ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σε διαβούλευση το Σχέδιο “Γαβρόγλου” για το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η διαβούλευση που δεν γίνεται στο opengov αλλά στον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας θα διαρκέσει έως τις 4.1.2019.
Δημοσίευση: 24/12/2018
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαβούλευση που δεν γίνεται στο opengov αλλά στον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας θα διαρκέσει έως τις 4.1.2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Το υπουργείο Παιδείας καλεί  όλους τους πολίτες και, ιδίως, τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, να υποβάλουν τα σχόλια, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 4.1.2019.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 15 άρθρα κι έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Επιλογή με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του  Α.Σ.Ε.Π.

Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα  επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π - προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) έτη διαδικασία  κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π.  και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα.   

2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από το διορισμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, είτε μετά το διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3
Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού ως μόνιμοι ή/και αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 4
Πίνακες κατάταξης

1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν για τα δύο  (2) διδακτικά έτη που έπονται της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Πίνακας Α΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
β)  Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
γ) Πίνακας Γ΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων της Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
δ)  Πίνακας Δ΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.), που αναλύεται περαιτέρω σε:
•    Πίνακα Δ1΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης),
•    Πίνακα Δ2΄ (Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),
•    Πίνακα Δ3΄ (Εκπαιδευτικών κοινών κλάδων Ε.Α.Ε.).
ε)  Πίνακας Ε΄ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω σε:
•    Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.),
•    Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.)

2.  Στους Πίνακες Γ΄ και Δ3΄ κατατάσσονται οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.

3. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε., σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199),  πραγματοποιείται στον Πίνακα Δ1’ ως εξής:
α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ61  και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.
β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων αα) ΠΕ71  και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα.

4. Κατά τη διετή διάρκεια ισχύος τους,  οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

Άρθρο 5
Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Οι αξιολογικοί πίνακες Α, Β΄ και Γ΄ καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα

•    Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
•    Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: επτά  (7) μονάδες.
•    Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.
•    Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: πτυχίο με χαρακτηρισμό  «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.
•    Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
•    Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
•    Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.
 
Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
•    Μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
•    Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο.
•    Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

Άρθρο 6
Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

         
1. Οι αξιολογικοί πίνακες Δ1΄, Δ2΄και Δ3΄καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
     
Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα :

•    Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία: σαράντα (40) μονάδες.
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ή και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι επτά (27) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
•    Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.
•    Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.:  δεκαέξι (16) μονάδες.
•    Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: πτυχίο με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.
•    Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
•    Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
•    Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

•    Μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

•    Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο.
•    Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης.

3. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στους αξιολογικούς πίνακες Δ1΄,  Δ2΄ και Δ3΄,  μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες.
β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών ή
ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
γ) Ο επικουρικός πίνακας αναπληρωτών / ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
αα) Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των Α.Ε.Ι. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες. Περισσότερα πιστοποιητικά της υποπερίπτωσης αυτής δεν μοριοδοτούνται.
ββ) Προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε.: Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπαρ. Β' της παρ. 1.
γγ) Κοινωνικά κριτήρια: Τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 1.
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε1΄ (Ε.Ε.Π.)

1. Ο αξιολογικός πίνακας Ε1΄ καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αντικειμενικά κριτήρια και τη μοριοδότησή τους.

2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.)

Ο αξιολογικός πίνακας Ε2΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα:

α) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή
β) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ.: έξι μονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10),  καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
•    Δεύτερος τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ και β΄: δέκα (10) μονάδες.
•    Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
•    Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
•    Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
•    Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι για τους κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. α΄ εξήντα έξι (66) μονάδες και για τους κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. β΄ ενενήντα τέσσερις (94) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
•    Μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι (120)  μονάδες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
•    Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο.
•    Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

Άρθρο 9
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, ύστερα από έλεγχο των τυπικών προσόντων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄,  Β΄,  Γ΄, Δ΄ (Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄) και Ε΄ (Ε1΄ και Ε2΄), οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

3.  Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι  τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης Α΄,  Β΄,  Γ΄, Δ΄ (Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄) και Ε΄ (Ε1΄ και Ε2΄),  οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την περίπτ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131).

