Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η εισήγηση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ

Kαθηγητές των ΤΕΙ σχολιάζοντας στο esos το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής έκαναν λόγο για “εισήγηση που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»
Δημοσίευση: 22/11/2018
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα την εισήγηση της Επιτροπής που συγκρότησε ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Η εισήγηση στάλθηκε από την Επιτροπή στον υπουργό Παιδείας και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

Α. Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος

Β. Αποστολή για επεξεργασία, στο Συμβούλιο του Κράτους

Γ. Υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς και τον Πρόδρο της Δημοκρατίας

Δ. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το esos επικοινώνησε με καθηγητές των ΤΕΙ οι οποίοι σχολιάζοντας το κείμενο της εισήγησης της Επιτροπής  έκαναν λόγο  για “εισήγηση  που μας πηγαίνει 50 χρόνια πίσω»  και  η πρώτη αντίδραση ήταν ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα που ετοιμάζονται δεν είναι για μηχανικούς απόφοιτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα αλλά για τους εμπειροτέχνες οικοδομικών εργασιών!».

Συνεδριάσεις της Επιτροπής "Γαβρόγλου"

Η Επιτροπή συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές, συγκεκριμένα στις 28/11/2017, 23/01/2018, 14/05/2018 και 26/10/2018. Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων εκτελέσθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, συλλογής στοιχείων διεθνούς πρακτικής, κ.α. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εστιάστηκαν στην κατάρτιση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προσόντων των τίτλων σπουδών των αποφοίτων πολιτικών μηχανικών ΤΕ μέσω της μελέτης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, της εκτίμησης των αποκομιζομενων προσόντων και της υφιστάμενης κατάστασης. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις συγκεκριμενοποιήθηκε το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του παρόντος κειμένου.

Μεθοδολογία

Όπως έχει ήδη κριθεί για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012), τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της επίσης τη διεθνή πρακτική μελετώντας αντίστοιχες νομικές ή εθιμικές διατάξεις που αφορούν τεχνολόγους μηχανικούς σε χώρες όπως η Ιταλία, το Η.Β., κ.ο.κ.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων & των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής (ή των ισοδύναμων κατευθύνσεων), απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (έχουν δηλαδή επαγγελματική ελευθερία). Συμμετέχουν σε ομάδες Έργων αυτοδύναμα ή  σε συνεργασία  με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ Δομικών Έργων ή ‘Εργων Υποδομής στους επιμέρους τομείς άσκησης του επαγγέλματος.

Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία) δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι, εφαρμόζονται διασταλτικά τα όσα αναφέρονται στο Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και Εγκύκλιοι Εγκ-51502/67 Γραφ.Πολ/μιας Αθηνών, ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P...
«Τα δικαιώματα ταύτα καθορίζονται δια του Αρθ-2 παρ.1 της υπ' αρ.61/11-6-62 πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου ως κάτωθι εν αποσπάσματι αναφέρονται:

α) Επί απλών οικοδομικών κατασκευών προοριζομένων δια κατοικίας ή και καταστημάτων μετά δύο το πολύ δαπέδων, και μετά κατακορύφων φερόντων στοιχείων εκ τοιχοποιίας διατεταγμένων κατά τρόπον, ώστε τα στατικά ανοίγματα των ενδιαφερομένως υφισταμένων πλακών ή δοκών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας μόνον Β 120 να μη υπερβαίνωσι τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα ανεγειρομένων δε εντός οικισμών άνευ περιορισμού πληθυσμού.

β) Κατ' εξαίρεσιν κατά την πρώτηντετραετίαν από της κτήσεως του πτυχίου η ως άνω άσκησις του επαγγέλματος περιορίζεται εις οικισμούς και πόλεις κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων. (Σημείωσις η παράγραφος αύτη ισχύει δια τους αποκτήσαντας πτυχίον από του έτους 1965 συμπεριλαμβανομένου και εφεξής).

