Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Ξεκινά η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών παλιών και νέων τμημάτων (με τους νόμους “Γαβρόγλου”)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίστηκε η Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Δημοσίευση: 28/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Για τα νέα τμήματα "Γαβρόγλου"

Επίσης η  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματατης χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίησητων νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19, με τους νόμους του πρώην υπουργού Παιδεάις που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΠΣ ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

B0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών».

Β2. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας (κείμενο 1-2 σελίδων).

Β3. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδ. έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΠΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ).

Β4. Κανονισμός ΠΠΣ και λοιποί κανονισμοί (π.χ. κινητικότητας, πρακτικής άσκησης κτλ.).

Β5. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα (σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων και Πίνακα Περιεχομένων , οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών).

Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΠΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Β7. Αξιολόγηση από τους φοιτητές: Υπόδειγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος /διδάσκοντα από τους φοιτητές. Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδ. εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Β9. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Τμήμα, ΠΠΣ).

Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κτλ) με σήμανση Β10.1, Β10.2, Β10.3 κτλ.

Β11. Πρόσθετοι όροι (αφορά ΠΠΣ που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/2017).

Στο Παράρτημα Β11 θα πρέπει

i) να τεκμηριώνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων μονάδων ECTS ανέρχεται τουλάχιστον σε 300, από τις οποίες τουλάχιστον οι 30 να αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία

ii) να περιλαμβάνεται συνδυαστικός Πίνακας με τα μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας, το αντίστοιχο εξάμηνο, τις μονάδες ECTS, την ειδικότητα που παρέχουν, καθώς και το όνομα και το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα

iii) να περιλαμβάνεται Κανονισμός ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εκπόνησης και αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας (επιβλέπων, 3μελής εξεταστική επιτροπή, διακριτό θέμα ειδίκευσης, χρόνος εκπόνησης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου και αποδιδόμενες 30 μονάδες ECTS).

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022. Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ: secretariat@ethaae.gr με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ: ... (τίτλος) του.... (ονομασία ΑΕΙ)».

2) Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής π.χ. Β2 Πολιτική Ποιότητας, κτλ. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.

3) Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΕΘΑΑΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις secretariat@ethaae.gr και quality-assurance@ethaae.gr

4) Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οικείου Τμήματος, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ (όνομα, e-mail και τηλέφωνο).

5) Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του Οδηγού Πιστοποίησης, ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου πληρότητας των Προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στον «Οδηγό Πιστοποίησης». Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210 9220944 και 210 9220238 ή στο e-mail: quality-assurance@ethaae.gr με τα στελέχη της Διεύθυνσης Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ

Σχόλια (4)

 
Polar_Fish
30 Ιουλ 2021 15:01

Τέλος Φεβ. 2022 λήγει η προθεσμία. Μετά η ΕΘΑΑΕ θα συγκροτήσει τις επιτροπές και να ορισει ημερομηνιες. Υπάρχουν περιπτώσεις στη διαδικασία στο δευτερο γύρο (τώρα τρέχει ο τρίτος γυρος αιτήσεων) οπου η επιτροπή οριστηκε 15 μηνες μετά την ληξη της προθεσμίας αλλά και περιπτωσεις οπου αυτό έγινε σε 4-5 μηνες.

 
Dario Moutso
30 Ιουλ 2021 02:27

@Polar_Fish 29 Ιουλ 2021 22:55

Αγαπητέ μου

1. Θα πρέπει να συσταθούν επιτροπές

2. Οι επιτροπές θα ορίσουν υποεπιτροπές με σαφώς καθορισμένους στόχους.

3. Θα συνεδριάσουν οι υποεπιτροπές

4. Οι υποεπιτροπές θα στείλουν για επεξεργασία τις προτάσεις τους στις επιτροπές.

5. Οι επιτροπές θα συνεδριάσουν και θα επεξεργαστούν τις προτάσεις των υποεπιτροπών

6. Οι επιτροπές θα στείλουν στις υποεπιτροπές τις παρατηρήσεις τους.

7. Οι υποεπιτροπές με την σειρά τους θα συνεδριάσουν και κάποια στιγμή θα στείλουν τις βελτιωμένες προτάσεις στην επιτροπή...

8. Η επιτροπή θα συνεδριάσει και θα εκδώσει το τελικό κείμενο

Τα βήματα 5, 6, 7 θα επαναληφθούν όσες φορές χρειασθεί

Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό; κανείς δεν ξέρει.....

 
Polar_Fish
29 Ιουλ 2021 22:55

Tα συγκεκριμενα ΠΠΣ επρεπε να κάνουν αιτηση μαζι με τα άλλα. Η διαδικασία οπως το βλέπω θα ολοκληρωθεί σε 2 χρονια.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
28 Ιουλ 2021 09:12

Επιτέλους να λήξει αυτή η εκκρεμότητα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