4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 5 έως 8:
α)  Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.
β) Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν μοριοδοτείται. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
γ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και των παρ. 4 και 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
δ) Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων και ββ) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 10
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1.  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της διετούς ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, καθώς και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα και περιοχή διορισμού/διεύθυνση εκπαίδευσης. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθμός θέσεων: α) ΠΕ 60 και ΠΕ 61 που κατέχουν  τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.

3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

4.  Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς  και των δηλωθεισών προτιμήσεων.
Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διατίθενται στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας ή διεύθυνσης εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδευτικού προσωπικού.

6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

Άρθρο 11
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1.  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) έτους, προκειμένου να  καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

3.  Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που  κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) έτους.

Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των άρθρων 4 και 9, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι  υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς  αξιολογικούς πίνακες του άρθρου 9, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 12
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151) αντικαθίσταται  ως εξής: «5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών του Ε.Ε.Π.,  για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων  69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).»

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

      
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) Κατανέμονται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά περιοχή, κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.

β) Καθορίζονται:
αα) ο χρόνος, η διαδικασία, οι τυχόν εξετάσεις και κάθε θέμα σχετικό με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. ύστερα από το διορισμό προς απόκτηση και πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
ββ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχόλια (17)

 
Κιτυ
05 Ιαν 2019 01:18

Διαβάζοντας τα σχόλια οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο καθένας κοιτάζει το νομοσχέδιο από τη σκοπιά του και όχι αντικειμενικά. Πχ έχει παιδί; Γκρινιάζει γιατί η μοριοδοτηση των παιδιών είναι τόση και όχι μεγαλύτερη. Έχει μεταπτυχιακό διετούς διάρκειας; Γκρινιάζει γιατί η μοριοδοτηση είναι ίδια με μεταπτυχιακό τουλάχιστον ενός έτους κλπ

 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
04 Ιαν 2019 23:49

Θεωρώ πολύ άδικο σχολή 4 χρόνων να μοριοδοτείται με τις ίδιες μονάδες με τα μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής, ειδικά αυτά του ενός έτους. Μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής είναι εξειδίκευση στον κλάδο του καθενός, ενώ πτυχίο ειδικής αγωγής είναι αυτούσια ειδική αγωγή. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Το πιο δίκαιο μέτρο είναι περισσότερη μοριοδότηση στο βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής.Δεύτερον, τρομερά άδικο το μεταπτυχιακό στους απόφοιτους πε61-πε71 να πιάνει 7 μόρια. Επίσης, μιλάμε για ειδική αγωγή (ΑΝΥΚΟΥΣΤΟ να μην μοριοδοτείται η Νοηματική και η BRAILLE). Μιλάμε για ισοτιμία υποτίθεται. Που είναι αυτή η ισοτιμία όταν η προυπηρεσία της γενικής αγωγής προσμετράται στους πίνακες της ειδικής αγωγής και το αντιστροφο ΟΧΙ ;Τέλος είναι δυνατόν να μπουν στον κύριο πίνακα αυτοί που έχουν 50 μήνες προυπηρεσία ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, χωρίς να έχουν κάποιον τίτλο; Το θεωρώ τουλάχιστον ανεπίτρεπτο. Διορισοί με βάση το βασικό πτυχίο και την προυπηρεσία.!

