Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόστιμο στο υπ. Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτ/χων Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Δημοσίευση: 13/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πριν από δύο μήνες συνεδρίασε το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ για να εξετάσει την αίτηση του ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ. για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 2040/17 απόφαση του Δ’ τμήματος του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε η παράλειψη εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος περί του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων.

Τα παραπάνω αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του  Επιστημονικού και    Επαγγελματικού Συλλόγου Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων, ενώ σημειώνονται τα εξής:

Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, το ανωτέρω συμβούλιο επέβαλε πρόστιμο στο Υπουργείο Παιδείας, ύψους 40.000 ευρώ, καθώς έκρινε ότι εμμένει στην μη συμμόρφωσή του επί μακρό και πέραν κάθε έννοιας κράτους δικαίου.

Άξια αναφοράς είναι αρκετά σημεία του σκεπτικού της ανωτέρω απόφασης με τα οποία απορρίφθηκαν τα επιχειρήματα του υπουργείου παιδείας. Παραθέτουμε αποσπασματικά τα εξής: «...3. Επειδή με το 6/2019 πρακτικό του... διαπίστωσε ότι... η Διοίκηση... δεν είχε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από την 2040/17 απόφαση του ΣτΕ, εφ’ όσον όχι μόνο δεν είχε εισέτι εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα... άλλα ούτε καν προέκυπτε ότι είχε καταρτισθεί σχετική εισήγηση της αρμόδιας, σύμφωνα με τις εν τω μεταξύ ισχύουσες και εφαρμοστέες εν προκειμένω διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3 και 4 του ν.4485/17, επιστημονικής επιτροπής... οι λόγοι που επικαλέστηκε η υπόχρεη διοικητική αρχή (μεταβολή νομοθετικού καθεστώτος, φύση των προς ρύθμιση ζητημάτων, δυσχέρειες στη συγκρότηση της επιτροπής) δεν θεωρήθηκαν από το Συμβούλιο ικανοί να δικαιολογήσουν την παράλειψη συμμορφώσεως επί δεκαεννέα περίπου μήνες από τη δημοσίευση της ως άνω αποφάσεως του Δικαστηρίου...να συμμορφωθεί εντός τριμήνου

από την κοινοποίηση του πρακτικού, όρισε δε ως νέα ημερομηνία συνεδριάσεως την 13η Ιουνίου 2019...», «...Κατά την εκπνοή της τεθείσας τρίμηνης προθεσμίας συμμόρφωσης και εν όψει της επικείμενης συνεδριάσεως του Συμβουλίου στις 13.6.2019, το Υπουργείο κατέθεσε... έγγραφά του, με τα οποία γνωστοποιεί τη θέση σε ισχύ νέων διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. (άρθρο 257 του ν. 4610/19, Α’ 70/7.5.2019) και ζητεί τη χορήγηση ‘’εύλογης’’ προθεσμίας συμμόρφωσης, εν όψει της οριζόμενης στις νέες διατάξεις προθεσμίας πέντε (5) μηνών για την εκπόνηση και υποβολή από την θεσπισθείσα εννεαμελή γνωμοδοτική επιτροπή σχεδίου πρότασης για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Επισημαίνεται δε... ότι βάσει των νέων διατάξεων η πρωτοβουλία για την προώθηση των κανονιστικών ρυθμίσεων... ανήκει στα υπουργεία που είναι αρμόδια για το επάγγελμα του μηχανικού και ιδίως στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών...», «...5....προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι το παρόν Συμβούλιο διαπίστωσε ήδη κατά τη συνεδρίαση της 26ης.2.2019... την αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας,... προς την 2040/2017 ακυρωτική απόφαση..., η διοικητική αυτή αρχή δεν προέβη... στην ταχεία και άμεση ολοκλήρωση της ήδη αρξαμένης διαδικασίας..., δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και πριν τη θέση σε ισχύ... του άρθρου 257 του ν. 4610/2019. Ούτε, άλλωστε, μέχρι την παρούσα συνεδρίαση του Συμβουλίου, είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στις νεότερες διατάξεις του ν. 4610/2019 διαδικασία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων – για την προώθηση της οποίας ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξακολουθεί να είναι (συν)αρμόδιος-, παρά το γεγονός ότι από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (7.5.2019) έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 15.10.2019... παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των πέντε (5) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν προκύπτει καν συγκρότηση της εννεαμελούς επιτροπής και των ομάδων εργασίας που προβλέπονται στις προεκτεθείσες διατάξεις...» και «...παραμένει ακέραια, η υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί... και β) σε περίπτωση περαιτέρω αδικαιολόγητης καθυστερήσεως συμμορφώσεως...να επιβληθεί στην Διοίκηση νέα κύρωση, κατά την επιμέτρηση του ύψους της οποίας θα ληφθεί υπ’ όψιν η τυχόν εμμονή σε μη πλήρη συμμόρφωση...».

