Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Έκθεση ΑΔΙΠ: Τελευταία η Ελλάδα στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

"Για την οποιαδήποτε ένταξη προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο έπρεπε να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση όλων των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών"
Δημοσίευση: 07/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 (72%) όσο και των νέων αποφοίτων ηλικίας 25-34 (68%) (επίπεδα 5-8) απέχοντας 16 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Αυτό αναφέρει η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ την  οποία  ο Πρόεδρος της Π. Κυπριανός  παρέδωσε  στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως,  στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων .

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΙΠ:

Η   κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 12%, σε  σύγκριση  με  τους  αποφοίτους  προπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών,  ενώ  η  κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 14%.

Όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απέχοντας 14 ποσοστιαίες μονάδες από τονμέσο όρο.

Η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα εξακολουθε ίνα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των χωρών της ΕΕ28,παρόλο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2014-2018.

Η ανεργία πτυχιούχων γυναικών στην Ελλάδα τείνει σε διπλάσιο ποσοστό απ’ αυτό των ανδρών.

Στην ΕΕ των 28, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτο 2017 ανέρχονταν σε 19.773.238.

Από αυτούς,οι 1.457.288,δηλαδή το 7,37% του συνόλου,παρακολουθούσε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βραχείας ή διετούς διάρκειας, οι 12.071.562, δηλαδή το 61,05%, ήταν φοιτητές πρώτου κύκλου, οι 5.485.096, δηλαδή το 27,74%, ήταν μεταπτυχιακοί και οι 759.292, δηλαδή το 3,84%, ήταν διδακτορικοί φοιτητές.

Οι σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού τίτλου συναντώνται σε όλα τα κράτη μέλη.

Αντίθετα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση βραχείας διάρκειας συναντάται μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ, συνήθως, συνδέεται με την πρακτική άσκηση, η οποία στοχεύει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών και φύλο στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα απέχοντας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 23 μονάδες. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των διδασκόντων σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακά παρόμοιες χώρες της Ευρώπης βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν επίπεδο. Ωστόσο η αναλογία αποβαίνει δυσμενής λόγω του υπεράριθμου σχετικά φοιτητικού πληθυσμού,ο οποίος  περιλαμβάνει  τους  μη  ενεργούς  φοιτητές. Επιπλέον,η  Ελλάδα  παρουσιάζεικαιτη δυσμενέστερη αναλογία διδακτικού προσωπικού ανδρών/γυναικών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Η δημόσια χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ,σύμφωνα με στοιχεία της EUA,με ταυτόχρονη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού.  Η  ανάκαμψη  από  τη γενικότερη τάση  μείωσης  της  χρηματοδότησης αρχίζει  να εμφανίζεται από το 2017 σε αρκετά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης. Αναμένεται η τάση αυτή να καταγραφεί και για την Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα

Συγχωνεύσεις ΤΕΙ με Πανεπιστήμια

Η  απόφαση  για  την  πραγματοποίηση  μιας  συγχώνευσης  προϋποθέτει επαρκή τεκμηρίωση η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία ποιότητας των συγχωνευόμενων μονάδων, ξεκάθαρο όραμα, ισχυρή δέσμευση και επάρκεια από την πλευρά της διοίκησης, ενδιαφέρον για το προσωπικό και τη συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία, λεπτομερή σχεδιασμό της βημάτων της διαδικασίας και των πόρων που θα απαιτηθούν και συστηματική παρακολούθηση της προόδου.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Για τις συγχωνεύσεις στην Ελλάδα , στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Στην Ελλάδα η πολυετής οικονομική κρίση έγινε αφορμή για μεταρρυθμίσεις σε αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το 2011 το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, ανέπτυξε το σχέδιο Αθηνά το οποίο προωθούσε ενοποιήσεις γνωστικών αντικειμένων και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και τμημάτων.