 
Δημητρης
04 Ιαν 2019 23:11

Αν επιθυμουσατε στο ελαχιστο να τηρησετε τις προεκλογικες σας δεσμευσεις και εξαγγελλιες.. το πιο απλο που θα μπορουσατε να κανετε θα ηταν να αναβασετε το ποσοστο της προϋπηρεσιας στο 60%-40% ή στο 70%-30%. Με το νομο αυτο υποβαθμιζεται σε απιστευτο βαθμο το βασικο πτυχιο (*το μονο που χρειαζοταν καποτε για μονιμοποιηση), πριμοδοτειται η κτιση τιτλων μονο απο τους εχοντες την οικονομικη δυνατοτητα, και δημιουργειται με την αναμοχλευση και την διαρκη ανακαταταξη των πινακων ανασφαλεια και η ανησυχια σε ολους τους υποψηφιους. Που ειναι η δημοσια εκπαιδευση οταν αναβαθμιζεται ο ρολος των τιτλων που αποκτωνται βαση οικονομικης δυνατοτητας των εχόντων; Δεν καταλαβαινετε οτι με τον τροπο αυτο θα υπαρξει συντομα ενα απιστευτο κυνηγητο τιτλων οι οποιοι θα πωλουνται απο τα ιδρυματα; Πως πετατε ετσι μεσα σε μια μερα ανθωπους που εμπαιζατε προεκλογικα; Η προϋπηρεσια κυριοι κατακταται μεσα στην ταξη. Στα σχολεια μεσα, σε πραγματικες συνθηκες εργασιας. Ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενη εδω και δεκαετιες.

 
Δημητρης
03 Ιαν 2019 22:50

Θα πρεπει ολοι να καταλαβουν οτι με την ισοσκεληση προϋπηρεσιας /προσοντολογιου.. θα υπαρχει μια διακρης ανακαταταξη και αναμοχλευση των πινακων που το μονο που θα προσφερει... θα ειναι ανασφαλεια και ανησυχια σε καθε εργαζομενο. Φανταστειτε μονο το γεγονος που ο καθε υποψηφιος θα μπαινει στο κυνηγι αποκτησης ακαδημαϊκων τιτλων που οι μονοι που θα βγαινουν κερδισμενοι θα ειναι τα ιδρυματα και οι σχολες. Οι προεκλογικες δεσμευσεις σας αφορουσαν την στηριξη των ανθρωπων που κρατησαν ανοιχτα τα σχολεια. Και κατι τελευταιο στο σχολιο του παραπανω. Υπηρχαν καποιοι ανθρωποι που ηταν παροντες βαζοντας πλατη και καλυπτοντας αδειες θεσεις στην εκπαιδευση ολα αυτα τα χρονια. Θεσεις σε αναγκες που υπηρχαν αλλα δεν μπορουσαν να ονομαστουν σαν οργανικες. Δουλεψαν σ'αυτο το ιδιορυθμο και απαραδεκτο καθεστος.. Αν δεν μπορειτε να καταλαβετε το βαθυστοχαστο πνευμα μου εχετε προφανως προβλημα αντιληψης.

 
Ισοπέδωση@ Δημήτρης.
02 Ιαν 2019 15:12

Δεν υπάρχει κύριε δεξιά και αριστερά πια.Αυτά τελείωσαν.Υπάρχουν η πλευρά των παγκοσμιοιτών και της Νέας Τάξης πραγμάτων που έχει κοιτίδα τις ΗΠΑ και η αντίθετη πλευρά που έχει διαφορετικές τάσεις και καμμία συνοχή.Όσο για την απαίτηση σας να μην μοριοδοτούνται επαρκώς όσοι έχουν παραπάνω προσόντα από σας και η μοριοδότηση τους να φτάσει στο επίπεδο των προσόντων που δεν έχετε πράγματι είναι μια γνήσια αριστερή άποψη που με τον κόφτη προσόντων στις επιλογές στελεχών εφαρμόζεται ήδη.Ισοπεδωτισμός προς τα κάτω,η ιδεολογία αρκετών εκπαιδευτικών.Όσο για ότι κράτησαν οι εκπαιδευτικοί τα σχολεία όρθια στην μνημονιακή εποχή αδυνατώ να καταλάβω το βαθυστόχαστο πνεύμα σας.Ο μισθός έπεφτε κανονικά υπερτριπλάσιος από τον ιδιωτικό τομέα, το αφεντικό δεν σας απέλυσε,μαύρα δεν δουλεύετε και μια χαρά περάσατε μπροστά στα εκατομμύρια των άλλων Ελλήνων που δεν ήταν στο Δημόσιο.Πασάδες στα Γιάννενα και κόψτε αυτό το παραμύθι ότι κρατήσατε τα σχολεία.Τζάμπα δεν τα κρατήσατε.Ο μισθός έπεφτε .Αλλοίμονο στον ιδιωτικό τομέα.