γ) Η μελέτη και επίβλεψις των ως άνω κατασκευών επιτρέπεται εις περιπτώσεις καθ' ας η αντισεισμική προστασία πραγματοποιείται κατά τους ισχύοντας κανονισμούς δια καταλλήλους διατάξεις δομικών στοιχείων και εφ' όσον κατά νόμον δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός έλεγχος.

δ) Επιτρέπεται επίσης η μελέτη και επίβλεψις των κατά το παρόν εδάφιον Β κατασκευών και εις περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη προσθήκης ενός ακόμη ορόφου, υπό τον όρον ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά Πολιτικού Μηχανικού.

ε) Επί τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα υπό τούτων κατά τα εν εδαφίοις α και β μελετώμενα έργα, ως και επί απλών επιπεδομετρικών εργασιών πόλεων μέχρις εκτάσεως πεντακοσίων (500) στρεμμάτων.»

«Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:

α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β160, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.

β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακόςεξωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη, προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Έργων Υποδομής (1500000 δρχ⇔  4.400,05 €)

1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:

α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.

β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.

Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως εκατόνπεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.»

Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ 1972  εφαρμόζονται εθιμικά με διασταλτικό τρόπο που αμφισβητείται από το ΣτΕ. Επίσης το ΣτΕ αποφάσισε ότι το άρθρο 1 του ΠΔ 318/94  το οποίο δεν ακυρώθηκε από την 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ δεν αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους, συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι αρρύθμιστα επί 30 και πλέον χρόνια  παρότι  προβλεπόταν η έκδοσή τους έξι (6) μήνες πριν την αποφοίτηση του πρώτου πτυχιούχου.  (Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.22 εδ.β άρθρ. 13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003)

Βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μ.Ε.Κ. (Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών):

•    Οικοδομικά
•    Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος).
Ομοίως,  οι πτυχιούχοι μηχανικοί T.E., των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες του Μ.Ε.Κ.:
•    Οδοποιία,
•    Υδραυλικά Έργα
•    Λιμενικά Έργα.

Όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας : Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 – «υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν. 3144/2003, άρθ. 9). Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

Πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες

Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση και λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, τα εκτιμώμενα (αποκομιζομενα) προσόντα, αλλά και την επείγουσα αναγκαιότητα της ύπαρξης νομικής ρύθμισης για την κατάρτιση ΠΔ που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ΤΕ, η Επιτροπή κατέληξε σε σχέδιο πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το προτεινόμενο σχέδιο λαμβάνει επίσης υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της αγοράς.

Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί  πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και  δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά.

Από το 2007 έως σήμερα, όλες οι επιτροπές που επεξεργάστηκαν τέτοια αντικείμενα, προσπάθησαν να περιγράψουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προβλέψεις για τη δημόσια ασφάλεια και ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Δηλαδή, προσπάθησαν να μην περιορίσουν την επαγγελματική ελευθερία - τον ανταγωνισμό – αλλά να ορίσουν τα ελάχιστα προσόντα ανάληψης σημαντικής Τεχνικής Ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι είμαστε στην πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης (χωρίς να μας λείπουν και οι άλλες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

Να σημειωθεί ότι το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 678/2005  όρισε δεσμευτικά περιγράμματα για τους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να λειτουργούν ναι μεν εν μέρει αυτοδύναμα αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά με τους Δ.Μ.  

Πολιτικοί Μηχανικοί

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει το παρακάτω πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους πολιτικούς μηχανικούς ΤΕ.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, ή αυτοδύναμα, στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα κτηριακά έργα.

Δομικών Εργων

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες κτηριακών έργων απλών κατασκευών, όπως μελέτες τοιχωματικών κατασκευών [ΚΠΜ με ηv>0.65 ΕΝ1998 ή ΤΜΕΟ ΕΝ1998, ή ηv>0.60 ΕΑΚ], συνήθους σπουδαιότητας (Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998),  μέχρι διωρόφου από σκυρόδεμα (Σημ. το υπόγειο η το πατάρι δεν θεωρείται  όροφος, όπως και στα Βασιλικά Διατάγματα, στις σχετικές ερμηνείες ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, κ.α.).

