
6. Οι δηλώσεις των φοιτητών στα νέα προγράμματα που θα δημιουργηθούν, να βασίζονται στον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) των μαθημάτων.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει τόσο για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όσο και για τα μεταπτυχιακά. Τα μη μηχανογραφημένα, καθώς επίσης και τα μηχανογραφημένα, αλλά μη συντηρούμενα, μεταπτυχιακά θα πρέπει να μηχανογραφηθούν/επικαιροποιηθούν άμεσα, διότι θα υπάρχει πρόβλημα με την επικείμενη πιστοποίησή τους από την ΑΔΙΠ και -κατ΄ επέκταση- με τη λειτουργία τους.
Τα μη μηχανογραφημένα, στην κεντρική βάση δεδομένων, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι τα εξής:
Τμήμα Νομικής
ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
Τμήμα Φιλολογίας
ΔΜΣ Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΜΔΕ Διεργασίες και Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Τμήμα Ιατρικής
ΜΔΕ Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
ΜΔΕ Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση
Τα μηχανογραφημένα, μη συντηρούμενα είναι τα εξής:
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διερμηνεία και Μετάφραση
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΠΜΣ Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού
ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου
ΔΠΜΣ Μουσειολογία
Τμήμα Κτηνιατρικής
ΠΜΣ Κτηνιατρικής
Τμήμα Οδοντιατρικής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ορθοδοντική
Τμήμα Ιατρικής
ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής
Κατάταξη Βαθμολογίας
Στο Παράρτημα Διπλώματος, που θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι του Ιδρύματος από την αμέσως επόμενη ορκωμοσία (Ιούνιος 2014) και εξής, θα πρέπει – μαζί με το νέο τρόπο υπολογισμού του βαθμού πτυχίου – να συμπεριληφθεί και ένας Πίνακας Κατάταξης της βαθμολογίας των πτυχιούχων.
Ο Πίνακας αυτός θα πρέπει να έχει την εξής μορφή (τα αναφερόμενα ποσοστά είναι παραδειγματικά):
Κατάταξη Βαθμολογίας
Βαθμός Πτυχίου
Βαθμολογικό Ποσοστό
9,00 – 10
5%
8,00 – 8,99
15%
7,00 – 7,99
50%
6,00 – 6,99
20%
5,00 – 5,99
10%
Για τον υπολογισμό αυτού του Πίνακα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες των αποφοίτων των 2 προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Δηλαδή, για φοιτητές που θα αποφοιτήσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα εμφανίζεται ο Πίνακας με την κατάταξη της βαθμολογίας των αποφοίτων των ακαδημαϊκών ετών 2012-2013 και 2011-2012. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τους πτυχιούχους των προηγούμενων ορκωμοσιών, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2014 και πριν.
Διευκρινίζεται ότι, για να μην αλλάζει η κατάταξη βαθμολογίας -και κατ’ επέκταση το Παράρτημα Διπλώματος- με κάθε ορκωμοσία, αυτή αναφέρεται στα 2 προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, και όχι στα ημερολογιακά και ότι ο ίδιος Πίνακας θα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Διπλώματος των αποφοίτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Επίσημες ονομασίες προγραμμάτων σπουδών και τμημάτων
Με την ευκαιρία των παραπάνω αλλαγών, προτείνεται η επικαιροποίηση των ονομασιών στο φοιτητολόγιο των προγραμμάτων σπουδών και των τμημάτων όπου κρίνεται απαραίτητο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην συμφωνούν οι επίσημες ονομασίες των προγραμμάτων σπουδών και των τμημάτων (κυρίως των μεταπτυχιακών) με αυτά που καταχωρούνται στις εφαρμογές φοιτητολογίου. Επειδή τα δεδομένα αυτά δημοσιεύονται μέσω της ΜΟΔΙΠ, απαιτείται η χρήση κοινών τύπων ονομασιών για λόγους, ευχρηστίας, αξιοπιστίας και συνέπειας.
Οι τίτλοι των τμημάτων και των ενεργών προγραμμάτων σπουδών όπως είναι σήμερα δηλωμένοι στο φοιτητολόγιο φαίνονται στη σελίδα:
https://qa.auth.gr/el/reports/active
Για παράδειγμα, για το Τμήμα Θεολογίας στο φοιτητολόγιο υπάρχουν 3 τμήματα με τίτλους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και δύο ενεργά προγράμματα σπουδών με τίτλους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΟ.