 
Δημητρης
02 Ιαν 2019 13:08

Ειναι θλιβερο αριστερη κυβερνηση να πριμοδοτει προσοντολογιο και πτυχια που απαιτουν χρηματα και κεφαλαιο απο πλευρας υποψηφιων. Ειναι καταφορη αδικια το 50%-50% που αφορα την προϋπηρεσια και την κατοχη ακαδημαϊκων τιτλων. Αν ηθελε η κυβερνηση οντως αν πραγματοποιησει της προεκλογικες της δεσμευσεις για στηριξη των ανθρωπων που κρατησαν ανοιχτα τα σχολεια στη μαυρη μνημονιακη εποχη που ζουμε...θα επρεπε το ποσοστο προϋπηρεσιας/ακαδημαϊκων κριτηριων να ειναι στο 60%-40% ή στο 70%-30% και οχι στο 50%-50%. Η αλλαγη του ποσοστου αυτου θα διορθωσει αρκετα αυτη την αδικια που παει να περασει εις βαρος των ανθρωπων που στηριξαν τη δημοσια εκπαιδευση με οικογενειακες και προσωπικες θυσιες.

 
STELLA
31 Δεκ 2018 12:59

Σημειωστε παρακαλω σε οσα αναφερονται απο τους συναδελφους και το γεγονος οτι υπαρχουν ανθρωποι που επενδυσαν σε μεταπτυχιακα διετους διαρκειας και μοριοδοτουνται το διο με τα μονοετη

 
Μάιρα
30 Δεκ 2018 03:38

Κ. Υπουργε, με το παρον νομοσχεδιο θα πρεπει να υπαρξει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Οι συναδελφοι, αν και εν αναμονη διορισμου τους στη βθμια εκπαιδευση, συμπληρωσαν εκατονταδες ωρες διδασκαλιας δεν τις αναγνωρισε το Υπουργειο Παιδειας ως διδακτικη προυπηρεσια με αποτελεσμα οι περισσοτεροι να ειναι καταπονημενοι και εκτος σχολειων. Οπως γραφτηκε και στη διαβουλευση η διακριση αυτη (παραλειψη) ειναι αδικη και 100% ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Γι αυτο την "πσραλειψη" πρεπει να διορθωσετε με τον παροντα νομο και να αναγνωρισετε την προυπηρεσια των ωρομισθιων καθηγητων στα ΑΕΙ, οπως κανουν ΟΛΑ τα αλλα Υπουργεια στους διαγωνισμους του ΑΣΕΠ.

 
DIM
28 Δεκ 2018 23:37

Πρέπει να μειωθούν τα μόρια που δίδονται στο δεύτερο μεταπτυχιακό και στο δεύτερο πτυχίο , καθώς μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση. Γιατί μοριοδοτείται το δεύτερο πτυχίο και το δεύτερο μάστερ με τόσα πολλά μόρια και δεν μοριοδοτείται και η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ; Η δεύτερη ξένη γλώσσα πρέπει να μοριοδοτηθεί και για έναν ακόμα λόγο - σε δυο μήνες τα Αγγλικά ( γλώσσα που οι περισσότεροι γνωρίζουμε και μαθαίναμε από παιδιά) παύει να είναι η επίσημη γλώσσα κάποιας χώρας της Ε.Ε. Συνεπώς, σταδιακά τα γερμανικά ή τα γαλλικά , ιταλικά κτλ θα καταστούν γλώσσες εργασίας και στα ευρωπαικά ευρωπαικά προγράμματα που εκπονούνται...