•    μελέτες απλών κτιριακών κατασκευών μικρής σπουδαιότητας (Σ1 ΕΑΚ ή ΕΝ1998) μέχρι διωρόφου.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

*Στις  μελέτες κτηριακών έργων περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης κελύφους, μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης, μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες ποιοτικού ελέγχου κλπ. καθώς και η σύνταξη μελέτης τοπογραφικού διαγράμματος ενταγμένου στο ΕΓΣΑ του μελετώμενου έργου από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται (ως προς το πλήθος των ορόφων) μέχρι τριωρόφου εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) οπότε ασκείται αυτοδύναμα από τον πολιτικό μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο Εφαρμογής,  ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Από το όριο τεχνικής ευθύνης (μελέτης ή επίβλεψης) απαλείφονται οι περιορισμοί κατηγορίας δομικού συστήματος κτηρίου («τοιχωματικού») ή υλικού («σκυροδέματος»), όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τα όρια στο πλήθος ορόφων και στην κατηγορία σπουδαιότητας παραμένουν όπως  εξειδικεύτηκαν  παραπάνω.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός  Τ.Ε. δομικών έργων δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οικοδομικά Έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά Έργα (δομικό μέρος).

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως  πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. δομικών έργων δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή οικοδομικών δημοσίων έργων, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί, σε συνεργασία με διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, η αυτοδύναμα, στην κατασκευή  Έργων Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα στα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά και τα λιμενικά έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει γνωστικών κριτηρίων να ασκεί και να αναλαμβάνει αυτόνομα την τεχνική ευθύνη για :

•    μελέτες μικρών τεχνικών έργων** (Α’ κατηγορίας) στη μελέτη των οποίων χρησιμοποιούνται τύποι εγκεκριμένοι από αρμόδιο φορέα – πρότυπες μελέτες.

•    οικοδομικές αποτυπώσεις για κτίρια μικρής ή συνήθους σπουδαιότητας (Σ1/Σ2 ΕΑΚ ή ΕΝ1998).

Στις μελέτες τεχνικών έργων** περιλαμβάνονται οι επιμέρους (συγγενείς) κατηγορίες : στατικές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες χρονικού προγραμματισμού, μελέτες σκοπιμότητας,  τοπογραφικές μελέτες  (με εύλογα όρια 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο), μελέτες ποιοτικού ελέγχου, κλπ.

Το σχετικό δικαίωμα αυτόνομης επίβλεψης (το απολύτως αντίστοιχο των παραπάνω προβλέψεων των μελετών) επεκτείνεται μέχρι μικρών τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδοτέα της σχετικής μελέτης καλύπτουν πλήρως το τελευταίο στάδιο σχεδιασμού (δηλαδή περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, όλα τα αναπτύγματα & τους πίνακες οπλισμών, τη μελέτη ικριωμάτων κλπ) , ή εφόσον τα παραδοτέα  της σχετικής μελέτης δεν καλύπτουν πλήρως το στάδιο εφαρμογής, ασκείται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Διευκρινίζεται ότι το όριο τεχνικής ευθύνης μελέτης ή επίβλεψης επεκτείνεται και σε μελέτες τεχνικών έργων Β’ κατηγορίας, όταν αυτή (η τεχνική ευθύνη) αναλαμβάνεται από κοινού με διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό. Τότε, από το όριο τεχνικής ευθύνης  επίβλεψης  απαλείφεται η απαίτηση τελευταίου σταδίου σχεδιασμού.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται βάσει του γνωστικού αντικειμένου, μετά από ανάλογη  εμπειρία, να ασκεί τη δραστηριότητα του Κατασκευαστή/Εργολήπτη Μηχανικού, να εγγράφεται και να προάγεται στα αντίστοιχα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ) για: Οδοποιία, Υδραυλικά Έργα, Λιμενικά Έργα.

