Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία στη Βουλή για τους μαθητές Λυκείου από το ΚΚΕ

Δημοσίευση: 11/07/2014
Βουλή
Alt Text: 
Βουλή
Title Text: 
Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τροπολογία για τις εξετάσεις των μαθητών λυκείου κατέθεσε, προς ψήφιση, στη Βουλή , η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, η οποία έχει ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι και η συγκεκριμένη τροπολογία που καταθέτει το Υπ.Παιδείας είναι στην κατεύθυνση της αναζήτησης νέων μοχλών απόρριψης των μαθητών από το σχολείο. Άλλωστε στελέχη του Υπουργείου δήλωσαν πως δεν είναι πρόβλημα το 15% των μαθητών να μην ολοκληρώνει το σχολείο και να στρέφεται πρόωρα  στην κατάρτιση και την μαθητεία.
Η λύση προοπτικής στο πρόβλημα της μαθητικής διαρροής αλλά και της κατάκτησης υψηλού μορφωτικού επιπέδου βρίσκεται στην κατοχύρωση της ενιαίας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης όπου κανείς δεν θα περισσεύει από την μαθησιακή διαδικασία και ο οποιοσδήποτε βαθμός προαγωγής θα αποτελεί στοιχείο παιδαγωγικής ανατροφοδότησης και όχι αποκλεισμού.
Όπως αναφέρεται και σε σχετικό κείμενο – τροπολογία της ΟΛΜΕ:
«Θύματα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας που επέμεινε μέχρις  τέλους στην υλοποίηση του ν.4186/13 και συγκεκριμένα της τράπεζας θεμάτων και του νέου τρόπου προαγωγής της Α΄ Λυκείου είναι οι μαθητές.
Τα πρόσφατα αποτελέσματα, με πάνω από 23% των μαθητών να παραπέμπονται για τις εξετάσεις του Σεπτέμβρη, δείχνουν με τον πιο δραματικό τρόπο τις πραγματικές στοχεύσεις του ν.4186/13: να μειώσει τον αριθμό των μαθητών στο λύκειο ωθώντας τους βίαια στην πρόωρη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και τη μαθητεία.
Οι πρόσφατες «διορθωτικές εξαγγελίες» του Υφυπουργού Παιδείας και η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, αποδείχθηκε ήδη πως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών που παραπέμπονται για το Σεπτέμβρη παραμένει ίδιος κατά 80-90%. Οι οικογένειες θα αναγκαστούν να  πληρώσουν από το υστέρημά τους για την προετοιμασία των παιδιών τους ενόψει των εξετάσεων του Σεπτέμβρη. Οι φροντιστές «τρίβουν τα χέρια τους».
Στις παρούσες συνθήκες το ΚΚΕ στηρίζει και καταθέτει την παρακάτω τροπολογία της ΟΛΜΕ για τις εξετάσεις στο Λύκειο, η οποία έχει ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»
Προστίθεται άρθρο ως εξής:
«1.Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρ.3 του αρθρ. 3 του ν. 4186/13 αντικαθίσταται αντιστοίχως ως εξής: Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού,. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, είναι μικρότερος του 9,5. Το σύνολο (100%) των θεμάτων τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
2. Καταργείται η παρ. 41 του άρθρου  1 του ΠΔ 68/2014 που  τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2006. Επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 1 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2006.
3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 4  του αρθρ. 3 του ν. 4186/13 αντικαθίσταται αντιστοίχως ως εξής: Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού,. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, είναι μικρότερος του 9,5. Το σύνολο (100%) των θεμάτων τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του Π.Δ. 60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: «2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Α του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής κατά δύο (2) μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής κατά μία (1) μονάδα. 2Ε. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής κατά μία (1) μονάδα.
5.Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του αρθρ. 3 του ν. 4186/13 αντικαθίσταται αντιστοίχως ως εξής: Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Το σύνολο των θεμάτων τίθεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
6.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του αρθρ. 3 του ν. 4186/13 αντικαθίσταται αντιστοίχως ως εξής: Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Το σύνολο των θεμάτων τίθεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
7. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013-2014».
Αθήνα 11-07-2014
                            Οι προτείνοντες βουλευτές
Παφίλης Θανάσης
Λαμπρούλης Γιώργος
Κανέλλη Λιάνα
Χαλβατζής Σπύρος
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.