 
DIM
28 Δεκ 2018 22:55

Α.Πρέπει να μοριοδοτηθεί γενναία η υπηρεσία στα δυσπρόσιτα σχολεία, αφού οι συνάδελφοι κράτησαν τα απομακρυσμένα σχολεία της χώρας ζωντανά και όρθια , αφού μετά το 2010 δεν έγινε κανένας μόνιμος διορισμός. Π.χ. ο κάθε μήνας υπηρεσίας στα δυσπρόσιτα σχολεία ( αυτά που χαρακτηρίζονταν ως δυσπρόσιτα την κάθε σχολική χρονιά ) να μοριοδοτείται με 2 μόρια ο κάθε μήνας αντί για 1 μόριο. Β. Να μοριοδοτούνται λιγότερο το δεύτερο μεταπτυχιακό και το δεύτερο πτυχίο, καθώς μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση. Γ. Αντί να μοριοδοτούνται με τόσα πολλά μόρια το δεύτερο πτυχίο και και το δεύτερο μεταπτυχιακό, θα έπρεπε να μοριοδοτείται ( όπως και το δεύτερο μάστερ) και η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, καθώς σε δύο μήνες παύουν τα Αγγλικά να είναι επίσημη γλώσσα κάποιας χώρας της Ε.Ε ( η Ιρλανδία έχει επίσημη γλώσσα τα γαελικά - κέλτικα , και η Μάλτα τα μαλτέζικα ). Επίσης, θα έπρεπε η γνώση σε επίπεδο Β2 μιας ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τον διορισμό κάποιου ως εκπαιδευτικού , όπως είναι για τους περισσότερους κλάδους στο Δημόσιο.

 
Φωτης
28 Δεκ 2018 00:16

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει πολλές ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστουν και αδικίες εις βάρος συγκεκριμένων υποψηφίων.
Παραθέτω τις παρατηρήσεις μου αναλυτικά στα παρακάτω άρθρα :
Άρθρο 2,παρ1 : Αν οι πίνακες κλειδώνουν για δύο χρόνια τότε θα ήταν θετικό και οι συμβάσεις των αναπληρωτών να είναι αντίστοιχα δυο ετών.
Άρθρο 2,παρ 3: Η παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια θα πρέπει να είναι προαπαιτουμενο προσόν στους μόνιμους διορισμούς και να προτάσσονται οι κάτοχοι τους αφού αποτελεί το σημαντικότερο τυπικό προσόν ενός εκπαιδευτικού.
Άρθρο 5,Α Το διδακτορικό δίπλωμα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο εύρος της Επιστήμης και αποτελεί προσόν κυρίως για Ακαδημαϊκή καριέρα, παρόλα αυτά μπορεί να αξιοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά να μοριοδοτείται με 30 μόρια αν έχει συνάφεια με τις επιστήμες της Αγωγής η της Ειδικότητας του υποψηφίου.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος να μοριοδοτείται με 20 μονάδες αν έχει συνάφεια με την Εκπαίδευση
Ο δεύτερος μεταπτυχιακος τίτλος να δίνει 10 μόρια αν έχει συνάφεια με την ειδικότητα.
Οι κάτοχοι Πτυχιου Πενταετούς φοιτήσεως θα μπορούσαν να μοριοδοτηθουν με τα μόρια του δεύτερου μεταπτυχιακού στην ειδικότητα με 10 μόρια αφού έχει αναγνωριστεί ως Intergated Master.
Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, απόφοιτοι Ασπαιτε, Σελετε που έχουν ένα επιπλέον έτος κατάρτισης στην Παιδαγωγική και Διδακτική (σε σύγκριση με τη επάρκεια που μπορεί να κατέχουν ούτως ή άλλως από το μεταπτυχιακό τους τίτλο) 8 μόρια.
Ο βαθμός πτυχίου σε ομαδοποιημενες ειδικότητες δεν είναι αξιοκρατικο να μοριοδοτείται, αφού οι υποψήφιοι προέρχονται από Σχολές διαφορετικών χρόνων φοίτησης και δυσκολίας. Σε περίπτωση υποχρεωτικής αξιολόγησής του, λόγω Ασεπ θεωρώ ότι θα ήταν δικαιοτερο να μέτρα ο βαθμός πτυχίου + ο μεγαλύτερος βαθμός κάποιου από τα ανώτερα προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, Εππαικ) και μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει μόνο πτυχίο να μετρά ο βαθμός πτυχίου επί 2 με ανώτατο όριο τις 20 μονάδες.
Άρθρο 5,Γ : Ο αριθμός τέκνων, σύζυγοι και γονείς παιδιών με αναπηρία, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν σε περίπτωση διορισμού του εκπαιδευτικού για την μετάθεση ή απόσπασή του και δεν θα πρέπει να μοριοδοτείται για τον διορισμό του.
Αναπηρία του υποψήφιου 67% κ άνω είναι μια ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών και θα πρέπει υπάρξει ξεχωριστά μια πρόσκληση με ποσοστό 15% επί των προσληψεων για την κάλυψη όλων των κενών στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των εκπαιδευτικών.. Θα ήταν θετικοτερο να τοποθετούνται στα αστικά κέντρα όπου βρίσκονται και οι Διευθύνσεις, θα αξιοποιηθεί η ικανότητα αυτών των εκπαιδευτικών στις γραφειοκρατικες θέσεις και δεν θα ταλαιπωρουνται με ορθοστασία, εφημερίες κτλ που απαιτούνται στις σχολικές μονάδες..Επίσης τα ΚΕΠΑ θα πρέπει να μπορούν να γνωμοδοτησουν την μόνιμη αναπηρία που ζητάτε από την πρώτη επιτροπή που θα περάσει ο υποψήφιος με 67% μόνιμη αναπηρία, γιατί έτσι αποκλείονται από την προκήρυξη Αναπληρωτές με μόνιμες αναπηρίες.
Άρθρο 6,Α Το διδακτορικό με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία να μοριοδοτείται με 30 μονάδες.
Το πτυχίο Ειδικής Αγωγής 20 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος με συνάφεια ΕΑΕ 20 μονάδες.
Δευτερος μεταπτυχιακός τίτλος με συνάφεια στην Εκπαίδευση : 10 μοναδες