Ως πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. έργων υποδομής δύναται με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανάλογη πιστοποίηση, να ασκεί (στο επίπεδο διαβάθμισης που προβλέπεται) και άλλες δραστηριότητες Μηχανικού (του τεχνικού ασφαλείας, του ενεργειακού επιθεωρητή, του επιμετρητή δημοσίων έργων ήτοι λιμενικών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και οδοποιίας, του πραγματογνώμονα, του ελεγκτή δόμησης κλπ).

Τα μέλη της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΟΔΔ 689 είναι τα εξής:

1. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, ΓενικόςΓραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο ΜΠΟΓΡΗ, του Γεωργίου.
2. Νικόλαος ΚΛΗΜΗΣ του Σπυρίδωνα,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΠολυτεχνικήςΣχολής,μεαναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΣΠΥΡΑΚΟ του Χριστοφόρου.
3. Αντώνιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου,με την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. ΤμήματοςΜηχανικών Τ.Ε.Ι., με αναπληρωτή του τον Τριαντάφυλλο-Φίλη ΚΟΚΚΙΝΟ του Θεοδώρου.
4. Γεώργιος ΜΕΛΕΤΗΣ του Παναγιώτη, με αναπληρώτρια την Παρασκευή ΛΙΟΣΑΤΟΥ του Δημητρίου.
5. Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ του Παναγιώτη.
6. Σταύρος ΡΟΖΗΣ του Ιωάννου, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
7. Άρης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Λεωνίδα, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο ΓΛΕΝΗ του Ιωάννη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Τα μέλη της Επιτροπής "Γαβρόγλου" Γιώργος Μελέτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος και Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε  Msc αναπληρωματικό μέλος,   έχουν παραιτηθεί από την επιτροπή από τις 24/10/2018.

Σχόλια (114)

 
Λαμπρος Ανδριανακης - Πολιτικος Μηχανικος ΤΕ
22 Νοε 2018 10:49

Απαράδεκτο κείμενο
Μάλλον αποτελεί "λαγο" για να διαβάσει τις αντιδράσεις μας.
Αν δεν αντιδράσουμε ΑΜΕΣΑ, χαθηκαμε

 
Δαμοκλής
22 Νοε 2018 10:57

Αυτή δεν είναι κυβέρνηση της Αριστεράς. Νέοι υπο-υπομηχανικοί καλωσορίσατε στο 2018, στο βασίλειο της ελληνικής διπλωματουχοκρατίας.

 
Ribopaido
22 Νοε 2018 10:57

Ξεκινάει η δικαστική διαμάχη...
Θα τα πούμε στα δικαστήρια

 
Xρήστος
22 Νοε 2018 10:57

Ουτε για μάστορες!!!

 
Κώστας
22 Νοε 2018 11:09

Κατάντια....δηλαδή τους πήρε 1 χρόνο για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα ? Κύριε Υπουργέ ντροπη σας, πιστέψαμε σε μια δίκαιη λύση, μας αποδείξατε ότι ειστε δεν σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων ...δυστυχώς η λογική του ΤΕΕ υπερισχύει ...δηλαδή μας λενε ότι και να κάνεις στην Ουγκάντα της Ευρώπης (μεταπτυχιακά, διδακτορικα) θα είσαι βοηθός ενος 23 χρονου διπλωματούχου....αυτά τα σχέδια βάζουν ταφόπλακα και στους μέσα και σε αυτούς που σκέφτονται να φύγουν έξω η είναι ήδη έξω και δουλεύουν ως μηχανικοί.....τα αντίστοιχα επιμελητήρια του εξωτερικού δεν θα αναγνωρίζουν κανέναν άμα αυτό περάσει....με τις υγείες μας!

