Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Eρώτηση στη Βουλή για το πάγωμα στις εξελίξεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 24/03/2011

 Στο πάγωμα των διορισμών των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, και στην επιστροφή των εκλεκτορικών σωμάτων του ΕΑΠ έρχεται να προστεθεί τους τελευταίους πέντε μήνες και το πάγωμα όλων των εξελίξεων, όλων των μελών Δ.Ε.Π., όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Δυστυχώς, η επιστημονική στασιμότητα και η οπισθοδρόμηση των ΑΕΙ της χώρας αποτελεί φαίνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει που θα φθάσει, πότε θα σταματήσει και τι έχει ως στόχο εκτός από την υποβάθμιση του ίδιου του ελληνικού επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Εσείς, ως Υπουργός δεν προβαίνετε στην έγκριση των σχετικών πιστώσεων επικαλούμενη την ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, μετά την αλληλογραφία που ανέπτυξε ο Υφυπουργός σας κ. Πανάρετος με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ερωτώντας ως «μη πανεπιστημιακός δάσκαλος» που δεν γνωρίζει την διαδικασία των εξελίξεων στα ΑΕΙ, αν εφαρμόζεται η αναλογία 1 προς 5 και για τις εξελίξεις των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων μας, για να καταλήξει ό ίδιος ότι οι εξελίξεις μελών ΔΕΠ σε ανώτερες βαθμίδες υπάγονται στην ως άνω περιοριστική διάταξη του Ν. 3833/2010, ιδίως επειδή σε περίπτωση κρίσης για την πλήρωση της θέσης στην υψηλότερη βαθμίδα υπάρχει το ενδεχόμενο επικράτησης εξωτερικού υποψηφίου, οπότε και σύμφωνα με την ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία, ο μεν κρινόμενος για εξέλιξη –εφόσον είναι μόνιμος- διατηρεί προσωποπαγή θέση, ενώ ο εξωτερικός υποψήφιος διορίζεται στην προκηρυχθείσα οργανική θέση.

Επειδή κ. Υπουργέ, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς επιστήμονες των Ελληνικών Πανεπιστημίων μας, όπως ήδη γνωρίζετε, ο σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, όπως προκύπτει και από την ίδια τη διατύπωση της διάταξης, είναι η μείωση του προσωπικού που μισθοδοτείται από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διάταξη αναφέρεται ευθέως σε αποχωρήσεις, σε περιπτώσεις δηλαδή που κενώνονται υφιστάμενες θέσεις, και απαιτεί οι διορισμοί προσωπικού να μην υπερβαίνουν το 20% των κενωθεισών θέσεων. Έτσι το προσωπικό του δημόσιου τομέα θα μειώνεται κατά 80% των κενωθεισών θέσεων ετησίως. Όπως είναι πρόδηλο, η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να αφορά, ήδη κατά το γράμμα της, την εξέλιξη μελών ΔΕΠ, διότι στην περίπτωση αυτή ουδεμία αποχώρηση υφίσταται, ούτε κενώνεται η θέση του εξελισσόμενου, ο οποίος συνεχίζει να κατέχει τη θέση του. Ο επιχειρούμενος περιορισμός της δυνατότητας εξέλιξης των μελών ΔΕΠ δεν οδηγεί, επομένως, καθόλου σε μείωση του αριθμού του προσωπικού του δημόσιου τομέα, ο οποίος μένει απολύτως σταθερός, η άποψη δε ότι η επαναπροκήρυξη θέσεων εξέλιξης μελών ΔΕΠ υπόκειται στο άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010 παραβιάζει ευθέως το πνεύμα, αλλά και το γράμμα της διάταξης αυτής, η οποία εφαρμόζεται μόνον επί αποχωρήσεων, κατά τη ρητή της διατύπωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους νομικούς επιστήμονες όσον αφορά στην ειδική περίπτωση εκλογής εξωτερικού υποψηφίου σε θέση εξέλιξης, η οποία αφορά μόνον στις εκλογές αναπληρωτών καθηγητών και καθηγητών, πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία μιας νέας θέσης, στην περίπτωση αυτή, αποτελεί συνέπεια αφενός μεν του ανοικτού χαρακτήρα της κρίσης, τον οποίο επιδιώκει η Πολιτεία προκειμένου να ενισχύσει τον προσανατολισμό του δημόσιου Πανεπιστημίου στην αριστεία, αφετέρου δε της μονιμότητας του εξελισσόμενου. Είναι αλήθεια ότι η δημιουργία και η πλήρωση νέας θέσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνεται από τη ratio του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, το οποίο επιδιώκει τη μείωση του υφιστάμενου προσωπικού του δημοσίου τομέα και πάντως αποδοκιμάζει την αύξησή του.