(Μπορεί η απόφαση του ΣΤΕ να έκρινε ισαξιους τους ΠΕ71/ΠΕ70. 50 κτλ αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί η πρόταση γιατί έτσι όπως το συντάσσει το Υπουργείο είναι άδικο για τους αποφοίτους ΠΕ61, ΠΕ71 κατόχους μεταπτυχιακών να παίρνουν 7 μόρια για τον μεταπτυχιακό τους τίτλο όταν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι μοριοδοτουνται με 20, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται και στον ίδιο πίνακα)
Βαθμός πτυχίου όπως και στην πρόταση μου για το άρθρο 5,Α
Επίσης η επάρκεια νοηματικής και braile και πιστοποιητικο Παιδαγωγικής Επάρκειας πρέπει να μοριοδοτουνται με 4, 2 και 2 μόρια αντίστοιχα
Άρθρο 6,Β Πρέπει να προσμετράται μόνο η προϋπηρεσία στην ΕΑΕ γιατι οι πίνακες Ειδικής Εκπαιδευσης αποτελούν υποπινακες της Εκπαίδευσης στους οποίους κατατασσονται μόνο οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και αξιολογουνται ανάλογα με αυτά και την προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση κτλ.
Άρθρο 4,παρ 1,δ : Άμεση ομαδοποίηση των Ειδικοτήτων που έχουν κοινή Α' Ανάθεση στο ίδιο εργαστήριο, σε ένα κλάδο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των οργανικών θέσεων ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων. Πχ Γεωπόνος ΠΕ88.01 με δεύτερο πτυχίο ΠΕ88.02 εργάζεται στην ίδια θέση 10 χρόνια με τα ίδια προσόντα και όταν προσλαμβάνεται σαν ΠΕ88.01 μετρούν μόνο στον οικείο πίνακα και όταν προσλαμβάνεται σαν ΠΕ88.02 το ίδιο.. Έτσι μοιράζει την προϋπηρεσία του σε δύο πίνακες κάνοντας ακριβώς την ίδια δουλειά, στην ίδια θέση. Επίσης με τον κατακερματισμο των κλάδων δινεται η δυνατότητα σε διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων να επιλέγουν την ειδικότητα με ρουσφέτια και δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που εσείς προτείνετε σε αυτή τη διαβούλευση.