Το Σχέδιο Αθηνά98αποσκοπούσε στη θεραπεία μακροχρόνιων στρεβλώσεων οι οποίες σχετίζονταν με τον κατακερματισμό γνωστικών αντικειμένων, την αναντιστοιχία προγραμμάτων σπουδών με το διδακτικό  προσωπικό,  τη  γεωγραφική  διασπορά  ακαδημαϊκών  μονάδων,  την  ανορθολογική ανάπτυξη των υποδομών και την ανακολουθία γνωστικών αντικειμένων τμημάτων με περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η ΑΔΙΠ είχε εκφραστεί κατ’αρχήν θετικά ως προς τους στόχους του Σχεδίου Αθηνά (π.χ. ανάπτυξη θεματικών θυλάκων αριστείας, επίτευξη οικονομιών κλίμακας, προώθηση έρευνας και καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα ανθρώπινου δυναμικού) αλλά σημείωνε και πολλές αδυναμίες, όπως η απουσία εθνικής αναπτυξιακής στοχοθεσίας ή/και εθνικής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας και η μη συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή κριτηρίων, η οποία θεωρούνταναπαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συναίνεσης και ενεργού συμμετοχής των Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά, το 2013, συγχωνεύτηκαν το ΤΕΙ Πατρών και το ΤΕΙ Μεσολογγίου σε ένα νέο ίδρυμα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) και το Πανεπιστήμιο Πατρών απορρόφησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.Πέντε χρόνια αργότερα,το 2018,νομοθετήθηκε (α) η ίδρυση (ν.4521/2018) του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής,το  οποίο  προήλθε  από  τη  συγχώνευση  του  ΤΕΙ  Αθήνας  και  Πειραιά,  (β)  η απορρόφηση (ν.4559/2018) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τουΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε και το 2019 με την απορρόφηση (α) του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας,  (β)  του  ΤΕΙΣτερεάς  Ελλάδας από  το Εθνικό  και  ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (γ) των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, (δ)τουΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας από τοΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, (ε) τουΤΕΙ Πελοποννήσου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσουκαι (στ) τουΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η  ΑΔΙΠ  είχε  διατυπώσει  επιφυλάξεις για  τις  συγχωνεύσεις  των Πανεπιστημίων  με  τα  ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα,  σε ειδική  συνεδρίαση, το  Συμβούλιο  της  Αρχής  είχε  προσδιορίσει  εκείνες  τις προϋποθέσεις στις οποίες έπρεπε να βασίζονται οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα,είχε επισημάνει την ανάγκη εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τις ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με τις αλλαγές αυτές.

Η μελέτη  αυτή  έπρεπε  να  έχει  ως  αντικείμενο:τη  διερεύνηση  διατήρησης  ή  αναβάθμιση  της τεχνολογικής εκπαίδευσης, την ενδεχόμενη διεύρυνση του πανεπιστημιακού τομέα, τη συσχέτιση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας σε σχέση με την παραγόμενη γνώση από τα ιδρύματα  ανώτατης εκπαίδευσης, την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το βάθος και το εύρος των επιστημονικών περιοχών, τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων σπουδών, την εξέταση υπερπροσφοράς σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα και τη σχέση αναγκών της αγοράς εργασίας με τα προσόντα των αποφοίτων. Επιπλέον, τα συμπεράσματα από τις προηγούμενες αξιολογήσεις θα έπρεπε να αποτελέσουν χρήσιμη εισροή στη μελέτη.

Επίσης,  για την οποιαδήποτε ένταξη προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο έπρεπε να έχει προηγηθεί  η  αξιολόγηση  όλων  των  δομικών  στοιχείων  των  προγραμμάτων  σπουδών  (π.χ. φυσιογνωμία,  σκοπός,  διάρθρωση  σε  μαθήματα,  διαθέσιμο  διδακτικό  προσωπικό,  δομές  και υπηρεσίες).

Αυτή η αξιολόγηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της ΑΔΙΠ

Ετικέτες: 
ΑΔΙΠ

Σχόλια (11)

 
Και τώρα τι θα κάνετε;
08 Οκτ 2019 12:31

Σωστά όλα αυτά; Θα τα διορθώσετε; Περιμένουμε.

 
ΑΔΙΠ από το 2004
08 Οκτ 2019 17:29

Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει με την περίπτωση των ΤΕΙ; Να αφεθούν για άλλη μια εικοσαετία μετέωρα όσο οι διάφοροι ιθύνοντες "αξιολογούν" και "διαβουλεύονται";

Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι οι ακαδημαϊκοί όλα τα προηγούμενα χρόνια, για την διασπορά των σχολών χωρίς κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο.