Η διαπίστωση όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την κατ’ ουσία απαγόρευση εξέλιξης όλων των μελών ΔΕΠ για τους εξής λόγους: Πρώτον, δεν είναι η δυνατότητα εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, η οποία παραβιάζει το πνεύμα του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, αλλά ο διορισμός τρίτου. Δεύτερον, η ερμηνεία του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, σύμφωνα με την οποία πρέπει να περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα εξέλιξης όλων των μελών ΔΕΠ αδιακρίτως, επειδή υφίσταται το - στατιστικά μάλλον απίθανο- ενδεχόμενο εκλογής εξωτερικού και δημιουργίας επιπρόσθετης θέσης όχι μόνον αντίκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο γράμμα της διάταξης αυτής, αλλά παραβιάζει και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος) αρχή της αναλογικότητας, σε συνδυασμό με τη συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας και την επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας που διέπει τη σταδιοδρομία όλου του προσωπικού του Δημοσίου.

Όπως γνωρίζετε κ. Υπουργέ, με την αυθαίρετη αυτή ερμηνεία δημιουργείται ένας αντικειμενικός φραγμός, που αφορά όλα τα υπό εξέλιξη μέλη ΔΕΠ, ανεξαρτήτως των προσωπικών τους επιδόσεων και του ερευνητικού και διδακτικού έργου που έχουν πράξει, εμποδίζεται δηλαδή η υπηρεσιακή τους εξέλιξη ανεξαρτήτως της προσωπικής τους αξίας. Εάν πράγματι, η διοίκηση επιθυμεί να ικανοποιήσει τον σκοπό του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010, μπορεί να αντιμετωπίσει την περίπτωση εκλογής εξωτερικού υποψηφίου σε θέση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή κατά το στάδιο του διορισμού. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010 απαγορεύει νέους διορισμούς και όχι την προκήρυξη θέσεων εξέλιξης.

Η ερμηνεία, στην οποία ο υφυπουργός σας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες για λογιστικούς και απορίας άξιο για ποιους άλλους λόγους φαίνεται να δίδουν το προβάδισμα, είναι λοιπόν δυσανάλογα επαχθής, πλήττει καίρια τη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας που διέπει τη σταδιοδρομία δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και αντίκειται στην προαγωγή της επιστήμης, στην οποία υποχρεώνει το κράτος το άρθρο 16 του Συντάγματος, διότι ισοπεδώνει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και τις επιδόσεις αριστείας των μελών ΔΕΠ που επιθυμούν να εξελιχθούν και τους καθηλώνει αδιακρίτως στην υπηρεσιακή στασιμότητα.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας κ. Υπουργέ, ότι στην ιδιαίτερη περίπτωση δε της εξέλιξης λεκτόρων επί θητεία σε επίκουρους καθηγητές, η ερμηνεία αυτή είναι εντελώς παράλογη, διότι κατά την εν λόγω κρίση, σε περίπτωση εκλογής εξωτερικού υποψηφίου ο εξελισσόμενος χάνει τη θέση του στο Πανεπιστήμιο, άρα εν προκειμένω ουδέποτε μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων. Η αναιτιολόγητη δε ερμηνεία ότι το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3833/2010 δήθεν καταλαμβάνει τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ οδηγεί σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους λέκτορες επί θητεία, διότι αυτοί, ένα έτος μετά τη λήξη της θητείας τους, θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να απολυθούν, εφόσον δεν έχουν εξελιχθεί στην ανώτερη βαθμίδα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

 

  1. Τι προτίθεσθε να κάνετε με τις εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ τις οποίες καθυστερείτε;
  2. Εξαγγέλλετε τον περιορισμό των βαθμίδων του Δ.Ε.Π. σε τρεις, με μονιμότητα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και όχι του Επίκουρου Καθηγητή, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Οι Λέκτορες, που ασκούν το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού και ερευνητικού έργου, παύουν να ανήκουν σε εξελίξιμη βαθμίδα χωρίς μάλιστα να διευκρινίζεται τί θα γίνει με όσους ήδη υπηρετούν σε αυτή τη βαθμίδα. Είναι νόμιμο ένα μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο διορίστηκε στην εισαγωγική βαθμίδα του Λέκτορα και υπηρετεί την βαθμίδα αυτή, να βρίσκεται εντελώς ξαφνικά σε μη εισαγωγική βαθμίδα αφού εσείς στο νέο Νόμο όπως εξαγγέλλετε θα θεωρείτε ως εισαγωγική βαθμίδα αυτή του επίκουρου Καθηγητή;
  3. Με ποιον τρόπο τα Πανεπιστήμιά μας θα προσελκύσουν νέους και ικανούς επιστήμονες για να προχωρήσουν και να προοδεύσουν;
  4. Με τι εχέγγυα ένας νέος θα αφιερώσει χρόνια σπουδών ώστε να γίνει Λέκτορας και να αποτελέσει τη βάση του ακαδημαϊκού οικοδομήματος της χώρας μας;
  5. Τι προτίθεσθε να κάνετε με την βαθμίδα του Λέκτορα και με όσους ήδη υπηρετούν στη θέση αυτή;
  6. Τι προτίθεστε να κάνετε με την βαθμίδα μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.;

  

                                                               Ο Ερωτών Βουλευτής

 

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