Σε ό,τι αφορά τους τίτλους των Τμημάτων στο φοιτητολόγιο προτείνεται αυτοί να είναι σύμφωνα με τους τύπους:
Τμήμα Θεολογίας
Μεταπτυχιακό Τμήματος Θεολογίας
Διδακτορικό Τμήματος Θεολογίας
Σε ό,τι αφορά τους τίτλους των προγραμμάτων σπουδών προτείνεται αυτοί να είναι σύμφωνα με τους τύπους
ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (Έτος πρώτης εφαρμογής-Έτος τελευταίας εφαρμογής/σήμερα)
ΠΜΣ Τμήματος Θεολογίας (Έτος πρώτης εφαρμογής-Έτος τελευταίας εφαρμογής/σήμερα)
ΠΔΣ Τμήματος Θεολογίας
Σε όσα Τμήματα υπάρχουν περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά ή τα μεταπτυχιακά τους έχουν συγκεκριμένο τίτλο, θα πρέπει αντί για τον τίτλο του Τμήματος να δηλώνεται ο τίτλος του μεταπτυχιακόυ. Π.χ. για το μεταπτυχιακό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία (2000-σήμερα)
Αν πρόκεται για διατμηματικά προγράμματα αντί για ΠΜΣ θα υπάρχει το ΔΠΜΣ πχ
ΔΠΜΣ Πληροφορικής και Διοίκησης (2008-2012)
Σε όλες τις περιπτώσεις οι τίτλοι πρέπει να είναι κεφαλοποιημένοι, δηλαδή με κεφαλαία τα πρώτα γράμματα μόνο. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
Τεχνικές Εργασίες
Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και πριν από την 30ή Ιουνίου, θα γίνει επικοινωνία από το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό του ΚΗΔ με τα τμήματα και θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Δημιουργία νέου προγράμματος σπουδών, αντίγραφου του τελευταίου. Στην περίπτωση που οι φοιτητές των προβλεπόμενων εξαμήνων ανήκουν ήδη σε παραπάνω από ένα προγράμματα, θα δημιουργηθεί ένα αντίγραφο για το καθένα. Ως συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος του νέου προγράμματος θα τοποθετηθεί ο ακριβής αριθμός των ECTS μονάδων του μαθήματος αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη δηλωμένες διδακτικές μονάδες σε κάθε μάθημα θα παραμείνουν ως έχουν, αλλιώς θα αντικατασταθούν πάλι από τον αριθμό ECTS μονάδων.
2. Οι ενεργοί φοιτητές των προβλεπόμενων (έως και N) εξαμήνων κάθε Τμήματος θα μεταφερθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών αντικαθιστώντας τους συντελεστές βαρύτητας όλων των μαθημάτων τους και τις διδακτικές τους μονάδες αν χρειάζεται, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες της καρτέλας τους (κατεύθυνση, δηλώσεις κτλ).
3. Θα τροποποιηθεί ανάλογα η αναφορά του Παραρτήματος Διπλώματος και θα τοποθετηθεί στον κάθε κόμβο. Συγκεκριμένα, θα αφαιρεθεί η τελευταία στήλη με την ποσοστιαία κατάταξη (ABCD) κάθε μαθήματος και θα τοποθετηθεί ο παραπάνω πίνακας με την κατάταξη βαθμολογίας κάθε τμήματος. Ο Πίνακας αυτός θα προκύπτει από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ με κεντρικά υλοποιημένο εργαλείο εξαγωγής στατιστικών, όπως γίνεται ήδη για κάποια επιμέρους στατιστικά στοιχεία. Στη συνέχεια, θα τοποθετείται από τους χρήστες της Γραμματείας στις εφαρμογές του φοιτητολογίου -βάσει οδηγιών-, για να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Διπλώματος. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι πτυχιούχοι των 2 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών, από τα στοιχεία των οποίων θα εξαχθεί ο πίνακας κατάταξης βαθμολογίας, ανήκουν σε πολλά προγράμματα σπουδών, τα στοιχεία θα υπολογίζονται συγκεντρωτικά για ολόκληρο το τμήμα. Κατά συνέπεια και για τα Μεταπτυχιακά, όσα προγράμματα σπουδών ή κατευθύνσεις και να έχουν, θα υπολογίζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας για όλα αυτά, όπως γίνεται ήδη και για όλες τις στατιστικές αναφορές των μεταπτυχιακών.
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της με αριθμό 2848/4-7-12, 2887/9-5-14 και 2888/28-5-14,
και αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τίτλων Σπουδών που απονέμονται από τα Τμήματά του καθώς και στη χορήγηση Παραρτήματος Διπλώματος (Σχετικά έγγραφα 41225/18-7-12, 29075/22-5-14 και 30460/2-6-14).
Η Σύγκλητος έλαβε τις εν λόγω αποφάσεις σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007(ΦΕΚ 1466/Β/13-8-2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» . Στη διάταξη του άρθρου 4 αυτής της Υπουργικής Απόφασης - η οποία εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Ν 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189) - υπάρχει η ρύθμιση, με βάση την ισχύουσα απόλυτη κλίμακα βαθμολογίας μηδέν (0) έως δέκα (10), για την κατηγοριοποίηση των επιτυχών επιδόσεων των φοιτητών σε πέντε υπο-ομάδες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και σε αντίστοιχα ποσοστά (ανά 100 φοιτητές).Βαθμολογούνται με βαθμό Α 10%, με βαθμό Β 25%,με βαθμό C 30%, με βαθμό D 25% με βαθμό Ε 10%.
Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι με το Νόμο 3374/2005 και την εξουσιοδοτική του Ν αυτού Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007(ΦΕΚ 1466/Β/13-8-2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» καταργήθηκε έμμεσα η κλιμάκωση των βαθμών σε άριστα από 8,5 μέχρι 10, λίαν καλώς από 6,5έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλώς από 5 έως 6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου) ρύθμιση που περιέχεται στα άρθρα 59 και 60 του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Π.Θ., ο οποίος εκδόθηκε βάσει διατάξεων των Νόμων 1268/82, 1674/86, 2083/93, και δε θα πρέπει να αναγράφεται αυτή η κλιμάκωση στο παράρτημα Διπλώματος.
Επομένως, ο χαρακτηρισμός των βαθμών –καθόσον πρόκειται για επιτυχείς επιδόσεις- αντιστοιχίζεται ως εξής :
A : ΑΡΙΣΤΑ
Β, C, D :ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
E :ΚΑΛΩΣ
Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.

ECTS  (τελευταία ενημέρωση 19.06.2014)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.