 
ΔΡ. Φυσικης
08 Οκτ 2019 19:55

Οταν στη Ελλαδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν λογω της λαϊκιστικης πολιτικης των τελευταίων 35 χρονων 2200000 αποφοιτοι ΑΕΙ ( πανεπιστημια-ΤΕΙ) ενας εξωφρενικα τεραστιος αριθμος σε σχεση με το πληθυσμο της χώρας που αν αφαιρεσεις το μη ενεργό πληθυσμο δηλαδη εως 18 και ανω των 60 χρονων αγγιζει το 40% της χώρας ειναι απολυτα φυσικό η ανεργία των αποφοιτων να ειναι τεραστια. Στη χωρα σημερα υπαρχουν 450 τμηματα ανωτατης εκπαιδευσης που αν κανονικοποιηθεί με το πληθυσμο ισως να ειμαστε και η πρωτη χωρα στο πλανήτη. Γιατι μας επιασε τοσο πολύ "φιλομαθεια" ? Οι λογοι αυτοι της καταντιας μας ειναι πολλοι και το θεμα δεν εξαντλείται σε λιγες γραμμες. Κατα τη γνωμη μου τα τελευταία 35 χρονια έχουμε αναπτύξει μια δική μας κουλτουρα που συνοψίζεται στο σχήμα ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ-ΡΟΥΣΦΕΤΙ-ΘΕΣΟΥΛΑ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΑΥΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για μια καλη ζωη. Ολοι στα δύο πρωτα βήματα και οι εκάστοτε εκλεκτοί για τα επόμενα. Αλλα αυτά απαιτουν λεφτά και οπως φαίνεται απο τη συνεχιζόμενη και παντοτινη κριση οι "εξω¨ μας πηραν χαμπαρι. Αδιέξοδο.

 
Κώστας
08 Οκτ 2019 20:07

Τελικά δημιουργείται η εντύπωση ότι τα πρώην ΤΕΙ φταίνε για πολλά κακά. Τόσες δεκαετίες δεν υπήρχε διασπορά Πανεπιστημιακών Τμημάτων ;
Για τα τόσα και τόσα Πανεπιστημιακά Τμήματα με βάση εισαγωγής κάτω από 10, φταίνε τα ΤΕΙ ; γιατί δεν έγινε κάτι για αυτά τόσα χρόνια ;
Για αρκετά Πανεπιστημιακά Τμήματα που έχουν χαμηλή απορρόφηση των αποφοίτων τους σε σχετικά επαγγέλματα στην αγορά, φταίνε τα ΤΕΙ ;
Για καθηγητές σε Πανεπιστημιακά Τμήματα που εξελίσσονται με μονοψήφιο αριθμό δημοσιεύσεων και ελάχιστο συνολικό έργο, φταίνε τα ΤΕΙ ;

 
Πέστε την αλήθεια επιτέλους
09 Οκτ 2019 03:12

Η χώρα των 10εκ.δεν μπορεί να απασχολήσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους.Βιομηχανία δεν έχει,δεν παράγει ούτε καρφίτσες που τις εισάγει.Πού θα απασχοληθούν οι στρατιές των πτυχιούχων αφού δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή;Η Νέα Υόρκη των 11εκ.έχει λιγότερους δικηγόρους από ότι όλη η Ελλάδα.Διατηρούν πολύπλοκο νομικό σύστημα να απασχολούνται οι δικηγόροι και δεν το απλοποιούν για αυτόν τον λόγο.Υπάρχουν σε άλλα κράτη εργατολόγοι που ζουν από την ανικανότητα ενός απαρχαιωμένου συστήματος διοίκησης;Το σπάνιο,όπως ο χρυσός,έχει αξία.Αν όλοι έχουν πτυχία τί αξία έχουν σε μια χώρα που έχει επιτροπεία ως το 2060;Όλοι φέτος μπήκαν στα ΑΕΙ.Χρειάζεται η χώρα τις ειδικότητες τους;Άρα θα είναι άνεργοι.Υπάρχει πρόβλεψη για το μέλλον τί ειδικότητες θέλει η χώρα;Υπάρχει άλλη χώρα των 10εκ με τόσα πολλά ΑΕΙ;Και επειδή εδώ η λέξη προγραμματισμός για τα επόμενα πχ 30 χρόνια προκαλεί θυμηδία μειώστε δραματικά τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ.