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
22 Νοε 2018 11:12

Το ανέκδοτο με τον Τοτό το ξέρετε?

 
AC_DC
22 Νοε 2018 11:18

Άρα (όπως έχει πει και ο υπουργός) αυτά θα είναι και τα δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών του ΠΑΔΑ !!!

 
Αρχοντης Βλασιος πολιτικος ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
22 Νοε 2018 11:42

Δεν ξέρω γιατί δεν σας αρέσει νομίζω ότι λύνει πολλά προβλήματα μας και εξηγούμε :
μέχρι σήμερα μελετητικό πτυχίο δεν είχαμε την δυνατότητα τώρα δίνει για κατηγορία Α χωρίς να διευκρινίζει αν υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης
για ιδιωτικές μελέτες σχεδόν τα πάντα με το γνωστικό μας αντικείμενο χωρίς περιορισμό
και τοπογραφικές μελέτες 5.000 m2 εντός πόλεων, 50.000 m2 στην ύπαιθρο ( φαντάζομαι για εκτός ) θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερα τα όρια
είμαι πτυχιούχος από 1995

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
22 Νοε 2018 12:08

Ραντεβού στα "δικαστήρια"... αν ισχύει και βγει κάτι τέτοιο....

 
Απόφοιτος
22 Νοε 2018 12:11

Ξεκινά τον ορισμό του επαγγέλματος ως εξής -νοείται ο επαγγελματίας που συντελεί σε συνεργασία με διπλωματούχους μηχανικούς ή αυτοδύναμα στην μελέτη..... - .Απ αυτό και μόνο είναι να γελάει κανείς.Είναι απελπιστικά τραγικό!!!!Απο κει και πέρα το κείμενο είναι τόσο θολό που ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
Αυτή η κυβέρνηση είναι ο απόλυτος τραγέλαφος!!!!Πάει και τελείωσε!

 
Mike
22 Νοε 2018 12:25

Διώροφα από Σκυρόδεμα εως Σ2....
Σύνταξη τοπογραφικού από κοινού με Διπλωματούχο (ακόμα και αν κάποια τμήματα έχουν περισσότερα μαθήματα από Διπλωματουχους ΠΜ)....
Καμιά αναφορά σε επαγγελματική εξέλιξη ή μεταπτυχιακά....

Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων Εμπειροτεχνών έτους 1970

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
22 Νοε 2018 12:26

Η παραπάνω εισήγηση είναι τραγέλαφος και τα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να μελετήσουν τις προτάσεις των τμημάτων (σχολών) που έχουν σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε τα Επαγγελματικά δικαιώματα να αρμόζουν σε μηχανικούς ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα.

 
Kατάργηση Μηχανικών ΤΕΙ
22 Νοε 2018 12:39

Τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είχαν νόημα πριν 30 χρόνια. Όταν θα σταματήσουν να βγαίνουν απόφοιτοι ειδικοτήτων από τα ΤΕΙ όλα αυτά δε θα έχουν σημασία.

 
Ηλεκτρολόγος
22 Νοε 2018 12:42

Και θέλει και να κάνει τα ΤΕΙ πανεπιστήμια!

 
Μηχ
22 Νοε 2018 12:46

Για τις άλλες ειδικότητες μηχανικών δεν υπάρχουν δικαιώματα;

 
Προπτυχιακοί φοιτητές με master
22 Νοε 2018 12:53

Δηλαδή, όλοι οι απόφοιτοι από Πολυτεχνική Σχολή που έγιναν εκπαιδευτικοί θα είναι σαν να έκαναν μεταπτυχιακό (ΠΜΣ);

Ποια αξία έχουν τότε τα ξεχωριστά ΠΜΣ; Να ενσωματώσουν όλα τα τετραετή πανεπιστημιακά τμήματα ένα επιπλέον έτος και μέχρι το 2030 να γίνουμε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου όλοι ανεξαιρέτως οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα συνεχίζουν σε επίπεδο master!