Όλα τα υπόλοιπα κριτήρια θεωρώ ότι ορθώς αξιολογουνται αν και η προϋπηρεσία των αναπληρωτών που στήριξαν την Δημόσια Εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να μοριοδοτείται τουλάχιστον στο διπλάσιο.

 
Nikos
26 Δεκ 2018 18:33

Σε σύνολο 240 μορίων το λιγότερο το αποδίδει σε κάθε παιδί δηλαδή 2 μόρια όταν την ίδια στιγμή πριμοδοτεί γενναία σεμινάρια 300 ωρών με 4 μόρια και lower με τεσσερα μορια. Ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό σε μία χώρα που το 2030 θα έχει χάσει το 1/3 των παιδιών της στα σχολεία και θα κλείνουν το ένα πίσω απο το αλλο; Αν δεν δώσουμεψτώρα κίνητρα για το δημοφραφικό πότε θα τα δώσουμε;

 
Δον Κιχώτης
26 Δεκ 2018 15:11

Το 1998 δρομολογήθηκε η κατάργηση της επετηρίδας και έγινε ο πρώτος διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Τις ημέρες του διαγωνισμού, οι φωτιές που άναβαν διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι στους δρόμους αρκετών πόλεων, φώτισαν για καλά το πρόβλημα αλλά οι γονείς ενός εκατομμυρίου περίπου μαθητών παρέμειναν σιωπηλοί! Δύο περίπου εκατομμύρια πολίτες έμειναν σιωπηλοί για ένα θέμα που τους αφορά πρωτίστως! Λίγο πριν τον επόμενο διαγωνισμό, ο νόμος σκοπίμως αλλοιώθηκε για να δώσει ζωή ξανά στην επετηρίδα και τότε πάλι τα δύο εκατομμύρια των γονέων δεν αντέδρασαν!
Είκοσι χρόνια μετά έρχεται υπό μορφή νομοσχεδίου μια νέα επετηρίδα που έχει αναδομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται αξιοκρατική. Είκοσι χρόνια μετά οι γονείς ενός εκατομμυρίου μαθητών εξακολουθούν να παρακολουθούν το φαινόμενο· ένα φαινόμενο που καθιστά ξανά επίκαιρο τόσο τον Περικλή* όσο και τον Μακρυγιάννη**.
Απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν διατυπώσει γνώμη επί του θέματος, μόνο η ΝΔ φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και δεν έχει διατυπώσει με την αναγκαία σαφήνεια την πρότασή της. Νομίζω πως αν κατορθώσει να τη διατυπώσει και να την υποστηρίξει με τον κατάλληλο επιχειρηματικό λόγο στον ελληνικό λαό, είναι πολύ πιθανό στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να νικήσει με μεγάλη διαφορά.
Τα κόμματα της Αριστεράς μαζί με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, δυστυχώς, συνεχίζουν με εμμονή να υποστηρίζουν ένα σύστημα που δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου. Ένα σύστημα που δεν υπήρχε ούτε στη Σοβιετική Ένωση.
Σαράντα τέσσερα χρόνια οι υπουργοί Παιδείας εισηγούνται σημαντικούς νόμους που ψηφίζονται και ακυρώνονται από μία επόμενη Βουλή!
Μήπως έχει έρθει η ώρα για έναν Υπουργό Παιδείας και δύο Υφυπουργούς με αυξημένη εξουσία, συνταγματικά νομοθετημένη;

*μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλά...
** ...τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς... και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· ... Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν...