Επιπλέον, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε πριν λίγους μήνες, επιδικάστηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους πλέον των 60.000 ευρώ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει ομαδικά με αίτημα την αποκατάσταση της  ηθικής τους βλάβης, ενώ ήδη έχουν ασκηθεί εφέσεις για τα υπόλοιπα ποσά των διεκδικούμενων αποζημιώσεων.

Εκ μέρους του Δ.Σ του ΣΥΜΑΑΚ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες, αν και με καθυστέρηση, δικαιώνουν τις προσπάθειές μας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας προς την ελληνική δικαιοσύνη, το δρόμο της οποίας θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο το οποίο μπορεί να εξαναγκάσει το ανεκδιήγητο πολιτικό προσωπικό της χώρας μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντί μας.

Κυβερνήσεις αλλάζουν, υπουργοί αλλάζουν, ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει, αλλά η στάση της πολιτείας απέναντι στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. παραμένει, πεισματικά, ίδια. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι κάποτε θα κουραστούμε και θα τα παρατήσουμε, σε όσους έχτισαν πολιτικές καριέρες εξυπηρετώντας συντεχνιακές υπηρεσίες αλλά και σε εκείνους που έχτισαν ακαδημαϊκές (πανεπιστημιακές πλέον...) καριέρες πάνω στις πλάτες των πτυχιούχων τους και τώρα κοιτούν αλλού σφυρίζοντας αδιάφορα, τους λέμε ότι θα παλεύουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας προκειμένου να κατοχυρώσουμε το δικαίωμά μας να ασκούμε το επάγγελμά μας, διότι, πλέον, πρόκειται για ζήτημα πρωτίστως ηθικό. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε σιωπηρά, μεθοδικά, χωρίς κραυγές και πυροτεχνήματα, προκειμένου να λάβουμε όσα παρανόμως μας στέρησε το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όλα αυτά τα χρόνια.

Όσο για τις νυν ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων, που αρνούνται να μας συναντήσουν και να ασχοληθούν με το θέμα (ακολουθώντας πιστά τα μονοπάτια των προκατόχων τους), νέες δικαστικές αποφάσεις είναι ‘’καθ’ οδόν’’ και είναι πολύ πιθανό να κληθούν εκείνοι να απολογούνται για τις καυτές – υπερκομματικές – ‘’παραλείψεις’’ της πολιτείας.

Σχόλια (9)

 
Γιώργος
13 Ιαν 2020 21:56

Το πρόστιμο θα πρέπει να επιβληθεί σε πρόσωπο και όχι γενικά στο υπουργείο παιδείας, μόνο έτσι θα ασχοληθούν σοβαρά με το μεγάλο πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Είναι γνωστό πλέον ότι σε κανέναν δεν καίγεται καρφί.
Ευχαριστώ
Γιώργος Σ.

 
THOMAS
14 Ιαν 2020 06:44

@Γιώργος
Δεν τους καίγεται καρφί γιατί τα πληρώνουν οι φορολογουμενοι Πολίτες ( όπως έγινε με τα Μνημόνια ) και όχι οι υπεύθυνοι όλης αυτής της κατάστασης ...................

 
Thomas Paschalis
14 Ιαν 2020 08:23

@ Γιώργος
Έτσι ακριβώς Γιώργο, και επίσης θα πρέπει να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές, διότι για να κωλυσιεργεί το όλο θέμα τόσο καιρό κάποιοι έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. Μετά κάποιοι μιλάνε για Κράτος Δικαίου. Αίσχος

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
14 Ιαν 2020 14:11

@ Γιώργος
Αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει. Το μόνο πρόσωπο, στο οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο θα είναι ο αρμόδιος υπουργός. Αυτόν δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις διότι έχει ασυλία.

@ Thomas Paschalis
Πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν μόνο σε δημοσίους υπαλλήλους, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχει δώσει ο υπουργός να γίνει κάτι, και ο αρμόδιος υπάλληλος να μην το έκανε. Τι γίνεται όμως αν ο υπουργός δεν έχει δώσει την εντολή;
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα όσα έγραψα παραπάνω και τις ευθύνες που (δεν) μπορούν να αποδοθούν σε έναν υπουργό.