Κανείς στο Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται τον παραλογισμό αυτών των διατάξεων;

https://www.esos.gr/arthra/60026/ti-ishyei-gia-toys-ekpaideytikoys-katoh...

 
Μιχάλης
22 Νοε 2018 13:10

Χαχαχαχα.....οι ΕΥ μετράνε μέχρι 50 στρέμματα και απο κει και πέρα δεν γίνεται, έχει κόφτη το GPS.

 
ΜΗΧ ΤΕ
22 Νοε 2018 13:28

Αυτο βεβαια δε ληφθηκε υπόψη οταν προχθες στα ΦΕΚ των Διπλ. εδωσαν μεχρι και μαστογραφιες με εξετάσεις προσταη στους ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ

"Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο παρελθόν με βάση το μοντέλο του ατομικού γραφείου μελετών/επιβλέψεων («one man office»).

Το μοντέλο του «one man office» δεν κυριαρχεί πλέον στην εγχώρια αγορά εργασίας (των Μηχανικών) και δεν είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό.

Η προγενέστερη πολιτική πίεση για περισσότερες (αυτοδύναμες ή αυτοτελείς) προσβάσεις σε νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Μηχανικού ήταν ανάλογη αυτού του μοντέλου – που δεν δεσπόζει πλέον στην αγορά."

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
22 Νοε 2018 13:29

Οι σκέψεις των αποφάσεων ΣΤΕ (ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012) αναγκάζουν την επιτροπή για μελέτη διώροφου και για επαγγελματικά δικαιώματα υπομηχανικών;...
Στην Ιταλία υπάρχουν υπομηχανικοί;...
Πάντως υπάρχουν μηχανικοί ΤΕΙ (Fachhochschule/Hochschule) στην Γερμανία που είναι ισότιμη με τους μηχανικούς ΤΕΙ της χώρας μας και εγγράφονται με τους ίδιους όρους με τους διπλωματούχους μηχανικούς στο ΤΕΕ, με ίδια δικαιώματα!...
Επιτελούς, να σταματήσει η κοροϊδία ..

 
μηχανικός δομικών έργων
22 Νοε 2018 13:29

Δηλαδή συνεδρίασαν για ένα χρόνο για να καταλήξουν ότι πλέον δεν υπάρχουν "one man office"!!!!! και ως εκ τούτου να "εκσυγχρονίσουν" το Β.Δ. 769/72!!! Χωρίς μάλιστα όπως φαίνεται - παρά τα όσα γράφουν - να λάβουν υπ' όψη τους τις σπουδές μας και την ποιότητά τους: και αντισεισμικό έχω διδαχθεί, και τοπογραφικό εξαρτημένο έχω διδαχθεί, ως απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά τμήματος πολιτικών δομικών έργων.

Κρίμα κ. Γαβρόγλου...

 
Αργύρης
22 Νοε 2018 13:49

Όπως φάνηκε συνάδελφοι πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, η κυβέρνηση κωμωδία εκπληρώνει στο ακέραιο τις αποφάσεις του ΤΕΕ.
Οι πολιτικοί αυτής της χώρας είναι ότι χειρότερο έχει υπάρξει ποτέ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.
Δεν ενδιαφέρονται για το δίκαιο και ποτέ δεν θα το κάνουν.
Δεν σέβονται τις σπουδές μας, το χρόνο και χρήμα που δαπανήσαμε για να καταφέρουμε να σταθούμε άξια όλα αυτά τα χρόνια υπηρετώντας πιστά την επιστήμη του μηχανικού.

Αυτή η γενιά χρεοκόπησε τη χώρα και αυτή η γενιά συνεχίζει να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμα της.
Η λύση είναι μία. να τους απομονώσουμε επιτέλους και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας .
Ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει για μια φορά σωστά τη δουλειά της.

 
Αντώνης έργων υποδομής
22 Νοε 2018 13:52

Δηλαδή τους έργων υποδομής τους δίνει τη δυνατότητα για τοπογραφικά ή μόνο σε ότι αφορά τεχνικά έργα?