 
Μιλτιάδης
26 Δεκ 2018 10:54

Τι νόημα έχει η "διαβούλευση" και μάλιστα στον ιστότοπο του Υπουργείου; Αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες "διαβουλεύσεις", απολύτως καμία. Π.χ. η διαβούλευση για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση δεν κατάφερε να αλλάξει απολύτως τίποτε. Άδικος κόπος...
Υ.Γ.: Το νομοσχέδιο για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση είχε περίπου 70 άρθρα στη διαβούλευση και στη Βουλή έφτασε με 120. Να υποθέσουμε ότι τα 15 άρθρα του παρόντος θα παραμείνουν 15;

 
Μάνος
26 Δεκ 2018 09:58

Υπουργέ ζηλέψατε τη δόξα του Ηρώδη Χριστουγεννιάτικα... πως αλλιώς να χαρακτηρίσω το νομοσχέδιο σας για τους διορισμούς;
Πέρυσι και μετά από 2 συνεχείς χρονιές ως αναπληρώτρια η σύζυγος που ήταν, είπαμε φέτος να καθίσει σπίτι όντας έγκυος να αποκτήσουμε και εμείς ένα παιδί να προσφέρουμε στη μείωση της υπογεννητικότητας που τόσα πολλά ακούμε και αισθανόμαστε ένοχοι... και να τώρα που ήρθε η ώρα της επιβράβευσης μας δια των χειρών σας(!) που την επιβραβεύετε για την πράξη της αυτή με 2 μόλις μόρια(!), που αν εργαζόταν και το μισθό θα έπαιρνε και θα είχε και 10 μόρια προϋπηρεσίας... Απαντήστε μου Υπουργέ φερθήκαμε σαν χαζοί για την ανωτέρω πράξη μας της απόκτησης παιδιού, ναι ή όχι;;;
Καταλαβαίνω και δικαιολογώ απόλυτα τις αντιδράσεις τριτέκνων αλλά κυρίως των πολυτέκνων συναδέλφων μου που ξαφνικά τους εξαφανίζετε από την εκπαίδευση εν μέσω μια νυχτός, ως να γίναμε ξαφνικά Κίνα και να μην θέλουμε άλλα παιδιά!... Τι άλλο να πω ντροπή, Ντροπή!.

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
25 Δεκ 2018 21:50

Καλά Χριστούγεννα κ .Γαβρόγλου. Να είστε υγιής. Πολιτικά εύχομαι να φύγετε από την εξουσία το ταχύτερο δυνατόν για να γλυτώσουμε από αυτό το νομοσχέδιο που δεν προβλέπει διαγωνισμό ΑΣΕΠ, για να μην υπογραφεί η συνθήκη των Πρεσπών που θα σημάνει στο κοντινό μέλλον τον διαμελισμό της χώρας μας καθώς και να αποφευχθούν οι χιλιάδες ιθαγένειες εξπρές που ετοιμάζεστε να δώσετε σε κάθε αλλοδαπό για να σας ψηφίσουν.Κατά τα άλλα υγειένετε.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
25 Δεκ 2018 09:54

Κε Υπουργέ πότε επιτέλους θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την εκπ / κη μεταρρύθμιση της Γ λυκειου ?? Δλδ η όποια άγνοια για το νέο εξεταστικο σύστημα είναι επωφελής για τους μαθητές του λυκείου και για τους γονείς τους ??????? Είναι δυνατόν να εξαγγελετε συνέχεια την αναμόρφωση του λυκείου αλλά να μην την έχετε ψηφίσει ακόμη ????? Απαιτούμε ως γονείς και εκπ/κοι μια ξεκάθαρη απόφαση σχετικά με το θέμα που αφορά τα παιδιά μας και εμάς. Αν δεν μπορείτε να τα εφαρμόσετε, εξηγειστε τους λόγους που σας εμποδίζουν, αλλά κυρίως ανακοινώσετε εγκαίρως θα αλλάξει το εξεταστικο σύστημα ή όχι. Αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με τις λεπτομέρειες του εξεταστικου, λειτουργεί ψυχοφθορα για τους μαθητές και τους γονείς τους πράγμα που αντιβαίνει στο πνεύμα των εξαγγελιων για την αναμόρφωση της Γ λυκειου. Όπως και εσείς λέτε, είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Αλλιώς αν δε γίνει πράξη κάτι που είναι δίκαιο, τότε θα υπάρχει ανακολουθία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.