 
@Πέστε την αλήθεια επιτέλους
09 Οκτ 2019 08:35

Συμφωνώ, προφανώς δεν είναι όλοι οι απόφοιτοι της Μέσης κατάλληλοι για σπουδές σε ΑΕΙ. Αλλά, δυστυχώς, ο εξωφρενικός αριθμός των εισακτέων οφείλεται σε σχεδιασμό των ξένων "εταίρων" με τους οποίους προθυμότατα συμμορφώθηκαν (όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση) οι Ελληνικές Κυβερνήσεις. Τι ήθελαν και τι πέτυχαν κυρίως: να υποβαθμιστούν οι σπουδές στα Ελληνικά ΑΕΙ, να χάσουν οι Έλληνες νέοι, κάνοντας "φοιτητική ζωή" στα ΑΕΙ, τα καλύτερα και πιο παραγωγικά χρόνια τους (αντί να μάθουν ασκούμενοι ένα πρακτικό επάγγελμα), να φαίνεται μικρότερη η ανεργία των νέων (τους επιδοτούν οι γονείς τους), να αστικοποιηθούν οι Έλληνες νέοι, εγκαταλείποντας την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, να εξοικειωθούν και να εμπεδώσουν οι Έλληνες νέοι στις "δημοκρατικές διαδικασίες" (ως φοιτητές καταλήψεις, εγκαταλείψεις, φθορά και καταστροφή δημόσιας περιουσίας, κ.α. ως πτυχιούχοι στο ρουσφέτι και στην κομματική αναξιοκρατία για μία θέση στο Δημόσιο αφού πρακτικά δεν υπάρχουν άλλες θέσεις εργασίας, οικονομική εξαθλίωση κα)... Με δύο λέξεις με το δήθεν φιλολαϊκό σύνθημα "όλοι μέσα στα Πανεπιστήμια" επιτεύχθηκε μία αποσάθρωση της Ελληνικής παραγωγικής δυνατότητας με παράλληλη κοινωνική διάβρωση. Είμαι απολύτως βέβαιος οτι η νέα Υπουργός Παιδείας θα συναντήσει ισχυρότατες αντιδράσεις (από το σύστημα που λειτουργεί υπέρ ξένων συμφερόντων) στη θέσπιση της βάσης εισαγωγής, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δέκα (10) - ίσως είναι το οκτώ ή το επτάμιση!

 
@Πέστε την αλήθεια επιτέλους
09 Οκτ 2019 10:16

Συμφωνώ απόλυτα.
Γι' αυτό το λόγο,μεταξύ άλλων, θα έπρεπε να υπάρχουν και ιδιωτκά Πανεπιστήμια. Όποιος θέλει σώνει και καλά να σπουδάσει, ας πληρώσει. Δεν είναι δυνατόν ο φτωχός και χρεωκοπημένος Έλληνας να πληρώνει την εκπαίδευση γιατρών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Γερμανούς π.χ. ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει ούτε σεντ για τις σπουδές τους.

 
ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ
09 Οκτ 2019 11:57

Τα ΤΕΙ ως θεσμός ήταν προβληματικά, με ελλιπή προγράμματα σπουδών και αδυναμία στελέχωσης.

Τα πανεπιστήμια σίγορυα ακολούθησαν κι αυτά την κακή μόδα της εξάπλωσης, αλλά τώρα έχουμε το ζήτημα του πώς θα συνενωθούν δύο διαφορετικοί οργανισμοί: υπάρχει σαφέστατη διαφορά στο επίπεδο σπουδών στα (περισσότερα) τμήματα ΤΕΙ και στα (περισσότερα) τμήματα Πανεπιστημίων.

Ακραίες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλα τα ΑΕΙ, αλλά είναι η εξαίρεση: αν συγκριθούν οι Μηχανικοί από τα πανεπιστήμια σε σχέση με τους Μηχανικούς από τα ΤΕΙ, *ΣΥΝΗΘΩΣ* οι πρώτοι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε επίπεδο γνώσεων.

 
Αιμίλιος
09 Οκτ 2019 12:03

Η Ελλάδα έπαψε να είναι αγροτική χώρα ήδη από τη δεκαετία του '50, πολύ πριν την "ανάπτυξη" των ΑΕΙ και ΤΕΙ τη δεκαετία του '80.

Εάν μια χώρα δεν έχει ούτε αξιόλογη βιομηχανία, με ανταγωνιστική παραγωγή, ούτε αγροτική παραγωγή, με μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είναι μονόδρομος η στροφή στην ανώτατη εκπαίδευση και τα νέα επαγγέλματα.

Χωρίς πτυχίο, τι είδους εργασία θα βρει ένας νέος άνθρωπος, κάτω των 25 ετών; Μόνο ευκαιριακή και επισφαλή.