 
ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΑΥΤΑ
22 Νοε 2018 14:08

Πετάνε στο κάλαθο των αχρήστων μηχανικούς με προϋπηρεσία χρόνων ....
δεν λαμβάνουν υπόψιν το ΕΠΠ6 ...δεν λαμβάνουν υπόψιν το Νόμο του 2001 ανωτατοποίησης των ΤΕΙ... δεν λαμβάνουν υπόψιν μεταπτυχιακά... δεν λαμβάνουν υπόψιν τίποτα....
αυτή η επιτροπή αλήθεια λειτουργούσε τόσο καιρό για να εκδώσει μια αντιγραφεί των ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ? Εμπρός στην κυβέρνηση του αριστεροβασιλιά θα πω.. εύχομαι να είναι ψέμα αυτά που διαβάζουμε ... κ. Υπουργοί αν υπογράψετε κάτι τέτοιο πετάτε στα σκουπίδια τα παιδιά σας.....

 
Γιωργος
22 Νοε 2018 14:54

Είναι καιρός να ξυπνήσουμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας ενημερονωντας γονείς και σημερινούς φοιτητές σε μεγάλα ΜΜΕ ότι τα ΤΕΙ πρέπει να κλείσουν επ αόριστον από αύριο κιόλας. Και μαζί μας θέλουμε και την εκκλησία. Προσέξτε τι λέω είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρεψει αυτήν την κατάσταση τώρα που και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα

 
Απόφοιτος ΑΕΙ Πειραιά
22 Νοε 2018 14:55

Σε πίεζαν οι συντεχνίες αλλά στο τέλος σε έπεισαν οι ίδιες οι συντεχνίες, έτσι Γαβρόγλου;Πρωθυπουργέ ξύπνα απ τη κατάσταση ζεν που βρίσκεσαι γιατί μετά δε θα σου φταίει ο Μητσοτάκης ως διακαιολογία αλλά θα είστε η πρώτη αριστερή κυβέρνηση σ αυτή τη μπανανία, η οποία και θα αποτελεί το πιο πιστό έρμαιο των συντεχνιών!Πρωθυπουργέ επαναλαμβάνω:ΣΥΝΕΛΘΕ!!!!!

 
wannabe ΠΕ
22 Νοε 2018 14:59

Στη διαβούλέυση άντε να γίνει το διώροφο, τριώροφο....

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθηνας
22 Νοε 2018 15:05

Αυτό συνάδελφοι είναι το ΗΘΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ της αριστεράς.χαχαχα...

 
Μηχανικοί ΤΕΙ
22 Νοε 2018 15:06

Υπερβολικές οι αντιδράσεις. Οι Μηχανικοί ΤΕΙ δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα μόνοι τους ούτε οι μηχανικοί των Πολυτεχνείων.

 
Πτυχιούχος ΤΕΙ
22 Νοε 2018 15:08

Κάποιοι μας έλεγαν αφήστε την ισοτιμηση των πτυχίων ,είναι δευτερεύουσα .
Αυτό που προέχει είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα ,κάντε λίγο υπομονή και θα βγουν .
Έτσι κατάφεραν και μας κοιμησαν και στις δύο περιπτώσεις .
Ισοτιμηση πρώτα και μετά όλοι μαζί για επαγγελματικά δικαιώματα .
Σκεφτείτε τους φοιτητές του ΠΑΔΑ που πέρασαν φέτος ότι θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουμε και εμείς τώρα .
Δηλαδή μία τρύπα στο νερό .( Υδροστατική )

 
Γιωργος
22 Νοε 2018 15:11

Ξυπνήστε όλοι .αυτό είναι λόγος για να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Αντί να καθόμαστε εδώ να γράφουμε πρέπει μέσω των οργάνων μας το θέμα να πάει στην βουλη Ως κατεπείγον.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