Ακόμα και αν όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν, το θέμα είναι αλλού. Το αν και κατά πόσον το δημόσιο ΟΝΤΩΣ δώσει τα χρήματα σε όσους τα δικαιούνται. Αλλιώς το να επιδικάζονται απλώς πρόστιμα, αλλά το δημόσιο να (μπορεί να) αποφεύγει την καταβολή τους δεν λέει και πολλά πράγματα.

 
Thomas Paschalis
14 Ιαν 2020 17:07

@ Γιώργος Παπαδόπουλος
Κάνεις ένα μικρό λάθος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν λειτουργούν ανάλογα με τον υπουργό αλλά ανάλογα με αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Και η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει κάποιες διαδικασίες στις οποίες κανείς δεν έχει προχωρήσει. Σαφώς και έχουν ευθύνες άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε υπουργού.

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
15 Ιαν 2020 10:04

@ Thomas Paschalis

Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όντως η νομοθεσία προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Οι διαδικασίες όμως αυτές, στην περίπτωση μας τουλάχιστον, ξεκινάνε με τη φράση: «με απόφαση υπουργού ...». Δηλαδή την πρωτοβουλία την έχει ο υπουργός. Αυτός πρέπει να δώσει την εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να ξεκινήσεις τις σχετικές διαδικασίες.
Αν η νομοθεσία έλεγε: «μετά από εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας ο υπουργός ...», τότε αν το πράγμα κωλυσιεργούσε οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα είχαν πειθαρχικές ευθύνες. Εκτός αν η υπηρεσία μπορούσε να αποδείξει ότι έστειλε την εισήγηση της στον υπουργό και αυτός δεν προχώρησε το θέμα.

Κατά τη γνώμη μου το σημαντικό είναι άλλο. Διαβάζουμε κατά καιρούς για αποφάσεις του ΣτΕ που ρίχνει πρόστιμα στην πολιτεία (είτε αυτό είναι το υπουργείο παιδείας είτε οποιοδήποτε άλλο), αλλά τουλάχιστον εγώ δεν έχω διαβάσει κάπου ότι ΕΣΤΩ και ένας έχει πάρει τα χρήματα που του επιδίκασε το ΣτΕ.
Αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την πολιτεία να δώσει τα χρήματα, τότε μόνο ηθική ικανοποίηση προσφέρει, χωρίς να συμβάλει ουσιαστικά στην λύση του προβλήματος.

 
Thomas Paschalis
15 Ιαν 2020 15:44

@ Γιώργος Παπαδόπουλος
Έτσι όπως τα λες είναι. Πρώτα εισηγείται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και μετά υπογράφει την απόφαση ο Υπουργός. Όμως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι υποχρεωμένη να εισηγηθεί σε έναν εύλογο χρόνο ανεξαρτήτως εάν υπογράψει την απόφαση ο Υπουργός. Εγώ προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα θα προχωρούσα και σε αγωγές κατά προσώπων. Τώρα για το εάν το πρόστιμο καταβάλλεται από το Υπουργείο είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω και εγώ.

 
Thomas Paschalis
15 Ιαν 2020 17:54

Έτσι όπως τα λες είναι. Πρώτα εισηγείται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και μετά υπογράφει την απόφαση ο Υπουργός. Όμως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι υποχρεωμένη να εισηγηθεί σε έναν εύλογο χρόνο ανεξαρτήτως εάν υπογράψει την απόφαση ο Υπουργός. Εγώ προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα θα προχωρούσα και σε αγωγές κατά προσώπων. Τώρα για το εάν το πρόστιμο καταβάλλεται από το Υπουργείο είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω και εγώ.

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
16 Ιαν 2020 09:30

@ Thomas Paschalis
Δεν είπα αυτό, αλλά δεν πειράζει.
Για εμένα το σημαντικό είναι το θέμα των προστίμων και αν αυτά καταβάλλονται. Αν δεν καταβάλλονται τότε όλη η σχετική κουβέντα είναι άνευ ουσίας.
Επίσης σημαντικό θέμα είναι και το ύψος των ποσών. Αν για παράδειγμα σε κάποιον μηχανικό ΤΕΙ με (πχ) δεκαετή προϋπηρεσία το ΣτΕ του επιδικάσει για το διάστημα αυτό (πχ) 5000€, τότε σε αυτήν την περίπτωση μάλλον δεν θα πρέπει να χαιρόμαστε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