Στην Ελλάδα μοναδική "βιομηχανία" είναι ο τουρισμός που προφανώς δεν είναι τομέας "έντασης γνώσης" (δεν μπορούμε να εξάγουμε το ελληνικό καλοκαίρι!) άρα μην παραπληροφορείτε τους αναγνώστες δήθεν περι εγκατάλειψης της επαρχίας, επειδή οι γονείς ήθελαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.

@Πέστε την αλήθεια επιτέλους (Αρθούρος)
09 Οκτ 2019 08:35

να αστικοποιηθούν οι Έλληνες νέοι, εγκαταλείποντας την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, να εξοικειωθούν και να εμπεδώσουν οι Έλληνες νέοι στις "δημοκρατικές διαδικασίες" (ως φοιτητές καταλήψεις, εγκαταλείψεις, φθορά και καταστροφή δημόσιας περιουσίας, κ.α. ως πτυχιούχοι στο ρουσφέτι και στην κομματική αναξιοκρατία για μία θέση στο Δημόσιο αφού πρακτικά δεν υπάρχουν άλλες θέσεις εργασίας, οικονομική εξαθλίωση κα)

 
@Αιμίλιος
10 Οκτ 2019 10:23

Το 1978, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ., ήταν πλεονασματική (όχι απλώς αυτάρκης) σε ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα! Αυτός ήταν στρατηγικός στόχος όλων των Ελληνικών Κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προπολεμικών! Όμως, η Ε.Ο.Κ. (Ε.Ε.) είχε άλλα σχέδια: η προτεραιότητα (σήμερα το αποκλειστικό δικαίωμα) παραγωγής Βιομηχανικών Προϊόντων παραχωρήθηκε στα βόρεια μέλη (Γερμανοί, Γάλλοι κ.α.) αλλά για να πουλάνε σε χώρες του Τρίτου Κόσμου (που δεν έχουν συνάλλαγμα) έπρεπε να γίνονται εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από αυτές! Για αυτό τον απλό λόγο αυτό έστρεψαν την Ελλάδα εκτός ΚΑΙ της αγροτικής παραγωγής. Απέμεινε, λοιπόν, στην Ελλάδα μόνον ο Τουρισμός - αλλά με ανταγωνιστές τις Γερμανικές τουριστικές επιχειρήσεις της Τουρκίας! Για να επιφέρουν αυτές τις μεταβολές, οι Ευρωπαίοι (βλέπε Γερμανοί), βάσει δόλιου σχεδίου, έστρεψαν την Ελληνική Νεολαία στις δήθεν ανώτατες σπουδές δήθεν για ένα καλύτερο μέλλον (ετεροαπασχόληση ή ανεργία με ή χωρίς πτυχίο) αλλά και εκεί δημιούργησαν ευκαιρίες για τους ίδιους. Ενώ λιγότεροι από το 50% των εισαγομένων παίρνει πτυχίο από τα Ελληνικά (Κρατικά) ΑΕΙ ίδρυσαν και ιδιωτικά παραρτήματα ΑΕΙ (απ' όπου αποκτούν πτυχίο όλοι). Τι πρέπει να γίνει: άμεσος περιορισμός των εισακτέων στα ΑΕΙ στο 30% των σημερινών, με θέσπιση βάσης εισαγωγής σε κρατικά ή ιδιωτικά ΑΕΙ καθολικής στο δέκα (10) και σε ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας δώδεκα, πέντε (12,5) συν γλωσσική επάρκεια σε μία ξένη γλώσσα. Για αυτούς που δεν θα εισαχθούν σε ΑΕΙ πρέπει να προβλεφθούν βραδινά σχολεία που συνδυάζονται με πρωινή εργασία μαθητείας.

 
Εστία 1900
10 Οκτ 2019 16:10

Την ίδια ακριβώς κριτική προς τη νεολαία, ότι δήθεν δεν τους αξίζει η πανεπιστημιακή μόρφωση και καλύτερα να στραφούν σε χειρωνακτικά επαγγέλματα μπορείτε να διαβάσετε σε εφημερίδες των αρχών του 20ου αιώνα.

Εν τω μεταξύ, είμαστε μια μικρή βαλκανική χώρα στον 21ο αιώνα και κανείς δεν έχει καταλάβει ότι ο χρόνος πίσω δεν γυρνά.

Όπως και οι νέοι άνθρωποι, που κατά εκατοντάδες εγκατέλειψαν μια χώρα όπου κυριαρχεί η αναξιοκρατία και η ασυναρτησία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.